Zarządzenie Nr 23/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego


ZARZĄDZENIE NR 23/2006

BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego

Na podstawie art. 186 ust. l pkt l i art. 188 ust. l pkt l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) oraz § 19 uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr XXVII/222/2005 z 29 grudnia 2006 roku zarządza się co następuje:

§ l. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 32.620 zł z tego:

Dział 630 - Turystyka 4.000 zł w tym :

Rozdział 63095 - pozostała działalność

§4810-4.000 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.250 zł w tym;

Rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§4300-2.250 zł Dział 801-Oświata i wy chowanie 5.200 zł w tym;

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

§4300-l.200 zł,

§4430-l.560 zł, Rozdział 80110 - gimnazja

§ 4300 - 700 zł,

§4430- 900 zł, Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

§ 4300- 300 zł,

§4430- 540 zł, Dział 851- Ochrona zdrowia 50 zł w tym :

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

§4210-50 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 120 zł w tym:

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

§4300- 120 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21.000 zł w tym :

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

§4260-17.000 zł Rozdział 90095 - pozostała działalność .

§4810-4.000 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o 32.620 zł w tym:

Dział 630 - Turystyka 4.000 zł w tym :

Rozdział 63095 - pozostała działalność

§3020-300 zł.

§ 4010 - 2.000 zł,

§4110- 500 zł,

§ 4120 - 400 zł,

§4210- 740 zł,

§4280- 60 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.250 zł w tym;

Rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§4110- l.000 zł,

§ 4120 - 200 zł, §4170- l.050 zł, Dział 801 - Oświata i wychowanie 5.200 zł w tym ;

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe §4350-l.200 zł, Rozdział 80110 - gimnazja § 4350 - 700 zł, Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące § 4350- 300 zł, Rozdział 80146 -dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§4300-3.000 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia 50 zł w tym :

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

§6050-50 zł Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 120 zł w tym:

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

§4350- 120 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21.000 zł w tym :

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów, i dróg

§4210-2.000 zł

§6050-15.000 zł Rozdział 90095 - pozostała działalność

§ 3020 - 300 zł.

§4010-2.000 zł,

§4110- 500 zł,

§4120- 400 zł,

§4210- 740 zł,

§4280- 60 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr l.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipian

Bożena Iwasiuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 01-12-2006 15:22:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 01-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 01-12-2006 15:22:03