Zarządzenie Nr 34/2006 w sprawie zmian w budżecie na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego


ZARZĄDZENIE NR 34/06 BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego

Na podstawie art. 186 ust. l pkt l i art. 188 ust. l pkt l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) oraz § 19 uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr XXVII/222/2005 z 29 grudnia 2005 roku zarządza się co następuje:

§ l. Zwiększa się dochody budżetu gminy o 5.474 zł w tym:

Dział 852 - Pomoc społeczna 5.474 zł w tym:

Rozdział 85295 - pozostała działalność

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5.474 zł

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 65.649 zł z tego:

Dział 750 - Administracja publiczna 19.649 zł w tym :

Rozdział 75023- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§4010-19.649 zł Dział 852 - Pomoc społeczna 39.000 zł w tym:

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (prace społecznie użyteczne)

§3110- 38.300 zł

§ 4430 - 700 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.000 zł z tego:

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§4810-7.000 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o 71.123 zł w tym:

Dział 750 - Administracja publiczna 19.649 zł w tym :

Rozdział 75023- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§4040-l 9.649 zł Dział 852 - Pomoc społeczna 44.474 zł w tym:

Rozdział 85295 - pozostała działalność

§3110- 38.3 00 zł (prace społecznie użyteczne)

§ 3110 - 5.474 zł (dożywianie)

§ 4430 - 700 zł (prace społecznie użyteczne) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.000 zł z tego:

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§2480-7.000 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr l i nr 2

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Lipian

Bożena Iwasiuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 01-12-2006 15:25:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 01-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 01-12-2006 15:25:58