Zarządzenie Nr 56/2006 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych


ZARZĄDZENIE NR 56/06 BURMISTRZ L1PIAN

z dnia 12 września 2006 r.


w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055. Nr 116, poz. 1203, Nr 167, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), oraz § 5 i § 6 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/241/2006 z 7 marca 2006 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy Lipiany z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacie tych należności oraz organów do tego uprawnionych zarządza się, co następuje:

§ l. Umarza się kwotę 126,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć złotych) stanowiącą zaległy czynsz dzierżawny od Pana Zdzisława Śnieć.

§ 2. Umarza się kwotę 8,30 zł (słownie: osiem złotych 30/100) stanowiącą odsetki od zaległego czynszu dzierżawnego od Pana Zdzisława Śnieć.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipian Bożena Iwasiuk


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 06-12-2006 14:28:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 06-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 06-12-2006 14:28:29