Zarządzenie Nr 78/2006 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Lipiany


ZARZĄDZENIE NR 78/06

BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Lipiany

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055. Nr 116, poz. 1203, Nr 167, Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz.1441. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 5 Uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XXII/195/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipiany na okres dłuższy niż trzy lata, zarządza się co następuje:

§ l. Ustala się stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Lipiany, położonych na terenie miasta Lipiany w wysokości zawartej w załączniku nr l do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Lipiany, położonych na terenie gminy Lipiany w wysokości zawartej w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Nie nalicza się odsetek do kwoty stanowiącej równowartość opłat za list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Burmistrz Lipian Nr 58/05 z dnia 21 października 2005 r.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się mł. referentowi ds. gospodarki nieruchomościami i dzierżaw, ewidencji księgowej gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz rachunku dochodów własnych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipian

Krzysztof Ireneusz Boguszewski

Załącznik nr l do Zarządzenia Burmistrz Lipian Nr 78/06 z dnia 12 grudnia 2006 r.

Stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Lipiany położonych na terenie miasta Lipiany obowiązujące od dnia 01 stycznia 2007 r.

Lp.

Przeznaczenie gruntu

Stawka czynszu

I.

Ceny umowne opłacane miesięcznie za l m2 gruntu stanowiącego mienie komunalne w zależności od celów na jaki zostały przeznaczone:

l. Tereny pod Kioski „RUCH" i Totalizator Sportowy - pod zabudową - pozostałe

5,87 zł 2,72 zł

2. Tereny pod punkty sprzedaży handlowej i gastronomicznej - pod zabudową - pozostałe

6,65 zł

2,72 zł

3. Tereny pod punkty usługowe i produkcyjne - pod zabudową - pozostałe - grunty powyżej 2 arów pod zabudową i nie zabudowane - tereny pod składowiska piasku (inne)

1,58 zł 0,94 zł 0,80 zł 2,20 zł

4. Tereny zajęte pod garaże -murowane - blaszane - drewniane

1,10zł 1,07 zł 1,07 zł

5. Tereny pod budynkami gospodarczymi - o pow. do 30 m2 -o pow. Powyżej 30 m2

0,54 zł 0,33 zł

6. Tereny pozostałe

0,41 zł

II.

Ceny umowne opłacane za l dzień pobytu i za l m2

l. Tereny na cele rekreacyjne (pola namiotowe i biwakowe)

l,28 zł

2. Tereny zajęte pod wesołe miasteczka, strzelnice i obiekty cyrku

0,39 zł

III.

Ceny umowne płatne rocznie

l. za wydzierżawienie l ha gruntów rolnych sklasyfikowanych - Klasa I - Klasa II - Klasa III a - Klasa III b - Klasa IV a - Klasa IV b - Klasa V - Klasa VI Nieużytki 2. za wydzierżawienie l ha użytków zielonych - Klasa I - Klasa II - Klasa III - Klasa IV - Klasa V Klasa VI i nieużytki 3. za wydzierżawienie l m2 terenu pod ogród 4. za wydzierżawienie l m2 terenu pod altanką

5,10 q żyta* 4,60 q żyta* 4,10 q żyta* 3,70 q żyta* 2,80 q żyta* 2,10 q żyta* l,20 q żyta* nieodpłatnie nieodpłatnie

5,00 q żyta* 4,10 q żyta* 3,20 q żyta* 2,30 q żyta* 1,20 q żyta* nieodpłatnie 0,14zł 1,02 zł

IV.

Grunty nie użytkowane rolniczo przez okres co najmniej 3 lat w pierwszym roku dzierżawy podlegają zwolnieniu z czynszu dzierżawnego w wysokości 100 % |

* w wysokości określonej przez Radę Miejską w Lipianach do potrzeb ustalenia podatku rolnego

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrz Lipian Nr 78/06 z dnia 12 grudnia 2006 r.

Stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Lipiany położonych na terenie gminy Lipiany obowiązujące od dnia 01 stycznia 2007 r.

Lp.

Przeznaczenie gruntu

Stawka czynszu

I.

Ceny umowne opłacane miesięcznie za l m2 gruntu stanowiącego mienie komunalne w zależności od celów na jaki zostały przeznaczone:

l. Tereny pod Kioski „RUCH" i Totalizator Sportowy - pod zabudową - pozostałe

l,47 zł 0,68 zł

2. Tereny pod punkty sprzedaży handlowej i gastronomicznej -pod zabudową - pozostałe

1,66 zł 0,68 zł

3. Tereny pod punkty usługowe i produkcyjne -pod zabudową - pozostałe - grunty powyżej 2 arów pod zabudową i nie zabudowane - tereny pod składowiska piasku (inne)

0,40 zł 0,23 zł 0,20 zł 0,56 zł

4. Tereny zajęte pod garaże - murowane - blaszane - drewniane

l,10 zł l,07 zł l,07 zł

5. Tereny pod budynkami gospodarczymi -o pow. do 30 m2 - o pow. powyżej 30 m2

0,27 zł 0,16 zł

II.

Ceny umowne opłacane za l dzień pobytu i za l m

l. Tereny na cele rekreacyjne (pola namiotowe i biwakowe)

1,28 zł

2. Tereny zajęte pod wesołe miasteczka, strzelnice i obiekty cyrku

0,39 zł

III.

Ceny umowne płatne rocznie

l. za wydzierżawienie l ha gruntów rolnych sklasyfikowanych - Klasa I - Klasa II - Klasa III a - Klasa III b - Klasa IV a - Klasa IV b - Klasa V - Klasa VI Nieużytki 2. za wydzierżawienie l ha użytków zielonych - Klasa I - Klasa II - Klasa III - Klasa IV - Klasa V Klasa VI i nieużytki 3. za wydzierżawienie l m2 terenu pod ogród 4. za wydzierżawienie l m2 terenu pod altanką

5,10 q żyta* 4,60 q żyta* 4,10 q żyta* 3,70 q żyta* 2,80 q żyta* 2,10 q żyta* 1,20 q żyta* nieodpłatnie nieodpłatnie

5,00 q żyta* 4,10 q żyta* 3,20 q żyta* 2,30 q żyta* l,20 q żyta* nieodpłatnie 0,14 zł 1,02 zł

IV.

Grunty nie użytkowane rolniczo przez okres co najmniej 3 lat w pierwszym roku dzierżawy podlegają zwolnieniu z czynszu dzierżawnego w wysokości 100 % |

* w wysokości określonej przez Radę Miejską w Lipianach do potrzeb ustalenia podatku rolnego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 02-02-2007 12:04:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 02-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 02-02-2007 12:04:21