Zarządzenie Nr 85/2006 w sprawie zmiany do Regulaminy Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach


Zarządzenie Nr 85/2006 Burmistrza Lipian z dnia 21 grudnia 2006 r.


w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach

Na podstawie art. 104 § l i 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 i Nr 106,poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz.. 71, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398; z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587) ustala się co następuje:

§ l. W Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 61/2003 Burmistrza Lipian z dnia 01 października 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Ustala się następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy:

a) poniedziałek od godz. 800 do godz. 1600,

b) od wtorku do piątku od godz. 730 do godz. 1530,

c) soboty są dniami wolnymi od pracy,

d) za wyjątkiem konserwatorów sprzętu gaśniczego, którzy swoje obowiązki wykonują stosownie do potrzeb, a czas pracy (przepracowany) potwierdzają w liście obecności. Czas pracy konserwatorów nie może być krótszy niż 40 godzin tygodniowo w pełnym wymiarze czasu pracy.";

2) w załączniku nr 5 do regulaminu, zdanie drugie wstępu otrzymuje brzmienie:

„Użyte w instrukcji określenia oznaczają:

l) Kierownik Urzędu - Burmistrz Lipian, 2) Godziny urzędowania - godziny pracy urzędu, tj.:

a) poniedziałek od godz. 800 do godz. 16°°,

b) od wtorku do piątku od godz. 730 do godz. 1530,

3) Budynek urzędu- ratusz

4) urząd - Urząd Miejski Lipiany 5) osoby - pracownicy urzędu , jednostek organizacyjnych gminy oraz członkowie organizacji społecznych mających swe miejsce pracy lub siedziby w budynku urzędu, a także inne osoby przebywające w budynku poza godzinami urzędowania;"

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników, z mocą obowiązującą od dnia 8 stycznia 2007 r.

Burmistrz Lipian

Krzysztof Ireneusz Boguszewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 02-02-2007 12:06:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 02-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 02-02-2007 12:06:35