Zarządzenie Nr 87/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego


ZARZĄDZENIE NR 87/06 BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz ustalenia układu wykonawczego

Na podstawie art. 186 ust. l pkt l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 104, poz. 708) oraz § 19 uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr XXVII/222/2005 z 29 grudnia 2006 roku zarządza się co następuje:

§ l. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.236 zł z tego:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa l .310 zł w tym:

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

§4300-l.310 zł, Dział 710- Działalność usługowa 240 zł w tym:

Rozdział 71035 - cmentarze

§4300-240 zł, Dział 750 - Administracja publiczne 700 zł w tym:

Rozdział 75023 — urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§4010-700 zł Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21 zł w tym:

Rozdział 75412 — ochotnicze straże pożarne

§4270-21 zł Dział 851 - Ochrona zdrowia 400 zł w tym:

Rozdział 85154 —przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4300 - 400 zł Dział 852 - Pomoc społeczna 230 zł w tym:

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

§4210-100 zł,

§4260-l 20 zł Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§4300-10 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 335 zł z tego; Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

§4300-l 05 zł Rozdział 90095 - pozostała działalność §4300-230 zł, § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.236 zł z tego: Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa l .310 zł w tym: Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

§4530-1.310 zł, Dział 710- Działalność usługowa 240 zł w tym: Rozdział 71035 - cmentarze

§4530-240 zł, Dział 750 - Administracja publiczne 700 zł w tym:

Rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§4170-700 zł Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21 zł w tym: Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

§4300-21 zł Dział 851 - Ochrona zdrowia 400 zł w tym:

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

§4170-400 zł Dział 852 - Pomoc społeczna 230 zł w tym: Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

§4300-220 zł, Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§3110-10zł Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 335 zł z tego; Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

§4170-100 zł Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4300 - 5 zł Rozdział 90095 - pozostała działalność §4170-230 zł.

§ 3. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr l. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarz Gminy, Skarbnikowi Gminy oraz kierownikowi OPS. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipian

Krzysztof Ireneusz Boguszewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 02-02-2007 12:07:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 02-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 02-02-2007 12:07:11