Obowiązujący Statut Gminy Lipiany

Uchwała nr XVII/147/2008

Rady Miejskiej w Lipianach

z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipiany

 

            Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 1, art. 22, art.40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.   Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska w Lipianach uchwala:

 

 

§ 1. Statut Gminy Lipiany w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XI/94/2004 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia  7 kwietnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Lipiany.

 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.

           

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

    Mariusz Marek Przybylski

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 statut.rtf (RTF, 24KB) 2008-12-09 12:53:47 761 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 09-12-2008 12:53:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 08-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 09-12-2008 13:15:36