Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Załącznik Nr 10 - Regulamin Pracy Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Lipianach

Rozdział 1

 

 

 

Regulamin Pracy Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Lipianach

 

 

 

 

§ 1. Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu :

 

1. Zagospodarowania terenów wiejskich.

 

2. Ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych.

 

3. Podejmowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką mienia i gospodarką finansową jednostek pomocniczych.

 

4. Współpraca z jednostkami gospodarczymi w sprawie organizacji skupu płodów rolnych.

 

5. Współpraca z istniejącymi na wsi grupami producenckimi, związkami zawodowymi oraz rolnikami.

 

6. Współpraca z istniejącymi instytucjami wspierającymi wieś i rolnictwo.

 

7. Badanie i wrażanie opinii w sprawach odwołań związanych z procedurą wyboru i odwołania sołtysa i rady sołeckiej.

 

 

 

§ 2. Do zadań Komisji należy:

 

1. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością burmistrza oraz jednostek podporządkowanych w zakresie realizacji uchwał Rady w sprawach będących przedmiotem działania Komisji.

 

2. Rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę oraz podkładanych przez członków Komisji, Komisję Rewizyjną i burmistrza.

 

3. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i postulatów mieszkańców w sprawach należących do właściwości Komisji.

 

4. Współdziałanie z organizacjami społeczno-gospodarczymi przy rozstrzyganiu problemów gospodarczych gminy.

 

5. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach należących do właściwości Komisji oraz opracowywanie projektów uchwał w tym zakresie.

 

6. Wnioskuje do rady o opinię ekspertów w rozpatrywanych sprawach.

 

7. Składanie Radzie sprawozdań z działalności Komisji.

 

8. Wnioskowanie do burmistrza, kierowników jednostek podporządkowanych oraz innych jednostek działających na terenie gminy w kwestiach zaspakajania potrzeb mieszkańców gminy.

 

 

 

§ 3. Zasady organizacji pracy Komisji:

 

1. Komisja działa na podstawie okresowych planów pracy, zatwierdzanych przez Radę.

 

2. Komisja pracuje na posiedzeniach plenarnych, w zespołach roboczych lub kontrolnych.

 

3. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący bądź zastępca.

 

4. Komisja może obradować i podejmować wnioski bądź formułować opinie przy obecności co najmniej połowy składu osobowego Komisji.

 

5. Wnioski i opinie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 

6. Wnioski i opinie powinny być zredagowane w sposób czytelny i konkretny.

 

7. Przy formułowaniu wniosków, których realizacja wymaga nakładów finansowych z budżetu gminy - wskazać źródło ich pokrycia.

 

8. Podjęte wnioski przewodniczący Komisji przekazuje do realizacji lub wiadomości /w zależności od ich treści/ właściwym organom, burmistrzowi lub jednostkom podporządkowanym.

 

 

 

§ 4. Zasady i tryb prowadzenia działalności kontrolnej:

 

1. Komisja prowadzi działalność kontrolną w zakresie spraw należących do jej właściwości.

 

2. Kontroli Komisji podlegają:

 

1) burmistrz;

 

2) jednostki podporządkowane Radzie.

 

3. Termin prowadzenia kontroli ustala przewodniczący Komisji w porozumieniu z kierownikiem jednostki kontrolowanej, przedstawiając jednocześnie plan kontroli.

 

4. W kontroli działalności burmistrza mogą brać udział wyłącznie członkowie komisji.

 

5. Przy czynnościach kontrolnych ma prawo być obecny kierownik jednostki kontrolowanej, bądź wyznaczony przez niego pracownik.

 

6. W związku z wykonywaną działalnością kontrolną Komisja ma prawo do:

 

1) wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej;

 

2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli;

 

3) żądania od pracowników jednostki kontrolowanej składania ustnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.

 

7. Kontrolujący obowiązani są do przestrzegania przepisów zawierających tajemnicę państwową i służbową w zakresie obowiązującym jednostkę kontrolowaną.

 

8. Działalność Komisji nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy oraz kompetencji kierownika jednostki.

 

9. Z przebiegu kontroli Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji i kierownik jednostki kontrolowanej.

 

10. W protokole ujmuje się fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości, jak również przykłady pozytywnie prowadzonej działalności.

 

11. Protokół pokontrolny powinien ponadto zawierać:

 

1) nazwę jednostki kontrolowanej, nazwisko i imię kierownika jednostki;

 

2) imiona i nazwiska osób kontrolujących;

 

3) określenie przedmiotu kontroli;

 

4) czas trwania kontroli;

 

5) ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej.

 

12. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w aktach Komisji. Trzeci otrzymuje Komisja Rewizyjna.

 

13. Na podstawie wyników kontroli Komisja występuje do przewodniczącego Rady lub burmistrza z wnioskami zmierzającymi do usunięcia nieprawidłowości, zapobieżenia im na przyszłość oraz usprawnienia działalności, która była przedmiotem kontroli.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 09-12-2008 13:01:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 09-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 09-12-2008 13:01:45