Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Załącznik Nr 9 - Regulamin Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu Rady Miejskiej w Lipianach

Rozdział 1

 

 

 

Regulamin Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu Rady Miejskiej w Lipianach

 

 

 

 

§ 1. Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu:

 

1. Przyjmowanie wniosków jednostek pomocniczych i mieszkańców miasta i gminy do budżetu i opiniowanie ich.

 

2. Opiniowanie projektu budżetu miasta i gminy.

 

3. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu.

 

4. Opiniowanie wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego.

 

5. Opiniowanie zmian w planie dochodów i wydatków proponowanych przez burmistrza w toku wykonywania budżetu.

 

 

 

§ 2. Do zadań Komisji należy:

 

1. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością burmistrza oraz jednostek podporządkowanych w zakresie realizacji uchwał Rady w sprawach będących przedmiotem działania Komisji.

 

2. Rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę oraz przedkładanych przez członków Komisji, Komisję Rewizyjną i burmistrza.

 

3. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i postulatów mieszkańców w sprawach należących do właściwości Komisji.

 

4. Współdziałanie z organizacjami społeczno-gospodarczymi przy rozstrzyganiu problemów gospodarczych gminy.

 

5. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach należących do właściwości Komisji oraz opracowywanie projektów uchwał w tym zakresie.

 

6. Wnioskuje o powołanie opinii ekspertów w rozpatrywanych sprawach.

 

7. Składanie Radzie sprawozdań z działalności Komisji.

 

8. Wnioskowanie do burmistrza, kierowników jednostek podporządkowanych oraz innych jednostek działających na terenie gminy w kwestiach zaspakajania potrzeb mieszkańców gminy.

 

 

 

§ 3. Zasady organizacji pracy Komisji:

 

1. Komisja działa na podstawie okresowych planów pracy, zatwierdzanych przez Radę.

 

2. Komisja pracuje na posiedzeniach plenarnych, w zespołach roboczych lub kontrolnych.

 

3. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący bądź zastępca.

 

4. Komisja może obradować i podejmować wnioski bądź formułować opinie przy obecności co najmniej połowy składu osobowego Komisji.

 

5. Wnioski i opinie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 

6. Wnioski i opinie powinny być zredagowane w sposób czytelny i konkretny.

 

7. Przy formułowaniu wniosków, których realizacja wymaga nakładów finansowych z budżetu gminy - wskazać źródło ich pokrycia.

 

8. Podjęte wnioski przewodniczący Komisji przekazuje do realizacji lub wiadomości /w zależności od ich treści/ właściwym organom, burmistrzowi lub jednostkom podporządkowanym.

 

 

 

§ 4. Zasady i tryb prowadzenia działalności kontrolnej:

 

1. Komisja prowadzi działalność kontrolną w zakresie spraw należących do jej właściwości.

 

2. Kontroli Komisji podlegają:

 

1) burmistrz;

 

2) jednostki podporządkowane Radzie.

 

3. Termin prowadzenia kontroli ustala przewodniczący Komisji w porozumieniu z kierownikiem jednostki kontrolowanej, przedstawiając jednocześnie plan kontroli.

 

4. W kontroli działalności burmistrza mogą brać udział wyłącznie członkowie komisji.

 

5. Przy czynnościach kontrolnych ma prawo być obecny kierownik jednostki kontrolowanej, bądź wyznaczony przez niego pracownik.

 

6. W związku z wykonywaną działalnością kontrolną Komisja ma prawo do:

 

1) wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej;

 

2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli;

 

3) żądania od pracowników jednostki kontrolowanej składania ustnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.

 

7.Kontrolujący obowiązani są do przestrzegania przepisów zawierających tajemnicę państwową i służbową w zakresie obowiązującym jednostkę kontrolowaną.

 

8.Działalność Komisji nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy oraz kompetencji kierownika jednostki.

 

9.Z przebiegu kontroli Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji i kierownik jednostki kontrolowanej.

 

10.W protokole ujmuje się fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości, jak również przykłady pozytywnie prowadzonej działalności.

 

11.Protokół pokontrolny powinien ponadto zawierać :

 

1) nazwę jednostki kontrolowanej, nazwisko i imię kierownika jednostki,

 

2) imiona i nazwiska osób kontrolujących,

 

3) kreślenie przedmiotu kontroli,

 

4) czas trwania kontroli,

 

5) ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej.

 

12.Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w aktach Komisji. Trzeci otrzymuje Komisja Rewizyjna.

 

13.Na podstawie wyników kontroli Komisja występuje do przewodniczącego Rady lub burmistrza z wnioskami zmierzającymi do usunięcia nieprawidłowości , zapobieżenia im na przyszłość oraz usprawnienia działalności, która była przedmiotem kontroli.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 09-12-2008 13:03:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 09-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 09-12-2008 13:03:45