Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2010

                                                                                                                     
UCHWAŁA NR XXXIII/268/2010
RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH
z dnia 26 stycznia 2010 r.
 
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2010
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit”d” oraz lit „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. 2004 r. Nr 102, poz .1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, zm. 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, zm. 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 218 zm. 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1111,Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52.poz. 420 Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipiany w wysokości 15.176.430 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 5 z tego:
1)      dochody majątkowe 2.213.912 zł,
2)      dochody bieżące  12.962.518 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Lipiany w wysokości 16.252.081 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 5 z tego;
1)      wydatki bieżące  13.212.826 zł,
2)      wydatki majątkowe 3.039.255 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficytbudżetu gminy w wysokości 1.075.651 zł, który zostanie pokryty:
1)   przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu 960.651 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 115.000 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 z tego:
1)      przychody w wysokości 1.676.101 zł,
2)      rozchody w wysokości 600.450 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1)    ogólną w wysokości 50.000 zł,
2)        celowe w wysokości  192.000 zł z przeznaczeniem na:
a)      odprawę dla burmistrza  18.000 zł,
b)      odprawy emerytalne dla nauczycieli 55.000 zł,
c)      zarządzanie kryzysowe 10.000 zł,
d)      na pozyskiwanie środków pozabudżetowych 50.000 zł,
e)      organizację prac publicznych 14.000 zł,
f)        organizację imprez i festynów 45.000 zł,
§ 6. Dochody i wydatki związanez realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Ustala się wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w roku budżetowym 2010 w wysokości 2.989.255 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 8. Ustala się limity wydatków na programy:
1)        limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 i kolejnych w wysokości  16.569.763 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,
2)        realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 16.986.354 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 9. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 9 w tym:
1)      przychody i dochody 3.499.875 zł,
2)  wydatki     3.499.875 zł.
            § 10. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a) podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10 w wysokości 1.217.900 zł,
b) przedmiotowe i celowe zgodnie z załącznikiem nr 11 w wysokości  193.320 zł,
            2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 12 w wysokości  152.700 zł.
            3) dla gmin i powiatów na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 14 w wysokości 129.280 zł.
                  § 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszy sołeckich w wysokości  82.053 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 13.
 § 12. 1. Ustala się dochody w wysokości 71.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 2. Ustala się wydatki w wysokości 92.690 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
             3. Ustala się wydatki w wysokości 4.300 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 13. Ustala się limit pożyczek na remonty budynków mieszkaniowych do kwoty 80.000 zł.
 § 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)        sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,
2)        sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 960.651 zł,
3)        sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty  520.450 zł,
4)         sfinansowanie pożyczek na remonty budynków mieszkalnych do kwoty 55.225 zł,
5)                 wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.196.812 zł.
§ 15. Zwalnia się Gminny Zakład Komunalny z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych za rok 2009.
                   § 16. Upoważnia się Burmistrza do:
1)      zaciągnięcia kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu podlegających spłacie w roku budżetowym do wysokości 500.000 zł.
2)      zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków:
a)      na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 7 do uchwały,
b)      na programy realizowane z budżetu Unii Europejskiej ujęte w załączniku nr 8 do uchwały,
3)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
4)      przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 5)      dokonywania zmian w planie wydatków:
a)      na wynagrodzenia,
b)      majątkowych.
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
§ 17.  Upoważnia się Burmistrza oraz kierowników jednostek organizacyjnych do udzielania zaliczek gotówkowych dla pracowników jednostek na wydatki przewidziane w planach finansowych na rok 2010. 
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej
 
                                                                          Mariusz Marek Przybylski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZaA_A_czniki_do_budA_etu_na_2010.rar (RAR, 45KB) 2010-01-29 21:29:37 296 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 29-01-2010 21:29:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 29-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 01-02-2010 08:42:46