Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIII/269/2010 w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających chrakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Lipiany lub jej jednostkom organizacyjnym

                                                                                                                     
UCHWAŁA NR XXXIII/269/2010
RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH
z dnia 26 stycznia 2010 r.
 
w sprawie: umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Lipiany lub jej  jednostkom organizacyjnym  
Na podstawie art. 59 ust.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się co następuje:
§ 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadające gminie Lipiany oraz jej jednostkom jednostkom organizacyjnym, mogą być umarzane w całości lub części albo ich zapłata może być odraczana lub rozkładana na raty.
§ 2. Należność pieniężna może zostać umorzona w całości lub części, jeżeli:
1)  wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
2)  jeżeli osoba fizyczna zmarła nie pozostawiając majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła  przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 5.000 zł,
3) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji albo ważnemu interesowi publicznemu,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub gdy postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
5)  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
§ 3.1 Do odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnej uprawniony jest:
3.2  Burmistrz Lipian jeżeli wartość należności pieniężnej nie przekracza 20.000 zł.
3.3 Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej jeżeli wartość należności pieniężnej nie przekracza 10.000 zł.
 
§ 4.1 Do umorzenia spłat należności pieniężnej uprawniony jest:
 
4.2 Burmistrz Lipian jeżeli wartość należności pieniężnej nie przekracza 10.000 zł.
4.3 Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej jeżeli wartość należności pieniężnej nie przekracza 5.000 zł.”
§ 5. Burmistrz Lipian i kierownik jednostki właściwy do umorzenia należności pieniężnej jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych, jednakże suma należności głównej wraz z odsetkami i innymi należnościami nie może przekraczać kwot ustalonych w § 4.
§ 6. W przypadku uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi burmistrz oraz kierownik gminnej jednostki organizacyjnej na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części należności pieniężnych lub rozłożyć płatności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes gminy lub jednostki, do wysokości kwot określonych w § 3.
§ 7.1.  Umorzenie należności pieniężnych oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego .
7.2 W przypadkach o których mowa w § 2 pkt 1,2,4,5 umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli Burmistrza lub kierownika jednostki.
§ 8. Upoważnia się Burmistrza oraz kierowników jednostek organizacyjnych do nie naliczania odsetek od nieopłaconych w terminie należności pieniężnych jeżeli ich wysokość nie przekracza równowartości kosztu doręczenia listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem wynikającego z cennika Poczty Polskiej.
§ 9. Burmistrz Lipian może wyrazić zgodę na niedochodzenie należności gminy z tytułu umowy cywilnoprawnej, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 25 zł.
§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Mariusz Marek Przybylski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 29-01-2010 21:32:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 29-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 29-01-2010 21:33:01