Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIII/270/2010 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez gminę Lipiany rozwoju sportu kwalifikowanego

 
                                                                      
Uchwała Nr XXXIII/270/2010
 
Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 26 stycznia  2010 roku
w sprawie : określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez gminę
Lipiany rozwoju sportu kwalifikowanego.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 133, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 2 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970, z 2007 r. Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208.) i art. 176 ust. 2   i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje:        
 
            § 1.Uchwała reguluje warunki i tryb udzielania przez gminę Lipiany wsparcia finansowego  w formie dotacji na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego realizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe z terenu gminy Lipiany uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia.
 
            § 2.Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
 
-  burmistrzu– należy przez to rozumieć Burmistrza Lipian,
- gminienależy przez to rozumieć gminę Lipiany,
- podmiocienależy przez to rozumieć uczestnika współzawodnictwa sportowego w rozumieniu ustawy o sporcie kwalifikowanym (klub sportowy, towarzystwo, stowarzyszenie kultury fizycznej) mającego swoją siedzibę na terenie gminy Lipiany,
-wnioskach– należy przez to rozumieć wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięcia,
- przedsięwzięciu - należy przez to rozumieć zadanie realizowane przez klub sportowy  (towarzystwo, stowarzyszenie) stanowiące bieżące wydatki tego klubu, które w sposób bezpośredni przyczynią się do rozwoju sportu kwalifikowanego,
- sporcie kwalifikowanym – należy przez to rozumieć określoną w art.3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia   29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) formę aktywności ludzkiej związaną z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, jako indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji osób zmierzających do uzyskania właściwych dla danej dyscypliny sportu rezultatów, stanowiącej współzawodnictwo organizowane lub prowadzone w danej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia.
                                         
 
            § 3.Podmioty mogą otrzymać wsparcie finansowe na:
1. Organizację i udział w zgrupowaniach (obozach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, turniejów i zawodów, w tym koszty:
a) transportu,
b) wyżywienia i noclegów,
c) wynajmu obiektów do treningów,
d) opieki medycznej,
e) zakupu odżywek i napojów.
2. Organizację i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych (liga, puchary, mityngi, zawody kontrolne i sparingowe), a także organizację imprez masowych, w tym koszty:
a) wynajmu obiektów na zawody,
b) udziału zespołów w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe, wpisowe, rejestracyjne, licencje, zezwolenia),
c) opłat za sędziowanie zawodów,
d) umów zawartych z firmami ochroniarskimi, ubezpieczenia,
e) transportu na zawody, turnieje,
f) wyżywienia i noclegów,
g) zabezpieczenia medycznego,
h) opłat startowych.
3. Szkolenie sportowe, w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego, w tym koszty:
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
b) utrzymania obiektu lub wynajmu bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego oraz organizacji zawodów sportowych,
c) specjalistycznej opieki medycznej oraz okresowych badań lekarskich,
d) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkolenia,
e) koszty wpisowego (opłat), transportu, zakwaterowania i wyżywienia związane z udziałem zawodników w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (liga, puchary, mistrzostwa oraz inne zawody).
 
            § 4. Z otrzymanego dofinansowania z budżetu gminy nie mogą być przez podmiot finansowane ani dofinansowywane :
a) transfery zawodnika z innego klubu, stowarzyszenia prowadzącego działalność w zakresie sportu kwalifikowanego,
b) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na podmiot lub zawodnika tego podmiotu,
c) zobowiązania podmiotu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub kosztów obsługi zadłużenia,
d) remonty lub modernizacje obiektów i urządzeń służących zawodnikom podmiotu do uprawiania sportu kwalifikowanego.
 
            § 5.Dofinansowanie ze środków publicznych może być przyznane podmiotowi do wysokości 90% całości planowanych kosztów realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego.
 
            § 6.Podmiot któremu przyznano dofinansowanie, może przeznaczyć na koszty pośrednie nie więcej niż 5% wysokości otrzymanych środków.
 
            § 7.1. Udzielenie wsparcia na realizację przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego, odbywa się na wniosek podmiotu.
2. Wniosek o dofinansowanie podmiot składa na druku formularza, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały w Sekretariacie Urzędu Miejskiego pok. nr 18 w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Lipiany.
3. Druki wniosków o wsparcie dostępne będą w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. nr 10, oraz  Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Informację o naborze wniosków umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, miejskim serwisie internetowym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipianach.
 
            § 8.1. Wniosek powinien zawierać:
a) nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;
b) termin i miejsce realizacji zadania oraz przewidywaną liczbę zawodników;
c) dane o posiadanej kadrze trenersko - instruktorskiej, jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;
d) wykaz zawodników posiadających aktualną licencję wydaną przez właściwy związek sportowy lub podmiot go reprezentujący (imię i nazwisko zawodnika, numer licencji, karty zgłoszenia, inny dokument potwierdzający posiadane przez zawodnika uprawnienia) oraz aktualną licencję (opłatę, koncesję, wpisowe) dopuszczającą podmiot do udziału jego reprezentantów w zawodach sportowych organizowanych w roku, którego wniosek dotyczy;
e) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym udziału środków własnych podmiotu w realizacji wnioskowanego zadania;
f) wysokość środków otrzymanych w roku poprzednim z budżetu gminy;
g) wskazanie numeru rachunku bankowego podmiotu;
h) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.
2. Do wniosku należy dołączyć:
a) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego podmiotu (wydany nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem złożenia wniosku) oraz statut;
b) informację o wcześniejszej działalności podmiotu, w zakresie którego dotyczy wniosek   o dofinansowanie zadania, status prawny posiadanej bazy (własność klubu, umowa użyczenia, najmu, dzierżawy);
c) oryginałzaświadczenia podmiotu o nie zaleganiu z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miejskiego i jego jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów publicznych (wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc licząc do dnia ukazania się ogłoszenia  o naborze wniosków);
d) sprawozdanie finansowe tj. bilans oraz sprawozdanie merytoryczne za rok poprzedni;
e) wszystkie dokumenty stanowiące wniosek oraz jego załączniki muszą być złożone w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez uprawnione przez podmiot osoby - zgodnie ze statutem i KRS (innym rejestrem).
 
            § 9.1. Oceny wniosków dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Lipian w formie zarządzenia.
2. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie wsparcia komisja bierze pod uwagę m.in. zasoby kadry szkoleniowej podmiotu, jego możliwości bazowe i sprzętowe, poziom sportowy reprezentowany przez zawodników podmiotu, klasę rozgrywek ligowych w przypadku gier zespołowych, wkład własny finansowy podmiotu w całości kosztów wnioskowanego zadania.
3. Wnioski złożone po terminie określonym w § 6 ust. 2 pozostają bez rozpatrzenia.
4. Złożone wnioski przed ich rozpatrzeniem przez komisję będzie weryfikował pod względem formalnym (zgodności z wymogami określonymi w ogłoszeniu)  pracownik ds. oświaty i wychowania, promocji oraz kultury fizycznej i sportu.
5. Wnioski nie zawierające danych i załączników określonych w § 7 ust. 1 i 2 zostaną zwrócone wnioskodawcy do uzupełnienia w terminie do dnia poprzedzającego termin posiedzenia komisji.
6. Wnioski nie uzupełnione do dnia poprzedzającego termin posiedzenia komisji, pozostają bez rozpatrzenia.
7. Komisja przedkłada Burmistrzowi  Lipian propozycję przyznania podmiotowi wsparcia finansowego, bądź odmowy przyznania wsparcia finansowego wraz z uzasadnieniem w terminie do 7 dni od dnia zakończenia posiedzenia komisji, na której rozpatrywano wnioski o udzielenie wsparcia.
8. Decyzję w sprawie przyznania podmiotowi wsparcia finansowego, bądź odmowy przyznania wsparcia finansowego podejmuje Burmistrz Lipian.
a) W przypadku przyznania podmiotowi dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, dotowany podmiot dokona protokolarnie weryfikacji kosztorysu realizacji zadania określonego we wniosku   z wyszczególnieniem w nim zakresu wydatków jednostkowych wraz z ich kosztami, które będą przez podmiot finansowane lub dofinansowywane z przyznanej dotacji,
b) Protokół uzgodnień merytorycznie zostanie sporządzony przez pracownika ds. oświaty   i wychowania, promocji oraz kultury fizycznej i sportu., który będzie nadzorował realizację wnioskowanego zadania. Protokół, który stanowił będzie załącznik do umowy zatwierdza Burmistrz Lipian.
9. Złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
 
            § 10. Wykaz podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, zostanie zamieszczony  w Biuletynie Informacji Publicznej, miejskim serwisie internetowym i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipianach.
 
            § 11.1. Przekazywanie środków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy gminą reprezentowaną przez Burmistrza , a podmiotem, któremu przyznano dofinansowanie.
2. Umowa, o której mowa w ust.1, zawiera w szczególności:
a) strony umowy;
b) nazwę zadania i termin jego realizacji;
c) wysokość przyznanego dofinansowania,  formę i terminy przekazywania środków;
d) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków strony na osoby trzecie;
e) zobowiązanie podmiotu do wykorzystania środków wyłącznie na cele określone w umowie;
f) określenie warunków zmiany zakresu przedmiotowego umowy w czasie jej obowiązywania;
g) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją;
h) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Burmistrza Lipian oraz innych instytucji kontrolnych;
i) zobowiązanie podmiotu do przedstawienia sprawozdania z realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym;
j) określenie trybu rozwiązania umowy.
3. Przyznane środki przekazywane będą na rachunek bankowy podmiotu, w terminach określonych  w umowie.
 
            § 12.1. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, przedstawia sprawozdanie z realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym na druku sprawozdania, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, w terminie do 30 stycznia 2011r.
2. W przypadku niezrealizowania zadania w całości lub w części, przekazane środki podlegają zwrotowi do budżetu gminy na wskazany rachunek bankowy, w terminie do 31 stycznia następnego roku.
3. W przypadku  wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub  w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych do budżetu gminy na wskazany rachunek bankowy w terminie 15 dni od dnia  stwierdzenia w/w okoliczności.
4. Przypadki i zasadyzwrotu dotacji określone są w przepisach art. 251 i 252 ustawy z dnia   27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
.
 
            § 13.1. Burmistrz Lipian uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli realizacji umów o dofinansowanie ze środków budżetu gminy.
2. Czynności kontrolnych dokonują osoby upoważnione przez Burmistrza Lipian.
3. Zakres kontroli obejmuje w szczególności:
a) przebieg i sposób realizacji zadania;
b) wykorzystanie środków pochodzących z budżetu gminy;
c) sposób prowadzenia dokumentacji księgowej;
d) prawidłowość rozliczeń.
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
5. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie jest zobowiązany do udostępnienia na żądanie osób upoważnionych, o których mowa w ust. 2, informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu środków, Burmistrz Lipian kieruje do podmiotu wykonującego zadanie z zakresu sportu kwalifikowanego stosowne wnioski i zalecenia   w postaci wystąpienia pokontrolnego, ze wskazaniem sposobu usunięcia tych nieprawidłowości.
7. Podmiot, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, zawiadamia Burmistrza Lipian  o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.
 
 
            §14. 1.Środki finansowe przeznaczone na wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego będą planowane corocznie w budżecie gminy Lipiany.
2.Dysponentem środków, o których mowa w ust. 1 jest Burmistrz Lipian.
 
            §15.Ze względu na wysokość środków zabezpieczonych w każdym roku w budżecie gminy   z przeznaczeniem na wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie sportu kwalifikowanego przepisy niniejszej uchwały nie stanowią podstawy do roszczeń podmiotów, ani zobowiązań gminy Lipiany o udzielenie wsparcia podmiotom.
 
            §16.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.
 
            §17.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
                                                                                                                                                             Mariusz Marek Przybylski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
do uchwały XXXIII/270/2010
Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 26 stycznia 2010 roku
 
 
……………………………………………..                                                 …..…………………….
( pieczęć podmiotu składającego wniosek)                                                         (miejscowość, data)
 
 
WNIOSEK
O WSPARCIE FINANSOWE W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO
 
na realizację zadania w terminie
 
od dnia……………………….do dnia …………………….........
 
I.                    Dane na temat podmiotu występującego o wsparcie.
 
1)       Pełna nazwa: ………………………………………………………………………............................
 
2)       Forma prawna: ………………………………………………………………………..........................
 
3)       Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze*................................................
 
4)       Data wpisu, rejestracji lub utworzenia.........................................................................................
 
5)       Nr NIP…………………………................. nr REGON………………………………………….........
 
6)       Dokładny adres: …………………………………...........................................................................
 
      .....................................................................................................................................................
 
7)       Tel: ………………………………. fax: ……………………………………………….........................                              
 
E-mail…………………………………………http://…………………………………………………….
 
8)       Nazwa banku i numer rachunku: ……………………………………………………….....................
 
.....................................................................................................................................................
 
9)       Nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy: ...........................................
 
.....................................................................................................................................................
 
10)   Nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa we wniosku:
 
.....................................................................................................................................................
11)   Osoba upoważniona przez podmiot do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku ( imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail):
 
.....................................................................................................................................................
 
12)   przedmiot działalności statutowej podmiotu:
 
……………………………………………………………………………………………………………..
 
……………………………………………………………………………………………………………..
 
…………………………………………………………………………………………………………….
II.                  Opis zadania:
 
1. Nazwa zadania:
 
………………………………………………………………………………………………………...
 
………………………………………………………………………………………………………...
 
………………………………………………………………………………………………………...
 
 
2. Poziom sportowy ( klasa rozgrywek, ranga rozgrywek, ranga zawodów, aktualna pozycja 
                 w rozgrywkach, itp.)
 
………………………………………………………………………………………………………...
 
………………………………………………………………………………………………………...
 
………………………………………………………………………………………………………...
 
3.    Miejsce wykonania zadania:
 
………………………………………………………………………………………………………...
 
4.   Zasięg realizacji zadania ( gmina, powiat, województwo, kraj, zagranica):
 
………………………………………………………………………………………………………...
 
5.       Szczegółowy opis realizacji zadania w zakresie sportu kwalifikowanego / spójny z
       kosztorysem/
 
………………………………………………………………………………………………………...
 
………………………………………………………………………………………………………...
 
………………………………………………………………………………………………………...
 
………………………………………………………………………………………………………...
 
6.       Szczegółowy opis sposobu promowania Gminy Lipiany podczas realizacji
zadania:
 
………………………………………………………………………………………………………...
 
………………………………………………………………………………………………………...
 
………………………………………………………………………………………………………...
 
………………………………………………………………………………………………………...
 
………………………………………………………………………………………………………...
 
 
 
III.        Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
 
1. Całkowity koszt zadania ………………….
 
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
 
 
Lp
Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)
 
Koszt całkowity
( w zł)
Z tego z wnioskowanej dotacji
( w zł)
Z tego finansowanych ze środków własnych
(w zł)
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizacja obozów i zgrupowań,
w tym koszty:
 
A/ transportu
 
B/ wyżywienia i noclegów
 
C/ wynajmu obiektów do treningów
 
D/ opieki medycznej
 
E/ zakupu odżywek i napojów
 
Organizacja i udział w zawodach, turniejach,
    rozgrywkach ligowych, w tym koszty:
 
A/ wynajmu obiektów na zawody
 
B/ udziału zespołów w rozgrywkach ligowych
     (opłaty związkowe, wpisowe, rejestracyjne,
      licencje, zezwolenia, opłaty startowe)
 
C/ opłat za sędziowanie zawodów, delegacji
      sędziowskich
 
D/ umów zawartych z firmami ochroniarskimi,
     ubezpieczenia
 
E/ transportu na zawody, turnieje, rozgrywki
 
F/ wyżywienia, noclegów
 
G/ zabezpieczenia medycznego,
 
Szkolenie sportowe w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego, w tym koszty:
 
A/ wynagrodzenia trenerów wraz z pochodnymi,
 
B/ utrzymania obiektu lub wynajmu bazy
      sportowej przeznaczonej do prowadzenia
      szkolenia i organizacji zawodów,
 
C/ specjalistycznej opieki medycznej oraz
      okresowych badań lekarskich,
 
D/ zakupu niezbędnego sprzętu sportowego
     przeznaczonego do prowadzenia szkolenia,
 
E/ związane z udziałem zawodników
     w międzynarodowym współzawodnictwie
     sportowym (liga, puchary, mistrzostwa,
     inne zawody), w tym koszty:
 
-opłat startowych, wpisowego,
 
-transportu,
 
-wyżywienia i zakwaterowania,
 
Inne koszty niezbędne do realizacji zadania, finansowane wyłącznie ze środków własnych,
w tym koszty:
 
a/ ......................................................................
 
b/ ......................................................................
 
c/ ......................................................................
 
 
 
 
 
....................
 
....................
 
....................
 
....................
 
....................
 
 
 
 
....................
 
 
 
....................
 
 
....................
 
 
....................
 
....................
 
....................
 
....................
 
 
 
 
 
....................
 
 
 
....................
 
 
....................
 
 
....................
 
 
 
 
 
 
....................
 
....................
 
....................
 
 
 
 
 
....................
 
....................
 
....................
 
 
 
 
 
....................
 
....................
 
....................
 
....................
 
....................
 
 
 
 
....................
 
 
 
....................
 
 
....................
 
 
....................
 
....................
 
....................
 
....................
 
 
 
 
 
....................
 
 
 
....................
 
 
....................
 
 
....................
 
 
 
 
 
 
....................
 
....................
 
....................
 
 
 
 
 
x
 
x
 
x
 
 
 
 
......................
 
......................
 
......................
 
......................
 
......................
 
 
 
 
......................
 
 
 
.....................
 
 
......................
 
 
......................
 
......................
 
......................
 
......................
 
 
 
 
 
......................
 
 
 
......................
 
 
......................
 
 
......................
 
 
 
 
 
 
......................
 
......................
 
......................
 
 
 
 
 
......................
 
......................
 
......................
 
ogółem
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
 
………………………………………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………………………………...........
 
………………………………………………………………………………………………………………...........
 
………………………………………………………………………………………………………………...........
 
IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
 
1.       Źródła finansowania:
 
Źródła finansowania
              zł
    %
Wnioskowana kwota dotacji z budżetu gminy
 
 
 
 
Finansowane środki własne, środki z innych źródeł 
 
 
 
 
 
Ogółem:
 
 
100%
 
2.       Informacja o uzyskanych przez organizację od sponsorów środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych:
 
.................................................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................................................
 
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania:
 
  
Partnerzy biorący udział w realizacji zadania:
 
.................................................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................................................
 
 
 
 
  1. Zasoby kadrowe, przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania.
 
Lp
Imię i nazwisko
Posiadane stopnie, kwalifikacje i uprawnienia kadry szkoleniowej, lekarza, masażysty.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Wykaz uprawnionych do reprezentowania klubu/stowarzyszenia zawodników:
       ( w przypadku dużej liczby zawodników może być w formie załącznika)*
 
 
 
Lp
Imię i nazwisko
    Kategoria wiekowa
        junior/senior
 Nr licencji, karty zawodniczej,
        innego uprawnienia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Wykaz drużyn klubu uczestniczących w rozgrywkach ligowych polskich związków sportowych lub
    innego uprawnionego przez związek podmiotu (dotyczy gier zespołowych):
 
 Lp
Nazwa polskiego związku sportowego, lub innego upoważnionego podmiotu:
    
       Ilość
     drużyn
      
    Kategoria
       wiekowa
juniorzy/seniorzy
 
   Liczba zawodników
   Klasa rozgrywek,
    Liga
 
 1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ogółem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dotychczasowe osiągnięcia sportowe i wyniki zawodników podmiotu związane z udziałem we
    współzawodnictwie sportowym ( indywidualne i zespołowe):
 
...................................................................................................................................................................
 
...................................................................................................................................................................
 
...................................................................................................................................................................
 
...................................................................................................................................................................
 
...................................................................................................................................................................
 
...................................................................................................................................................................
 
...................................................................................................................................................................
 
 
5. Posiadane zasoby rzeczowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania
    (np. lokal, sprzęt, hala, stadion itp.).
 
.........................................................................................................................................................
 
.........................................................................................................................................................
 
.........................................................................................................................................................
 
.........................................................................................................................................................
 
 
Oświadczam (-my), że:
 
1)       proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności statutowej
 
      ...................................................................................................................................................
                                         (nazwa podmiotu składającego wniosek)
2)       w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/ niepopieranie* opłat od adresatów zadania,
 
3)       wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym                  i faktycznym.
 
                                                               
 
 
 
 
 
       …………………………………………......                      ………………………………………….....
( podpis osoby lub osób upoważnionych                   ( pieczęć podmiotu składającego wniosek)
 do składania oświadczeń woli w imieniu
 podmiotu składającego wniosek)
 
 
Załączniki do wniosku:
 
  1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
  2. Statut Stowarzyszenia/Klubu.
  3. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu w zakresie którego dotyczy wniosek             o dofinansowanie zadania.
  4.  Status prawny posiadanej bazy (własność klubu/stowarzyszenia lub umowa użyczenia, najmu, dzierżawy - wymagana potwierdzona za zgodność kserokopia umowy).
  5. Oryginał zaświadczenia podmiotu o nie zaleganiu z płatnościami wobec:
-          Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
-          Urzędu Skarbowego,
-          Urzędu Miejskiego.
 
  1. Sprawozdanie finansowe (bilans) za rok poprzedni.
  2. Sprawozdanie merytoryczne za rok poprzedni.
  3. Wszystkie dokumenty stanowiące wniosek oraz jego załączniki muszą być złożone w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez uprawnione przez podmiot osoby- zgodnie ze statutem i KRS (innym rejestrem).
 
 
Poświadczenie złożenia oferty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adnotacje urzędowe ( nie wypełniać)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Niepotrzebne skreślić.
 
 
Załącznik nr 2 
do uchwały XXXIII/270/2010
Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 26 stycznia 2010 roku
 
 
SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE / KOŃCOWE*1
z realizacji zadania w zakresie sportu kwalifikowanego pn.:
 
…………………………………………………………………………………………………..............................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
( nazwa zadania)
 
w okresie od …………………… do ……………………
określonego w umowie nr …………………..…zawartej w dniu …………………….…….., pomiędzy: gminą Lipiany, a …………………………………………...........................................................
                                                                 ( nazwa podmiotu realizującego zadanie)
 
 
Część I. Sprawozdanie merytoryczne
 
1. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań i wymiernych rezultatów (w tym: osiągnięcia sportowe, wyniki zawodników – indywidualne i zespołowe)2:
      .............................................................................................................................................................    
         .............................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................
 
2. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku? Jeśli nie – dlaczego?:
 
      .............................................................................................................................................................    
         .............................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................
             
3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania:
 
     ..............................................................................................................................................................
     ..............................................................................................................................................................
     ..............................................................................................................................................................
     ..............................................................................................................................................................
     ..............................................................................................................................................................
  

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
 
1.       Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów ( w zł)
Lp.
Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)
Całość zadania ( zgodnie z umową – wnioskiem lub protokołem uzgodnień)
Poprzednie okresy sprawozdawcze
(poprzednio rozliczone raty dotacji – narastająco)
Bieżący okres sprawozdawczy
(w przypadku sprawozdania końcowego za okres realizacji zadania)
 
 
 
Koszt całkowity
Z tego z dotacji
Z tego finansowanych ze środków własnych, środków z innych źródeł
Koszt całkowity
Z tego z dotacji
Z tego finansowanych ze środków własnych, środków z innych źródeł
Koszt całkowity
Z tego z dotacji
Z tego finansowanych ze środków własnych, środków z innych źródeł
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Organizacja obozów i   zgrupowań, w tym koszty:
A/ transportu
 
B/ wyżywienia i noclegów
 
C/ wynajmu obiektów do treningów
 
D/ opieki medycznej,
 
E/ zakupu odżywek i napojów
 
   Organizacja i udział w zawodach, turniejach, rozgrywkach ligowych, w tym koszty:
A/ wynajmu obiektów na zawody
 
B/ udziału zespołów w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe, wpisowe, rejestracyjne, licencje, zezwolenia, opłaty skarbowe)
 
 
C/ opłat za sędziowanie zawodów, delegacji sędziowskich
 
D/ umów zawartych z firmami ochroniarskimi, ubezpieczenia
 
E/ transportu na zawody, turnieje, rozgrywki
 
F/ wyżywienia, noclegów
 
G/ zabezpieczenia medycznego,
 
   Szkolenie sportowe w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego, w tym koszty:
A/ wynagrodzenia trenerów wraz z pochodnymi
 
B/ utrzymania obiektu lub wynajmu bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego oraz organizacji zawodów sportowych
 
C/ specjalistycznej opieki medycznej oraz okresowych badań lekarskich
 
D/ zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkolenia
 
 
 
 
E/ związane z udziałem zawodników w międzynarodowym współ-
     zawodnictwie sportowym (liga, puchary, mistrzostwa, inne zawody), w tym koszty:
   - opłat startowych, wpisowego
 
   - transportu
 
   - wyżywienia i zakwaterowania
 
 
   Inne koszty niezbędne do realizacji zadania, finansowane wyłącznie ze środków własnych, w tym koszty:
A/...........................................
 
B/ ...........................................
 
C/ ..........................................
 
 
 
 
 
................
 
................
 
................
 
 
 
................
 
 
 
 
 
................
 
 
................
 
 
 
 
 
 
................
 
 
................
 
 
 
................
 
................
 
................
 
................
 
 
 
 
................
 
 
................
 
 
 
 
 
 
................
 
 
 
................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................
 
 
 
.................
 
.................
 
 
 
 
 
 
.................
 
.................
 
.................
 
 
.............
 
.............
 
.............
 
 
 
.............
 
 
 
 
 
.............
 
 
.............
 
 
 
 
 
 
.............
 
 
.............
 
 
 
.............
 
.............
 
.............
 
.............
 
 
 
 
.............
 
 
.............
 
 
 
 
 
 
.............
 
 
 
.............
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............
 
 
 
...............
 
...............
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................
 
..........................
 
..........................
 
 
 
..........................
 
 
 
 
 
..........................
 
 
..........................
 
 
 
 
 
 
..........................
 
 
..........................
 
 
 
..........................
 
..........................
 
..........................
 
..........................
 
 
 
 
..........................
 
 
..........................
 
 
 
 
 
 
..........................
 
 
 
..........................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................
 
 
 
............................
 
............................
 
 
 
 
 
 
............................
 
............................
 
............................
 
 
 
................
 
................
 
................
 
 
 
................
 
 
 
 
 
................
 
 
................
 
 
 
 
 
 
................
 
 
................
 
 
 
................
 
................
 
................
 
................
 
 
 
 
................
 
 
................
 
 
 
 
 
 
................
 
 
 
................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................
 
 
 
.................
 
.................
 
 
 
 
 
 
.................
 
.................
 
.................
 
 
.............
 
.............
 
.............
 
 
 
.............
 
 
 
 
 
.............
 
 
.............
 
 
 
 
 
 
.............
 
 
.............
 
 
 
.............
 
.............
 
.............
 
.............
 
 
 
 
.............
 
 
.............
 
 
 
 
 
 
.............
 
 
 
.............
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............
 
 
 
...............
 
...............
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................
 
..........................
 
..........................
 
 
 
..........................
 
 
 
 
 
..........................
 
 
..........................
 
 
 
 
 
 
..........................
 
 
..........................
 
 
 
..........................
 
..........................
 
..........................
 
..........................
 
 
 
 
..........................
 
 
..........................
 
 
 
 
 
 
..........................
 
 
 
..........................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................
 
 
 
............................
 
............................
 
 
 
 
 
 
............................
 
............................
 
............................
 
 
................
 
................
 
................
 
 
 
................
 
 
 
 
 
................
 
 
................
 
 
 
 
 
 
................
 
 
...............
 
 
 
................
 
................
 
................
 
................
 
 
 
 
................
 
 
................
 
 
 
 
 
 
................
 
 
 
................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................
 
 
 
.................
 
.................
 
 
 
 
 
 
.................
 
.................
 
.................
 
 
.............
 
.............
 
.............
 
 
 
.............
 
 
 
 
 
.............
 
 
.............
 
 
 
 
 
 
.............
 
 
.............
 
 
 
.............
 
.............
 
.............
 
.............
 
 
 
 
.............
 
 
.............
 
 
 
 
 
 
.............
 
 
 
.............
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............
 
 
 
...............
 
...............
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................
 
..........................
 
..........................
 
 
 
..........................
 
 
 
 
 
..........................
 
 
..........................
 
 
 
 
 
 
..........................
 
 
..........................
 
 
 
..........................
 
..........................
 
..........................
 
..........................
 
 
 
 
..........................
 
 
..........................
 
 
 
 
 
 
..........................
 
 
 
..........................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................
 
 
 
............................
 
............................
 
 
 
 
 
 
............................
 
............................
 
............................
 
Ogółem:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.       Zestawienie faktur ( rachunków)3
                                                                                        
Lp.
Numer dokumentu księgowego
Numer pozycji kosztorysu
Data
Nazwa wydatku
Kwota( zł)
Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)
Z tego finansowanych ze środków własnych, środków z innych źródeł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.       Rozliczenie ze względu na źródło finansowania
                                                                                              
Źródło finansowania
Całość zadania
(zgodnie z umową)
Poprzedni okres sprawozdawczy (poprzednio rozliczone raty dotacji – narastająco)
Bieżący okres
sprawozdawczy (w przypadku sprawozdania końcowego za okres realizacji zadania)
 
 
%
%
%
Koszty pokryte z dotacji
 
 
 
 
 
 
 
Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł
 
 
 
 
 
 
 
Ogółem :
 
100%
 
100%
 
100%
 
 
 
Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Część III. Dodatkowe informacje
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................
 
Załączniki:4
1.       ……………………………………………………
2.       ……………………………………………………
3.       ……………………………………………………
4.       ……………………………………………………
5.       ……………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczam(-my), że:
1)       od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny podmiotu prowadzącego działalność w zakresie sportu kwalifikowanego,
2)       wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3)       zamówienia na dostawy, usługi i zakupy za środki finansowe przekazane z budżetu gminy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
4)       wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur ( rachunków) zostały faktycznie poniesione.
 
 
 
          .............................................................................................................................
                                                           (pieczęć podmiotu)
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………           ( podpis osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w
                                                            imieniu podmiotu)
 
*niepotrzebne skreślić.
 
 
POUCZENIE
 
Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym
w umowie terminie na adres Urzędu Miejskiego w Lipianach.
     1)     Sprawozdanie końcowe lub częściowe (w przypadku otrzymania dotacji w ratach) dostarczyć należy w okresach określonych w umowie.
     2)          Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym we wniosku, który był podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli chodzi o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.
     3)           Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Spis faktur powinien zachować kolejność wg rodzaju kosztów z części II. „Sprawozdanie z wykonania wydatków”. Do sprawozdania należy załączyć kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wszystkich faktur/rachunków/umów/porozumień/oświadczeń innych dokumentów, które zostały opłacone w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Każda z faktur (rachunków), która dotyczy realizacji wydatków pochodzących z budżetu gminy, powinna zawierać klauzulę „Dotacja Urzędu Gminy Lipiany, zgodnie z umową Nr ........ z dnia ........” oraz „Wydatek zrealizowano zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych” w przypadku zakupu materiałów i usług obcych niezbędnych do realizacji dotowanego zadania. Wszystkie dowody księgowe z dotacji muszą zostać wystawione w okresie realizacji zadania zgodnie z umową (nie wcześniej niż od daty zawarcia umowy i nie później niż do daty zakończenia realizacji zadania). Dowody księgowe powinny być rzetelne tj. zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne oraz wolne od błędów rachunkowych.
Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji, oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności (wyczerpujący opis celowości poniesionego wydatku). Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji (księgowego) oraz powinna zawierać odpowiednie zapisy księgowe potwierdzające zaksięgowanie dokumentu.
            Dotujący może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów realizacji zadania pochodzących ze środków własnych Dotowanego.
 
     4)     Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania ( np. listy uczestników zadania, publikacje wydane w ramach realizacji zadania, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 29-01-2010 21:38:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 29-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 29-01-2010 21:38:08