Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIII/271/2010 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010"

                                              
                                                 Uchwala Nr XXXIII/271/2010
                                                   Rady Miejskiej w Lipianach
                                                        z dnia 26 stycznia  2010 r.
 
w sprawie :    przyjęcia „Programu współpracy gminy Lipiany z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi   działalność pożytku publicznego na rok 2010"
 
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, zm. z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 94 poz. 651, z 2008r. Nr 209 poz. 1316, z 2009r. Nr 22 poz. 120, Nr 19 poz. 100, Nr 157 poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568.z2004r.Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241) Rada Miejska w Lipianach uchwala co następuje:
 
            § l. Uchwala się „Program współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
                                                                                                                                                                                    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
     Mariusz Marek Przybylski              
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr  1 do    Uchwały Nr XXXIII/271/2010 Rady Miejskiej w Lipianach   z dnia 26 stycznia 2010r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM WSPÓŁPRACY
GMINY LIPIANY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA ROK 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§  1. Program współpracy gminy Lipiany  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwany dalej Programem, stanowi element polityki społeczno-finansowej miasta.
 
§ 2. Ilekroć w Programie współpracy gminy Lipiany  z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest mowa o:
 
1.      działalności pożytku publicznego – należy rozumieć przez to działalność społecznie użyteczną określoną w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzoną przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
 
2.      organizacjach pozarządowych - należy rozumieć przez to nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia,
 
3.      dotacji - należy rozumieć przez to dotację w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
 
4.      środkach publicznych - należy rozumieć przez to środki publiczne,
o których mowa w ustawie o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki publiczne
w rozumieniu tej ustawy,
 
5.      zadaniach – należy przez to rozumieć wybrane zadania z zakresu zadań własnych gminy, określone corocznie w Programie współpracy, w celu powierzenia w drodze konkursu – do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
 
6.      konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Lipiany  na realizację zadań gminy w 2010r.,
 
7.      wkładzie własnym finansowym – należy przez to rozumieć niestanowiące dotacji, zaangażowane w realizację zadania środki, których dysponentem jest organizacja,
 
8.      niefinansowym wkładzie własnym osobowym (wolontariat) - należy przez to rozumieć, odpowiadające świadczeniu pracy na rzecz realizowanego zadania, udokumentowane ochotnicze i bez wynagrodzenia, świadczenie członka organizacji lub wolontariusza na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 
9.      niefinansowym wkładzie własnym rzeczowym – należy przez to rozumieć nie powodujące kosztów finansowych, udokumentowane wykorzystanie na potrzeby realizacji zadania: zasoby rzeczowe organizacji lub partnera,
 
10. partnerze – należy przez to rozumieć organizację pozarządową, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organy administracji publicznej, osobę fizyczną lub prawną, która współuczestniczy w realizacji projektu będącego zadaniem publicznym.
 
 
Niniejszy program stanowi wzajemny obszar partnerski dla wszystkich organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców.
 
§ 3. PODSTAWOWE PRZESŁANKI WSPÓŁPRACY
 
Rozległość i zakres działań, w jakie angażują się organizacje pozarządowe, społeczny charakter tych działań oraz wzrastający poziom realizowanych usług powodują, że organizacje powinny być postrzegane jako cenny partner dla jednostek samorządu terytorialnego. Rozszerzają one bowiem możliwości wyboru sposobu zaspokajania potrzeb społecznych, co pozwala na sięganie do oferty tańszej i efektywniejszej. Dla ich bieżącej pracy istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeńmiędzy organizacjami, jak  i współpraca sektorapozarządowego z sektorem publicznym, w szczególności z organami samorządu terytorialnego.
Jednym z ważniejszych zadań samorządu jest rozwój miasta oraz poprawa warunków życia jej mieszkańców. U podłoża Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest przekonanie władz miasta o korzyściach z niego płynących:
Ø      Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoją wspólnotę lokalną czy regionalną,
Ø      Bardziej efektywne zarządzanie społecznościami lokalnymi, dzięki dobremu rozpoznaniu jego potrzeb,
Ø      Uzupełnianie działań jednostek samorządowych w zakresie, w jakim nie są one   w stanie realizować tych zadań przez własne struktury,
Ø      Odciążenie sektora publicznego w realizacji niektórych zadań,
Ø      Bardziej efektywne zarządzanie finansami samorządu, przez dystrybuowanie środków
z budżetu samorządowego na realizację zadań,
Ø      Prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
Ø      Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
Ø      Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej.
 
Wprowadzając niniejszy Program współpracy – jednoznaczne, czytelne zasady  i procedury, mamy nadzieję na kompleksową współpracę samorządu Lipian  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zasadzie partnerstwa i wyrażamy intencję realizacji swoich zadań ustawowych, w zakresach gdzie jest to możliwe, w ścisłym współdziałaniu z nimi.
 
            Tryb zlecania zadań publicznych określa ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Gmina może zlecić realizację zadań publicznych w dwóch formach: powierzenie wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Procedura prowadząca do wyłonienia realizującego zadanie publiczne, w obu przypadkach, ma formę otwartego, powszechnie dostępnego konkursu ofert i charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy. Oznacza to, że przedmiotem konkursu są zadania. 
 
            Z uwagi na ustawowy wymóg rzetelnego gospodarowania środkami publicznymi, w procedurze kwalifikacyjnej są wymagane informacje potwierdzające kompetencje  i wiarygodność organizacji pozarządowych i innych podmiotów ubiegających się   o przyznanie dotacji. Gmina Lipiany  zastrzega sobie także prawo przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji projektów, także podczas ich trwania i przewiduje sankcje dla organizacji niewywiązujących się z przyjętych dobrowolnie do realizacji zadań.
           
Współpraca określona w niniejszym Programie ma służyć stworzeniu wspólnego punktu widzenia na zagadnienia rozwoju miasta, na włączenie w proces rozwoju lokalnego jak największej liczby podmiotów życia społeczno-gospodarczego, kooperację oraz umocnienie    i poszerzenie istniejącej strefy współdziałania.
 
§ 4. ZASADY PROGRAMU
 
Program współpracy opiera się na sześciu podstawowych zasadach współpracy:
 
1.                  zasada pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym,
w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej,
a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny
i terminowy,
 
2.                  zasada suwerenności stron - władze samorządowe i organizacje nie narzucają sobie nawzajem zadań, szanując swoją autonomię, mogą natomiast zgłaszać wzajemne propozycje i deklaracje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony,
 
3.                  zasada partnerstwa – współpraca pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań, współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów, m.in.: uczestnictwie organizacji w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców miasta, sugerowaniu zakresu współpracy, proponowaniu standardów usług świadczonych przez organizacje,
 
4.                  zasada efektywności – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w celu prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań, działań gminy również
w zakresie nie obejmowanym przez struktury gminne. Gmina przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych. Wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów z realizacji zadań publicznych, tj.:
-           w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów
z danych nakładów,
-           w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
-           w wysokości wynikającej z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 
5.                  zasada uczciwej konkurencji – zarówno władze samorządowe, jak
i organizacje, w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych działań,
 
6.                  zasada jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania dotacji oraz wykonania zadania są jawne. Dotyczy to w szczególności udostępniania organizacjom przez gminę, informacji o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych
w budżecie gminy na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz kryteriach oceny projektów. Zasada obliguje również organizacje do udostępniania gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.
 
 
 
§ 5. PODMIOTY WSPÓŁPRACY
 
1.    Władze samorządowe są otwarte na współpracę merytoryczną z wszelkimi inicjatywami obywatelskimi, zarówno posiadającymi osobowość prawną, jak i grupami nieformalnymi.
 
2.    Podmiotami programu współpracy mogącymi ubiegać się o uzyskanie dotacji na realizację zadań publicznych są organizacje pozarządowe – nie będące jednostkami sektora finansów publicznych
i nie działające w celu osiągnięcia zysku, będące:
a)        osobami prawnymi,
b)        jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej utworzonymi na podstawie przepisów ustaw i mogącymi zgodnie z tymi ustawami ubiegać się o dotacje.
 
3.    Podmiotami programu współpracy mogącymi ubiegać się o uzyskanie dotacji na realizację zadań publicznych są także:
a)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
b)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 
4. Program współpracy nie ma zastosowania w przypadku:
a)      partii politycznych,
b)      związków zawodowych,
c)      fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej oraz majątek fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki,  w szczególności na rzecz nauki,
d)      fundacji utworzonych przez partie polityczne,
e)      klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy
o kulturze fizycznej.
 
§ 6. PODSTAWOWE FORMY WSPÓŁPRACY
 
Do podstawowych form współpracy zaliczamy:
1.                          Finansowy współudział gminy w realizowanych przez organizacje zadaniach
 (w formach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego                                     i o wolontariacie)
2.           Organizacje, którym do wykonywania działalności statutowej niezbędny jest lokal  i takiego nie posiadają, mogą ubiegać się o udostępnienie obiektu lub lokalu do użytkowania na zasadach określonych przez Burmistrza Lipian. Lokale mogą być udostępnione z przeznaczeniem na działalność programową, nie ma możliwości użytkowania ich na działalność gospodarczą.
 
§ 7. PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY
 
Przedmiot współpracy stanowią głównie zadania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące zadań własnych gminy, a w szczególności rozwoju demokracji lokalnej, wykorzystania możliwości partnerskiej współpracy  z organizacjami pozarządowymi, przy spełnionych następujących warunkach:
-        realizacja planowanego przedsięwzięcia przyniesie korzyść mieszkańcom gminy Lipiany,
-        obie strony wyrażają wolę współpracy,
-        przedsięwzięcie spełnia warunek bezstronności politycznej.
 
1.      Do obszarów obejmujących przedsięwzięcia organizacyjne i zadania publiczne, które mogą być powierzone organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ustawowym trybie w roku 2010, przy współudziale finansowym Gminy Lipiany, zaliczamy:
 
1.1 ochronę i promocję zdrowia;
1.2 upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki;
1.3 naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
1.4 krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
1.5  promocję gminy;
2.    W sferze zadań publicznych podejmowane będą działania, polegające na:
 
2.1) partnerskiej współpracy różnych podmiotów w realizacji zadań;
2.2) aktywizowaniu środowiska lokalnego poprzez inicjowanie przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, twórczym lub rekreacyjnym;
2.3) promocji gminy Lipiany
3. Planuje się realizację następujących zadań:
 
3.1) Organizację zlotu motorowego;
3.2) Organizację szkolenia młodzieży w zakresie łączności radiowej oraz zlotu łącznościowców;
3.3) Organizację imprez turystycznych;
3.4) Organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sportach żeglarskich i wioślarskich;
3.5) Organizację i prowadzenie wypoczynku feryjnego i wakacyjnego oraz świetlicy dla dzieci i młodzieży;
3.6) Organizację imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Lipiany;
3.7) Organizacja zawodów wędkarskich;
3.8) Organizacja imprez rolniczych;
3.9) Organizacja nauki, muzyki oraz konkursów muzycznych.
 
 
4.   Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. Zgodnie z ust. 2 w/w art.: „Organ administracji publicznej w przypadku, o którym mowa w ust. 1,  w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy:
 
4.1) rozpatruje celowość realizacji określonego zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorąc pod uwagę stopień, w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań publicznych, daje gwarancję realizacji zadań zgodnie ze standardami właściwymi dla danego zadania, środki dostępne na realizację określonych zadań, rodzaje określonych zadań i korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz
4.2) informuje o podjętej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji określonego zadania publicznego informuje składającego ofertę o trybie zlecenia zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy”.
 
§ 8. W celu realizacji zadań o których mowa w § 7 udziela się dotacji z budżetu Gminy Lipiany w wysokościach:
 
 
Nazwa zadania
 
Kwota dotacji
 
Organizacja zlotu motorowego
 
7 000 zł
 
Szkolenie młodzieży w zakresie łączności radiowej oraz zlotu łącznościowców
 
4 000 zł
 
Organizacja imprez turystycznych
 
3 500 zł
 
Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach żeglarskich i wioślarskich
 
6 800 zł
 
Organizacja zawodów wędkarskich
 
5 000 zł
 
Organizacja i prowadzenie wypoczynku feryjnego i wakacyjnego oraz świetlicy dla dzieci i młodzieży
 
6 200 zł
 
Organizacja nauki muzyki oraz konkursów muzycznych
 
7 000 zł
 
Organizacja imprez rolniczych
5 000
 
00 zł
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Lipiany
 
8 200 zł
 
 
 
§ 9. PROCEDURA PRZYZNAWANIA DOTACJI
 
1.    Zlecanie realizacji zadań publicznych, jako zadań zleconych w rozumieniu ustawy  o finansach publicznych – może mieć formy:
a)    powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b)   wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2.    Dofinansowanie w formie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ujętego w §8 niniejszego Programu, odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert lub w innym trybie, jeżeli dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach ustaw, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w  przepisach
- Prawo zamówień publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.
3.    Burmistrz Lipian ogłosi otwarte konkursy ofert na dotacje z budżetu gminy Lipiany na realizację zadań wskazanych w §8 niniejszego Programu, z wyłączeniem zlecania  i  powierzania zadań w innym trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.
4.    Tryb przyznawania dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli i oceny wykonania zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym  i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
5.    Zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania odbędzie się na podstawie zawartej  z tą organizacją umowy na realizację tego zadania. Umowa, o której mowa określa:
a)    szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;
b)   wysokość dotacji celowej udzielanej organizacji wykonującej zadanie i tryb płatności;
c)    termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego
d)   tryb kontroli wykonywania zadania;
e)    termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej;
f)     termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania, a w przypadku zadania realizowanego za granicą - 30 dni od określonego w umowie dnia jego wykonania.
6.    Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania   z wykonania tego zadania. Dokumenty te zostaną uszczegółowione i podane do publicznej wiadomości w Zarządzeniu Burmistrza Lipian dot. ogłoszeń konkursowych.
7.    Przyznanie dotacji ma miejsce tylko w przypadku, wniesienia przez organizację pozarządową nie mniej niż 5 % wkładu własnego finansowego lub niefinansowego wkładu własnego (osobowego lub rzeczowego).
 
§ 10. ORGANY WŁAŚCIWE I ZAKRES PRZYZNANYCH IM KOMPETENCJI
W RAMACH USTALONEJ WSPÓŁPRACY
 
Za przebieg Programu współpracy zgodnie z jego założeniami, ze strony lipiańskiego samorządu, odpowiadają:
 
a.       Rada Miejska i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej  i finansowej gminy, nawiązywania merytorycznej współpracy  z organizacjami.
b.      Burmistrz  – w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami    w ramach budżetu.
c.       Komisje konkursowe – powołane w celu przeprowadzenia konkursu na dotacje z budżetu Gminy Lipiany  na realizację zadań gminy   w 2010r. Skład komisji oraz zasady ich działania zostaną określone przez Burmistrza Lipian.
d.      Wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z zapisami obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego   w Lipianach.
e.       Biuro Rady Miejskiej – w zakresie kontaktów pomiędzy organizacjami   a poszczególnymi komisjami stałymi Rady Miejskiej.
 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 29-01-2010 21:48:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 29-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 29-01-2010 21:48:52