Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Lipian ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. rolnych i drogownictwa


BURMISTRZ LIPIAN

o g ł a s z a

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIEJSKIM W LIPIANACH

PLAC WOLNOŚCI 1

74-240 LIPIANY

Wolne stanowisko urzędnicze:

Młodszy referent ds. rolnych i drogownictwa

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie obowiązków z zakresu:

1. W zakresie drogownictwa:

1/ kontrola stanu technicznego i jakości utrzymania oraz ochrony całości sieci drogowej na terenie administrowanym przez Urząd,

2/ prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,

3/ opracowanie projektów planów finansowych i rzeczowych w zakresie bu­dowy, modernizacji, utrzymania i budowy dróg oraz obiektów mostowych,

4/ rozpatrywanie skarg, postulatów i wniosków dotyczących stanu sieci dro­gowej i organizacji ruchu drogowego,

5/ wnioskowanie o środki finansowe na roboty drogowe,

6/ nadzorowanie realizacji planów drogowych oraz udział w rozliczaniu wy­konania tych planów,

7/ organizowanie wykonawstwa robót oraz nadzór nad wykonywaniem i ja­kością tych prac,

8/ uczestnictwo w odbiorach robót drogowo-mostowych wykonywanych na terenie gminy,

9/ współpraca z zarządami dróg publicznych oraz innymi organizacjami i in­stytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg i urządzeń drogowych,

10/ ochrona dróg i opieka nad stanem ich zadrzewienia,

11/ organizacja przygotowań do zimowego utrzymania dróg, koordynacja utrzymania dróg w okresie zimowym oraz nadzorowanie realizacji planów współdziałania zakładów pracy ze służbami drogowymi oraz z PKP,

12/ prowadzenie spraw związanych ze szkodami na drogach,

13/ współdziałanie w przygotowaniu dokumentacji na roboty drogowe oraz w prowadzeniu inwestycji na tych drogach,

14/ ewidencjonowanie posiadanych oraz zleconych dokumentacji projektowo kosztorysowych,

15/ wnioskowanie i opiniowanie założeń projektów rozwiązań komunikacyj­nych w aspekcie potrzeb transportowych, bezpieczeństwa i organizacji ru­chu drogowego, stosowanych technologii i materiałów do robót drogowych,

16/ opiniowanie projektów przebiegu linii komunikacji publicznej,

17/ kontrola stanu utrzymania przystanków komunikacji publicznej pod względem bezpieczeństwa i ich estetyki,

18/ nadzór nad organizacją ruchu drogowego oraz koordynacja zarządzaniem ruchem na drogach,

19/ współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego z właściwymi jednostkami i organami kontroli,

20/ koordynacja działalności instytucji i organizacji społecznych, młodzieżo­wych, szkolnych itp. w dziedzinie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu,

21/ prowadzenie okresowych kontroli stanu oznakowania dróg i przejazdów kolejowych,

22/ popularyzacja przepisów o ruchu drogowym oraz nadzór nad ich przestrze­ganiem i stosowaniem,

23/ dokonywanie analiz stanu bezpieczeństwa na drogach oraz opracowywanie projektów programów poprawy w tym zakresie,

24/ prowadzenie całokształtu spraw związanych z oświetleniem dróg,

25/ rozpatrywanie wniosków na zajęcie dróg w sposób szczególny (zawody sportowe, manifestacje, pielgrzymki, procesje itp. inne imprezy na dro­gach),

26/ opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz nadzorowanie realizacji postanowień wynikających z obowiązujących przepisów i norm prawnych (np.: ustaw ,,prawo o ruchu drogowym”, ustawa o drogach publicznych itp.),

27/ naliczanie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego i innych opłat z tym związanych.

2. W zakresie spraw rolnych:

1/ prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych:

a/ kontrola odłogowania gruntów,

b/ kontrola obowiązku zdjęcia wierzchniej warstwy ziemi uprawnej przy realizowanych robotach ziemnych,

c/ wykorzystanie gruntów rolnych komunalnych,

d/ kontrola realizacji zadań wynikających z przepisów o rekultywacji i ochronie gruntów rolnych i leśnych.

2/ prowadzenie teczek gospodarstw rolnych,

3/ wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że nieruchomość rolna stanowi odrębne gospodarstwo rolne,

4/ współpraca z samorządem wiejskim,

5/ współudział w pracach związanych ze scalaniem i wymianą gruntów,

6/ współdziałanie z KRUS, ARiMR, ARR i innymi jednostkami w zakresie świadczeń na rzecz rolników,

7/ współudział w opracowywaniu programów oraz projektów planów w za­kresie rolnictwa,

8/ współpraca ze służbami instruktażowo - doradczymi, zrzeszeniami branżo­wymi w zakresie produkcji rolnej,

9/ zbieranie danych do opracowania okresowych informacji oraz sprawozdań z zakresu rolnictwa,

10/ przygotowywanie materiałów na narady i zebrania poświęcone przygotowa­niu i przebiegowi kampanii w rolnictwie,

11/ załatwianie skarg i wniosków z zakresu produkcji rolnej, w tym komisyjne badanie szkód i strat,

12/ prowadzenie spraw związanych z okresowymi spisami rolnymi,

13/ prowadzenie spraw zleconych gminie z zakresu zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

 • ogólna znajomość zagadnień związanych z rolnictwem i drogownictwem

 • znajomość obsługi komputera

 • dobry stan zdrowia

 • nieposzlakowana opinia

Wymagania pożądane:

 • prawo jazdy

 • znajomość terenu gminy

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

 2. List motywacyjny,

 3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

 4. Kopie świadectw pracy,

 5. Referencje i opinie z dotychczasowych miejsc pracy,

 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),

 8. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 16 grudnia 2005 r.

pod adresem:

Urząd Miejski

Sekretariat, pok. 21

Plac Wolności 1

74-240 Lipiany

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy referent ds. rolnych i drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Lipianach”.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 41 049

BURMISTRZ

mgr inż. Bożena Iwasiuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 30-11-2005 13:21:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 30-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 30-11-2005 13:21:42