Sesja XLI Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 04 listopada 2010r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLI/328/2010 w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Dębiec o przyznanie środków z funduszu sołeckiego 2010-11-10 09:50:35
Uchwała Nr XLI/327/2010 w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych 2010-11-10 09:48:33
Uchwała Nr XLI/326/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/314/2010 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 18 października 2010 r. w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipiany na lata 2010 - 2017" 2010-11-10 09:18:27
Uchwała Nr XLI/325/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego 2010-11-10 09:16:30
Uchwała Nr XLI/324/2010 w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowanych na terenie miasta i gminy Lipiany 2010-11-10 09:14:46
Uchwała Nr XLI/323/2010 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę nr 92 obręb Żarnowo gm. Lipiany stanowiącej własność gminy Lipiany w udziale 37/100 części 2010-11-10 09:12:25
Uchwała Nr XLI/322/2010 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez gminę Lipiany dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku a realizujących zadania z zakresu sportu. 2010-11-10 09:05:27
Uchwała Nr XLI/321/2010 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011" 2010-11-10 09:00:28
Uchwała Nr XLI/320/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminami na współdziałanie w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolengo w Przedszkolnym Miejskim im. Kubusia Puchatka w Lipianach 2010-11-10 08:19:26
Uchwała Nr XLI/319/2010 w sprawie uchwalenia regualminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lipiany 2010-11-10 08:08:42
Uchwała Nr XLI/318/2010 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 2010-11-10 07:59:22
Uchwałą Nr XLI/317/2010 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Burmistrza Lipian w roku budżetowym 2010 2010-11-10 07:46:20
Uchwała Nr XLI/316/2010 w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 2010-11-10 07:42:38
Uchwała Nr XLI/315/2010 w sprawie zmian budżetu gminy Lipiany na rok 2010 2010-11-09 11:07:01