Zarządzenie nr 10/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania i zaopiniowania wniosków na realizację w 2011 roku zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany

Zarządzenie Nr 10/2011

Burmistrza Lipian 

z dnia 15.02.2011 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania i zaopiniowania wniosków na realizację w 2011 roku zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z uchwałami Rady Miejskiej  w Lipianach: Nr XLI/322/2010 z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: określenia warunków  i trybu wspierania finansowego przez gminę Lipiany dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych  i niedziałających w celu osiągnięcia zysku a realizujących zadania  z zakresu sportu oraz Nr XLI/321/2010 z dnia  4 listopada 2010r. w sprawie : przyjęcia „Programu współpracy gminy Lipiany z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi   działalność pożytku publicznego na rok 2011”

 

§ 1. Powołuje się Komisję do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków podmiotów ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w 2011 roku w zakresie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany w dziedzinie spraw społecznych oraz zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 

 

1. Aneta Binkowska                  - Przewodnicząca Komisji

2. Danuta Bąk                           -  Z-ca Przewodniczącej Komisji

3. Agnieszka Kosiorek              - członek komisji

4. Katarzyna Kacperska            - członek komisji

5. Wiktor Jarocki                         - członek komisji

 

§  2 . Pracami Komisji kieruje Przewodnicząca, a w razie jej nieobecności Z-ca Przewodniczącej.

 

§ 3. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Lipian   Nr 10/2010

z dnia 15.02.2011 r.

Regulamin

pracy Komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków podmiotów ubiegających się    o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w 2011 roku w zakresie zadańpublicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany w dziedzinie spraw społecznych oraz zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§ 1

Podstawą pracy Komisji są uchwały Rady Miejskiej w Lipianach: Nr XLI/322/2010 z dnia    4 listopada 2010r. w sprawie: określenia warunków  i trybu wspierania finansowego przez gminę Lipiany dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych    i niedziałających w celu osiągnięcia zysku a realizujących zadania  z zakresu sportu oraz Nr XLI/321/2010 z dnia  4 listopada 2010r. w sprawie : przyjęcia „Programu współpracy gminy Lipiany z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi   działalność pożytku publicznego na rok 2011"  oraz niniejszy Regulamin.

§ 2

Zadaniem Komisji jest:

 • dokonanie formalnej i merytorycznej oceny wniosków złożonych przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie z budżetu gminy,
 • przedstawienie propozycji kwot dofinansowania dla w/w podmiotów,
 • sporządzenie protokołu końcowego z prac Komisji.

§ 3

 1. Komisja pracuje w składzie powołanym przez Burmistrza Lipian w drodze Zarządzenia.
 2. Posiedzenia Komisji są prawomocne i zdolne do podejmowania decyzji, gdy uczestniczy w nim co najmniej 50% jej składu osobowego.
 3. Określenie wysokości kwoty dofinansowania dla poszczególnych podmiotów ubiegających się o dotację odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji. W przypadku równej ilości głosów o wysokości proponowanej dla podmiotu kwoty dotacji decyduje głos Przewodniczącej.

§ 4

Kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Komisji:

 • wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji,
 • kierowanie pracami Komisji,
 • przedłożenie członkom Komisji proponowanej kwoty dotacji dla poszczególnych podmiotów,
 • sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji,
 • przedłożenie Burmistrzowi Lipian do akceptacji propozycji kwot dotacji określonych przez Komisję dla podmiotów na realizację w 2011r. zadań własnych gminy.

§ 5

Kryteria oceny wniosków:

 • dotację może otrzymać podmiot działający w formie stowarzyszenia, prowadzący działalność nie nastawioną na osiąganie zysków i nie rozdzielający wypracowanych dochodów pomiędzy swoich członków,
 • wiarygodność podmiotu na podstawie wymaganych do wniosku załączników,
 • kalkulacja finansowa wnioskowanego przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem w nim procentowego udziału środków własnych podmiotu w całości kosztów przedsięwzięcia,
 • dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją wnioskowanego przedsięwzięcia (w przypadku kontynuacji przedsięwzięcia poziom finansowania przez gminę zadania w latach poprzednich),
 • udział środków własnych podmiotu w realizowanym przedsięwzięciu oraz uzyskanych z innych źródeł (np. sponsorzy, fundusze unijne itp.),
 • sposób, zakres i zasięg promowania przez podmiot Gminy Lipiany w realizowanym przedsięwzięciu,
 • partnerzy biorący udział w realizowanym przez podmiot przedsięwzięciu,

§ 6

Komisja rozpatruje wnioski zgodnie z wytycznymi ujętymi w zarządzeniu Nr 2 / 2011 Burmistrza Lipian z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie:  przyjęcia zasad przyznawania  i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lipiany na realizację zadań własnych gminy w 2011 roku.

§7

 

Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który zawiera:

 • imiona i nazwiska członków Komisji,
 • liczbę zgłoszonych wniosków, w tym spełniających warunki formalne oraz wnioski odrzucone,
 • propozycję kwot dotacji dla poszczególnych podmiotów na realizację wnioskowanych przedsięwzięć,
 • wzmiankę o odczytaniu protokołu,
 • podpisy członków Komisji.

 

§ 8

Przewodnicząca  Komisji przekłada Burmistrzowi Lipian protokół z posiedzenia Komisji  z propozycjami przyznania dotacji podmiotom, bądź odmowy jej przyznania wraz   z uzasadnieniem w terminie do 7 dni od dnia zakończenia posiedzenia komisji, na której rozpatrywano wnioski o udzielenie dotacji.

§ 9

Ostateczną decyzję w sprawie przyznania podmiotom dotacji w wysokości zaproponowanej przez Komisję, podejmuje Burmistrz Lipian w drodze pisemnej adnotacji na przedłożonym przez Komisję protokole.

§ 10

Wykaz podmiotów, którym udzielono lub nie udzielono dofinansowania zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, miejskim serwisie internetowym oraz zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipianach.

 

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 16-02-2011 11:34:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 11-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 16-02-2011 11:34:12