Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu

                                                         ZARZĄDZENIE NR 17/2011

                                                                 BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 01 marca 2011r.

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu

Na podstawie art.30, ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220. Nr 62, poz.558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055. Nr 116, poz.1203. Nr 167, z2005r. Nr 172, poz.1441. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128. Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327. Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. llll. Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Dz.U. 2009r. Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2010r. Nr 40, poz. 230 ), art.8 pkt l ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U.z 2001r. Nr 71, poz.733, nr 168, poz.1383, z 2003r. Nr 113, póz 1069, z 2004r. Nr 116, poz.1203, nr 281, poz.2783 i 2786, Dz.U. z 2006r. Nr 94, poz.657) oraz uchwały nr XXIV/207/2009 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2009-2013 (Dz. Urz.  Wojewody Zachodniopomorskiego nr 22, poz.830 z dnia 03.06.2009r.),zarządza się co następuje:

§ l. Ustala się z dniem 01 lipca 2011r. bazową stawkę czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiące mieszkaniowy zasób gminy Lipiany w wysokości 2,59zl./m2

§ 2. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Lipian Nr 96/2009 z dnia 29.09.2009r.

 § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Zakładu Komunalnego

w Lipianach

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 17-03-2011 07:14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 23-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 12-04-2011 13:21:04