Zarządenie nr 19/2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lipiany

                                                                                                          ZARZĄDZENIE NR 19/2011                                                                                                             

 BURMMISTRZA LIPIAN

                                            z dnia 01 marca 2011r.

w sprawie: ustalenia stawki czynszu za wynajem lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lipiany

Na podstawie art.30, ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( dz.u.z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220. Nr 62, poz.558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055. Nr 116, poz.1203. Nr 167, z2005r. Nr 172, poz.1441. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128. Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111. Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Dz.U. 2009r. Nr 157, poz. 1241, dz.u. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Dz. U. z 2010r. Nr 28. poz. 146, Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2010r. Nr 40, poz. 230 ), art.8 pkt l ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U.z 2001r. Nr 71, poz.733, nr 168, poz.1383, z 2003r. Nr 113, poz. 1069, z 2004r. Nr 116, poz.1203, nr 281, poz.2783 i 2786, Dz.U. z 2006r. Nr 94, poz.657) oraz uchwały nr XXIV/207/2009 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2009-2013 ( Dz.Urz Wojewody Zachodniopomorskiego nr 22, poz.830 z dnia 03.06.2009r.) ,zarządza się conastępuje:

§ l. Ustala się z dniem 01 lipca 2011 r. stawkę czynszu za wynajem lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lipiany w wysokości 0,91zl./m2

§ 2. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Lipian Nr 104/2009 z dnia 19.10.2009r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 17-03-2011 07:15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 23-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 12-04-2011 13:51:22