Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Petycje

Rozpatrywanie petycji

Przedmiot petycji:

 • przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.


W jaki sposób można wnieść petycję?

 • petycje mogą być wnoszone w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej "podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
 • oznaczenie adresata petycji,
 • wskazanie przedmiotu petycji.


Petycja musi być podpisana:

 • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Gdzie złożyć petycję?

w Lipianach:
od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-15:00,
Urząd Miejski,
pokój nr 18
Pl. Wolności 1,
74-240 Lipiany,
tel. 91 564 10 49,
fax 91 564 13 85,
e-mail: umig@lipiany.pl.


Drogą elektroniczną:
e-mail: umig@lipiany.pl
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /umLipiany/skrytka

Sposób rozpatrywania petycji:

 • petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
 • w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyżej określonym terminie, termin na rozpatrzenie petycji ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak jak o kolejne 3 miesiące
 • podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi)
 • adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

 Uwagi:

 • petycję niezawierającą oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia
 • podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195).

 

Informacja na temat rozpatrywanych  petycji kierowanych do Burmistrza.

Rok 2016 

Tytuł złożonej petycji

Ceny odpadów komunalnych (śmieci) od osób fizycznych         
Podmiot wnoszący petycję Mieszkańcy Gminy Lipiany 
Data złożenia petycji 17.03.2016 r.
Treść petycji Petycja skan 
Opinie dotyczące petycji odpowiedż z ZGDO
Sposób załatwienia petycji  odpowiedź

 

Tytuł złożonej petycji Przystąpienie  Gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea rodzinne miejsce zabaw-edycja 2016" 
Podmiot wnoszący petycję Szulc-Efekt 
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa 
Data złożenia petycji 14.04.2016 r.
Treść petycji Petycja skan
Sposób załatwienia petycji  Odpowiedź....

 

ROK 2017

Nr petycji/sprawy                                            
Imię i Nazwisko/ Nazwa podmiotu  
W sprawie   
Data złożenia   
Scan petycji  
Odpowiedź na petycję   

 

Nr petycji/sprawy         ROA-B.152.3.2017                                 
Imię i Nazwisko/ Nazwa podmiotu  
W sprawie   
Data złożenia  07.11.2017 r. 
Scan petycji

Petycja 
Stanowisko 

Odpowiedź na petycję  Pismo 

 

Nr petycji/sprawy ROA-B.152.4.2017
Imię i Nazwisko/ Nazwa podmiotu Mieszkaniec m. Prądnik 
W sprawie  rowu odwadniającego drogę 
Data złożenia  08.12.2017 r. 
Scan petycji scan 
Odpowiedź na petycję  scan

 

ROK 2018 

Nr petycji/sprawy ROA-B.152.1.2018
Imię i Nazwisko/ Nazwa podmiotu Firma Semico sp. z o.o.
W sprawie  oszczędności w budżecie gminy przy inwestycjach przebudowy dróg, placów, dojazdów z płyt drogowych betonowych. 
Data złożenia  20.08.2018 r. 
Scan petycji scan
Odpowiedź na petycję  scan 

 

ROK 2019

Nr petycji  1

Imię nazwisko/ nazwa podmiotu

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Fundacja 

W sprawie Przesyłana materiałów fundacji mikroprzedsiębiorcom  z terenu gminy 
Data złożenia 25.03.2019 r. 
Scan scan petycji 
Odpowiedź na petycję  

 

 

 

Zbiocza informacja o petycjach

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 14 ustawy o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji. 

2016 

2017 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 03-11-2015 12:26:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: ------- 03-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 05-04-2019 09:24:20