Przygotowanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Lipianach korzystających z pomocy dożywiania


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plac Wolności 1

74-240 LIPIANY

tel./091/ 56 41 069 fax /091/ 56 41 385

 

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

W LIPIANACH KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY DOŻYWIANIA

/CPV 55524000-9/

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 kwiecień 2007r do godz. 1200

w pok. nr 21 /sekretariat/ Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1 74-240 Lipiany

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwiecień 2007r o godz. 1300 w pok. 22 Urzędu Miejskiego w Lipianach

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004r., nr 19, poz. 177 z poź. zmianami/.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków ustawowych oraz:

- posiadanie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia która jest zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.lipiany.pl W wersji papierowej specyfikację można otrzymać w siedzibie zamawiającego (pok.15 p. Henryk Kicka tel 091/56 41 069 w. 106) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie.

Cena specyfikacji w wersji papierowej 12,20 zł brutto.

Pisemny wniosek powinien zawierać informacje niezbędne do wystawienia faktury VAT. Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

 

Przedmiotem zamówienia jest gotowanie i podawanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Lipianach korzystających z pomocy dożywiania. Posiłki, śniadanie i obiad, powinny być przygotowywane i podawane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wakacji letnich i przerw w nauce ustalonych przez MEN. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 222.082,05 zł PLN Podawanie posiłków powinno odbywać się pomieszczeniu stołówki Zespołu Szkół w Lipianach. Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów lub zastosować do wyboru najkorzystniejszej oferty aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub składania ofert częściowych.

Udział w postępowaniu nie wymaga wpłaty wadium.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 01.09.2007r do dnia 30.06.2010r

Termin związania z ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto śniadania 90 %; obiadu 10%. 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogl_o_przet-do_pobrania.pdf 2007-04-11 12:05:20 27.KB 397 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Posilki-SIWZ.pdf po terminie otwarcia ofert 2007-04-11 12:05:20 187KB 184 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zm-tr-siwz.pdf 2007-04-12 14:36:02 23.KB 395 razy
Wynik postępowania
1 Zaw-wyb-ofer.pdf 2007-04-23 11:20:15 12.KB 406 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 11-04-2007 12:05:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 11-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 23-04-2007 11:20:15