Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół i Przedszkola Miejskiego w Lipianach oraz do Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Nowielinie w roku szkolnym 2012/2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.lipiany.pl


Lipiany: Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół i Przedszkola Miejskiego w Lipianach oraz do Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Nowielinie w roku szkolnym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 274002 - 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany , Pl. Wolności 1, 74-240 Lipiany, woj. zachodniopomorskie, tel. 091-5641-049.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół i Przedszkola Miejskiego w Lipianach oraz do Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Nowielinie w roku szkolnym 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiot zamówienia jest usługa transportowa polegająca na dowożeniu i odwożeniu uczniów. Część 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi z zakresu dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką zapewnioną przez wykonawcę do Zespołu Szkół i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2012/2013 TRASA Nr 1 Lipiany- Skrzynka- Batowo- Nowice- Wołczyn- Połczyno- Krasne- Lipiany przewidywana ilość kilometrów w skali roku szkolnego - ok. 50 000 km, TRASA Nr 2 Lipiany-Dębiec- Mironów- Derczewko- Osetna - Jedlice - Brzostowo -Żarnowo - Lipiany, przewidywana ilość kilometrów w skali roku szkolnego - ok. 33 000 km TRASA Nr 3 Lipiany - Józefin - Lipiany, przewidywana ilość kilometrów w skali roku szkolnego - ok. 6 800 km , Część 2 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi z zakresu dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką zapewniona przez wykonawcę do Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Nowielinie w roku szkolnym 2012/2013 TRASA Nr 4 Lipiany - Jedlice - Dębiec - Mironów - Nowielin, przewidywana ilość kilometrów w skali roku szkolnego - ok. 12 500 km . 2) Przewoźnik musi zapewnić dla każdego pojazdu przynajmniej 1 opiekuna. Funkcji tej nie może pełnić kierowca. Dowożenie uczniów musi być realizowane w ramach kursów (regularnych specjalnych) czyli przeznaczonych tylko i wyłącznie do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dołożenia dodatkowych tras niż w/w, dotyczących wyjazdów dzieci w ramach zajęć szkolnych i w dni wolne od zajęć, po cenach przetargowych. Wartość dodatkowej usługi szacowana jest na ok. 10 000 km w skali roku szkolnego, dotyczy tylko części I przedmiotu zamówienia. Dodatkowe wyjazdy rozliczane będą na podstawie odrębnych faktur wystawianych na Zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy, tj. zapoznał się ze stanem technicznym dróg, długością tras dowozu, czasem przejazdu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.17.20.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wadium wnosi się w określonej formie zgodnie z art. 45, ust.6 ustawy Pzp przed upływem terminu składania ofert w wysokości : Część 1 - 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) Część 2 - 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych) Wadium na poszczególne części zamówienia, wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu dokument należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Pl. Wolności 1, przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1.pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BS Wolin o/Lipiany nr 20939310102600082420000160 z dopiskiem wadium w przetargu nieograniczonym - dowóz dzieci 2. poręczeniach bankowych, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC i NW pojazdów, 2. dowód wpłaty wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia przewozu oraz trasy dowozu dzieci.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipiany.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany, pok. nr 10. Opłata za powielanie SIWZ zgodnie z cennikiem ustalonym w Zarzadzeniu Burmistrza Lipian..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:06.08.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany, pok. nr 18 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2012-07-27 13:27:26 55.KB 501 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-07-27 13:37:21 7.5MB 160 razy
2 Załączniki do SIWZ w formacie doc..doc po terminie otwarcia ofert 2012-07-27 13:41:21 104KB 178 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 2012-08-24 13:52:51 736KB 657 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie.pdf 2012-09-07 15:43:49 985KB 518 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 27-07-2012 13:27:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: ------- 27-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 07-09-2012 15:43:49