Przetarg nieograniczony na remont drogi dz. nr 28 i 4/2 obr. 3 m. Lipiany ul. SikorskiegoGMINA LIPIANY

Plac Wolności 1

74-240 LIPIANY

tel./091/ 56 41 069 fax /091/ 56 41 385

 

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Remont drogi dz. nr 28 i 4/2 obr. 3 m. Lipiany ul. Sikorskiego”

/CPV 45233142-6/

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.11.2006r do godz. 1200

w pok. nr 21 /sekretariat/ Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1 74-240 Lipiany

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2006r o godz. 1300 w pok. 22 Urzędu Miejskiego w Lipianach

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004r., nr 19, poz. 177 z poź. zmianami/.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków ustawowych oraz:

- zrealizowanie w okresie pięciu lat przed datą złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min trzech robót z zakresu budowy, przebudowy lub remontu dróg o wartości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty,

  • posiadanie przez kierownika robót i geodetę uprawnień wymaganych prawem.

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia która jest zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.lipiany.pl W wersji papierowej specyfikację można otrzymać w siedzibie zamawiającego (pok.19A p. Henryk Kicka tel 091/56 41 069 w. 105) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie.

Cena specyfikacji w wersji papierowej 24,40 zł brutto.

Pisemny wniosek powinien zawierać informacje niezbędne do wystawienia faktury VAT. Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

 

Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe z zakresu budowy nawierzchni drogi osiedlowej zaprojektowanej z kostki cementowej typu „polbruk” wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 208.203,20 zł PLN. Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów lub zastosować do wyboru najkorzystniejszej oferty aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub ofert częściowych.

Udział w postępowaniu nie wymaga wpłaty wadium.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2006r.*

Termin związania z ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto oferty 100 %.

* w przypadku gdy w okresie realizacji umowy na wykonanie zamówienia temperatura powietrza będzie wynosiła poniżej 0o C przez okres kolejnych 3 dni, na wniosek wykonawcy, zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia do dnia 30.04.2007r.

 


 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogl_rob_budowl.doc (DOC, 722KB) 2006-11-06 11:10:10 722KB 356 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 rys_wykonawczy-Lipiany1.pdf 2006-11-06 11:10:39 3.6MB 99 razy
2 Siwz-r_bud.doc 2006-11-06 11:10:10 397KB 120 razy
3 STWiO.doc 2006-11-07 12:45:01 818KB 96 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Zm-tr-siwz.doc (DOC, 34.KB) 2006-11-07 12:45:14 34.KB 372 razy
Wynik postępowania
1 Zaw-wyb-ofer.doc (DOC, 19KB) 2006-11-21 10:00:49 19KB 405 razy
Udzielenie zamówienia
1 Zaw_o_za-um.doc (DOC, 31.KB) 2007-01-03 14:11:43 31.KB 361 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 06-11-2006 11:10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 06-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 03-01-2007 14:11:43