Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony na "Przebudowa części drogi ul. Barlinecka-Baraki"

GMINA   LIPIANY

Plac Wolności 1

74-240 LIPIANY

tel./091/ 56 41 069                            fax /091/ 56 41 385

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

 

„PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI  UL. Barlinecka - Baraki”

(obręb 3  nr 101 Lipiany)

/CPV 45233140-2/

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 października 2007r  do godz. 1200

w sekretariacie Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1  74-240 Lipiany

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2007r o godz. 1215  w sali konferencyjnej pok. 19 Urzędu Miejskiego w Lipianach

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1   i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004r., nr 19, poz. 177 z późn. zmianami/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków ustawowych oraz:

- zrealizowanie w okresie pięciu lat przed datą złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min trzech robót z zakresu budowy, przebudowy lub remontu dróg   o wartości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty,

-          posiadanie przez kierownika budowy uprawnień i ubezpieczeń wymaganych prawem budowlanym,  

-          dysponowanie środkami finansowymi w wielkości niemniejszej niż 75% ceny oferty,

-          posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności   o wartości ubezpieczenia niemniejszej niż 20 % ceny oferty.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.lipiany.pl W wersji papierowej specyfikację można otrzymać w siedzibie zamawiającego (pok. 15 p. Albertyna Zaleska- Iwanow tel. 091/56 41 069 w. 106) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie.  Cena specyfikacji  24,40  brutto. Cena specyfikacji nie obejmuje kosztów powielenia i oprawy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych i przedmiaru robót. Pisemny wniosek powinien zawierać informacje niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz zobowiązanie do zapłaty uzgodnionych kosztów powielenia i oprawy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych  i przedmiaru robót. Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia    w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe polegające na robotach przygotowawczych i rozbiórkowych, pionowej regulacji studzienek dla urządzeń podziemnych, wykopach ręcznych i korytowaniu oraz wykonaniu podbudowy pod drogę i chodniki, osadzenie krawężników, oraz ułożeniu nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej polbruk, cegła czerwona i szara oraz oznakowaniu drogi. Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w projekcie techniczno- wykonawczym na przebudowę części drogi ul. Barlinecka –Baraki - projektant Tadeusz Okoński.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.

Udział w postępowaniu  wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,- zł (dwa tysiące 00/100).

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów lub zastosować do wyboru najkorzystniejszej oferty aukcji elektronicznej.

Wymagany termin wykonania zamówienia:       nie później niż w ciągu 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy wykonawczej.

Termin związania z ofertą:                                  30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:                   cena brutto oferty 100 %. 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.10.2007r   

 

Lipiany 10.10.2007r.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie_Barliniecka.pdf (PDF, 38.KB) 2007-10-10 09:09:26 38.KB 428 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf 2007-10-10 09:09:26 133KB 120 razy
2 Dokumentacja_techniczna_-za__cznik_nr_7.rar 2007-10-10 09:16:14 4.0MB 104 razy
3 Za__cznik_1-6.rar 2007-10-10 09:10:25 246KB 106 razy
Wynik postępowania
1 Zaw-wyb-ofer.pdf (PDF, 19.KB) 2007-11-06 13:22:22 19.KB 399 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 10-10-2007 09:09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 10-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 06-11-2007 13:22:22