Budowa hali rekreacyjno-sportowej w Lipianach z finansowaniem inwestycji przez okres 10 lat UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA

BUDOWA HALI REKREACYJNO-SPORTOWEJ W LIPIANACH Z
FINANSOWANIEM INWESTYCJI PRZEZ OKRES 10 LAT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany, Plac Wolności 1 , 74-240 Lipiany
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipiany.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA HALI REKREACYJNO-SPORTOWEJ W LIPIANACH Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI PRZEZ OKRES 10 LAT.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i umożliwienie Zamawiającemu spłaty wykonanych robót budowlanych przez okres 120 miesięcy licząc od daty wystawienia pierwszej faktury.
2.       Spłata wykonanych robót budowlanych będzie realizowana w oparciu o wykup wierzytelności.
3.       Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na wykup wierzytelności. Wykonawca podpisze umowę o wykup wierzytelności z bankiem wskazanym w swojej ofercie nie później niż w ciągu 30 dni od podpisania umowy o zamówienie publiczne z Zamawiającym. Umowa dotycząca wykupu wierzytelności będzie umową dwustronną (zawieraną pomiędzy Wykonawcą i bankiem). Zamawiający nie przewiduje zawierania trójstronnej umowy o wykup wierzytelności.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.21.22.25-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
1.       Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy).
2.       Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu, 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) Gwarancjach bankowych, 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków:
OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.       W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, 2) Spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy.
2.       Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez analizę dokumentów złożonych przez Wykonawców, a wymaganych na podstawie SIWZ.
WYMAGANE OŚWIADCZENIA
1.       Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 1) Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, 2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
2.       Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY SKŁADANE NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
1.       Od Wykonawcy przystępującego do postępowania wymagane jest przedstawienie niżej wymienionych dokumentów:
1)       Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2)       Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3)       Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi dysponować lub przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia:
Funkcja: Kierownik budowy. Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.
Funkcja: Kierownik robót wodociągowych i kanalizacyjnych. Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Funkcja: Kierownik robót elektrycznych. Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Funkcja: Kierownik robót instalacyjnych. Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych.
Funkcja: Kierownik robót drogowych. Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku należy dołączyć wykaz osób oraz dokumenty potwierdzające posiadanie przez ww osoby wymaganych uprawnień budowlanych. Oprócz dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień należy także dołączyć zaświadczenie potwierdzające przynależność wskazanej osoby do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz dowód obowiązkowego ubezpieczenia poszczególnych osób - załącznik nr 3,
4)       Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - załącznik nr 4.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali się zrealizowaniem co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu hali sportowej, rekreacyjno-sportowej bądź sportowo-widowiskowej. Wartość wykazanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 4.000.000,00 zł brutto. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należytą realizację wykazanych robót.
5)       Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości minimum 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy) - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6)       Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion).
2.       Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, w punktach: 1) i 2) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1)       Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2)       Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3.       Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4.       Pozostałe dokumenty załączane do oferty:
1)       Dowód wniesienia wadium,
2)       Dokument potwierdzający prawo wykupu wierzytelności tj. promesa Banku lub umowa pomiędzy Bankiem, a Wykonawcą lub zaświadczenie Banku, świadczące o wykupie wierzytelności przez ten Bank. Ww. dokumenty nie mogą mieć charakteru intencyjnego. Dokument musi jednoznacznie wskazywać na zobowiązanie Banku do wykupu wierzytelności objętej niniejszym zamówieniem.
3)       Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót opracowany zgodnie z wytycznymi określonymi w rozdziale III pkt. 7 oraz wymaganymi terminami realizacji robót budowlanych wskazanymi w rozdziale II Instrukcji Dla Wykonawców
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipiany.pl.
W wersji papierowej specyfikacja jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego u osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcami. Kserokopie przedmiotowego projektu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oraz przedmiaru robót mogą być przesłane dla Wykonawców, którzy uiszczą opłatę za koszt powielania i oprawy w wysokości 500 zł.
 
IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2009 do godziny 10:00. Oferty winny być złożone w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności 1, w Sekretariacie pokój nr 18 w terminie do dnia 16 lipca 2009 r. do godz.10:00.
IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Zamawiający wymaga by roboty budowlane polegające na palowaniu i budowie fundamentów zakończyły się do dnia 30 listopada 2009 r. Zakończenie całości robot budowlanych określa się na dzień 31 grudnia 2010 r.
2. Roboty budowlane mogą być finansowane z Narodowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  i środków europejskich w ramach funduszu INTERREG IVA.
3. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 czerwca 2009 r. pod numerem: 209092-2009.
 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Dokumentacja_projektowa_PR.bud.wyk.arch.-sanit.ZewnA_trzne_obiekty_i_urzA_dzenia_sportowe.rar (RAR, 4.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 18:07:18 4.5MB 52 razy
2 Dokumentacja_projektowa_Proj.wyk.architekt._Projekt_wykonawczy_architektura_hala_cz._V.rar (RAR, 5.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 21:17:03 5.0MB 69 razy
3 dokumentacja_projektowa__proj.wyk.konstr._cz._II.rar (RAR, 4.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 18:01:36 4.8MB 59 razy
4 SIWZ_budowa_Hali_w_Lipianach_240609.pdf (PDF, 560KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 17:33:19 560KB 116 razy
5 SIWZ_po_zmianach_060709.pdf (PDF, 556KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-07-07 07:38:15 556KB 65 razy
6 dokumentacja_projektowa__projekt_wykonania_sanitarnego_cz.I.rar (RAR, 5.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 18:53:04 5.9MB 102 razy
7 Dokumentacja_projektowa_Proj.bud.zew.siec.wodoc_Siec_wodociagowa_z_przyA_aczem.rar (RAR, 2.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 19:18:12 2.3MB 55 razy
8 Dokumnetacja_projektowa_Proj.wyk.architek.-opis_wykonawczy_Lipiany.rar (RAR, 236KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 19:39:24 236KB 70 razy
9 Dokumentacja_projektowa_Proj.wykon.sanit.siec.kanal._Siec_kanalizacji_deszczowej_i_sanitarnej.rar (RAR, 2.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 19:36:03 2.5MB 59 razy
10 Dokumentacja_projektowa_Proj.wyk.architekt._Projekt_wykonawczy_architektura_hala_cz._IVa.rar (RAR, 4.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 20:55:44 4.4MB 68 razy
11 SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_WYKONANIA_I_ODBIORU_ROBA_T.rar (RAR, 642KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 21:27:46 642KB 54 razy
12 Dokumentacja_projektowa_Proj.wyk.architekt._Projekt_wykonawczy_architektura_hala_cz._IVb.rar (RAR, 4.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 21:10:26 4.7MB 63 razy
13 dokumentacja_projektowa_projekt_wykonania_sanitarnego_cz._II.rar (RAR, 6.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 19:01:10 6.6MB 89 razy
14 Dokumentacja_projektowa_Proj.bud.drog_Opis_techniczny_zjazdu_z_drogi_powiatowej.rar (RAR, 428KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 19:22:12 428KB 52 razy
15 Dokuemntacja_projektowa_Proj.bud.drog._Zagospodarowanie_Terenu.rar (RAR, 1.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 19:21:05 1.6MB 64 razy
16 Dokuemntacja_projektowa_Proj.bud.drog.zjazd_na_dziaA_ke__Zagospodarowanie_Terenu.rar (RAR, 1.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 19:24:28 1.6MB 56 razy
17 Dokumentacj_projektowa_Proj.wyk.architekt._Projekt_wykonawczy_architektur_hala_cz._IIIa.rar (RAR, 4.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 20:41:42 4.1MB 72 razy
18 Dokumentacja_projektowa_Proj.wykon.elekt.__RYSUNKI.rar (RAR, 4.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 18:39:42 4.5MB 38 razy
19 Dokumentacja_projektowa_Proj.wyk.architekt._projekt_wykonawczy_architektura_hala__cz_IIIb.rar (RAR, 4.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 20:48:00 4.3MB 46 razy
20 Dokumentacja_projektowa_Proj.wyk.architekt._projekt_wykonawczy_architektura__hala_cz._I.rar (RAR, 7.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 19:50:40 7.6MB 76 razy
21 Dokumentacja_projektowa_Proj.wyk.architekt_Projket_wykonawczy_architektura_hala_cz._VI.rar (RAR, 4.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 21:23:28 4.4MB 69 razy
22 Przedmiary_robA_t.rar (RAR, 502KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 17:34:10 502KB 122 razy
23 dokumentacja_projektowa__proj.wyk.konstr.cz.I.rar (RAR, 2.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 17:47:43 2.9MB 88 razy
24 Dokumentacja_projektowa_Proj.wyk.architekt_projekt_wykonawczy_architektura_hala_cz_II.rar (RAR, 7.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 20:34:31 7.4MB 70 razy
25 Dokumentacja_projektowa_Proj.bud.drog.zjazd_na_dziaA_kA___Zjazd.rar (RAR, 428KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 18:25:46 428KB 31 razy
26 Dokumentacja_projektowa_Proj.wykon.elekt._Opis.rar (RAR, 971KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 18:34:24 971KB 42 razy
27 dokumentacja_projektowa_projekt_wykonania_sanitarnego_cz._III.rar (RAR, 6.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 19:12:12 6.6MB 64 razy
28 Dokumentacja_projektowa_Projekt.wykon.elekt._Zalaczniki.rar (RAR, 2.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-25 18:43:21 2.3MB 62 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 OdpowiedAo_na_zapytanie_oferenta_z_dnia_20.07.2009r..pdf (PDF, 23.KB) 2009-07-20 10:48:07 23.KB 290 razy
2 Informacje_dodatkowe_Sprawozdania_budA_etowe_za_2008r.rar (RAR, 983KB) 2009-07-06 11:01:38 983KB 272 razy
3 Przedmiar_-_instalacje_sanitarne.xls (XLS, 131KB) 2009-06-30 15:20:40 131KB 287 razy
4 Odpowiedz_na_zapytanie_oferenta_i_zmiana_treA_ci_SIWZ.pdf (PDF, 571KB) 2009-07-06 15:49:27 571KB 404 razy
5 Informacja_dodatkowa_-_kompletne_rysunki_dot._odpowiedzi_na_zapytanie_oferenta.rar (RAR, 6.7MB) 2009-07-08 13:14:17 6.7MB 309 razy
6 OdpowiedAo_nr_1_na_zapytanie_oferenta.doc (DOC, 21KB) 2009-06-30 15:20:01 21KB 304 razy
7 OdpowiedAo_na_zapytanie_oferenta_z_dn._09.07.2009.pdf (PDF, 27.KB) 2009-07-09 10:04:31 27.KB 300 razy
8 OdpowiedAo_na_zapytanie_oferenta_z_dnia_08.07.2009.pdf (PDF, 34.KB) 2009-07-08 13:14:36 34.KB 316 razy
9 WYKAZ_JEDNOSTEK_ORGANIZACYJNYCH_GMINY_LIPIANY.pdf (PDF, 15.KB) 2009-07-07 13:54:19 15.KB 284 razy
10 Sprawozdanie_budA_etowe_Rb-28S_za_2007r..rar (RAR, 7.4MB) 2009-07-07 12:20:24 7.4MB 299 razy
11 Informacje_dodatkowe_Sprawozdania_budA_etowe_za_2007r.rar (RAR, 1.3MB) 2009-07-06 11:00:20 1.3MB 306 razy
12 Sprawozdanie_budA_etowe_Rb-28S_za_I_kw._2009r..rar (RAR, 3.5MB) 2009-07-07 13:47:32 3.5MB 288 razy
13 Sprawozdanie_budA_etowe_Rb-27S_za_2008r..rar (RAR, 1.5MB) 2009-07-07 12:21:22 1.5MB 301 razy
14 OdpowiedAo_na_zapytanie_oferenta_z_dn._17.07.2009r..pdf (PDF, 34.KB) 2009-07-17 14:55:29 34.KB 321 razy
15 Przedmiar_-_prace_zewnetrzne.xls (XLS, 15.KB) 2009-06-30 15:21:20 15.KB 304 razy
16 zmiana_ogA_oszenia__o_zamA_wieniu.pdf (PDF, 15.KB) 2009-07-06 15:48:53 15.KB 300 razy
17 Informacja_dodatkowa_-_Dokumenty_wnioskowane_przez_oferentA_w.pdf (PDF, 756KB) 2009-07-08 09:56:18 756KB 338 razy
18 KOSZTORYSY_W_FORMACIE_.ATH.rar (RAR, 127KB) 2009-07-06 15:50:41 127KB 277 razy
19 Informacje_dodatkowe_Sprawozdania_budA_etowe_za_I_kw_2009r.rar (RAR, 950KB) 2009-07-06 11:02:33 950KB 288 razy
20 ODPOWIEDA__NA_ZAPYTANIE_OFERENTA.pdf (PDF, 23.KB) 2009-07-07 13:55:25 23.KB 313 razy
21 Sprawozdanie_budA_etowe-_Rb_27S_za_I_kw._2009.pdf (PDF, 2.2MB) 2009-07-07 12:51:08 2.2MB 473 razy
22 prognoza_dA_ugu_na_lata_budA_et_2009_-2016_do_budA_etu.pdf (PDF, 43.KB) 2009-07-07 13:55:07 43.KB 287 razy
23 Informacja_dodatkowa-_Opinia_Geotechniczna.pdf (PDF, 3.8MB) 2009-07-08 09:25:20 3.8MB 470 razy
24 Przedmiar-instalacje_elektryczne.xls (XLS, 34.KB) 2009-06-30 15:21:40 34.KB 286 razy
25 Informacja_dodatkowa_UchwaA_y_Regionalnej_Izby_Obrachunkowej.rar (RAR, 3.4MB) 2009-07-07 12:12:11 3.4MB 272 razy
26 OdpowiedAo_na_zapytanie_oferenta_z_dnia_14.07.2009r..pdf (PDF, 33.KB) 2009-07-14 10:19:44 33.KB 317 razy
27 Sprawozdanie_budA_etowe_Rb-27S_za_2007r..rar (RAR, 6.0MB) 2009-07-07 12:17:40 6.0MB 324 razy
28 ZadA_uA_enie_z_tytuA_u_kredytuA_w,_poA_yczek,_wymietowanych_papier.wartoA_ci._i_innych_Gminy_Lipiany_na_dzieA__30-06-2009.pdf (PDF, 20.KB) 2009-07-07 13:54:43 20.KB 345 razy
29 Informacja_dodatkowa_Sprawozdanie_z_wykonania_budA_etu_na_rok_2008.rar (RAR, 658KB) 2009-07-07 12:10:49 658KB 304 razy
30 Sprawozdanie_budA_etowe__Rb-28S_za_2008r..rar (RAR, 3.9MB) 2009-07-07 12:22:56 3.9MB 310 razy
31 Przedmiar_-_budynek.xls (XLS, 95.KB) 2009-06-30 15:20:18 95.KB 286 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_uniewaA_nieniu_postA_powania.pdf (PDF, 21.KB) 2009-07-23 14:40:47 21.KB 305 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 25-06-2009 17:33:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 25-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 23-07-2009 14:40:47