Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remont budynku zaplecza socjalnego boisk sportowych oraz budowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu-Orlik 2012 w Lipianach

Remont budynku zaplecza socjalnego boisk sportowych oraz budowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu  – Orlik 2012 w Lipianach

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.       1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany,   woj. Zachodniopomorskie, tel. 091 564-10-69

II.    Adres strony internetowej zamawiającego:  www.lipiany.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku zaplecza socjalnego boisk sportowych oraz budowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu  – Orlik 2012 w Lipianach

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Remont budynku zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z budową pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku. Po wykonaniu niezbędnych prac remontowych przewiduje się wykorzystanie parteru istniejącego budynku dla obsługi  zespołu boisk „Orlik-2012”.

1.      W ramach inwestycji przewiduje się również:

a)      wymianę istniejącego pokrycia dachowego z płyt azbestowych na pokrycie z blachy dachówkowej,

b)     wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV,

c)      adaptacja pomieszczenia „WC ogólnodostępnego” dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

d)     malowanie wewnętrzne,

e)      malowanie elewacji.

Uwaga: Rozbiórkę pokrycia dachu Wykonawca wykona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów posiadających azbest.

Utylizację płyt azbestowych należy przeprowadzić w wyspecjalizowanym zakładzie  i uzyskać stosowne zaświadczenie. Zamawiający zobowiązuje się pokryć koszt utylizacji, wobec czego Faktura VAT za tę usługę winna zostać wystawiona bezpośrednio na Zamawiającego.

 

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 90.65.00.00-8   

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009 r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

1.      Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 600,00 zł. (słownie: dwa tysiące sześćset złotych).

2.      Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków:

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.      W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, 2) Spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

2.      Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez analizę dokumentów złożonych przez Wykonawców, a wymaganych na podstawie SIWZ.

WYMAGANE OŚWIADCZENIA

1.      Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 1) Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, 2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY SKŁADANE NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

1.      Od Wykonawcy przystępującego do postępowania wymagane jest przedstawienie niżej wymienionych dokumentów:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji    działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.       Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

3.       Wykaz wykonanych zamówień w okresie pięciu lat przed datą złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał z należytą starannością minimum   trzy roboty z zakresu budowy, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych. Wartość wykazanej roboty nie może być mniejsza niż 50%  ceny składanej oferty i będzie to potwierdzone pozytywnymi referencjami przez Zamawiających, (zał. Nr 3 do SIWZ)

4.       Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

5.       Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

6.       Decyzję Starosty Pyrzyckiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w trakcie prowadzenia robót remontowo-budowlanych związanych z usuwaniem azbestu.

7.       Formularz cenowy wg. załącznika nr 5 do SIWZ.

8.       Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. 8 pkt. 2  i 3.

9.       Dowód wniesienia wadium.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipiany.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Lipianach, ul. Plac Wolności 1, w pokoju nr 15. Kserokopię projektu, STWiOR i przedmiaru mogą być przesłane dla Wykonawców, którzy uiszczą opłatę za koszt powielania i oprawy w wysokości 200 zł.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11. 1.Oferty winny być złożone w Urzędzie Miejskim w Lipianach, ul. Plac Wolności 1, w Sekretariacie pokój nr 18 w terminie do dnia 11 sierpnia 2009 r. do godz.10:00..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

3. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 lipca  2009 r. pod numerem: 247528-2009

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie.pdf (PDF, 45.KB) 2009-07-21 15:21:41 45.KB 394 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Przedmiar-roboty_budowlane.pdf 2009-07-21 15:22:57 259KB 74 razy
2 Specyfikacja_Istotnych_WarunkA_w_ZamA_wienia.pdf 2009-07-21 15:21:42 320KB 67 razy
3 Remont_budynku.rar 2009-07-21 15:24:25 1.7MB 59 razy
4 Przedmiar-wymiana_pokrycia_dachowego.pdf 2009-07-21 15:23:18 89.KB 72 razy
5 Specyfikacja_-Zaplecze_Sportowe_LIPIANY.pdf 2009-07-21 15:22:35 393KB 62 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie.doc (DOC, 22.KB) 2009-08-21 14:02:56 22.KB 371 razy
Udzielenie zamówienia
1 Zawiadomienie_o_zawarciu_umowy.doc (DOC, 20KB) 2009-10-20 13:29:54 20KB 366 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 21-07-2009 15:21:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 21-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 20-10-2009 13:29:54