Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie zawiadomienia strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją trwającego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna" Agnieszka Kosiorek 2017-12-12 14:53:06 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 Agnieszka Kosiorek 2017-12-08 10:44:09 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na 2018 Agnieszka Kosiorek 2017-12-08 10:24:02 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2017-12-08 10:20:10 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2017-12-08 10:16:05 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji konkursowej Agnieszka Kosiorek 2017-12-08 10:14:46 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany na czas dłuższy niż 3 lata Agnieszka Kosiorek 2017-12-08 10:12:52 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 70/5 obręb 3 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-12-08 10:10:35 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 70/6 obręb 3 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-12-08 10:09:15 dodanie dokumentu
Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 21 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2017-12-08 07:20:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCLVII.589.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2017-12-06 12:22:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCLVII.591.2017 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 Agnieszka Kosiorek 2017-12-06 12:20:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCLVII.590.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2017-12-06 12:17:56 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy - grudzień Agnieszka Kosiorek 2017-12-06 12:14:20 dodanie dokumentu
Zapytanie cenowe na usługę dostarczenia Internetu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na potrzeby utrzymania trwałości projektu unijnego pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Agnieszka Kosiorek 2017-12-06 08:08:33 dodanie dokumentu
Wykaz pracowników Agnieszka Kosiorek 2017-12-05 13:49:03 edycja dokumentu
Wykaz pracowników Agnieszka Kosiorek 2017-12-05 13:48:01 edycja dokumentu
Wykaz pracowników Agnieszka Kosiorek 2017-12-05 13:47:17 edycja dokumentu
Wykaz pracowników Agnieszka Kosiorek 2017-12-05 13:43:38 edycja dokumentu
Wykaz pracowników Agnieszka Kosiorek 2017-12-05 13:29:00 edycja dokumentu
Wykaz pracowników Agnieszka Kosiorek 2017-12-05 11:10:39 dodanie dokumentu
Stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego Agnieszka Kosiorek 2017-12-04 08:24:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-12-01 13:15:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 203 obręb Mielęcinek gm. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-12-01 13:12:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/231/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zepołu Szkół w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-12-01 12:51:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/230/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2017-2028 Agnieszka Kosiorek 2017-12-01 12:49:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/229/2017 rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2017-12-01 12:46:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/228/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2017-12-01 12:45:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/227/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2017-12-01 12:43:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/226/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej Agnieszka Kosiorek 2017-12-01 12:41:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/225/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2099 r. o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielnia tych ulg Agnieszka Kosiorek 2017-12-01 12:39:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regualminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-12-01 08:02:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-11-30 11:29:36 usunięcie dokument
Protokół nr XXXI/2017 sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 26 października 2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2017-11-30 09:02:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-11-30 08:32:57 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-11-28 10:35:42 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Krasnym Agnieszka Kosiorek 2017-11-28 10:35:14 dodanie dokumentu
Petycje Agnieszka Kosiorek 2017-11-24 12:48:29 edycja dokumentu
Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. , w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 września 2018 do 31 grudnia 2018 r. r. w dniu nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę. Agnieszka Kosiorek 2017-11-24 10:03:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy Agnieszka Kosiorek 2017-11-24 09:38:47 dodanie dokumentu