Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna Małgorzata Kuczyńska 2018-07-18 14:26:16 dodanie dokumentu
Artur Lipiski Agnieszka Kosiorek 2018-07-12 11:52:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/279/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-07-11 11:41:27 edycja dokumentu
Wykaz pracowników Agnieszka Kosiorek 2018-07-10 14:55:51 edycja dokumentu
Wykaz pracowników Agnieszka Kosiorek 2018-07-10 14:54:48 edycja dokumentu
Wykaz pracowników Agnieszka Kosiorek 2018-07-10 11:10:10 edycja dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- Przedmiotem przetargu jest udział w 1/2 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie Będzin gm. Lipiany. Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Agnieszka Kosiorek 2018-07-10 08:48:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Lipian z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego Agnieszka Kosiorek 2018-07-10 08:03:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy Agnieszka Kosiorek 2018-07-10 07:58:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-07-10 07:57:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr XXXVIII/268/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-07-10 07:46:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-07-10 07:41:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej Agnieszka Kosiorek 2018-07-10 07:39:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części działki zabudowanej nr ewid. 7 obręb 2 m. Lipiany, będącej w użyczeniu Stowarzyszenia "Lipiański Klub Sportów Wodnych" Agnieszka Kosiorek 2018-07-10 07:37:58 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2018-07-09 14:55:21 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/279/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-07-06 13:44:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/281/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lipiany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 12:55:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/280/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 12:52:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/278/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 12:13:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/277/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 12:11:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/276/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lipiany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 12:07:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/275/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 12:01:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/274/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 128 obręb Głębokie gm. lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 11:59:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/273/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 97 obręb 3 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 11:50:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/272/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 11:46:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/271/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego komisji statutowej Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 11:43:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/270/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji statutowej Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 11:39:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/269/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 11:38:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/269/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 11:37:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/268/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 11:20:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/267/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 11:10:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/266/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 11:09:06 dodanie dokumentu
Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach - Letni Rajd Rowerowy Agnieszka Kosiorek 2018-07-03 13:00:33 dodanie dokumentu
Krzysztof Boguszewski - Burmistrz Agnieszka Kosiorek 2018-07-02 14:35:56 dodanie dokumentu
za 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2018-06-28 13:22:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Lipian z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Agnieszka Kosiorek 2018-06-26 08:03:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) w urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-06-26 08:01:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Lipian z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieodpłatne nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-06-26 07:59:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Lipian z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Agnieszka Kosiorek 2018-06-26 07:58:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Lipian z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-06-26 07:52:53 dodanie dokumentu