Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Lipiany na lata 2018-2021" Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 12:00:54 edycja dokumentu
Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Lipiany na czas dłuższy niż 3 lata Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 11:48:21 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie zniesienia pomnika przyrody Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 11:39:40 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 11:30:46 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Lipiany na lata 2018-2021" Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 11:27:44 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 11:24:55 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 11:21:48 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipiany na lata 2018-2022 Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 11:12:47 dodanie dokumentu
Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 27 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 11:05:37 dodanie dokumentu
Przydatność wody z wodociągu w Jedlicach Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 08:03:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środkowisko dla dokumentu "Program ochrony środkowiska dla Gminy Lipiany na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025" Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 08:02:34 dodanie dokumentu
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Medycznych Agnieszka Kosiorek 2018-02-09 12:42:58 dodanie dokumentu
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Medycznych Agnieszka Kosiorek 2018-02-09 12:41:53 dodanie dokumentu
Rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-02-06 10:44:25 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-02-02 10:38:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/239/2018 Rady Miejskiej w lipianach z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 Agnieszka Kosiorek 2018-02-01 10:43:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 132/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-02-01 10:21:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Lipian z dnia 7 listopada 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Agnieszka Kosiorek 2018-02-01 10:19:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-02-01 10:11:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Agnieszka Kosiorek 2018-02-01 10:09:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Lipianach na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-02-01 10:08:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-02-01 10:06:49 dodanie dokumentu
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 r. w obszarze " Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego" Agnieszka Kosiorek 2018-02-01 09:53:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 2/2018 Burmistrza Lipian z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego działki nr 239/6 obręb Osetna gm. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-01-31 14:31:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Lipian z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Agnieszka Kosiorek 2018-01-31 14:29:39 dodanie dokumentu
Porządek obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-01-31 09:35:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/241/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłaty targowe oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych Agnieszka Kosiorek 2018-01-31 09:23:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/240/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-01-30 14:40:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/240/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-01-30 14:38:58 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY - Działka niezabudowana położona w obrębie Dębiec gm. Lipiany oznaczona numerem 92/2. Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19. Agnieszka Kosiorek 2018-01-23 13:13:48 dodanie dokumentu
Oferta Fundacji Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Moja Młodość" Agnieszka Kosiorek 2018-01-19 14:35:28 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste i dzierżawy położonych na terenie Miasta i Gminy Lipiany- styczeń Agnieszka Kosiorek 2018-01-17 14:26:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wycofania wartości niematerialnych i prawnych z ewidencji księgowej Agnieszka Kosiorek 2018-01-17 08:30:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości Agnieszka Kosiorek 2018-01-17 08:28:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2018-01-17 08:26:37 dodanie dokumentu
Zarzadzenie nr 126/2017 Burmistrza Lipian z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2018-01-17 08:25:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Lipian z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy Agnieszka Kosiorek 2018-01-17 08:23:24 dodanie dokumentu
Wzory deklaracji podatkowych i formularzy informacji podatkowych Barbara Krakowska-Petruk 2018-01-15 13:59:22 edycja dokumentu
Wzory deklaracji podatkowych i formularzy informacji podatkowych Barbara Krakowska-Petruk 2018-01-15 13:58:33 edycja dokumentu
Wzory deklaracji podatkowych i formularzy informacji podatkowych Barbara Krakowska-Petruk 2018-01-15 13:57:45 dodanie dokumentu