Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Krasnym Agnieszka Kosiorek 2018-06-25 09:25:48 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Mironowie Agnieszka Kosiorek 2018-06-21 08:11:52 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna" Agnieszka Kosiorek 2018-06-20 14:57:40 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem oraz użyczenia położonych na terenie Miasta i Gminy Lipiany - czerwiec Agnieszka Kosiorek 2018-06-18 08:55:50 dodanie dokumentu
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach w sprawie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z wodociągu w Krasnym Agnieszka Kosiorek 2018-06-18 08:52:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 12:13:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 12:11:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 12:11:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2018 ? 2028 Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 12:04:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania komisji statutowej Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 12:01:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego komisji statutowej Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 12:00:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 11:59:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 97 obręb 3 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 11:59:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 128 obręb Głębokie gm. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 11:48:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 11:37:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lipiany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 11:35:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 11:35:05 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 11:33:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 11:32:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 11:31:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lipiany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 11:28:46 dodanie dokumentu
Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 11:26:44 dodanie dokumentu
Oferta Stowarzyszenia Rowerowego Pyrzyce Agnieszka Kosiorek 2018-06-13 09:38:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr XXXVII/260/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-06-12 08:42:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany dla Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy "STAL" Agnieszka Kosiorek 2018-06-12 08:40:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-06-12 08:30:41 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2018-06-08 13:59:10 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Agnieszka Kosiorek 2018-06-07 14:43:17 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Agnieszka Kosiorek 2018-06-07 12:38:58 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Agnieszka Kosiorek 2018-06-07 12:36:26 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Agnieszka Kosiorek 2018-06-07 12:34:13 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Agnieszka Kosiorek 2018-06-07 11:16:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Osetna" Agnieszka Kosiorek 2018-06-07 08:57:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Osetna" Agnieszka Kosiorek 2018-06-07 08:57:18 dodanie dokumentu
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej Agnieszka Kosiorek 2018-06-07 08:09:01 edycja dokumentu
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Agnieszka Kosiorek 2018-06-07 08:07:11 edycja dokumentu
Petycje Agnieszka Kosiorek 2018-06-06 07:26:17 edycja dokumentu
Protokół nr XXXVI/2018 sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 26 marca 2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2018-06-04 10:14:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/265/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu "Nowoczesny OPS Lipiany" Agnieszka Kosiorek 2018-06-04 10:13:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/264/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach za rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2018-06-04 10:10:33 dodanie dokumentu