Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Mariola Dębecka - Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-05-15 07:40:03 dodanie dokumentu
Ryszard Tański - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-05-15 07:38:38 dodanie dokumentu
Dorota Chrobrowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-05-15 07:35:57 dodanie dokumentu
Renata Kostkiewicz - Dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-05-15 07:33:50 dodanie dokumentu
Jan Jurkiewicz - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-05-15 07:32:16 dodanie dokumentu
Iwona Tabor - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-05-15 07:30:13 dodanie dokumentu
Emilia Malkowska - Inspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-05-15 07:22:04 dodanie dokumentu
Joanna Gryka - Inspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-05-15 07:18:58 dodanie dokumentu
Jolanta Molińska- Wicka - Inspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej Agnieszka Kosiorek 2018-05-15 07:15:15 dodanie dokumentu
Barbara Krakowska-Petruk - Sekretarz Gminy Agnieszka Kosiorek 2018-05-14 14:46:25 dodanie dokumentu
Katarzyna Walerowska - Skarbnik Gminy Agnieszka Kosiorek 2018-05-14 14:44:34 dodanie dokumentu
Krzysztof Szabatowski - Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości Agnieszka Kosiorek 2018-05-14 14:42:25 dodanie dokumentu
Jagoda Oźmińska - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Kosiorek 2018-05-14 14:39:14 dodanie dokumentu
Krzysztof Siemaszko - Główny specjalista Agnieszka Kosiorek 2018-05-14 14:37:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Agnieszka Kosiorek 2018-05-14 09:36:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Lipian z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-05-14 09:34:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Lipian z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-05-14 09:32:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-05-14 09:31:09 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste oraz użyczenie- maj Agnieszka Kosiorek 2018-05-14 08:28:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Osetna" Agnieszka Kosiorek 2018-05-11 14:56:53 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia - kwiecień Agnieszka Kosiorek 2018-05-11 12:45:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie wyznaczenia terminu na zapoznanie się z aktami sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia firmy Pro-Trailer sp. z o.o. polegającego na : "Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu dz. nr ewid. 144 i 69/5 obręb 3 Lipiany przy ul. Myśliborska 2 w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-05-11 11:38:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Lipiany w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie Agnieszka Kosiorek 2018-05-10 11:57:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza w sprawie prowadzonych prac związanych ze skierowaniem pod obrady Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ronda: "Rondo Zesłańców Sybiru" Agnieszka Kosiorek 2018-05-09 09:23:19 dodanie dokumentu
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPIANY ZA ROK 2017 Agnieszka Kosiorek 2018-05-07 13:48:34 dodanie dokumentu
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPIANY ZA ROK 2017 Agnieszka Kosiorek 2018-05-07 13:47:59 dodanie dokumentu
Oferta Stowarzyszenia Epidemia Sportu Agnieszka Kosiorek 2018-04-27 10:47:55 dodanie dokumentu
Barbara Krakowska-Petruk - Sekretarz Gminy Agnieszka Kosiorek 2018-04-26 07:13:41 dodanie dokumentu
Barbara Krakowska-Petruk - Sekretarz Gminy Agnieszka Kosiorek 2018-04-26 07:10:15 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2018-04-25 13:53:38 edycja dokumentu
Sprawozdania za I kwartał Agnieszka Kosiorek 2018-04-20 13:16:24 dodanie dokumentu
Sprawozdania za I kwartał Agnieszka Kosiorek 2018-04-20 13:13:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-04-20 07:40:43 dodanie dokumentu
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-04-19 14:49:47 edycja dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Mielęcinie Agnieszka Kosiorek 2018-04-19 08:06:23 dodanie dokumentu
Burmistrz Lipian działając na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. Na dzień 31.12.2017 r. Agnieszka Kosiorek 2018-04-17 12:10:47 dodanie dokumentu
Burmistrz Lipian działając na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej Na dzień 31.12.2017 r. - z tytułu zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( w ramach programu pomocowego nr SA.39562 (2014/N)) Agnieszka Kosiorek 2018-04-17 12:10:02 dodanie dokumentu
Burmistrz Lipian działając na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej Na dzień 31.12.2017 r. - z tytułu przyznania ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczające 100 ha (pomoc udzielana w ramach pomocy de minimis) Agnieszka Kosiorek 2018-04-17 12:09:07 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2018-04-11 08:28:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Lipian z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej Agnieszka Kosiorek 2018-04-11 08:25:36 dodanie dokumentu