Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXX/203/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2017-09-28 13:29:42 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-09-28 08:10:12 edycja dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-09-28 08:09:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCLXXVI.471.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wydania opinii o informacji Burmistrza Lipian o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipiany za pierwsze półrocze 2017 r. Agnieszka Kosiorek 2017-09-18 15:00:25 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN ZAPRASZA DO TRZECICH ROKOWAŃ na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 19/2 w Lipianach wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-09-15 12:11:00 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN ZAPRASZA DO TRZECICH ROKOWAŃ na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 19/2 w Lipianach wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-09-15 12:10:00 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2017-09-15 10:47:57 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2017-2028 Agnieszka Kosiorek 2017-09-15 10:46:30 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lipiany i jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł Agnieszka Kosiorek 2017-09-15 10:41:21 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu Agnieszka Kosiorek 2017-09-15 09:30:37 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-09-15 09:26:17 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-09-15 09:23:23 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Lipiany, a Gminą Pyrzyce Agnieszka Kosiorek 2017-09-15 09:19:39 dodanie dokumentu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-09-15 09:17:56 edycja dokumentu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-09-15 09:17:45 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-09-15 09:14:25 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu Agnieszka Kosiorek 2017-09-15 09:12:10 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-09-15 09:09:11 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-09-15 09:01:29 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-09-15 08:59:35 dodanie dokumentu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-09-15 08:56:15 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 20 obręb 2 m. Lipiany stanowiącej własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-09-15 08:50:47 dodanie dokumentu
Projekt Programu na 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2017-09-15 08:48:03 edycja dokumentu
Projekt Programu na 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2017-09-15 08:47:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 73/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 września 2017 roku w sprawie podjęcia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu "Programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2018" Agnieszka Kosiorek 2017-09-15 08:45:00 dodanie dokumentu
Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 26 września 2017 r. (wtorek) godz. 11.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-09-15 08:37:00 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy położonych na terenie Miasta i Gminy Lipiany wrzesień Agnieszka Kosiorek 2017-09-12 13:18:52 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- działki przy ul. Barlineckiej w Lipianach. Przetargi odbędą się 12.10.2017 r. Agnieszka Kosiorek 2017-09-08 14:30:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Lipian z dnia 1 września 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 174/2015 Burmistrza Lipian z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania, ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków strukturalnych Agnieszka Kosiorek 2017-09-08 13:05:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 71/2017 Burmistrza Lipian z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania zespołu do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Lipiany na prace remontowe oraz konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków Agnieszka Kosiorek 2017-09-06 10:55:37 dodanie dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz SPZOZ Agnieszka Kosiorek 2017-09-06 10:44:17 dodanie dokumentu
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Agnieszka Kosiorek 2017-09-06 10:42:09 dodanie dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-09-06 10:40:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 68/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-09-06 10:35:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCLXVII.443.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-09-05 10:48:11 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębiec Agnieszka Kosiorek 2017-09-05 08:19:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Lipian z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów Agnieszka Kosiorek 2017-09-04 10:01:05 dodanie dokumentu
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w miejscowości Osetna Agnieszka Kosiorek 2017-09-01 11:14:10 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi w miejscowości Osetna". Agnieszka Kosiorek 2017-08-30 08:18:16 dodanie dokumentu
Założenia na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2017-08-30 07:19:49 dodanie dokumentu