Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXVIII/273/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 97 obręb 3 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 11:50:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/272/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 11:46:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/271/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego komisji statutowej Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 11:43:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/270/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji statutowej Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 11:39:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/269/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 11:38:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/269/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 11:37:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/268/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 11:20:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/267/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 11:10:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/266/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2018-07-05 11:09:06 dodanie dokumentu
Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach - Letni Rajd Rowerowy Agnieszka Kosiorek 2018-07-03 13:00:33 dodanie dokumentu
Krzysztof Boguszewski - Burmistrz Agnieszka Kosiorek 2018-07-02 14:35:56 dodanie dokumentu
za 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2018-06-28 13:22:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Lipian z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Agnieszka Kosiorek 2018-06-26 08:03:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) w urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-06-26 08:01:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Lipian z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieodpłatne nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-06-26 07:59:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Lipian z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Agnieszka Kosiorek 2018-06-26 07:58:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Lipian z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-06-26 07:52:53 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Krasnym Agnieszka Kosiorek 2018-06-25 09:25:48 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Mironowie Agnieszka Kosiorek 2018-06-21 08:11:52 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna" Agnieszka Kosiorek 2018-06-20 14:57:40 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem oraz użyczenia położonych na terenie Miasta i Gminy Lipiany - czerwiec Agnieszka Kosiorek 2018-06-18 08:55:50 dodanie dokumentu
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach w sprawie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z wodociągu w Krasnym Agnieszka Kosiorek 2018-06-18 08:52:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 12:13:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 12:11:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 12:11:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2018 ? 2028 Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 12:04:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania komisji statutowej Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 12:01:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego komisji statutowej Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 12:00:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 11:59:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 97 obręb 3 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 11:59:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 128 obręb Głębokie gm. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 11:48:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 11:37:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lipiany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 11:35:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 11:35:05 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lipian Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 11:33:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 11:32:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 11:31:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lipiany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 11:28:46 dodanie dokumentu
Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2018-06-15 11:26:44 dodanie dokumentu
Oferta Stowarzyszenia Rowerowego Pyrzyce Agnieszka Kosiorek 2018-06-13 09:38:02 dodanie dokumentu