Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2017 r. Agnieszka Kosiorek 2018-03-30 09:06:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Lipian z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Agnieszka Kosiorek 2018-03-29 11:30:19 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy- marzec Agnieszka Kosiorek 2018-03-28 09:30:48 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy- marzec Agnieszka Kosiorek 2018-03-28 09:30:34 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Krasnym Agnieszka Kosiorek 2018-03-27 10:39:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia o zakończonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Powiatu Pyrzyckiego Agnieszka Kosiorek 2018-03-21 10:51:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia o zakończonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Wójta Gminy Nowogródek Pomorski Agnieszka Kosiorek 2018-03-21 10:46:08 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-03-19 08:54:44 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 Agnieszka Kosiorek 2018-03-19 08:50:06 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Lipiany na lata 2018 - 2021 z perspektywą do roku 2025" Agnieszka Kosiorek 2018-03-19 08:47:37 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Lipiany na lata 2018 - 2021 z perspektywą do roku 2025" Agnieszka Kosiorek 2018-03-19 08:38:09 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie podziału Gminy Lipiany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Agnieszka Kosiorek 2018-03-16 14:58:12 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie podziału Gminy Lipiany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Agnieszka Kosiorek 2018-03-16 14:57:24 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z jej podziału oraz budowy infrastruktury technicznej Agnieszka Kosiorek 2018-03-16 14:56:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Lipian z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-03-16 08:22:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-03-16 08:20:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr XXXV/242/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-03-16 08:18:14 dodanie dokumentu
Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2018-03-16 07:17:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania dot. przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Osetna" Agnieszka Kosiorek 2018-03-15 11:10:04 dodanie dokumentu
Przydatność wody do spożycia - marzec Agnieszka Kosiorek 2018-03-14 14:10:48 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY. Działka niezabudowana nr 198/2 o pow. 1.058 m2 położona w obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego, pod realizację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Agnieszka Kosiorek 2018-03-12 10:02:11 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY. Działka niezabudowana nr 100/8 położona w obrębie 3 m. Lipiany przy ul. Barlineckiej, pod realizację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.Przetarg odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Agnieszka Kosiorek 2018-03-06 08:55:24 dodanie dokumentu
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 Agnieszka Kosiorek 2018-03-05 12:55:02 dodanie dokumentu
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipiany na lata 2018-2022 Agnieszka Kosiorek 2018-03-05 12:53:44 dodanie dokumentu
Uchwały przekazane do publikacji Agnieszka Kosiorek 2018-03-05 12:50:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/251/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipiany na lata 2018-2022 Agnieszka Kosiorek 2018-03-05 12:48:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/250/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 Agnieszka Kosiorek 2018-03-05 12:46:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/249/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Agnieszka Kosiorek 2018-03-05 12:44:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/248/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Lipiany na lata 2018-2021" Agnieszka Kosiorek 2018-03-05 12:43:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/247/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-03-05 12:37:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/246/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody Agnieszka Kosiorek 2018-03-05 12:35:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/245/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Lipiany na czas dłuższy niż 3 lata Agnieszka Kosiorek 2018-03-05 12:33:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/244/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipianach za 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2018-03-05 12:31:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/244/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipianach za 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2018-03-05 12:31:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/243/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Lipianach za 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2018-03-05 12:29:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/242/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-03-05 12:26:55 dodanie dokumentu
Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę działki oznaczonej numerem 239/6 obręb Osetna gm. Lipiany, KW SZ2T/00006731/5. 12. Przetarg odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lipianach przy Placu Wolności 1 (sala nr 19). Agnieszka Kosiorek 2018-03-05 09:27:43 dodanie dokumentu
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Medycznych Agnieszka Kosiorek 2018-03-02 13:02:51 dodanie dokumentu
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Medycznych Agnieszka Kosiorek 2018-03-02 13:02:13 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 23 lutego 2018 r. o godz. 11.00 Agnieszka Kosiorek 2018-03-01 14:46:32 dodanie dokumentu