Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie zakończonego postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Nowogródek Pomorski Agnieszka Kosiorek 2017-12-21 09:20:35 dodanie dokumentu
Zapytanie cenowe na usługę dostarczenia Internetu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na potrzeby utrzymania trwałości projektu unijnego pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Agnieszka Kosiorek 2017-12-21 09:17:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Lipian z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej Agnieszka Kosiorek 2017-12-20 08:32:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/2017 Burmistrza Lipian z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-12-20 08:30:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/2017 Burmistrza Lipian z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-12-20 08:29:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Lipian z dnia 05 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania Agnieszka Kosiorek 2017-12-20 08:28:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Lipian z dnia 04 grudnia 2017 r, w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego działki nr 92/2 obręb Dębiec gm. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-12-20 08:26:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-12-20 08:24:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2017-12-20 08:23:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXXII/229/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. Agnieszka Kosiorek 2017-12-20 08:22:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie wyników naboru w sprawie przyznania dotacji dla spółek wodnych oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji Agnieszka Kosiorek 2017-12-19 09:37:44 edycja dokumentu
Stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i dzierżaw Agnieszka Kosiorek 2017-12-19 07:11:06 dodanie dokumentu
Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. , w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 września 2018 do 31 grudnia 2018 r. r. w dniu nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę. Agnieszka Kosiorek 2017-12-18 14:20:14 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Agnieszka Kosiorek 2017-12-15 11:07:15 dodanie dokumentu
"Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z usługą konserwacji na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Lipiany będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie." OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Agnieszka Kosiorek 2017-12-14 09:35:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie zawiadomienia strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją trwającego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna" Agnieszka Kosiorek 2017-12-12 14:53:06 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 Agnieszka Kosiorek 2017-12-08 10:44:09 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na 2018 Agnieszka Kosiorek 2017-12-08 10:24:02 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2017-12-08 10:20:10 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2017-12-08 10:16:05 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji konkursowej Agnieszka Kosiorek 2017-12-08 10:14:46 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany na czas dłuższy niż 3 lata Agnieszka Kosiorek 2017-12-08 10:12:52 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 70/5 obręb 3 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-12-08 10:10:35 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 70/6 obręb 3 m. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-12-08 10:09:15 dodanie dokumentu
Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 21 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2017-12-08 07:20:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCLVII.589.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2017-12-06 12:22:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCLVII.591.2017 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 Agnieszka Kosiorek 2017-12-06 12:20:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCLVII.590.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2017-12-06 12:17:56 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy - grudzień Agnieszka Kosiorek 2017-12-06 12:14:20 dodanie dokumentu
Zapytanie cenowe na usługę dostarczenia Internetu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na potrzeby utrzymania trwałości projektu unijnego pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Agnieszka Kosiorek 2017-12-06 08:08:33 dodanie dokumentu
Wykaz pracowników Agnieszka Kosiorek 2017-12-05 13:49:03 edycja dokumentu
Wykaz pracowników Agnieszka Kosiorek 2017-12-05 13:48:01 edycja dokumentu
Wykaz pracowników Agnieszka Kosiorek 2017-12-05 13:47:17 edycja dokumentu
Wykaz pracowników Agnieszka Kosiorek 2017-12-05 13:43:38 edycja dokumentu
Wykaz pracowników Agnieszka Kosiorek 2017-12-05 13:29:00 edycja dokumentu
Wykaz pracowników Agnieszka Kosiorek 2017-12-05 11:10:39 dodanie dokumentu
Stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego Agnieszka Kosiorek 2017-12-04 08:24:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-12-01 13:15:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 203 obręb Mielęcinek gm. Lipiany Agnieszka Kosiorek 2017-12-01 13:12:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/231/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zepołu Szkół w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2017-12-01 12:51:52 dodanie dokumentu