Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Lipian z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych Agnieszka Kosiorek 2018-03-01 13:31:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury Agnieszka Kosiorek 2018-03-01 13:28:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej Agnieszka Kosiorek 2018-03-01 13:26:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-03-01 13:25:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Lipian z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie planu kontroli na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-03-01 13:24:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Lipian z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Agnieszka Kosiorek 2018-03-01 13:21:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych Agnieszka Kosiorek 2018-03-01 13:19:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 Agnieszka Kosiorek 2018-03-01 13:11:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-03-01 13:10:24 dodanie dokumentu
Protokół nr XXXIV/2018 sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 23 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-02-28 12:06:19 dodanie dokumentu
Protokół nr XXXIII/2017 sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 21 grudnia 2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2018-02-28 12:03:22 dodanie dokumentu
Protokół nr XXXII/2017 sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 28 listopada 2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach. Agnieszka Kosiorek 2018-02-28 12:02:33 dodanie dokumentu
rok 2017 Agnieszka Kosiorek 2018-02-27 13:10:59 dodanie dokumentu
Wykaz pracowników Agnieszka Kosiorek 2018-02-27 09:14:58 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza jako organu właściwego do załatwienia sprawy związanej z ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Powiatu Pyrzyckiego polegającego na: Przebudowa drogi powiatowej (nr P1063) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce nr ewid. gr. 174, obręb 2 Lipiany obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz kanalizacji deszczowej. Agnieszka Kosiorek 2018-02-27 09:10:36 dodanie dokumentu
Wykaz pracowników Agnieszka Kosiorek 2018-02-27 08:59:18 edycja dokumentu
Plan na 2018 r. Agnieszka Kosiorek 2018-02-22 13:51:01 dodanie dokumentu
Sprawozdania za IV kwartał Agnieszka Kosiorek 2018-02-22 12:45:30 dodanie dokumentu
Sprawozdania za IV kwartał Agnieszka Kosiorek 2018-02-22 12:27:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX.130.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2018-02-19 10:18:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX.131.2018 Składu Orzekającego Reginlanej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-02-19 10:13:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX.131.2018 Składu Orzekającego Reginlanej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-02-19 10:13:14 dodanie dokumentu
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 13:23:58 dodanie dokumentu
Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Lipiany na czas dłuższy niż 3 lata Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 12:09:49 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie uchwlalenia zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 12:08:35 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z jej podziału oraz budowy infrastruktury technicznej Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 12:05:02 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipianach za 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 12:03:23 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Lipianach za 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 12:03:06 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipianach za 2017 rok Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 12:02:07 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Lipiany na lata 2018-2021" Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 12:00:54 edycja dokumentu
Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Lipiany na czas dłuższy niż 3 lata Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 11:48:21 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie zniesienia pomnika przyrody Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 11:39:40 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany na 2018 rok Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 11:30:46 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Lipiany na lata 2018-2021" Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 11:27:44 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 11:24:55 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 11:21:48 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipiany na lata 2018-2022 Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 11:12:47 dodanie dokumentu
Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 27 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 11:05:37 dodanie dokumentu
Przydatność wody z wodociągu w Jedlicach Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 08:03:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środkowisko dla dokumentu "Program ochrony środkowiska dla Gminy Lipiany na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025" Agnieszka Kosiorek 2018-02-16 08:02:34 dodanie dokumentu