Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 15/2004 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2004r. zadań publicznych ...


Zarządzenie Nr 15

Burmistrza Lipian

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2004 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany w dziedzinie spraw społecznych

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację w 2004 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany w dziedzinie spraw społecznych.

2. W otwartych konkursach ofert wskazanych w ust. l mogą uczestniczyć:

1) organizacje pozarządowe,

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obej-muj ą prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

3. Na wsparcie realizacji zadań wskazanych w ust. l gmina przeznaczy dotacje w łącznej wysokości 41.000 zł.

§ 2. l. Zatwierdza się druk ogłoszenia otwartych konkursów ofert, o których mowa w § l, stanowiący załącznik nr l do niniejszego zarządzenia, podlegający opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miej-skiego w Lipianach Plac Wolności l.

2. Ogłoszenie wskazane w ust. l określa m.in. wykaz zadań, o których mowa w oraz kwoty przewidziane na ich realizację.

§ 3. Zatwierdza się „Kartę oceny oferty" stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Oferty w konkursach wskazanych w § l powinny zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr l do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-łecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykona-nia tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

§ 5.1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursów wskazanych w § l, której skład określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Konkursy, o których mowa w § l, zostaną rozstrzygnięte z dniem zatwierdzenia przez Burmistrza Lipian protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Konkursowej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Ziobrowski 14-04-2004 14:10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Ziobrowski 14-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Michał Ziobrowski 14-04-2004 14:10:17