Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 27/2004 w sprawie "Wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finasowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych ..."


 ZARZĄDZENIE NR 27/04

 BURMISTRZ LIPIAN

  z dnia 18 maja 2004 r.

   w sprawie: „Wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.

 Na podstawie art. 15 a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z 2004 r. Dz. U. Nr 62, poz. 577) zarządzam, co następuje:

 § 1.Wprowadzam instrukcję postępowania z zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowemu terroryzmowi zgodnie z Załącznikiem Nr 1

 § 2.Na koordynatora wszystkich sprawa związanych z realizacją przez gminę zadań wynikających z przedmiotowej ustawy wyznaczam Majowicz Karolinę, młodszego referenta do spraw budżetowych

 § 3.Koordynator przeszkoli pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy z zakresu spraw objętych zarządzeniem do dnia 31 maja 2004 r.

 § 4.W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności ustalam:

 a. wzór „rejestru powiadomień” zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

b.wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 § 5. Zobowiązuję koordynatora, o którym mowa w § 2. w szczególności do:

 a.przedstawiania w miarę potrzeby propozycji przeprowadzania kolejnych szkoleń oraz szkoleń pracowników nowoprzyjętych;  

b.nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w tym zarządzeniu i przedstawianiu propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jego treści; 

c.przygotowywania dla Głównego Inspektora Informacji Finansowej informacji o podjęciu działań w celu realizacji zadań gminy określonych z zarządzeniu.

 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Burmistrz Lipian

 Bożena Iwasiuk

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 27/04

                                                                                             Burmistrza Lipian

                                                                                             z dnia 18 maja 2004r.

 

 

INSTRUKCJA

   

Instrukcja niniejsza reguluje postępowanie w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

 

Jednostki samorządu terytorialnego gminy zostały na podstawie przepisów art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu zwanej w dalszym ciągu instrukcji - ustawą, zaliczone do jednostek współpracujących.

  

1. Obowiązki i zadania gminy jako jednostki współpracującej wynikające z przepisów

 ustawy.

 

Zgodnie z przepisami art. 15 i 15 a ustawy do zadań i obowiązków gminy należy:

 1. Opracowanie instrukcji postępowania w podmiocie współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym niżej mowa;

 2.  Udostępnienie na wniosek Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym mowa a art. 229 Kodeksu karnego i określonemu w art. 2 pkt 7 ustawy.

 1. Przestępstwa te polegają na: przejmowaniu, przekazywaniu lub wywożeniu za granice, pomaganiu do przenoszenia własności lub posiadaniu albo podejmowaniu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia lub miejsca uiszczenia, wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przypadku środków płatniczych, papierów wartościowych lub innych wartości dewizowych, praw majątkowych albo mienia ruchomego lub nieruchomego pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego.

 2. Przestępstwo określone w art. 2 pkt 7 stanowi akt terrorystyczny - rozumiany jako przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstwa określone w art. 134 (zamach na życie Prezydenta RP) i 136 (czynna napaść na głowę obcego państwa, szefa obcego przedstawicielstwa lub osobę korzystającą z podobnej ochrony) Kodeksu karnego;

 1.  współpracowanie z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie        zapobiegania przestępstwu, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego poprzez:  

  1. niezwłoczne powiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,

  2. przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym wyżej mowa,

  3.  przekazanie informacji o osobach przeprowadzających te transakcje

 

Powiadomienie, o którym wyżej mowa powinno zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których zawiadamiający uznał, że mogą one wykazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Wzór powiadomienia stanowi Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrz.

  

 1. Realizacja obowiązków i zadań gminy wynikających z przepisów ustawy.

 

Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy w trakcie wykonywania bieżących obowiązków służbowych w czasie wykonywania czynności kontrolnych i sprawdzających zobowiązani są do:

 1. Dokonywania analizy i oceny transakcji tych jednostek w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy ( tj. wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym także przelewów pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego samego posiadacza rachunku z wyłączeniem przelewów na rachunek lokaty terminowych, a także przelewów przychodzących z zagranicy, wymianę walut, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania w komis lub pod zastaw takich wartości, zamian wierzytelności na akcje lub udziały - zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek), w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

 2. Sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 229 Kodeksu karnego;

 3. Zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje.

 4.  Dokonywania, w formie notatki służbowej, odpowiedniego opisu podejrzanych transakcji w raz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15 a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym Głównego Inspektora Informacji Finansowej, załączając do powyższej notatki projekt takiego powiadomienia wraz z dokumentacją wymienioną w punktach 2 i 3.

 

d.1) Koordynator, o którym mowa w § 2 ust. 1 Zarządzenia, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przygotowuje i przedstawia kierowników jednostki projekt powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wykazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

 

d.2) W wypadku uznania niezasadności powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej zamieszcza się w notatce uzasadnienie takiego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

 

d.3) Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją musi być przechowywana, w sposób zapewniający poufność i udostępnienia wyłącznie osobom upoważnionym przez kierownika jednostki. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do „ rejestru powiadomień”, który prowadzi koordynator.

 1. Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych winni zwrócić szczególną uwagę na transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego, związane z wykonaniem zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego przez inne podmioty, na uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w przypadku oferowania przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych oraz na udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego. Kwalifikując transakcje jako podejrzane pracownicy powinni uwzględnić metody „ prania pieniędzy” oraz zasady typowania transakcji podejrzanych.

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/04

                                                                                                            Burmistrza Lipian

                                                                                                            z dnia 18 maja 2004 r.

 

 

  

REJESTR POWIADOMIEŃ

 

GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

 

 

  

 

Lp.

 

Data, miejsce i rodzaj transakcji

 

Uczestni-cy transakcji

 

Cechy dokumen-tów transakcji

 

Opis treści dokumentów

 

Data przekaza-nia kierowni-kowi jednostki

 

Decyzja kierownika jednostki

 

Data wysłania zawia-domienia

 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/04

                                                                                           Burmistrza Lipian

                                                                                           z dnia 18 maja 2004r.

 

 

 WZÓR POWIADOMIENIA GIFF

 

  

Lipiany, dnia ......................

 

 

  

Szanowny Pan ,

 

.............................

 

Podsekretarz Stanu

 

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

 

Ministerstwo Finansów

 

ul. Świętokrzyska 12

 

00 - 916 Warszawa

 

 

 

 

 

POWIADOMIENIE O PODEJRZENIACH WPROWADZANIA DO OBROTU FINANSOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZĄCYCH Z NIELEGALNYCH - NIEJUJAWNIONYCH* ŹRÓDEŁ

 

 

 

W związku z art. 15 a ust. 1 i pkt 2 powiadamiam, że: w trakcie kontroli przeprowadzonej w .....................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

zachodzi podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych - nieujawnionych* źródeł.

 

 

 

Opis ustaleń .............................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Opis ustaleń powinien zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 punkty 1-6 ustawy ( w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji - w miarę możliwości należy podawać informacje o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy).

 

 

 

Zgonie z art. 15 a pkt 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić

 

………………………………

 

( podpis)

 

 

 

 

 

OBJAŚNIENIE

   

Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł powinno być sporządzone według załączonego wzoru i zawierać co najmniej dane określone a art. 12 ust. 1-6 i art. 9 ust. 2 ustawy. Rejestr powiadomień skierowanych do generalnego Inspektora Informacji Finansowej służy do zarejestrowania takich transakcji, których okoliczności wskazują, że środki służące do ich przeprowadzenia mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

 Rejestr powiadomień winien być prowadzony w formie księgi o stronach ponumerowanych, przesznurowanych i na ostatniej stronie zalakowanej oraz zaopatrzonej w pieczęć Urzędu Gminy i podpis Sekretarza Gminy. Rejestr winien zawierać treści zawarte w załączniku Nr 2 niniejszego Zarządzenia

 Rejestr transakcji winien być wypełniany ręcznie, w sposób staranny, czytelny i trwały, a stwierdzone błędy poprwia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz umieszczenie daty czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki.

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Ziobrowski 21-05-2004 14:28:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Ziobrowski 21-05-2004
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 02-01-2008 11:57:28