Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 56/2004 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach


Zarządzenie Nr 56/04 Burmistrza Lipian z dnia 29 września 2004 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach

Na podstawie art. 16 ust. l ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, póz. 123, z 2002 r. Nr 41, póz. 364, z 2003 r. Nr 96, póz. 874, Nr 162, póz. 1568, Nr 213, póz. 2081, z 2004 r. Nr 11, póz. 96) oraz § 6 ust. 2 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach przyjętego Uchwałą Nr VIII/70/2003 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 127, póz. 2434) i § l rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.( Dz. U. Nr 154, póz. 1629) zarządza się, co następuje:

§ l. Ogłasza się konkurs na pełnienie funkcji dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach na czas określony tj. od 01.01.2005 r. do dnia powrotu z urlopu bezpłatnego Pani Bożeny Iwasiuk.

§ 2. l. Powołuje się komisję konkursową w następującym składzie:

1. Kędzior Maria - Przewodniczący Komisji

2. Kanclerz Tadeusz — Członek

3. Ignasiak Stanisław -Członek

4. Walerowski Krzysztof — Członek

5. Nowaczek Urszula -Członek

2. Członkiem komisji nie może być osoba przystępująca do konkursu albo będąca małżonkiem takiej osoby lub jej krewnym albo powinowatym, albo pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu lub bezstronności. Na tę okoliczność członek komisji składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Do konkursu na dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach mogą przystąpić osoby posiadające:

1. Wykształcenie minimum średnie,

2. Udokumentowany co najmniej trzyletni staż na stanowiskach kierowniczych, związanych z prowadzeniem działalności oświatowej, wychowawczej lub kulturalnej,

3. Dobry stan zdrowia, poświadczony zaświadczeniem wystawionym przez lekarza medycyny pracy 4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. l pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), 5. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ośrodka kultury.

§ 4. l. Komisja konkursowa działa w następującym trybie:

1. na podstawie dokumentów komisja stwierdza, czy kandydat spełnia warunki, oraz decyduje o dopuszczeniu go do konkursu, 2. w razie odmowy przez komisję dopuszczenia kandydata do konkursu, kandydat może w terminie 3 dni zwrócić się do Burmistrza Lipian o rozstrzygnięcie zasadności odmowy; do czasu rozstrzygnięcia zasadności odmowy komisja zawiesza postępowanie konkursowe,

3. po zakończeniu konkursu komisja w jawnym głosowaniu wyłania kandydata na dyrektora,

4. z czynności komisji sporządza się protokół,

5. komisja przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją Burmistrzowi Lipian.

2. Komisja działa na podstawie regulaminu ustalonego przez organizatora, stanowiący załącznik nr l do zarządzenia.

§ 5. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 6. Tekst ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia, przekazuje się do publikacji w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym.

§7. Obsługę komisji konkursowej, niezbędne warunki i środki finansowe związane z postępowaniem konkursowym oraz działalnością komisji konkursowej zapewnia organizator. § 8. Komisja konkursowa kończy działalność po przekazaniu wyniku konkursu wraz z dokumentacją Burmistrzowi Lipian. § 9. W razie stwierdzenia nieprzydatności na funkcję dyrektora wszystkich kandydatów, komisja konkursowa zwraca się do Burmistrza Lipian o ponowne ogłoszenie konkursu. § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lipian

Bożena Iwasiuk


Załącznik nr l do Zarządzenia Nr 56/04

Burmistrza Lipian

z dnia 29 września 2004 r.

REGULAMIN konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach.

§ l. Do konkursu może przystąpić kandydat spełniający poniższe warunki:

1. Wykształcenie minimum średnie,

2. Udokumentowany co najmniej trzyletni staż na stanowiskach kierowniczych, związanych z prowadzeniem działalności oświatowej, wychowawczej i kulturalnej,

3. Dobry stan zdrowia, poświadczony zaświadczeniem wystawionym przez lekarza medycyny pracy,

4. Nie karalność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. l pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm:).

5. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ośrodka kultury.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym nie później niż na 30 dni przed terminem składania zgłoszeń o przystąpieniu do konkursu.

§ 3. W celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz Lipian powołuje komisję konkursową, zwaną dalej "komisją", w składzie:

1. Kędzior Maria - Przewodniczący Komisji

2. Kanclerz Tadeusz — Członek

3. Ignasiak Stanisław -Członek

4. Walerowski Krzysztof — Członek

5. Nowaczek Urszula -Członek

§ 4. l. Zgłoszenia do konkursu, wraz z dokumentami określonymi w ust. 2, składa się w pokoju nr 21 Urzędu Miejskiego w Lipianach, w terminie wynikającym z ogłoszenia o konkursie.

2. Dokumentacja kandydata powinna zawierać:

1) pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu,

2) kwestionariusz osobowy,

3) dokumenty poświadczające: wykształcenie oraz staż pracy , w tym staż na stanowiskach kierowniczych związanych z prowadzeniem działalności oświatowej, wychowawczej i kulturalnej,

4) koncepcję działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,

5) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym,

6) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. l pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),

7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ośrodka kultury.

3. Kandydat nie zostaje dopuszczony do konkursu, gdy złożona dokumentacja jest niekompletna lub nie odpowiada warunkom określonym w ust. 2.

4. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu przewodniczący komisji powiadamia członków komisji i kandydatów na 7 dni przed jego rozpoczęciem.

5. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 członków komisji.

6. Postępowanie konkursowe przeprowadza się także w przypadku zgłoszenia się jednego kandydata.

§ 6. W ramach konkursu przeprowadzona jest z kandydatami rozmowa na temat przedłożonej koncepcji działalności ośrodka kultury, problematyce dotyczącej organizacji pracy ośrodka oraz o zainteresowaniach i osiągnięciach zawodowych kandydatów.

§ 7. l. Ocena kandydatów przez każdego członka komisji określana jest w punktach na osobnej karcie dla każdego kandydata. Wzór karty punktacyjnej stanowi załącznik nr l do regulaminu. Ocenie podlegają:

l) przedstawiona koncepcja działalności ośrodka kultury od l do 5 pkt.

2) znajomość problematyki dotyczącej organizacji pracy ośrodka od l do 5 pkt.

3) predyspozycje kandydata od l do 5 pkt.

2. Po zakończeniu rozmowy z każdym kandydatem członkowie komisji składają wypełnione imienne karty punktacyjne przewodniczącemu.

3. Po zakończeniu rozmów ze wszystkimi kandydatami przewodniczący komisji zarządza przystąpienie do komisyjnego obliczania punktów. Karty punktacyjne nie mogą zawierać skreśleń i poprawek.

4. Punktacje każdego kandydata przewodniczący nanosi na podstawie wypełnionych przez członków komisji kart punktacyjnych na zbiorczą kartę punktacyjną jako średnią arytmetyczną, wynikającą z punktacji prowadzonej przez poszczególnych członków komisji. Wynik stanowi suma punktów uzyskanych przez kandydata. Wzór zbiorczej karty punktacyjnej określa załącznik nr 2 do regulaminu.

5. W przypadku zaistnienia konieczności naniesienia poprawek na zbiorczej karcie punktacyjnej, należy to opisać w protokole.

§ 8. l. Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą liczbę punktów, nie mniejszą jednak niż 9. 2. Konkurs nie wyłania kandydata, jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał co najmniej 9 punktów.

3. Gdy kandydaci uzyskają równą liczbę punktów, komisja przeprowadza z nimi dodatkową rozmowę na temat koncepcji funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i w głosowaniu wyłania jednego kandydata. W przypadku równej liczby głosów oddanych na kandydatów, decyzję co do wyboru kandydata podejmuje Burmistrz Lipian.

§9. l. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

2. Przewodniczący komisji przedstawia wyniki konkursu kandydatom bezpośrednio po jego rozstrzygnięciu.

3. Dokumentację z przebiegu postępowania konkursowego wraz z protokołem przewodniczący komisji przekazuje Burmistrzowi Lipian.

§ 10. l. Uczestnik konkursu może odwołać się do Burmistrza Lipian w sprawach dotyczących zgodności postępowania komisji z regulaminem - w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia konkursu. Odwołanie powinno zawierać wskazanie naruszenia przepisów.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów regulaminu. Burmistrz Lipian określa dalszy tok postępowania, powiadamiając o tym wnoszącego odwołanie, w terminie 14 dni od daty jego wpływu.

§11. Zadania związane z przeprowadzeniem konkursu wykonuje Przewodniczący Komisji Konkursowej.

ZAŁĄCZNIK Nr l

(imię i nazwisko członka komisji)

KARTA PUNKTACYJNA

W konkursie na stanowisko dyrektora ośrodka kultury :

………………………………………………………………………………………

(nazwa, miejscowość)

Pan(i)................................................................................ uzyskał(a) następującą punktację:

a) koncepcja działalności ośrodka kultury (1-5) .............

b) znajomość problematyki dotyczącej organizacji ośrodka kultury (1-5).............

c) predyspozycje kandydata (1-5) .............

Karta ze skreśleniami i poprawkami punktów jest nieważna.

……………… ……… (podpis członka komisji)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

nazwa ośrodka / miejscowość

ZBIORCZA KARTA PUNKTACYJNA

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

liczba uzyskanych punktów

łącznie

koncepcja działalności ośrodka kultury

znajomość problematyki organizacji pracy ośrodka kultury

predyspozycje kandydata

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Podpisy członków komisji:

Lipiany, dnia

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 56/04

Burmistrza Lipian

z dnia 29 września 2004 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Lipian ogłasza konkurs na pełnienie (przez czas określony tj. od dnia 01.01.2005 r. do dnia powrotu z urlopu bezpłatnego Pani Bożeny Iwasiuk) funkcji dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach, ul. Okrzei nr 5, 74-240 Lipiany.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:

1.Wykształcenie minimum średnie.

2. Udokumentowany co najmniej trzyletni staż na stanowiskach kierowniczych, związanych z prowadzeniem działalności oświatowej, wychowawczej i kulturalnej.

3. Dobry stan zdrowia, poświadczony zaświadczeniem wystawionym przez lekarza medycyny pracy.

4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust l pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

5. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ośrodka kultury.

Wnioski kandydatów powinny zawierać:

l. Pisemną, podpisaną deklarację przystąpienia do konkursu.

2.Pisemną koncepcję funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, opracowaną

przez osobę przy stepującą do konkursu.

3.Kopię dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach.

4.Kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej.

5. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym.

6. Kwestionariusz osobowy.

7. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury.

8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. l pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

Kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata przystępującego do konkursu.

Powyższe dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim, Plac Wolności l, 74-240 Lipiany pokój nr 21 w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w zaklejonej kopercie z napisem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury ".

Kandydaci na stanowisko dyrektora MGOK mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności MGOK w Lipianach w tej jednostce i Urzędzie Miejskim w Lipianach.

Informacji o konkursie udziela Pani Urszula Nowaczek nr tel: 564-10-49, 564-10-69. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w ciągu 2 tygodni po upływie terminu wyznaczonego dla ich składania.

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 56/04

Burmistrza Lipian

z dnia 29 września 2004 r.

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Imię (imiona) Nazwisko

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:

1) nie ubiegam się o stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach;

2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z osobami przystępującymi do konkursu;

3) nie pozostaję z żadnym z osób przystępujących do konkursu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojego obiektywizmu i bezstronności.

Lipiany, dnia

Podpis

Lipiany, dnia

OŚWIADCZENIE

Oświadczam , że nie byłem karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. l pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Lipiany, .dnia.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 24-11-2006 13:49:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 24-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 24-11-2006 13:49:00