Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 61/2004 w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunlanego w Lipianach


Zarządzenie Nr 61 / 2004 Burmistrza Lipian

z dnia 30 września 2004r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Lipianach

Na podstawie art. 30 ust. l i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 2 ust. l ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23 poz. 295, zm z 2000r. Nr 120 poz. 1268, z 2002r. Nr 113 poz. 984, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) Burmistrz Lipian zarządza co następuje:

§ l. Wprowadza się Regulamin Cmentarza Komunalnego w Lipianach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się zarządcy Cmentarza. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipian

Bożena Iwaniuk

Załącznik do Zarządzenia Burmistrz Lipian Nr 61 / 2004 z dnia 30.09.2004r.

REGULAMIN PORZĄDKOWY CMENTARZA KOMUNALNEGO

§ l. Cmentarz komunalny w Lipianach stanowi mienie gminne.

§ 2. Cmentarzem administruje zarządca wybierany przez Gminę zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

§ 3. l. Przebywanie na terenie cmentarza jest dozwolone: - w okresie wiosenno - letnim tj. od 0l kwietnia do 30 września w godzinach od 8°° do 2100 - w okresie jesienno - zimowym tj. od 01 października do 31 marca w godzinach od 8°°do 1900 (nie dotyczy 31 października, l listopada, 2 listopada).

2.Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach od l 000 do 1500. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zarządca umożliwi zorganizowanie pogrzebu w innych dniach i godzinach.

3. Przebywanie na terenie cmentarza dzieci w wieku przedszkolnym dozwolone jest wyłącznie pod opieką dorosłych.

§ 4. l. Wjazd na cmentarz (za wyjątkiem obsługi cmentarza, pojazdów policji, prokuratury, inspekcji sanitarnej) jest płatny.

2. Opłata pobierana jest w kasie Urzędu Miejskiego.

3. Zabrania się wjeżdżania oraz parkowania na terenie cmentarza pojazdami podmiotom, które nie wykonują usług związanych z funkcjonowaniem cmentarza.

4. Zarządzający cmentarzem może, w wyjątkowych przypadkach, wyrazić zgodę na wjazd na teren cmentarza innych pojazdów nie związanych z funkcjonowaniem cmentarza pobierając za to opłatę jak za wjazd pojazdu wykonującego usługi.

§ 5. Kopanie mogił wykonuje wyłącznie administrator cmentarza.

§ 6. l. Wszelkie prace na terenie cmentarza wykonywane przez zakłady pogrzebowe, kamieniarskie itp. wymagają uzgodnienia z zarządzającym cmentarzem.

2. Zarządzający cmentarzem upoważniony jest do kontrolowania pojazdów wwożących i wywożących ładunki.

§ 7. l. Opłaty za korzystanie z cmentarza ustalane na podstawie zarządzeń Burmistrza pobierane są w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach. 2. Opłaty pobierane są za: 1) korzystanie z miejsca pochówku tj. prawo do grobu na okres 20 lat, 2) ponowny wykup miejsca po 20 latach, 3) rezerwację miejsca pochówku, 4) przechowywanie zwłok w kaplicy, 5) wjazd na cmentarz, 6) zezwolenie na ustawienie nagrobka, 7) zezwolenie na wymurowanie grobowca.

3. Za prawo do użytkowania grobu należy wnosić opłaty za każde rozpoczęte 20 lat.

4. Brak opłaty przedłużającej prawo do użytkowania grobu oznacza rezygnację z miejsca, które może być użyte do ponownego chowania niezależnie od znajdujących się tam nagrobków.

5. Przed upływem terminu ważności na jaki został opłacony grób ziemny, grób murowany oraz miejsce rezerwowe. Urząd Miejski w miarę możliwości powiadamia pisemnie osobę zainteresowaną utrzymaniem grobu, która winna zgłosić zamiar przedłużenia terminu ważności uprawnień do danego grobu lub miejsca, dokonując stosownej opłaty.

6. W przypadku nie uiszczenia opłaty przedłużającej termin ważności uprawnień do danego grobu lub miejsca, grób kwalifikuje się do likwidacji.

7. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej w biurze cmentarza na co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji.

8. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

9. Miejsce pochówku po ekshumacji związanej z przeniesieniem zwłok w inne miejsce spoczynku, pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20 letniej.

§ 8. l. Na cmentarzu zabrania się:

1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, 2) spożywania napojów alkoholowych, 3) zaśmiecania terenu w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone, 4) niszczenia nagrobków, zieleni i urządzeń cmentarnych, 5) sadzenia drzew i krzewów bez pisemnego uzgodnienia z zarządzającym cmentarzem, 6) ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy, 7) pozyskiwania ziemi, 8) wprowadzania zwierząt, 9) jazdy pojazdami jednośladowymi, 10) plażowania i biwakowania, 11) uprawiania gier, zabaw sportowych, 12) rozpalania ognisk, 13) handlu bez zgody Gminy, 14) świadczenia usług bez uzgodnienia z zarządzającym cmentarzem, 15) prowadzenia akwizycji i reklamy, rozkładania wizytówek firm na mogiłach, ogrodzeniu cmentarza itp.

2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody zarządcy dokonywania następujących czynności:

1) prac kamieniarskich i budowlanych, 2) przenoszenia i wynoszenia z cmentarza nagrobków i ich elementów.

§ 9. Gmina Lipiany i zarządzający cmentarzem nie odpowiadają za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 28-11-2006 14:25:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 28-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 28-11-2006 14:25:41