Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 63/2004 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach


Zarządzenie nr 63/2004

Burmistrza Lipian

z dnia 07 października 2004 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 152, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) ustala się co następuje:

§ l. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Lipianach wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2004 Burmistrza Lipian z dnia 5 stycznia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §7

a) w pkt. 3 ppkt 3 triet l skreśla się słowa „i drogownictwa"

b) pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. Skarbnik Gminy i podporządkowany mu :

Referat Finansów i Mienia Komunalnego (symbol FN), z następującymi samodzielnymi stanowiskami pracy:

- stanowisko do spraw kontroli, płac, rozliczeń, ewidencji środków trwałych i wyposażenia (symbol KR)

- stanowisko do spraw ewidencji instytucji kultury oraz zakładu budżetowego (symbol EKZ),

- stanowisko do spraw dochodów i przychodów, funduszy celowych, środków specjalnych (symbol EDPF),

- stanowisko do spraw podatkowych (symbol PODI),

- stanowisko do spraw podatkowych (symbol PODII),

- stanowisko do spraw obsługi kasowej (symbol KAS),

- stanowisko do spraw dzierżaw, ewidencji kosztów i wydatków (symbol DKW).

- stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami, ewidencji budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej (symbol SNB).";

2) w § 19 w pkt. 12 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt. 13 w brzmieniu :

„ 13) Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.";

3) w § 20 w pkt. 9 wyrazy „ z prawem i planami finansowymi " zastępuje się wyrazami., z przepisami finansowymi" i dodaje się pkt. 15 w brzmieniu :

„ 15) Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.";

4) w § 23 w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt. 14 w brzmieniu :

„ 14) Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.";

5) w § 26 :

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Stanowisko do spraw kancelaryjnych i archiwum

l/w zakresie spraw kancelaryjno-technicznych:

a/ przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

b/ prowadzenie ewidencji korespondencji,

c/ prowadzenie rejestrów pism wpływających do Urzędu,

d/ przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza,

e/ prenumerata czasopism i dzienników urzędowych, f/ nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

g/ przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem i Jego Zastępcą lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu,

h/ zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,

i/ prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,

j/ prowadzenie księgi inwentarzowej,

k/ obsługa centrali telefonicznej, kserokopiarki i innych urządzeń technicznych

będących na wyposażeniu sekretariatu,

l/ stwierdzanie zgodności dokumentów z oryginałem oraz własnoręczność podpisu.

2/ w zakresie spraw archiwalnych:

a/ przyjmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji nie-archiwalnej od poszczególnych stanowisk urzędu,

b/ opracowywanie przyjętej dokumentacji, prowadzenie jej ewidencji oraz przechowywanie i zabezpieczenie,

c/ udostępnienie materiałów archiwalnych i dokumentacji nie-archiwalnej,

d/ przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,

e/ inicjowanie brakowania dokumentacji nie-archiwalnej, udział w komisyjnym brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum państwowego,

f/ dbałość o czystość i bezpieczeństwo archiwum zakładowego, a w szczególności zabezpieczenie dokumentacji przed pożarem, wilgocią, mechanicznym zniszczeniem, wpływami niszczących środków chemicznych i przed szkodnikami,

g/ bieżące archiwowanie dokumentacji zgodnie z przepisami Instrukcji Kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzgminnych,

h/ wykonywanie innych zadań związanych z bieżącym prawidłowym prowadzeniem archiwum zakładowego.";

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie :

„ 3. Stanowisko do spraw oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej i turystyki

l/W zakresie oświaty i wychowania :

a/ inicjowanie tworzenia sieci placówek oświatowych i wychowawczych na terenie gminy,

b/ realizacja zadań gminy w zakresie przejmowania placówek oświatowych, ich prowadzenia, rozwoju i ewentualnej likwidacji,

c/ organizacja i nadzór dowozu i opieki w czasie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy,

d/ współdziałanie w tworzeniu arkuszy organizacyjnych szkół; przedkładanie ich do zatwierdzenia i nadzorowanie wykonania przez szkoły,

e/ organizacja i nadzór wykonawstwa przez gminę zadań oświatowych przejętych od administracji rządowej i specjalnej,

f/ bieżące współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy realizującymi sprawy oświatowe i wychowawcze,

g/ przygotowanie i obsługa konkursów na dyrektorów szkół oraz prowadzenie spraw osobowych dyrektorów i innych nauczycieli - stosownie do postanowień Karty Nauczyciela,

h/ czuwanie nad majątkiem gminy przekazanym do dyspozycji szkołom,

i/ uczestniczenie w przygotowywaniu projektu budżetu na realizację zadań oświatowych bieżących i inwestycyjnych - koordynacja i nadzór realizacji budżetu w tym zakresie,

j/ ewidencja spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki wraz z kontrolą wykonywania obowiązków przez rodziców dzieci podlegającym obowiązkowi szkolnemu a wynikających z ustawy o systemie oświaty,

k/ prowadzenie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o mianowaniu nauczycieli.

2/ w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki:

a/ współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami społecznymi w rozwoju kultury fizycznej, sportu i wypoczynku na terenie miasta i gminy oraz udzielania pomocy tym jednostkom w zakresie organizowania i rozwijania ich działalności,

b/ przygotowanie projektów programów i planów działalności w zakresie kultury fizycznej, kultury i wypoczynku na terenie miasta i gminy,

c/ przygotowanie projektów miejsko - gminnego kalendarza imprez sportowych oraz inicjowanie pomocy w rozwoju różnych form turystyki i wypoczynku,

d/ inicjowanie i popieranie społecznej inicjatywy w dziedzinie budownictwa obiektów sportowych, urządzeń rekreacyjnych na terenie miasta i gminy,

e/ popieranie rozwoju prywatnych kwater turystycznych,

f/ współdziałanie w organizowaniu informacji turystycznej,

g/ administrowanie obiektami sportowymi i turystycznymi położonymi na terenie miasta i gminy, stanowiących własność gminy,

h/ nadzorowanie, kontrolowanie i koordynowanie eksploatacji obiektów sportowych,

i/ prowadzenia prac z zakresu wyznaczania pól biwakowych; ich urządzenie i utrzymanie,

j/ urządzanie i prowadzenie kąpielisk i innych obiektów wypoczynku,

k/ kontrola posiadania badań specjalistycznych, urządzeń technicznych stosowanych w czasie imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych nasuwających zastrzeżenia- czy urządzenie to odpowiada warunkom bezpieczeństwa. Współpraca w tym zakresie ze specjalistycznymi jednostkami,

l/ prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,

ł/ wykonywanie innych zadań gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.

3/ w zakresie spraw ochrony pożarowej:

a/ prowadzenie rejestru terenowych i zakładowych OSP,

b/ opracowanie programów ochrony przeciwpożarowej jako części planu budżetu,

c/ zgłaszanie potrzeb do projektu budżetu oraz wniosków dotyczących ochrony p.poż.,

d/ prowadzenie spraw związanych z działalnością komendanta OSP,

e/ prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad ochroną p.poż. w urzędzie,

f/ wykonanie czynności dotyczących egzekwowania uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli stanu ochrony przeciwpożarowych,

g/ współdziałanie z organami państwowej straży pożarnej i policji w sprawach dotyczących kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie akcji ratowniczej,

h/ prowadzenie spraw przeciwpożarowych w ramach zadań wynikających z przepisów o powszechnej ochronie RP,

i/ koordynacja prac innych stanowisk pracy w zakresie ochrony p.poż,

j/ współdziałanie z Komendą Powiatową Straży Pożarnych w zakresie kontroli stanu ochrony p.poż. oraz nadzór nad ochotniczymi strażami pożarnymi,

k/ prowadzenie spraw z zakresu powoływania straży pożarnych i wyznaczanie osób do pełnienia służby w tych jednostkach oraz kontrolowanie ich działalności,

l/ wydawanie decyzji w sprawie dostarczania strażom pożarnym środków transportu do akcji ratowniczych i ćwiczeń,

ł/ załatwianie w porozumieniu z komendą powiatową straży pożarnych sprawy wypadków w czasie pełnienia służby straży pożarnych,

m/ przyjmowanie od Zarządu OSP wykazy członków zwyczajnych straży,

n/ przeprowadzanie kontroli w jednostkach podległych i podporządkowanych dotyczących zwłaszcza:

-przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych, technicznych oraz dróg pożarowych i ewakuacyjnych,

- wyposażenie w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz chemiczne środki gaśnicze, przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę,

- sprawność systemu alarmowania i powiadamiania na wypadek pożaru, klęsk żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia,

- określenie przyczyn i kierunków zapobiegania ich powstawaniu i rozprzestrzenianiu,

dokonywanie okresowych analiz i wytycznych stanu ochrony przeciwpożarowej,

- inicjowanie i prowadzenie działalności popularyzatorskiej z zakresu ochrony p.poż.,

- organizowanie i koordynowanie szkoleń i doskonalenie pracowników w dziedzinie p.poż.,

- współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej.

4/ w zakresie spraw organizacyjnych:

1. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym na rzecz organów ścigania, sądowych i innych,

2. Stosownie do dyspozycji Burmistrza:

a/ prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazywanie ich na stanowiska pracy oraz innym jednostkom do załatwienie według właściwości,

b/ koordynowanie i kontrola terminowego załatwiania skarg i wniosków przez stanowiska i jednostki podporządkowane Radzie oraz opracowanie w tym zakresie zbiorczej informacji i sprawozdań.

5/ w zakresie administrowania obiektem Urzędu:

a/ prowadzenie księgi obiektu budowlanego,

b/ dopilnowanie utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach zajmowanych

przez Urząd,

c/ utrzymanie w należytym stanie wszystkich instalacji i urządzeń znajdujących się w

pomieszczeniach,

d/ dopilnowanie, aby nie gromadzono w korytarzach i na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających przejście, jak również zastawiano i kasowano wyjścia zapasowe,

e/ przystosowanie odpowiednio zlokalizowanych pomieszczeń przeznaczonych na archiwa, powielarnie, wyświetlarnie, magazyny itp.,

f/ powodowanie zaopatrywania pomieszczeń w odpowiedni i niezbędny sprzęt pożarniczy oraz dopilnowanie właściwej i terminowej jego kontroli i konserwacji,

g/ dokonywanie natychmiastowych uzupełnień i napraw instalacji i urządzeń mogących spowodować powstanie pożaru na skutek braków, uszkodzeń lub wadliwego ich działania,

h/ dokonywanie okresowego i właściwego wycieru przewodów dymowych przez osoby do tego uprawnione, utrzymanie w należytym stanie urządzeń ułatwiających pracę kominiarzy (ławy, drabiny, klamry itp.) oraz zawiadamianie komendy staży pożarnych o niewykonywaniu wycieru kominów względnie o innych usterkach w czynnościach kominiarskich,

i/ prowadzenie księgi kontroli czynności kominiarskich,

j/ pouczanie pracowników o sposobach i środkach zabezpieczających poszczególnych

pomieszczeń,

k/ zgłaszanie kierownikowi jednostki o brakach i potrzebach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, jak również o nieprzestrzeganiu przez pracowników przepisów p.poż.,

l/ opracowanie i przedkładanie kierownikowi jednostki projektów zarządzeń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, wynikające z przeprowadzenia kontroli własnych lub ze zleceń organów ochrony przeciwpożarowej,

ł/ analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych.

6/ w zakresie spraw kancelaryjno-technicznych:

a/ zaopatrywanie biura w sprzęt i urządzenia,

b/ prowadzenie gospodarki materiałowej Urzędu Miejskiego,

c/ zaopatrzenie materiałowe dla bieżących remontów,

d/ nadzór prowadzenia adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,

e/ nadzór nad pracą pracowników obsługi - sprzątaczek, robotników gospodarczych,

konserwatora, palacza c.o.,

f/ prowadzenie spraw p.poż. w budynku urzędu oraz zabezpieczenia go w energię

elektryczną i wodę oraz niezbędne media, światło.

7/ W zakresie zaopatrzenia w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej,

środki czystości oraz zasad gospodarowania odzieżą:

a/ zaopatrzenie i wydawanie (z obowiązkiem wyliczenia się) pracownikom Urzędu Miejskiego i konserwatorom OSP odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej zgodnie z normami określonymi w zakładowym regulaminie pracy i przepisach szczególnych oraz pozostałych środków rzeczowych,

b/ naliczanie ekwiwalentów pieniężnych zgodnie z przepisami,

c/ dopilnowanie aby środki te były stosowane zgodnie z przepisami.

8/ w zakresie promocji gminy:

a/ koordynacja poczynań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w dziedzinie promocji gminy: jej walorów, działań i możliwości,

b/ przygotowywanie przy pomocy poszczególnych komórek Urzędu i jednostek gminy materiałów promocyjnych,

c/ koordynacja wydawnictw promocyjnych i ich kolportażu,

d/ angażowanie mieszkańców gminy i podmiotów gospodarczych wokół przedsięwzięć mających wpływ na rozwój gminy i jej promocję.

9/ w zakresie świetlic wiejskich:

Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich.

10/ w zakresie organizacji pozarządowych:

Współpraca z organizacjami pozarządowymi.";

c) w ust. 5 :

w pkt. l lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„ e/ pełnienie obowiązków administratora bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych elektronicznie, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami w tym zakresie.";

po pkt. 2 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:

„ 3/1. W zakresie drogownictwa:

l/ kontrola stanu technicznego i jakości utrzymania oraz ochrony całości sieci drogowej na terenie administrowanym przez Urząd,

2/prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,

3/ opracowanie projektów planów finansowych i rzeczowych w zakresie bu­dowy, modernizacji, utrzymania i budowy dróg oraz obiektów mostowych,

4/ rozpatrywanie skarg, postulatów i wniosków dotyczących stanu sieci dro­gowej i organizacji ruchu drogowego,

5/ wnioskowanie o środki finansowe na roboty drogowe,

6/nadzorowanie realizacji planów drogowych oraz udział w rozliczaniu wy­konania tych planów,

7/ organizowanie wykonawstwa robót oraz nadzór nad wykonywaniem i ja­kością tych prac,

8/ uczestnictwo w odbiorach robót drogowo-mostowych wykonywanych na terenie gminy,

9/ współpraca z zarządami dróg publicznych oraz innymi organizacjami i instytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg i urządzeń drogowych,

10/ ochrona dróg i opieka nad stanem ich zadrzewienia,

11/ organizacja przygotowań do zimowego utrzymania dróg, koordynacja utrzymania dróg w okresie zimowym oraz nadzorowanie realizacji planów współdziałania zakładów pracy ze służbami drogowymi oraz z PKP,

12/ prowadzenie spraw związanych ze szkodami na drogach,

13/ współdziałanie w przygotowaniu dokumentacji na roboty drogowe oraz w prowadzeniu inwestycji na tych drogach,

14/ ewidencjonowanie posiadanych oraz zleconych dokumentacji projektowo-kosztorysowych,

15/ wnioskowanie i opiniowanie założeń projektów rozwiązań komunikacyjnych w aspekcie potrzeb transportowych, bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, stosowanych technologii i materiałów do robót drogowych,

16/ opiniowanie projektów przebiegu linii komunikacji publicznej,

17/ kontrola stanu utrzymania przystanków komunikacji publicznej pod względem bezpieczeństwa i ich estetyki,

18/ nadzór nad organizacją ruchu drogowego oraz koordynacja zarządzaniem ruchem na drogach, 19/ współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego z właściwymi jednostkami i organami kontroli,

20/ koordynacja działalności instytucji i organizacji społecznych, młodzieżowych, szkolnych itp. w dziedzinie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu,

21/ prowadzenie okresowych kontroli stanu oznakowania dróg i przejazdów kolejowych,

22/ popularyzacja przepisów o ruchu drogowym oraz nadzór nad ich przestrze­ganiem i stosowaniem, 23/ dokonywanie analiz stanu bezpieczeństwa na drogach oraz opracowywanie

projektów programów poprawy w tym zakresie,

24/ prowadzenie całokształtu spraw związanych z oświetleniem dróg,

25/ rozpatrywanie wniosków na zajęcie dróg w sposób szczególny (zawody sportowe, manifestacje, pielgrzymki, procesje itp. inne imprezy na drogach),

26/ opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz nadzorowanie realizacji postanowień wynikających z obowiązujących przepisów i norm prawnych (np.: ustaw „prawo o ruchu drogowym", ustawa o drogach publicznych itp.),

27/ naliczanie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego i innych opłat z tym związanych.";

6) w § 28 w tytule stanowiska skreśla się słowa „i drogownictwa" oraz uchyla się pkt. l, a dotychczasowy punkt 2 otrzymuje numer l;

7) § 29 otrzymuje brzmienie:

„ Stanowisko do spraw budownictwa i planowania przestrzennego

  1. W zakresie realizacji prawa budowlanego i planowania przestrzennego :

1. prowadzenie rejestru wpływających wniosków o ustalenie warunków zabudowy.

2. uczestnictwo i koordynacja procesu przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na inwestycje realizowane na terenie miasta i gminy.

3. Prowadzenie spraw związanych z nadaniem numerów porządkowych nieruchomości i nazw ulic.

4. prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości,

5. współdziałanie ze służbami budowlanymi Powiatu i Nadzoru Budowlanego w zakresie realizacji procesów budowlanych na terenie miasta i gminy Lipiany.

6. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.

7. zbieranie wniosków i ich załatwianie w zakresie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy,

8. kompletowanie niezbędnych danych do studium i planów zagospodarowania przestrzennego,

9. zlecanie wykonania studium i planów zagospodarowania przestrzennego, nadzór nad ich wykonaniem oraz przedkładanie rozwiązań Radzie celem uchwalenia,

10. wdrażanie uchwalonych uregulowań dotyczących zagospodarowania przestrzennego,

11. wydawanie zaświadczeń i opinii dotyczących przeznaczenia terenów i obiektów w planie przestrzennego zagospodarowania,

12. wykonywanie innych czynności planistycznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego terenów całej gminy i jej wydzielonych obszarów - leżących w sferze zadań własnych gminy, określonych przepisami prawa,

13. obsługa techniczno-biurowa Gminnej Komisji Urbanistycznej,

14. współpraca ze stanowiskiem do spraw inwestycji w zakresie przygotowania, prowadzenia i odbioru inwestycji i remontów obiektów i urządzeń gminnych.

B. W zakresie spraw lokalowych:

Współdziałanie z administrującym komunalnym zasobem mieszkaniowym gminy Zakładem Budżetowym w zakresie określania i przestrzegania zasad eksploatacji i wynajmowania mieszkań i innych nieruchomości oraz w zakresie utrzymania tego zasobu w odpowiednim stanie technicznym.";

8) w § 30 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu :

„ 4. Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnego źródła.";

9) w § 31 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu :

„ 4. Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnego źródła.";

10) § 32 otrzymuje brzmienie:

„Referat Finansowy:

Do zadań Referatu Finansów i Mienia Komunalnego należy:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,

2) udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu gminy,

3) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu oraz jednostek gminnych,

4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy,

5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

7) prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym (ruchomym i nieruchomościami) w tym spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości - a w szczególności związanych z:

a) gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd, przekazywaniem ich na cele szczególne oraz sprzedaż,

b) ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,

c) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,

d) nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy,

e) komunalizacja gruntów,

f) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,

g) tworzenie zasobu gruntów i gospodarowanie nim - zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,

8) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie stanu mienia komunalnego i wyniku finansowego gminy i jej jednostek,

9) przygotowywanie sprawozdań finansowych,

10) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

11) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości gminy, a w szczególności:

a) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

b) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

c) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat, l

d) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

e) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

f) przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat

g) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i płat.

Zadania referatu realizuje Skarbnik Gminy z następującymi stanowiskami pracy:

l. Stanowisko do spraw kontroli, płac, rozliczeń, ewidencji środków trwałych i wyposażenia

1) Naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pozostałych należności pieniężnych dla pracowników i zleceniobiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami:

a) naliczanie wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników na podstawie :

- umowy o pracę,

- umowy zlecenia lub o dzieło zgodnie z zawartymi umowami,

b) naliczanie wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów podatków i opłat lokalnych zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej lub zawartymi umowami,

c) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych gminy objętych obsługą księgową i kasową,

d) naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i nadzorowanie terminowego jego przekazania na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego,

e) sporządzanie deklaracji na podatek dochodowy w obowiązujących terminach,

f) naliczanie zasiłków chorobowych na czas niezdolności do pracy,

g) wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia na wniosek pracownika.

2) Naliczanie składek na fundusz ubezpieczeń społecznych, kasę chorych z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

a) naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Urzędu Miejskiego, MGOK, Biblioteki , Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz podopiecznych ośrodka pomocy społecznej,

b) naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń, umów o dzieło, ich terminowe odprowadzanie,

c) naliczanie składek na kasy chorych od pracowników oraz umów zleceń ,

d) sporządzanie deklaracji na fundusz ubezpieczeń społecznych, kasę chorych . fundusz rehabilitacji i przekazywanie ich w obowiązujących terminach,

e) naliczanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych wynikających z obowiązujących przepisów,

f) sporządzanie raportów miesięcznych o wysokości odprowadzanych składek na fundusz ubezpieczeń i kasę chorych dla pracowników,

g) występowanie do właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych o interpretację przepisów dotyczących wszelkich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne objętych zakresem czynności,

3) Prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług, a w szczególności:

a) kontrola prawidłowości naliczania podatku VAT przez osoby odpowiedzialne za wystawianie faktur i rachunków,

b) prowadzenie ewidencji podatku VAT oraz przekazywanie kwot podatku we właściwych wysokościach i w terminach ustalonych przepisami,

4) Występowanie do właściwego urzędu skarbowego o interpretację przepisów dotyczących wszelkich podatków objętych zakresem czynności.

5) Kontrola pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów stanowiących podstawę dokonywania wydatków Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, OPS.

6) Dokonywanie rozliczeń inkasentów podatków i opłat, a w tym:

a) ustalenie prawidłowości sporządzania kwitariuszy i pokwitowań,

b) kontrola, czy łączna kwota wynikająca z kwitariuszy i pokwitowań jest zgodna z kwotą przedstawioną przez inkasenta,

c) kontrola terminowości odprowadzania pobranych podatków i opłat wynikających z przepisów i umów.

7) Znajomość planu kont dla budżetu i jednostek, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacyjnej i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących pracę urzędu a mających wpływ na prawidłowość prowadzenia rachunkowości.

8) Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych i ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9) Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10) Kontrola terminowości rzetelności przeprowadzanych inwentaryzacji oraz ich rozliczanie.

11) Kontrola prawidłowości dekretacji dokumentów finansowych co do zgodności z obowiązującymi przepisami (w tym ; planów kont oraz klasyfikacji budżetowej).

12) Współuczestnictwo w opracowaniu projektów planów finansowych dla urzędu miejskiego oraz ośrodka pomocy społecznej, oraz jednostek organizacyjnych gminy objętych prowadzeniem ewidencji księgowej przez urząd miejski.

13) Współuczestnictwo lub prowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych gminy na podstawie udzielonych upoważnień.

14) Współpraca w opracowaniu dokumentów regulujących funkcjonowanie rachunkowości dla urzędu miejskiego oraz ośrodka pomocy społecznej oraz jednostek organizacyjnych gminy objętych prowadzeniem ewidencji księgowej przez urząd miejski.

15) Sprawowanie nadzoru i kontroli nad pracownikami referatu finansowego mienia komunalnego w czasie nieobecności skarbnika.

16) Zastępowanie skarbnika gminy w zakresie udzielania kontrasygnaty na czynności mogących spowodować powstanie lub powodujących powstanie zobowiązań budżetu gminy w zakresie określonym przez upoważnienie udzielone na piśmie przez skarbnika gminy.

17) Planowanie i wnioskowanie potrzeb rzeczowych i finansowych celem zapewnienia prowadzenia prawidłowej obsługi księgowej, bankowej oraz kasowej.

18) Znajomość programów informatycznych związanych z zakresem czynności i wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku.

19) Bieżąca znajomość przepisów związanych z zakresem czynności.

20) Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

2. Stanowisko do spraw ewidencji instytucji kultury oraz zakładu budżetowego

A. Instytucje kultury:

1) Wykonywanie obowiązków głównego księgowego MGOK i MiGBP.

2) Prowadzenie ewidencji księgowej MGOK i MiGBP w tym:

a) dekretowanie dokumentów stanowiących podstawę zapisów w ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującym planem kont dla MGOK i MiGBP oraz rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych,

b) dokonywanie zapisów zadekretowanych dokumentów w ewidencji księgowej jednostek,

c) sporządzanie zestawień i obrotów kont:

-syntetycznych nie mniej jak raz w miesiącu, a w szczególności po zamknięciu miesiąca i roku,

-analitycznych stosownie do potrzeb związanych z analizami finansowymi i realizacją planów finansowych,

d) prowadzenie ewidencji planu przychodów, dochodów, kosztów i wydatków MGOK i MiGBP, jego zmian wynikających z uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza, dyrektora MGOK. i dyrektora MiGBP,

e) sporządzanie zestawień dotyczących realizacji dochodów , przychodów i wydatków i kosztów instytucji według potrzeb,

f) niezwłoczne informowanie o przekroczeniu planu przychodów oraz natychmiastowe informowanie o możliwym przekroczeniu planu kosztów lub wydatków oraz gdy realizacji wydatków i kosztów jest większa jak wynika to z przedziału czasowego.

3) Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektorów instytucji kultury sprawozdań miesięcznych o realizacji planu finansowego.

4) Sporządzanie zestawień i obrotów kont:

-syntetycznych nie mniej jak raz w miesiącu, a w szczególności po zamknięciu miesiąca i roku,

-analitycznych stosownie do potrzeb związanych z analizami finansowymi i realizacją planów finansowych

-sporządzanie zestawień dotyczących realizacji przychodów, dochodów i

wydatków i kosztów instytucji kultury wg potrzeb.

5) Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7) Kontrola terminowości rzetelności przeprowadzanych inwentaryzacji oraz ich rozliczanie.

8) Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,( w tym bilansów, rachunków zysków i strat, sprawozdań o zobowiązaniach i należnościach).

9) Opracowanie dokumentów regulujących organizacje rachunkowości w instytucjach kultury.

10) Znajomość planu kont , instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasową, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących pracę instytucji kultury.

11) Współuczestnictwo w opracowani projektów planów finansowych dla instytucji kultury.

12) Bieżąca znajomość przepisów związanych z zakresem czynności.

B. Zakład budżetowy :

1) Wykonywanie obowiązków głównego księgowego przedszkola.

2) Prowadzenie ewidencji księgowej zakładu budżetowego - Przedszkole Miejskie w tym:

a/ dekretowanie dokumentów stanowiących podstawę zapisów w ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującym planem kont przedszkola oraz rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych, .

b/ dokonywanie zapisów zadekretowanych dokumentów w ewidencji księgowej przedszkola

c/ sporządzanie zestawień i obrotów kont:

- syntetycznych nie mniej jak raz w miesiącu, a w szczególności po zamknięciu

miesiąca i roku,

- analitycznych stosownie do potrzeb związanych z analizami finansowymi i

realizacją planu finansowego przedszkola

d/ prowadzenie ewidencji planu przychodów i wydatków zakładu, jego zmian wynikających z uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza i dyrektora przedszkola,

e/ sporządzanie zestawień dotyczących realizacji przychodów i wydatków przedszkola wg potrzeb,

f/ niezwłoczne informowanie o przekroczeniu planu przychodów oraz natychmiastowe informowanie o możliwym przekroczeniu planu wydatków oraz gdy realizowany plan wydatków jest większy jak wynika to z przedziału czasowego.

3) Sprawdzenie pod względem rachunkowym dokumentów stanowiących podstawę dokonywania wydatków przedszkola.

4) Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) Kontrola terminowości rzetelności przeprowadzanych inwentaryzacji oraz ich rozliczanie.

7) Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących pracę i przedszkola.

8) Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym bilansów, sprawozdań Rb-30, sprawozdań o zobowiązaniach i należnościach).

9)Współuczestnictwo w opracowaniu projektów planów finansowych dla przedszkola.

10) Bieżąca znajomość przepisów związanych z zakresem czynności.

11/ Znajomość programów informatycznych związanych z zakresem czynności i

wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku.

12/ Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych

pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Stanowisko do spraw dochodów i przychodów, funduszy celowych, środków specjalnych

1) Dekretowanie dokumentów stanowiących podstawę zapisów w ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującym planem kont dla urzędu miejskiego oraz rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych, dotyczących dochodów przychodów urzędu miejskiego oraz ośrodka pomocy społecznej, przychodów, wydatków i kosztów funduszy celowych oraz środków specjalnych, oraz rachunków wadiów oraz depozytów urzędu miejskiego.

2) Dokonywanie zapisów zadekretowanych dokumentów w ewidencji księgowej jednostki (w tym zgodnie z obowiązującym planem kont oraz klasyfikacją budżetową).

3) Sporządzanie zestawień i obrotów kont:

-syntetycznych nie mniej jak raz w miesiącu, a w szczególności po zamknięciu miesiąca i roku,

-analitycznych stosownie do potrzeb związanych z analizami finansowymi i realizacją budżetu Urzędu i OPS.

4) Uzgadnianie co miesięczne wpływów podatkowych oraz pozostałych należności budżetowych ze stanowiskami odpowiedzialnymi za ich pobór oraz za ewidencję podatkową i pomocniczą.

5) Sporządzanie sprawozdań budżetowych dotyczących zrealizowanych dochodów urzędu miejskiego oraz przekazywanie ich na stanowisko prowadzące ewidencje księgową budżetu gminy, w terminie do 10 następnego miesiąca.

6) Prowadzenie ewidencji planu dochodów urzędu miejskiego, planu przychodów i wydatków funduszy celowych oraz środków specjalnych oraz ich zmian dokonywanych przez uprawnione organy.

7) Sporządzanie zestawień dotyczących realizacji przychodów i wydatków funduszy celowych wg potrzeb.

8) Niezwłoczne informowanie o przekroczeniu planu przychodów oraz natychmiastowe informowanie o możliwym przekroczeniu planu wydatków i kosztów funduszy celowych oraz środków specjalnych oraz gdy realizowany plan wydatków jest większy jak wynika to z przedziału czasowego.

9) Informowanie o przekroczeniu planu dochodów oraz realizacji dochodów nie objętych planem finansowym jednostki.

10) Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11) Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej. instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących fundusze celowe.

12) Współuczestnictwo w opracowaniu projektów planów finansowych dla urzędu miejskiego, ośrodka pomocy społecznej, funduszy celowych i środków specjalnych.

13) Wykonywanie zastępstwa w zakresie obsługi kasowej oraz bankowej w razie nieobecności pracownika odpowiedzialnego za ten zakres czynności.

14) Kontrola prawidłowości sporządzania raportów kasowych pod względem rachunkowym oraz zgodności z faktycznym przebiegiem operacji kasowej.

15) Kontrola zgodności odprowadzanych środków pieniężnych odpowiednio na rachunek bankowy urzędu, funduszy celowych oraz środków specjalnych, z raportami kasowymi oraz prawidłowości zastosowanej klasyfikacji budżetowej, lub pobieranych z wymienionych rachunków bankowych.

16) Uzgadnianie stanu należności z dostaw i usług oraz z innych tytułów, uzgadnianie rozliczeń dochodów zrealizowanych z budżetem gminy.

17) Wykonywanie czynności pełnomocnika ds. przeciwdziałania wprowadzania do obrotu gospodarczego wartości z nieujawnionych źródeł.

18) Sporządzanie rozliczeń z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przygotowywanie i przekazywanie informacji dla banków o sytuacji finansowej gminy.

19) Sporządzenie codziennych kopii bezpieczeństwa programów księgowych.

20) Znajomość programów informatycznych związanych z zakresem czynności i wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku.

21) Bieżąca znajomość przepisów związanych z zakresem czynności.

22) Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych

pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Stanowisko do spraw podatkowych I

l) Wykonywanie czynności związanych z ;

a) prowadzenie ewidencji podatników podatku:

- rolnego od osób fizycznych,

- od nieruchomości fizycznych,

- podatek leśny

b) dokonywanie zapisów księgowych na kontach poszczególnych podatników zgodnie z dokonywanymi wpłatami na rachunek bankowy lub do kasy.

2) Dokonywanie wymiaru podatków i opłat na podstawie obowiązujących przepisów oraz danych ewidencyjnych, w tym:

a) wymiar podatku winien być dokonany w takim terminie, by można było doręczyć decyzje nie później niż 14 dni przed terminem płatności podatku.,

b) dokonywanie zmian w wymiarze podatku po otrzymaniu dokumentów, z których wynika konieczność dokonania zmiany wymiaru niezwłocznie, jednak nie później niż przed końcem okresu sprawozdawczego .

3) Wydawanie decyzji w sprawach ulg i zwolnień ustawowych oraz wynikających z uchwał Rady Miejskiej.

4) Przygotowanie decyzji oraz wniosków w sprawie wszczęcia postępowania karno -skarbowego

5) Przygotowywanie dokumentów do wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec podatników (w tym upomnień, oraz sporządzenie tytułów wykonawczy do egzekucji administracyjnych lub wniosków do komornika sądowego)

6) Wydawanie zaświadczeń o dochodowości, o nie zaleganiu w opłacaniu należności podatkowych oraz wszelkich innych wynikających z zakresu czynności.

7) Zapewnienie ochrony danych osobowych i informacji o podatnikach,

8) Sporządzanie co najmniej raz w miesiącu zestawień syntetycznych obrotów na kontach podatników i uzgadnianie ich ze stanowiskiem ds. ewidencji dochodów,

9) Sporządzanie zestawień przypisów, odpisów i zaległości podatkowych nie rzadziej jak na koniec każdego kwartału lub koniec okresu sprawozdawczego i przekazywanie go na stanowisko ds. dochodów i przychodów.

10) Prowadzenie kontroli podatników na podstawie udzielonych upoważnień.

11) Dokonywanie weryfikacji złożonych deklaracji i informacji składanych przez podatników co do ich zgodności ze stanem faktycznym.

12) Prowadzenie postępowania podatkowego oraz wykonywanie innych czynności faktycznych i prawnych wynikających z przepisów ordynacji podatkowej oraz przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych,

13) Przygotowanie informacji do analiz dotyczących planów budżetowych oraz sporządzanie prognoz wynikających z projektów uchwał podatkowych ,

14) Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących prace urzędu,

15) Sporządzanie sprawozdań z udzielonych ulg i odroczeń i przekazywanie nie rzadziej jak na koniec każdego kwartału lub koniec okresu sprawozdawczego i przekazywanie go na stanowisko ewidencji księgowej ds. dochodów.

16) Sporządzanie sprawozdań o skutkach obniżenia stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską nie rzadziej jak na koniec każdego kwartału lub koniec okresu sprawozdawczego i przekazywanie go na stanowisko ewidencji księgowej ds. dochodów.

17) Sporządzania informacji o stanie zaległości podatkowych objętych zakresem czynności wraz z propozycjami dotyczącymi windykacji należności nie rzadziej jak raz w miesiącu,

18) Planowanie i wnioskowanie potrzeb rzeczowych i finansowych celem zapewnienia prowadzenia prawidłowej obsługi podatników oraz inkasentów podatków i opłat lokalnych.

19) Znajomość programów informatycznych związanych z zakresem czynności i wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku.

20) Bieżąca znajomość przepisów związanych z zakresem czynności.

21) Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Stanowisko do spraw podatkowych II

1) Wykonywanie czynności związanych z ;

a) prowadzenie ewidencji podatników podatku:

- rolnego i leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

- od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

- od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych,

- od posiadania psów

b) dokonywanie zapisów księgowych na kontach poszczególnych podatników zgodnie z dokonywanymi wpłatami na rachunek bankowy lub do kasy.

2) Dokonywanie wymiaru podatków i opłat na podstawie obowiązujących przepisów oraz danych ewidencyjnych, w tym:

a) wymiar podatku winien być dokonany w takim terminie, by można było doręczyć decyzje nie później niż 14 dni przed terminem płatności podatku.,

b) dokonywanie zmian w wymiarze podatku po otrzymaniu dokumentów, z których wynika konieczność dokonania zmiany wymiaru niezwłocznie, jednak nie później niż przed końcem okresu sprawozdawczego .

3) Przygotowanie opinii i innych dokumentów informacji niezbędnych dla wydania decyzji o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu należności podatkowych dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i osób fizycznych,

4) Przygotowanie decyzji w sprawie odroczeń, rozłożenia na raty lub umorzenia należności podatkowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i osób fizycznych, oraz zastosowanie ulg podatkowych ustawowych oraz wynikających z uchwał Rady Miejskiej.

5) Przygotowanie decyzji oraz wniosków w sprawie dokonania wpisu na hipotekę nieruchomości wraz z niezbędnymi dokumentami dla tego celu.

6) Przygotowanie decyzji oraz wniosków w sprawie wszczęcia postępowania karno -skarbowego

7) Przygotowywanie dokumentów do wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec podatników (w tym upomnień, oraz sporządzenie tytułów wykonawczy do egzekucji administracyjnych lub wniosków do komornika sądowego sądowej)

8) Zapewnienie ochrony danych osobowych i informacji o podatnikach,

9) Sporządzanie co najmniej raz w miesiącu zestawień syntetycznych obrotów na kontach podatników i uzgadnianie ich ze stanowiskiem ds. ewidencji dochodów,

10) Prowadzenie kontroli podatników na podstawie udzielonych upoważnień.

11) Dokonywanie weryfikacji złożonych deklaracji i informacji składanych przez podatników co do ich zgodności ze stanem faktycznym.

12) Prowadzenie postępowania podatkowego oraz wykonywanie innych czynności faktycznych i prawnych wynikających z przepisów ordynacji podatkowej oraz przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych,

13) Przygotowanie informacji do analiz dotyczących planów budżetowych oraz sporządzanie prognoz wynikających z projektów uchwał podatkowych oraz przygotowanie projektów uchwał w sprawach podatkowych.

14) Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących prace urzędu.

15) Sporządzanie sprawozdań z pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom, oraz informacji o stanie zobowiązań z tytułu zaległości podatkowych i przesyłanie ich do właściwych instytucji w terminach i formie ustalonej przez przepisy prawa.

16) Sporządzania informacji o stanie zaległości podatkowych objętych zakresem czynności wraz z propozycjami dotyczącymi windykacji należności nie rzadziej jak raz w miesiącu.

17) Sporządzenie codziennych kopii bezpieczeństwa programów księgowych.

18) Znajomość programów informatycznych związanych z zakresem czynności i wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku.

19) Bieżąca znajomość przepisów związanych z zakresem czynności.

20) Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych

pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Stanowisko do spraw obsługi kasowej

1) Przyjmowanie wpłat,

2) Dokonywanie wypłat na podstawie zatwierdzonych przez osoby uprawnione dokumentów.

3) Odprowadzanie do banku wpłat z określeniem źródła dochodu zgodnie z klasyfikacją budżetową.

4) Sporządzanie raportów kasowych za każdy rachunek bankowy odrębnie i za okresy nie dłuższe jak 10 dni.

5) Ponoszenie materialnej odpowiedzialności za niedobory kasowe oraz za niewłaściwe przechowywanie gotówki i innych wartości.

6) Sporządzanie przelewów w oparciu o sprawdzone przez osoby uprawnione i zatwierdzone dokumenty finansowe obciążających i uznające właściwe rachunki bankowe.

7) Przy dokonywaniu wypłat kontrolowanie osób odbierających należności i żądanie wylegitymowania się za pomocą dowodu osobistego lub innego dowodu stwierdzającego tożsamość, na dowód sprawdzenia odnotować w dokumencie finansowym .

8) Sprawdzanie, czy dostarczone do opłacenia dowody nie budzą żadnych zastrzeżeń i czy posiadaj ą wszystkie podpisy osób upoważnionych.

9) Odprowadzanie do banku najpóźniej w dniu następnym przyjętych wpłat.

10) Podejmowanie środków pieniężnych z banku i ponoszenie odpowiedzialności materialnej.

11) Ponoszenie odpowiedzialności za właściwe zabezpieczenie fizyczne pomieszczeń kasy oraz zgłaszanie wniosków dotyczących zabezpieczenia .

12) Prowadzenie ewidencji depozytu kasowego gotówki czasowo przechowywanej w kasie.

13) Wystawianie faktur VAT oraz rachunków i potwierdzeń wpłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami.

14) Znajomość klasyfikacji statystycznych oraz stawek podatku VAT niezbędnych dla prawidłowego sporządzania faktur i rachunków.

15) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz uzgadnianie stanu druków z ich ewidencja.

16) W czasie nieobecności w pracy przekazać kasę wraz ze wszystkimi środkami pieniężnymi i innymi wartościami osobie wyznaczonej przez Skarbnika Gminy, która przyjmuje dowody kasowe i środki pieniężne każdorazowo na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego w obecności Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

17) Prowadzenie ewidencji należności cywilnoprawnych z tytułu dzierżaw i najmu oraz przygotowanie wniosków o wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

18) Dokonywanie co najmniej raz w miesiącu zestawień obrotów na kontach dłużników i uzgadnianie ich ze stanowiskiem ds. dochodów i przychodów w zakresie łącznych przypisów i przychodów oraz obrotów miesięcznych.

19) Dokonywanie co najmniej raz w kwartale zestawień syntetycznych obrotów na kontach dłużników i uzgadnianie ich ze stanowiskiem d/s dzierżaw oraz użytkowania wieczystego w zakresie przypisów odpisów należności.

20) Przygotowywanie dokumentów do wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec osób i podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz umów dzierżawy oraz innych opłat (w tym upomnień oraz sporządzenie tytułów wykonawczy do egzekucji administracyjnej lub wniosków do komornika sądowego) wspólnie ze stanowiskami d/s dzierżaw oraz użytkowania wieczystego.

21) Zapewnienie ochrony danych osobowych i informacji o podatnikach oraz osobach wpłacających lub zobowiązanych do ponoszenia opłat.

22) Sporządzanie zestawień przypisów, odpisów i zaległości w/w tytułów nie rzadziej jak na koniec każdego kwartału lub koniec okresu sprawozdawczego i przekazywanie go na stanowisko ds. dochodów i przychodów.

23) Przygotowanie informacji do analiz dotyczących planów budżetowych związanych z należnościami cywilnoprawnymi.

24) Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwetaryzacyjnej i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących prace urzędu,

25) Bieżąca znajomość przepisów związanych z zakresem czynności.

26) Znajomość programów informatycznych związanych z zakresem czynności i wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku.

27) Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych

pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Stanowisko do spraw dzierżaw, ewidencji kosztów i wydatków

A. W zakresie gospodarki nieruchomościami.

l. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wydzierżawianiem nieruchomości

gminnych, w tym:

a/ ogłaszanie i prowadzenie przetargów na dzierżawę nieruchomości komunalnych,

nie oddanych w zarząd lub użytkowanie jednostkom organizacyjnym gminy,

b/ zawieranie umów dzierżawnych i kontrola ich wykonywania,

c/ ustalanie i naliczanie opłat dzierżawnych,

d/ wnioskowanie do Burmistrza sposobu zagospodarowania wolnych nieruchomości,

bądź też zmiany sposobu wykorzystania wcześniej zajętych działek budynków i

budowli,

e/ przygotowywanie pod obrady Rady Miejskiej dokumentów niezbędnych do

przekazania w dzierżawę nieruchomości na okresy dłuższe niż 3-letnie,

f/ prowadzenie niezbędnej ewidencji nieruchomości i ich dokumentacji - zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz prowadzenie ewidencji

dzierżaw.

2) Kontrola i współpraca w egzekucji należności z tytułu dzierżaw i innych opłat stanowiących dochód gminy.

3) Prowadzenie i sporządzanie sprawozdawczości statystycznej oraz opisowej ze swojego zakresu działania.

4) Ścisła współpraca ze stanowiskiem do spraw gospodarki nieruchomościami w zakresie prowadzenia spójnej polityki gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.

B. W zakresie ewidencji kosztów i wydatków.

1) Dekretowanie dokumentów stanowiących podstawę zapisów w ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującym planem kont dla urzędu miejskiego oraz rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych, dotyczących wydatków, kosztów urzędu miejskiego oraz ośrodka pomocy społecznej.

2) Dokonywanie zapisów zadekretowanych dokumentów w ewidencji księgowej jednostki (w tym zgodnie z obowiązującym planem kont oraz klasyfikacją budżetową).

3) Sporządzanie zestawień i obrotów kont:

- syntetycznych nie mniej jak raz w miesiącu, a w szczególności po zamknięciu miesiąca i roku,

- analitycznych stosownie do potrzeb związanych z analizami finansowymi i realizacją budżetu Urzędu i OPS,

4) Uzgadnianie co miesięczne wydatków i kosztów ze stanowiskami odpowiedzialnymi za naliczenie płac i pochodnych oraz wydatków inwestycyjnych oraz zakończeniu nie rzadziej jak raz na kwartał z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej.

5) Sporządzanie sprawozdań budżetowych dotyczących zrealizowanych wydatków urzędu miejskiego i ośrodka pomocy społecznej oraz przekazywanie ich na stanowisko prowadzące ewidencje księgową budżetu gminy, w terminie do 10 następnego miesiąca, (w tym sprawozdania z wykonania zadań zleconych).

6) Prowadzenie ewidencji planu wydatków urzędu miejskiego i ośrodka pomocy społecznej, oraz ich zmian dokonywanych przez uprawnione organy.

7) Niezwłoczne informowanie o przekroczeniu planu wydatków oraz natychmiastowe informowanie o możliwym przekroczeniu planu wydatków oraz gdy realizowany plan wydatków jest większy jak wynika to z przedziału czasowego.

8) Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9) Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących fundusze celowe.

10) Współuczestnictwo w opracowani projektów planów finansowych dla urzędu miejskiego, ośrodka pomocy społecznej.

11) Kontrola prawidłowości sporządzania raportów kasowych pod względem rachunkowym oraz zgodności z faktycznym przebiegiem operacji kasowej.

12) Uzgadnianie stanu zobowiązań z dostaw i usług oraz z innych tytułów, uzgadnianie rozliczeń wydatków ze środków budżetu gminy.

13) Kontrola zgodności pobieranych środków pieniężnych z rachunku bankowego urzędu, z raportami kasowymi oraz prawidłowości zastosowanej klasyfikacji budżetowej.

14) Bieżąca znajomość przepisów związanych z zakresem czynności.

15) Znajomość programów informatycznych związanych z zakresem czynności i wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku.

16) Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych

pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami, ewidencji budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej

  1. W zakresie gospodarki nieruchomościami

1) Prowadzenie ewidencji nieruchomości i ich obrotu (za wyjątkiem ich wydzierżawiania) - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2) Prowadzenie sprzedaży i przekazywanie w użytkowanie wieczyste, w trwały zarząd oraz przekształceń użytkowania wieczystego na własność nieruchomości będących własnością komunalną:

a) przygotowanie pełnej dokumentacji geodezyjnej,

b) ogłaszanie nieruchomości do sprzedaży zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

c) przygotowanie porozumień i decyzji w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym sprzedaży, oddanie w użytkowanie użyczenie oraz trwały zarząd,

d) współpraca z Biurami Notarialnymi i Sądami w zakresie sprzedaży nieruchomości i oddania ich w wieczyste użytkowanie.

3) Prowadzenie analizy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów; cen sprzedaży nieruchomości oraz wprowadzanie opłat adiacenckich.

4) Kontrola i prowadzenie egzekucji należności i opłat wynikających z zakresu czynności.

5) Przygotowanie wykupu, w tym realizowanie prawa pierwokupu gminy nieruchomości zgodnie z uchwałami lub edycjami uprawnionych organów.

6) Przygotowywanie i prowadzenie sprzedaży i oddanie w użytkowanie wieczyste działek gruntu zgodnie z zapisami planów.

7) Przygotowywanie dokumentacji prawnej (zakładanie ksiąg wieczystych) i geodezyjnej na poszczególne nieruchomości.

8) Prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem, zawieraniem umów oraz wykonywaniem prawa pierwokupu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

9) Prowadzenie ewidencji przewidzianych w sprawach gospodarki gruntami.

10) Prowadzenie - sporządzanie sprawozdawczości statystycznej oraz opisowej ze swojego zakresu działania.

11) Planowanie i wnioskowanie potrzeb rzeczowych i finansowych celem zapewnienia

prowadzenia prawidłowej gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność

gminy i ich obrotu.

B. W zakresie ewidencji budżetu oraz sprawozdawczości

1) Prowadzenie ewidencji księgowej budżetu gminy, w tym:

a) dekretowanie dokumentów stanowiących podstawę zapisów w ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującym planem kont dla budżetu gminy oraz rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych, dokonywanie zapisów zadekretowanych właściwie dokumentów w ewidencji księgowej budżetu, a w szczególności;

b) ujęcia w ewidencji księgowej sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych oraz urzędów skarbowych oraz ministerstwa finansów,

c) sporządzanie zestawień i obrotów sald kont:

- syntetycznych nie rzadziej jak na miesiąc, a obowiązkowo po zamknięciu miesiąca i roku budżetowego,

-analitycznych stosownie do potrzeb związanych z zarządzeniem finansami gminy i realizacją budżetu.

2) Uzgodnienie nie rzadziej jak raz na kwartał, a każdorazowo przed sporządzeniem sprawozdań budżetowych wykonania dochodów i wydatków oraz planu finansowego z jednostkami budżetowymi , zakładami budżetowymi oraz instytucjami kultury oraz planów finansowych tych jednostek.

3) Prowadzenie planu dochodów i wydatków budżetu oraz jego zmian wynikających z uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Gminy zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

4) Sporządzanie zestawień dotyczących realizacji dochodów i wydatków budżetu według potrzeb.

5) Informowanie o przekroczeniu planu dochodów oraz natychmiastowe informowanie o możliwości o przekroczeniu planu wydatków.

6) Sporządzanie projektów sprawozdań budżetowych wynikających z obowiązujących przepisów oraz znajomość programów informatycznych służących do sporządzania sprawozdań.

7) Uczestnictwo w opracowaniu projektu budżetu gminy.

8) Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9) Uzgadnianie stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz z innych tytułów, uzgadnianie stanu należności oraz rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych dochodów i wydatków, ze środków budżetu gminy.

10) Znajomość programów informatycznych związanych z zakresem czynności i wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku.

11) Bieżąca znajomość przepisów związanych z zakresem czynności.

C. Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych

pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.";

11) w § l załącznika nr 3 do regulaminu organizacyjnego pkt. l tiret trzeci otrzymuje brzmienie :

„ - czwartek w godz. od 15 do 16.";

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Lipian

Bożena Iwasiuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 28-11-2006 14:26:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 28-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 28-11-2006 14:26:04