Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Lipian zaprasza do składania ofert w otwartych konkursach na realizację w 2007 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany w dziedzinie spraw społecznych


BURMISTRZ LIPIAN ZAPRASZA

do składania ofert w otwartych konkursach na realizację w 2007 r. zadań

publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany

w dziedzinie spraw społecznych

W konkursach uczestniczyć mogą:

 1. organizacje pozarządowe;

 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o sto­sunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wol­ności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie dzia­łalności pożytku publicznego;

 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

 4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane - zwane dalej Podmiotami.

Celem konkursów jest wyłonienie Podmiotów, które przedstawią najlepsze oferty re­alizacji zadań publicznych, będących zadaniami własnymi gminy w dziedzinie spraw spo­łecznych. Wykaz zadań objętych konkursami, na które przewidziano dofinansowanie w 2007 r. z budżetu gminy ilustruje poniższa tabela:

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie w 2007r.

Termin realizacji

Informacja o środkach na zadania w 2006r.

Wysokość wkładu własnego

Organizacja zlotu motorowego

6.000

01 stycznia 2007 -

31 grudnia 2007

5.000

10 %

Organizacja zlotu łącznościowców amatorów

2.500

01 stycznia 2007 -

31 grudnia 2007

4.000

10 %

Organizacja imprez turystycznych

3.300

01 stycznia 2007 -

31 grudnia 2007

4.000

10 %

Organizacja zawodów wodniackich i żeglarskich

5.000

01 stycznia 2007 -

31 grudnia 2007

5.000

10 %

Organizacja i prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży

5.900

01 stycznia 2007 -

31 grudnia 2007

5.800

10 %

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Lipiany

8.850

01 stycznia 2007 -

31 grudnia 2007

8.700

10 %

Prowadzenie sekcji sportowych, w tym: - organizacja turnieju młodzików w piłce nożnej

58.200

1.500

01 stycznia 2007 -

31 grudnia 2007

57.000

10 %

Podmioty przystępujące do konkursów otrzymają niniejsze ogłoszenie otwartego kon­kursu ofert wraz z formularzem oferty na realizację zadania publicznego. W/w dokumenty oraz wszelkie informacje na temat konkursów oferenci mogą uzyskać w pok. nr 27 Urzędu Miejskiego w Lipianach Plac Wolności 1. Również w w/w pokoju można zapoznać się z kompletną dokumentacją konkursową.

Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest złożenie w oznaczonym terminie kom­pletnej oferty na określonym formularzu i dostarczenie wszelkich dodatkowych dokumentów w nim określonych.

Oferty należy składać do dnia 02 kwietnia 2007r.

Konkursy zostaną rozstrzygnięte przez Komisję Konkursową na posiedzeniu, które odbędzie się

04 kwietnia 2007r. o godz. 1200 w sali nr 21. W pracach Komisji nad oceną ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele Podmiotów, których oferty są w trakcie rozpatrywa­nia. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności.

 1. możliwość realizacji zadania przez Podmiot;

 2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do za­
  kresu rzeczowego zadania;

 3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wyniki konkursów podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza Lipian. Oferenci zostaną poin­formowani o rozstrzygnięciu konkursów i ich wynikach na piśmie.

Burmistrz Lipian :

 1. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert;

 2. deklaruje możliwość uzyskania informacji o istniejących ewentualnie brakach formalnych w złożonych ofertach. Informacji będzie udzielać pracownik tut. Urzędu ds. oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej i sportu;

 3. zakłada możliwość zawarcia (na wybrane - wskazane w powyższej tabeli zadania) umo­wy o powierzenie zadania publicznego na czas określony, nie dłuższy niż 1 rok. W przy­padku podpisania w/w umowy wysokość kwoty na realizację zadania będzie corocznie aneksowana po zatwierdzeniu budżetu przez Radę Miejską w Lipianach. W przypadku, gdy Rada Miejska nie przeznaczy środków na realizację danego zadania, Burmistrz roz­wiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym, a zaangażowanym Podmiotom nie przysłu­gują z tego tytułu żadne roszczenia;

 4. zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dotacji w przypadku zmiany zakresu rzeczo­wego zadania.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego za­dania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Burmistrz Lipian

inż. Krzysztof Ireneusz Boguszewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 01-03-2007 12:52:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 01-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 01-03-2007 12:52:48