Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipiany położonej w obrębie 2 m. przy ul.Jedności Narodowej

BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA ZBYCIE  NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY

 

Działka zabudowana położona w obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Jedności Narodowej w Lipianach oznaczona numerem 294 o pow. 506 m2, KW numer 13128, pod realizację budownictwa mieszkaniowego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 10.000,00 zł

słownie: dziesięć tysięcy złotych.

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

 

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. terenu.

 

Przedmiotowa działka położona jest na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 43 (decyzja z dn. 30.07.1955 r. znak: KI.V.-O/2255). Budynek położony na przedmiotowej działce jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1302 decyzją z dnia 19.02.1996 r. znak DZ-4200/37/0/95/96.

 

Przyszły Właściciel każdego z obiektów przyjmuje zobowiązanie użytkowania nieruchomości w sposób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami.

 

Zgodnie z art. 3 pkt. 2, art. 5, art.6 ust. 1 pkt. 1lit. B, art. 7 pkt. 1, art. 26 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) zabytek powinien być odpowiednio użytkowany i utrzymywany w jak najlepszym stanie.

 

Sprzedaż w/w nieruchomości warunkuje się przedłożeniem przez kandydatów na nabywców programu użytkowego zaopiniowanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawierającego informacje o planowanym sposobie zagospodarowania działki, a w przypadku budynku mieszkalnego położonego na działce nr 294 – określenie funkcji i harmonogramu prac remontowych.

 

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. kwota 1.000,00 zł

słownie: jeden tysiąc złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2007 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 22 (pierwsze piętro).

 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są do złożenia w Urzędzie Miejskim w Lipianach (pokój nr 2) w terminie do dnia 16 lipca 2007 r. zaakceptowanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków programu użytkowego.

Komisja przetargowa sprawdzi czy oferenci spełnili warunki przetargowe i zakwalifikuje do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób  zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach na tablicy ogłoszeń w dniu  17 lipca 2007 r.

 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 10 lipca 2007 r. i okazanie Komisji Przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

 

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach w godz. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Lipianach: Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany nr konta 20 9393 1010 2600 0824 2000 0160.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone.

Zapłata pozostałej należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy .

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast  osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokumenty tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży – wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu  o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipianach pokój nr 2, tel. (0-91) 5641 049, 5641 069 wew.116.

Burmistrz Lipian może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 11-05-2007 08:46:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 09-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 11-05-2007 08:46:04