Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipiany położonej w obrębie 2 m. przy ul.Górnej

BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA ZBYCIE  NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY

 

Działka zabudowana położona w obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Górnej w Lipianach oznaczona numerem 183 o pow. 295 m2, KW numer 3282, pod realizację budownictwa mieszkaniowego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 5.500,00 zł

słownie: pięć tysięcy pięćset złotych.

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

 

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. terenu.

 

Przedmiotowa działka znajduje się na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 43 (dec. z dnia 30.07.1955 r., znak KI.V.-O/22/55), w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych oraz budynek mieszkalny położony na działce nr 183 ze względu na walory historyczne i architektoniczne ujęty jest w ewidencji zabytków.

 

Przyszły właściciel każdego z obiektów przyjmuje zobowiązanie użytkowania nieruchomości w sposób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami.

 

  1. Wszelkie prace i roboty przy zabytkach oraz prace ziemne wolno prowadzić tylko za pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie pod nadzorem archeologicznym (koszty nadzoru archeologicznego ponosi właściciel nieruchomości).
  2. Obowiązuje art. 5 ust. 2 (art. 61) ustawy Prawo budowlane, obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.
  3. Usunięcie budynku mieszkalnego i gospodarczego możliwe jest jedynie ze względu na jego katastrofalny stan techniczny, co potwierdzone musi być aktualną oceną stanu technicznego sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
  4. W przypadku uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie na usunięcie istniejącej zabudowy i planowania lokalizacji nowej zabudowy, niezbędne jest utrzymanie historycznej linii zabudowy, którą wyznaczają budynki nr 27, 25, 23, 21, 17, 15, odtworzenie gabarytów historycznej zabudowy  ( budynek parterowy – dopuszczalne użytkowe poddasze z kalenicą usytuowaną równolegle do ulicy Górnej, nietypową stolarką okienną i drzwiową, skromnym detalem architektonicznym typu opaski okienne, gzymsy, bądź zastosowanie imitacji zabudowy ryglowej na wzór istniejącego budynku mieszkalnego). Lokalizacja zabudowy gospodarczej dopuszczalna jest na tyłach działki.

 

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 1.100,00 zł

słownie: jeden tysiąc sto złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2007 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 17 sierpnia 2007 r. i okazanie Komisji Przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach w godz. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Lipianach: Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany nr konta 20 9393 1010 2600 0824 2000 0160.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone.

Zapłata pozostałej należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy .

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast  osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokumenty tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży – wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu  o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipianach pokój nr 2, tel. (0-91) 5641 049, 5641 069 wew.116.

Burmistrz Lipian może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 20-07-2007 14:55:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 20-07-2007 14:55:04