Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 11/2009 w sprawie wprowadzenia Regualminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach

Zarządzenie Nr  11/2009

Burmistrza Lipian

z dnia 02 lutego 2009 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach.

 

 

                   Na podstawie art. 104 § 1 i 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 i Nr 106,poz. 668, Nr 113, poz. 717,   z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127,  Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99,   poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805,  z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398;  z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615,  z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, z 2008 r.  Nr 93, poz. 586, Nr 237, poz. 1654, Nr 223, poz. 1460, z 2009 r. Nr 6, poz. 33) ustala się  co następuje:

 

§ 1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miejskim w Lipianach Regulamin Pracy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Tracą moc:

Zarządzenie Nr 61/2003 Burmistrza Lipian z dnia 01 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach

Zarządzenie Nr 9/2004 Burmistrza Lipian z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach

Zarządzenie Nr 17/2005 Burmistrza Lipian z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach

Zarządzenie Nr 26/2005 Burmistrza Lipian z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach

Zarządzenie Nr 40/2005 Burmistrza Lipian z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach

Zarządzenie Nr 85/2006 Burmistrza Lipian z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników tj. od dnia  17 lutego 2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN     PRACY

 

 

Urzędu Miejskiego

w Lipianach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 11/2009

Burmistrza Lipian

z dnia 02 lutego 2009 r.

 

 

 

 

Regulamin pracy

 

 

 

Spis treści:

I.     Przepisy wstępne (§ 1-4)

II.    Organizacja pracy (§ 5-14)

III.  Porządek w pracy (§ 15-25)

IV.    Czas pracy (§ 26-33)

V.       System i rozkład czasu pracy (§ 34 – 36)

VI.  Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa (§ 37-47)

VII. Postanowienia końcowe (§ 48-51)

 

 

 

 

I. Przepisy wstępne (§ 1-4)

 

 

§ 1. 1. Regulamin pracy wprowadzony na podstawie art. 104 § 1 i 1042 § 2 ustawy z dnia    26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz.94   z późniejszymi zmianami) przez pracodawcę zwany dalej regulaminem, obowiązuje  w Urzędzie Miejskim w Lipianach.

 

2. Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy i związane z tym obowiązki   i prawa pracodawcy i pracowników.

 

§ 2. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników bez względu   na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.

 

§ 3. Pracodawca jest obowiązany zapoznać każdego pracownika, w tym również nowo przyjętego do pracy, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, z :

 

1)      treścią tego regulaminu, na dowód czego pracownik składa odpowiednie oświadczenie na piśmie wobec pracodawcy, które zostaje dołączone do jego akt osobowych, a wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu;

 

2)      przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanej przez niego pracy, na dowód czego pracownik składa odpowiednie potwierdzenie na piśmie wobec pracodawcy na karcie szkolenia, której  wzór określają obowiązujące przepisy.

 

 

 

§ 4. Ilekroć w regulaminie pracy jest mowa o:

-         Pracodawcy – należy przez to rozumieć pracodawcę określonego zgodnie   z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych

-         pracownicy urzędu,  - należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą  w stosunku pracy

-         kierownik zakładu – należy przez to rozumieć Burmistrza Lipian

-         kierownik komórki organizacyjnej (bezpośredni przełożony) – należy przez to rozumieć osobę działającą wobec pracownika w imieniu kierownika zakładu pracy

-         zakład pracy – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Lipianach

 

 

II. Organizacja pracy (§ 5-14)

 

 

§ 5. Pracodawca ma następujące szczególne obowiązki:

 

1)      zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz z ich podstawowymi uprawnieniami;

 

2)      organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;

 

3) organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza  pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie;

 

4) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu  na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,  a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy;

 

5) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej;

 

6) terminowo i prawidłowo wypłacać pracownikom wynagrodzenie;

 

7) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

 

8) stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły, warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;

 

9) zaspakajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników;

 

10) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy;

11) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników oraz przechowywać tę dokumentację w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem;

 

12) Nie stosować jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu, bezpośredniej lub pośredniej, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;

 

13) wpływać na kształtowanie w zakładzie zasad współżycia społecznego i szanować godność, dobra osobiste pracowników i nie dopuszczać do jakiejkolwiek dyskryminacji  w stosunkach pracy;

 

15) zapewnić pracownikom przydział i wykonywanie pracy zgodnie z treścią zawartej umowy o pracę oraz wydawać pracownikom potrzebne narzędzia i materiały, jak również środki ochrony osobistej, odzież i obuwie robocze;

 

16) informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;

 

17) w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy niezwłocznie wydać świadectwo pracy (za wyjątkiem przypadku gdy zatrudnienie jest kontynuowane na podstawie bezpośrednio następującej kolejnej umowy o pracę, a pracownik nie zgłosił żądania wydania świadectwa) – wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

 

§ 6. 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

        

2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

 

       3. Pracownikowi, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

 

       4.   Pracownikowi, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę przysługuje odszkodowanie.

    

§ 7. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu. Informacja o przepisach w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

 

 

§ 8. 1. Pracownik ma następujące obowiązki: jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

 

  1. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

 

1)      przestrzegać ustalonego czasu pracy;

 

2)  przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;

 

3)      przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, co jest podstawowym obowiązkiem pracownika, a także przestrzegać przepisów przeciwpożarowych;

 

4)      dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, a których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;

 

5)      przestrzegać tajemnicy służbowej i państwowej określonej w odrębnych przepisach,

 

6)      przestrzegać w zakładzie zasad współżycia społecznego;

 

7)      dbać o porządek i czystość na stanowisku pracy, w jego sąsiedztwie i zabezpieczyć  je po zakończeniu pracy;

 

8)      należycie zabezpieczyć po zakończeniu pracy narzędzia, urządzenia i pomieszczenia pracy.

 

 

  1. Pracownikowi zabrania się:

 

1)      opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy bez zgody bezpośredniego przełożonego;

 

2)      wnosić i spożywać na terenie zakładu napoje alkoholowe bądź też przebywać w pracy   po ich spożyciu, jak również wchodzić do zakładu po ich spożyciu;

 

3)      wynosić z zakładu jakiekolwiek przedmioty stanowiące własność pracodawcy bez pisemnej zgody osoby upoważnionej przez pracodawcę.

 

 

§ 9. 1. Z pracownikiem, któremu w związku z wykonywaną pracą powierza się mienie pracodawcy z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się, pracodawca zawiera oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za mienie powierzone, a wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

 

2. Jeżeli mienie pracodawcy powierzone zostało określonym pracownikom wspólnie, zawiera się z tymi pracownikami umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej, a wzór tej umowy stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.

 

3.  Oświadczenie oraz umowę o odpowiedzialności materialnej, o której mowa w ust. 1 i 2 zawiera się na piśmie.

 

  1. Zawarcie umowy o odpowiedzialności materialnej powinno nastąpić przed powierzeniem pracownikowi mienia pracodawcy.

 

 

 § 10. 1. Pracodawca wyznacza miejsca na przechowywanie przez pracownika narzędzi i środków pracy, sprzętu ochrony osobistej, odzieży ochronnej i odzieży roboczej, a także odzieży własnej pracownika.

 

2. Za przechowywanie przez pracownika w zakładzie pracy lub miejscu wykonywania pracy środki pieniężne i przedmioty wartościowe pracodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

§ 11. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownik powinien rozliczyć się z zakładem i uzyskać odpowiednie wpisy w karcie obiegowej.

 

 

§ 12. Pracodawca ma następujące prawa:

 

1) do korzystania z wyników pracy wykonywanej przez pracowników zgodnie z treścią stosunku pracy (zawartej umowy o pracę);

2) w ramach uprawnień kierowniczych wobec pracowników do wydawania pracownikom wiążących poleceń służbowych i zarządzeń dotyczących pracy, które nie powinny być sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, oraz prawo do ustalania zakresu obowiązków, zadań i czynności pracowników oraz ich egzekwowania.

 

 

§ 13 . Pracownik ma następujące prawa:

 

1)      do zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z rodzajem pracy wynikającym z treści zawartej umowy o pracę i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;

 

2)      do wynagrodzenia za pracę;

 

3)      do wypoczynku: w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pracy w dni robocze oraz podczas urlopu;

 

4)      do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

 

5)      do równouprawnienia, czyli do równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie pracy.

 

 

§ 13. Kierownik komórki organizacyjnej (bezpośredni przełożony) nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ochrony przeciwpożarowej.

 

 

§ 14. Stanowisko ds. kancelaryjnych i archiwum odpowiada za sprawność sprzętu i urządzeń p.poż. w zakładzie, właściwe oznakowanie miejsc, w których znajduje się ten sprzęt, właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz rozmieszczenie tablic informacyjnych, a także za opracowanie instrukcji postępowania na wypadek pożaru i zapoznanie z jej treścią pracowników.

 

 

 

III. Porządek w pracy (§ 15-25)

 

 

       § 15. 1. Pracownik winien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.

           

2. Przyjście do pracy pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem w liście obecności znajdującej się w punkcie obsługi interesanta .

 

3. W przypadku braku potwierdzenia na liście obecności przyjmuje się, że pracownik nie stawił się do pracy, chyba że przystąpienie do pracy pracownik udowodnił.

 

  1. Wszystkie wyjścia i powroty do pracy w czasie pracy rejestrowane są:

a) w celach służbowych – w sekretariacie zakładu

b)      w celach prywatnych  - na stanowisku do spraw zatrudnienia i handlu (po uprzednim uzyskaniu zgody od bezpośredniego przełożonego na swój /pracownika/ pisemny wniosek).

Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 4 lit. b pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, chyba że czas tego zwolnienia pracownik odpracował w terminie uzgodnionym z kierownikiem komórki organizacyjnej (bezpośrednim przełożonym). Czas odpracowania tego zwolnienia nie stanowi praca w godzinach nadliczbowych.

 

  1. Postanowienia ust. 1-4 nie dotyczy pracowników, których czas pracy określony jest wymiarem ich zadań.

 

 

§ 16. 1. Nieobecność pracownika w pracy i czas ich trwania odnotowuje na liście obecności kierownik komórki organizacyjnej (bezpośredni przełożony) lub pracownik ds. zatrudnienia i handlu.

 

2.      W razie spóźnienia się do pracy pracownik obowiązany jest niezwłocznie powiadomić kierownika komórki organizacyjnej (bezpośredniego przełożonego) o przyczynie spóźnienia.

 

3.      Decyzję w sprawie usprawiedliwienia spóźnienia do pracy podejmuje kierownik komórki organizacyjnej lub bezpośrednio pracodawca.

 

4.      Dowody potwierdzające okoliczności usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy, wnioski, wyjaśnienia i inne pisma kierownik komórki organizacyjnej przekazuje na stanowisko ds. zatrudnienia i handlu

 

 

§ 17. 1. W razie niemożności stawienia się do pracy, gdy przyczyna jest z góry znana, pracownik winien uprzedzić o tym pracodawcę przed dniem przewidywanej nieobecności.

 

2. W razie niestawienia się do pracy pracownik obowiązany jest powiadomić pracodawcę  o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania, co powinien wykonać nie później niż w drugim dniu nieobecności z zastrzeżeniem ust. 4. Zawiadomienia tego może pracownik dokonać osobiście, przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności, w tym poczty, i wówczas za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego przesyłki z informacją.

 

3. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 1 może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi pracownikowi terminowe dopełnienie obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą, połączoną  z nieobecnością domowników albo z innym zdarzeniem losowym. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie pracodawcy o przyczynie i okresie nieobecności pracownika w pracy.

 

4. Terminu usprawiedliwiania nieobecności określonego w ust. 2 nie stosuje się do urlopu „na żądanie ” wynikającego z art. 1672 Kodeksu pracy. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia tego urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

 

§ 18. 1. Spóźnienie lub opuszczenie pracy usprawiedliwiają następujące przyczyny:

 

1)  czasowa niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika lub opieką nad chorym członkiem rodziny, pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy;

 

2)      odosobnienie w związku z chorobą zakaźną, pod warunkiem przedstawienia decyzji właściwego inspektora sanitarnego;

 

3)      konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8  z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza, pod warunkiem złożenia przez pracownika odpowiedniego pisemnego oświadczenia o tym fakcie, odpowiednio potwierdzonego;

 

4)      imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez właściwy organ w sprawie powszechnego obowiązku obrony, przez organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia w charakterze strony lub świadka    w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, pod warunkiem że na wezwaniu zostanie uczyniona adnotacja potwierdzająca stawienie się pracownika na to wezwanie;

 

5)      odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończone w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, pod warunkiem że podróż odbywała się w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny oraz że pracownik złożył odpowiednie pisemne oświadczenie w tej sprawie,

 

2.      Dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy pracownik jest obowiązany złożyć pracodawcy najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy po okresie nieobecności, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

 

3.      Udzielanie pracownikowi zwolnień od pracy regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281).

 

 

§ 19. 1. Pracownik może przebywać na terenie zakładu poza godzinami pracy lub w dniu wolnym od pracy w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu (pisemnej) zgody kierownika urzędu lub na jego polecenie. W uzasadnionych wypadkach zgodę może wyrazić Sekretarz Gminy.

 

2. Tryb i zasady postępowania w razie konieczności pozostawania osób w budynku Urzędu Miejskiego w Lipianach poza godzinami urzędowania określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 5 do regulaminu.

 

3. Inne osoby przebywające w budynku urzędu z zapisami instrukcji o której mowa   w ust. 2 zapoznaje i egzekwuje ich przestrzeganie stanowisko do spraw kancelaryjnych i archiwum.

 

§ 20. Pracownicy są obowiązani dbać o czystość i porządek na stanowisku pracy i w jego najbliższym otoczeniu. Po zakończeniu pracy są obowiązani do należytego zabezpieczenia  i wyłączenia maszyn, narzędzi i urządzeń, zabezpieczenia akt i dokumentów, do wyłączenia na stanowisku i w pomieszczeniu pracy oświetlenia oraz do zamknięcia okien  i pomieszczenia pracy.

 

§ 21. 1. 1. W ramach odpowiedzialności porządkowej pracowników za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować wobec pracownika:

1)      karę upomnienia,

2)   karę nagany.

 

2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub przepisów  przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy  w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy lub na terenie zakładu pracodawca może również stosować wobec pracownika karę pieniężną.

 

3. Kara pieniężna zarówno za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nie usprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu ustawowych potrąceń z art. 87 § 1 pkt 1-3 Kodeksu pracy.

 

4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa  i higieny pracy.

 

§ 22. 1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości  o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

 

  1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

 

3.      Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w ust. 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

4.      O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

 

§ 23.1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

 

2.      Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia   o  odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

 

§ 24. 1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

 

2.      Przepis ust. 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.

 

 

§ 25. Tryb nakładania kar porządkowych, ich przedawnienie, tryb odwoławczy   od orzeczonej kary  i uznanie kary za niebyłą regulują art. 108-113 Kodeksu pracy.

 

 

IV. Czas pracy (§ 26-33)

 

 

§ 26. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy  w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

 

2. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika  na wykonywanie obowiązków pracowniczych (służbowych).

 

3. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy. Ewidencja czasu pracy pracownika  jest mu udostępniana do wglądu na jego żądanie w obecności osoby prowadzącej   tę ewidencję.

 

4. Do celów rozliczenia czasu pracy pracownika:

1)      przez dobę – należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

2) przez tydzień – należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od  pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.

 

 

§ 27. 1. Czas  pracy określa ustawa o pracownikach samorządowych.

 

2. Ustala się następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy:

a)   poniedziałek od godz. 800 do godz. 1600,

b)   od wtorku do piątku od godz. 730 do godz. 1530,

c)      soboty są dniami wolnymi od pracy.

 

3. Czas pracy pracowników obsługi określają indywidualne zakresy czynności.

             

            4. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się indywidualnie.

 

5. Radców prawnych obowiązuje czas pracy wg odrębnych przepisów, a jego rozkład ustala indywidualnie pracodawca na podstawie tych przepisów.

 

  1. Okres rozliczeniowy czasu pracy wynosi 2 miesiące.

 

 

§ 28. 1. Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, mogą korzystać z 15-minutowej przerwy w pracy wliczonej do czasu pracy.

 

2. Czas 15-minutowej przerwy w ciągu dnia pracy ustala kierownik komórki organizacyjnej w porozumieniu z pracownikami.

 

 

§ 29. 1. Pora nocna obejmuje czas pracy w wymiarze 8 godzin, od godziny 2200 wieczorem do godziny 600 rano. Za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami o wynagradzaniu.

 

2. Za pracę w niedziele i święta uważa się pracę wykonywaną od godziny 6 rano  w niedziele lub w święto do godziny 6 rano dnia następnego. Niedziela oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy.

 

 

§ 30. 1. Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu , w którym pracownik samorządowy jest zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych,  w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta.

 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz, bez ich zgody, do pracowników samorządowych sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do ośmiu lat

 

3. Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca świadczona na wyraźne polecenie przełożonego w godzinach przekraczających 8-godzinną dzienną normę czasu pracy i przeciętnie 40-godzinną normę tygodniową w przyjętym dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

 

4. Liczba godzin nadliczbowych, przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w ust. 1, nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 5 godzin na dobę i 150 godzin w roku kalendarzowym.

 

5. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

 

 

6. Pracownikowi za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

 

 

§ 31. 1. Kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy  w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

2. Pracownikom, o których mowa w ust. 1, w zamian za pracę wykonywaną w niedzielę  i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych  bądź w zamian inny dzień wolny od pracy.”

 

 

§ 32. 1. Pracownik może zostać zobowiązany do pełnienia dyżuru w :

-         zakładzie pracy,

-         innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,

-         domu pracownika.

 

2. Czasu dyżuru nie zalicza się do czasu pracy jeżeli w trakcie pracownik nie wykonywał pracy.

 

3. Za czas dyżuru pełnionego w zakładzie pracy lub w innym wyznaczonym miejscu, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy, w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru (1 godzina wolnego za 1 godzinę dyżuru), a jeśli udzielenie czasu wolnego nie jest możliwe – wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika.

 

4. Za czas dyżuru pełnionego w domu pracownika rekompensata w postaci wolnego lub wynagrodzenia nie przysługuje.

 

 § 33. 1. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

      

2. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

 

 

V.               System i rozkład czasu pracy ( § 34 – 36)

 

 

      § 34. 1. W sporadycznych przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej  organizacją, może być stosowany system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu przewidującego nie więcej niż jedną przerwę pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin.

 

      2. Przerwę, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się do czasu pracy, jednakże za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju.

 

      § 35.W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonywania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129 Kodeksu pracy.

 

     § 36. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

 

 

VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa (§ 37-42)

 

 

§ 37. 1. Pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

 

2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przestrzeganie tych przepisów i zasad przez pracowników przez wydawanie stosownych poleceń, przez usuwanie uchybień  i zapewnienie wykonania wszelkich zaleceń organów nadzoru nad warunkami pracy, w tym również społecznego inspektora pracy i lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

 

§ 38. 1. Pracodawca jest obowiązany poinformować pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

 

2. Przez ryzyko zawodowe należy rozumieć prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych, a także strat materialnych.

 

2. Poinformowanie pracownika o ryzyku i zasadach ochrony przed zagrożeniami następuje przed dopuszczeniem pracownika do pracy, w czasie przeprowadzania szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 39. Pracodawca jest obowiązany chronić życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zabezpieczyć ich przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy.

Obowiązany jest w szczególności:

1)      organizować pracę i stanowiska pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2)      zapoznawać pracowników z przepisami i zasadami bhp i z przepisami o ochronie przeciwpożarowej i w tym celu i w zakresie prowadzić systematyczne szkolenie pracowników,

3)      kierować pracowników na badania lekarskie,

4)      dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego pracy oraz o sprawność środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

5)      wydawać pracownikom przed rozpoczęciem pracy odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,

 

§ 40. Pracownikiem wyznaczonym do udzielanie pierwszej pomocy medycznej  w urzędzie i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej jest Mirosław Świderski, wykonujący pracę w Urzędzie Miejskim, tel. 091 564 10 49.

 

 

§ 41. 1. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności pracownik jest obowiązany:

 

1) znać przepisy i zasady bhp i ochrony przeciwpożarowej, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;

 

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;

 

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu (stanowisku) pracy;

 

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z ich przeznaczeniem;

 

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;

 

6)      niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;

 

7)      współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.

 

2. Zabrania się pracownikom:

 

1)      uruchamiania i posługiwania się maszynami, urządzeniami i narzędziami nie związanymi bezpośrednio z wykonywaniem zleconych pracownikowi obowiązków i czynności;

 

2) samowolnego demontowania maszyn, urządzeń i narzędzi i ich naprawy bez specjalnego upoważnienia pracodawcy lub przełożonego;

 

3) samowolnego usuwania osłon i zabezpieczeń maszyn, urządzeń i narzędzi i ich naprawy   i czyszczenia, gdy pozostają w ruchu lub pod napięciem elektrycznym.

 

 

§ 42. Pracodawca dopuści pracownika do wykonywania pracy, gdy posiada on wymagane kwalifikacje zawodowe, po odbyciu wymaganego szkolenia wstępnego w zakresie bhp, ochrony przeciwpożarowej i po wyposażeniu w środki ochrony indywidualnej oraz w odzież  i obuwie robocze.

W razie niespełnienia tych wymogów pracownik nie zostanie dopuszczony do pracy  i jego nieobecność w pracy zostanie uznana za nieusprawiedliwioną.

 

 

§ 43. 1. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom bezpłatnie i stanowią własność zakładu pracy.

 

2. Środki ochrony indywidualnej niezbędne do stosowania na określonych stanowiskach pracy określa tabela środków ochrony indywidualnej na poszczególnych stanowiskach pracy stanowiąca załącznik nr 6 do regulaminu.

 

3. Odzież i obuwie robocze przysługujące pracownikom na określonych stanowiskach pracy i okresy ich używalności określa tabela norm przydziału odzieży i środków ochrony indywidualnej, stanowiąca załącznik nr 6 do regulaminu.

 

4. Odbiór środków i przedmiotów wymienionych w ust. 2 i 3 pracownik potwierdza  na piśmie z obowiązkiem wyliczenia się z nich na zasadach odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone.

 

5. W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zakład pracy jest obowiązany wydać pracownikowi niezwłocznie inne środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze przewidziane w tabelach norm. Jeżeli utrata lub zniszczenie tych przedmiotów nastąpiła z winy pracownika, jest on obowiązany uiścić kwotę równą nie zamortyzowanej części wartości utraconych lub zniszczonych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. Kwotę tę zakład pracy może obniżyć, jeżeli uzasadniają to okoliczności zniszczenia.

 

6. W razie rozwiązania stosunku pracy, pracownik jest obowiązany zwrócić pobraną odzież lub równowartość pieniężną tych przedmiotów z uwzględnieniem stopnia ich zużycia.

 

7. Nie ma obowiązku zwrotu środków i odzieży, o której mowa w ust. 4 lub ich równoważności w razie:

a)      przekroczenia 75% okresu ich używania;

b) rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką;

c) śmierci pracownika.

 

8. Dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, jeżeli spełnia ono wymogi bhp. Pracownikom używającym własnej odzieży i obuwia roboczego przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich  aktualne ceny oraz zwrot kosztów za pranie odzieży wykonywane we własnym zakresie. Kwoty odpłatności za pranie odzieży roboczej stanowi załącznik nr 7 do regulaminu.

 

9. Pracodawca przydziela pracownikom środki higieny osobistej. Tabela środków higieny osobistej przysługujących pracownikom stanowi załącznik nr 8 do regulaminu.

 

 

§ 44. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

1)      organizować stawiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

2)      kontrolować sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie  z przeznaczeniem,

3)      organizować pracę w sposób zabezpieczający pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

4)      dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i ich wyposażenia oraz o sprawność środków ochrony zbiorowej,

5)      egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp oraz p. poż.

 

 

§ 45. 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

 

2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

 

3. Za czas powstrzymania się od wykonania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia  w przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

 

§ 46. 1. Nie wolno zatrudnić młodocianych przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla ich zdrowia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach.

 

2. Wykaz prac wzbronionych młodocianym określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200 poz. 2047 z późn. zm.).

 

3. Ustala się wykaz wykonywanych w urzędzie prac przy których, nie wolno zatrudnić młodocianych, stanowiący załącznik nr 9 do regulaminu oraz wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnienie młodocianych w wieku powyżej 16 lat, stanowiący załącznik nr 9a do regulaminu.”;

 

 

§ 47. 1. Nie wolno zatrudnić kobiet, w szczególności kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla ich zdrowia określonych  w powszechnie obowiązujących przepisach.

2. Wykaz prac wzbronionych kobietom określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  10 września 1996 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 545; zm. Dz. U. Z 2002r. Nr 127, poz. 1092).

 

3. Ustala się wykaz wykonywanych w zakładzie prac, przy których nie wolno zatrudnić kobiet, stanowiący załącznik nr 10 do regulaminu.

 

 

VII. Postanowienia końcowe (§ 48-51)

 

 

§ 48. 1. Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkiem stażowym, funkcyjnym  i specjalnym oraz premią płatne jest co miesiąc z dołu w terminie od dnia 26 do 30 każdego miesiąca.

 

2. Dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lipianach w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych wypłata wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 płatne jest w terminie od 5 do 10 następnego miesiąca kalendarzowego.

 

3. Jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia przypada w dniu wolnym od pracy, wypłata jest dokonywana w poprzedzającym dniu roboczym.

 

4. Wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych wypłaca się nie później niż w ciągu miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

 

 

§ 49. 1. Wynagrodzenie wypłacane jest w gotówce do rąk pracownika albo osoby przez niego upoważnionej w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach.

 

2. Za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie wynagrodzenie jest wypłacane na wskazany przez niego rachunek, konto bankowe.

 

3. Informacja o wysokości wynagrodzenia pracownika podlega ochronie.

 

4. Pracodawca, na prośbę pracownika, udostępnia do wglądu dokumentację na podstawie której dokonano obliczenia wysokości wynagrodzenia oraz przekazuje odcinek listy płac zawierający wszystkie składniki wynagrodzenia.

 

 

§ 50. Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników i udzielania im świadczeń socjalnych regulują w zakładzie: oddzielny regulamin wynagradzania i oddzielny regulamin funduszu świadczeń socjalnych.

 

 

§ 51. 1. Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego wymiar i zasady udzielania określają przepisy art. 152 – 173 Kodeksu pracy.

 

2. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie  z obowiązującym go rozkładem czasu pracy i w oparciu o zasady określone w art. 1542 Kodeksu pracy.

 

3. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

 

4. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 

5. Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielone zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca po porozumieniu z pracownikiem. Planem urlopów nie obejmuje się 4 dni urlopu, o którym mowa w § 52.

 

6. Urlop wypoczynkowy udziela się pracownikowi zgodnie z rocznym planem urlopów na jego pisemny wniosek o udzielenie urlopu złożony co najmniej z wyprzedzeniem 10-dniowym przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Pracownik jest uprawniony do rozpoczęcia urlopu po uzyskaniu adnotacji - zgody pracodawcy bądź osoby upoważnionej,  na wniosku pracownika lub po uzyskaniu pisemnej zgody na karcie urlopowej.

 

7. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

 

8. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenie toku pracy.

 

9. Urlopy niewykorzystane zgodnie z ustalonym planem pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

 

10. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu w danym roku kalendarzowym urlop, jeśli w tym okresie pracodawca udzieli mu tego urlopu.

 

 

§ 52. 1. Pracownik ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Łączny wymiar urlopu wykorzystany przez pracownika nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni.

 

2. Niewykorzystany w danym roku kalendarzowym urlop, o którym mowa w ust. 1, zwany urlopem „na żądanie” nie przechodzi na rok następny. Do urlopu tego stosuje się ogólne przepisy prawa pracy o urlopach zaległych.

 

 

§ 53. 1. Funkcje pracodawcy wykonuje w zakładzie Burmistrz, a w razie jego nieobecności Sekretarz Gminy.

 

2. Pracodawca (Burmistrz) przyjmuje pracowników w sprawach wniosków, skarg i zażaleń w wyznaczonych terminach i ustalonych dla przyjęć interesantów.

 

3. Terminy, o których mowa w ust. 2 wywieszone są w sekretariacie urzędu.

 

4. Plan zastępstw stanowisk pracy (w przypadku nieobecności pracownika) określa załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach.

 

 

§ 54. Przepisy regulaminu nie mogą naruszać postanowień umów o pracę zawartych z poszczególnymi pracownikami urzędu.

 

 

§ 55. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy, przepisy wykonawcze do kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy.

 

 

§ 56. 1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia podania go do wiadomości pracowników tj. od dnia 17 lutego 2009 r.

 

2. Z dniem 17.02.2009 r. przestaje obowiązywać dotychczasowy Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach wprowadzony Zarządzeniem Nr 61/2003 Burmistrza Lipian z dnia              01.10.2003 r.

 

3. Regulamin może być zmieniony lub uzupełniony w takim samym trybie, jaki został przewidziany w § 1 ust. 1 regulaminu.

 

 

 

 

                                                                                    ...............................................................

                                                                                               (podpis pracodawcy)

 

 

 

 

Załączniki do regulaminu:

1.      Oświadczenie o zapoznaniu się z zakładowym regulaminem pracy.

2.       Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

3.      Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za mienie powierzone.

4.      Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej.

5.      Instrukcja w sprawie trybu i zasad postępowania w razie konieczności pozostawania osób w budynku Urzędu Miejskiego w Lipianach poza godzinami urzędowania.

6.      Tabela norm przydziału odzieży i środków ochrony indywidualnej.

7.      Kwota odpłatności za pranie odzieży roboczej.

8.      Tabela środków higieny osobistej przysługujących pracownikom.

9.      Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym.

10.  Wykaz prac wzbronionych kobietom.

11.  Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Regulaminu Pracy

Urzędu Miejskiego w Lipianach

 

 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się

z zakładowym regulaminem pracy

 

 

.......................................................................................................................................................

( imię i nazwisko pracownika )

 

.......................................................................................................................................................

stanowisko – komórka organizacyjna

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Lipianach

Zakładowego Regulaminu Pracy i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 

 

..................................................                                ....................................................................

                     (data)                                                                          (podpis pracownika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Załącznik Nr 2

do Regulaminu Pracy

Urzędu Miejskiego w Lipianach

 

 

 

Informacja

o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

 

Niniejszy tekst stanowi wyciąg z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) :

 

1)      art. 112 :

„ Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet  w zatrudnieniu. „

 

2)      art. 113 :

„ Jakiejkolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośredniej lub pośredniej, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.‘’

 

3)      art. 18 § 3 :

„ Postanowienia umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są nieważne. Zamiast takich postanowień stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisów – postanowienia te należy zastąpić odpowiednimi postanowieniami nie mającymi charakteru dyskryminacyjnego.”

 

4)      „ Rozdział II a

Równe traktowanie w zatrudnieniu

 

Art. 183a. § 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1.

§ 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

§ 4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

§ 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także:

  1)   działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady,

  2)   niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).

§ 6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

§ 7. Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika.

 

Art. 183b. § 1. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeżeniem § 2-4, uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, którego skutkiem jest w szczególności:

  1)   odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,

  2)   niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą,

  3)   pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe

- chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

§ 2. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania, proporcjonalne do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, polegające na:

  1)   niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, jeżeli rodzaj pracy lub warunki jej wykonywania powodują, że przyczyna lub przyczyny wymienione w tym przepisie są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi,

  2)   wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników bez powoływania się na inną przyczynę lub inne przyczyny wymienione w art. 183a § 1,

  3)   stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika, ze względu na ochronę rodzicielstwa lub niepełnosprawność,

  4)   stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co uzasadnia odmienne traktowanie pracowników ze względu na wiek.

§ 3. Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników wyróżnionych z jednej lub kilku przyczyn określonych   w art. 183a § 1, przez zmniejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym przepisie.

§ 4. Różnicowanie pracowników ze względu na religię lub wyznanie nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jeżeli w związku z rodzajem i charakterem działalności prowadzonej w ramach kościołów i innych związków wyznaniowych, a także organizacji, których cel działania pozostaje w bezpośrednim związku z religią lub wyznaniem, religia lub wyznanie pracownika stanowi istotne, uzasadnione i usprawiedliwione wymaganie zawodowe.

 

Art. 183c. § 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.

§ 3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

 

Art. 183d. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania  w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Art. 183e. § 1. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

 

 


Załącznik Nr 3

do Regulaminu Pracy

Urzędu Miejskiego w Lipianach

 

 

OŚWIADCZENIE 

O PRZYJĘCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MIENIE POWIERZONE

 

Ja, niżej podpisany/a ....................................................................................................................

Syn/córka ................................ zatrudniony/a .............................................................................

w charakterze ...............................................................................................................................

 

1.      Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mi mienie zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia ................................. oraz za wszelkie składniki majątkowe zakładu, które zostaną mi następnie powierzone z zachowaniem właściwego trybu.

 

2.      Przyjmuję do wiadomości, że z odpowiedzialności, o której mowa w pkt. 1 wynikają       dla mnie następujące konsekwencje:

a)      obowiązek rozliczenia się z powierzonego mi mienia na każde zasadne żądanie pracodawcy,

b)      obowiązek pokrycia wszelkiej straty, jaka wynika dla zakładu pracy na skutek zaistniałego niedoboru w powierzonych mi składnikach majątkowych względnie  na skutek zaistniałego niedoboru w powierzonych mi składnikach majątkowych względnie na skutek zniszczenia lub uszkodzenia w/w składników.

Od obowiązku pokrycia strat będę zwolniony/a w zakresie jakim udowodnię, że niedobór albo uszkodzenie powstały na skutek okoliczności, za które stosownie do obowiązujących przepisów nie może mi być przypisana wina.

 

3.      Nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń co do warunków pracy, w których mam wykonywać pracę pracownika materialnie odpowiedzialnego oraz zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia pracodawcy o wszystkich przeszkodach w wykonywaniu pracy, które ewentualnie mogą zaistnieć w przyszłości.

 

4.      Oświadczam, że znane mi są wszystkie przepisy regulujące zasady wykonywania powierzonej mi pracy, a w szczególności art. 114-127 Kodeksu pracy.

 

5.      Stosownie do treści pkt. 2b zobowiązuję się w razie zaistnienia niedoboru lub innej szkody objętej moją odpowiedzialnością do niezwłocznego wpłacenia do kasy zakładu pracy równowartości wyliczonej szkody.

 

 

...................................., dnia ...........................                                  ............................................

      miejscowość                                                                                        podpis pracownika

 

Oświadczenie niniejsze zostało złożone w mojej obecności :

 

...................................., dnia ...........................                                  ............................................

      miejscowość                                                                                        podpis pracownika

 


Załącznik Nr 4

do Regulaminu Pracy

Urzędu Miejskiego w Lipianach

 

 

UMOWA  O  WSPÓLNEJ  ODPOWIEDZIALNOŚCI  MATERIALNEJ

 

zawarta w ..................................... w dniu ................................ pomiędzy: ................................

.......................................................................................................................................................

- zwanym dalej PRACODAWCĄ reprezentowanym przez ........................................................

a .................................................................. – zwanymi dalej PRACOWNIKAMI o treści następującej:

 

§ 1.1. PRACOWNICY przyjmują na siebie odpowiedzialność za powierzone mienie PRACODAWCY : .............................................. znajdujące się w .............................................

2.      Powierzenie PRACOWNIKOM mienia o którym mowa w §1 następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

§ 2. 1. PRACODAWCA  zobowiązuje się zapewnić PRACOWNIKOWI warunki należytego zabezpieczenia powierzonego mienia.

            2. PRACOWNICY zobowiązują się do niezwłocznego informowania PRACODAWCY o wszystkich trudnościach związanych z należytym zabezpieczeniem powierzonego im mienia.

 

§ 3. PRACOWNICY przyjmują na siebie obowiązek rozliczenia się z powierzonego im mienia na każde żądanie PRACODAWCY oraz pokrycie strat powstałych na skutek niedoboru w powierzonym mieniu oraz związanych z nienależytą obsługą powierzonego im mienia.

2. W przypadku strat w powierzonym mieniu nie wynikających z nienależytego zabezpieczenia sprzętu, bądź nienależytej obsługi, straty może ponieść również  PRACODAWCA.

 

§ 4. Za ewentualne niedobory poszczególni PRACOWNICY ponoszą odpowiedzialność w następujących częściach, określonych w stosunku procentowym:

imię i nazwisko pracownika                          stanowisko                           % odpowiedzialności

.............................................              ....................................               ........................................

.............................................              ....................................               ........................................

.............................................              ....................................               ........................................

 

§ 5. Każda zmiana w składzie PRACOWNIKÓW objętych wspólną odpowiedzialność materialną wymaga zawarcia nowej umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej.

 

      § 6. Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.

 

       § 7. Strony ustalają okres ..... dni kalendarzowych, w ciągu którego nieobecność pracownika w pracy nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności zarówno tego pracownika jak i pozostałych pracowników ponoszących wspólną odpowiedzialność materialną, zwany okresem ustalonym w umowie. W razie przedłużenia się nieobecności pracownika ponad ten okres należy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu tego okresu, przystąpić do przeprowadzenia inwentaryzacji. 

 

§ 8. 1. PRACODAWCA może odstąpić od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej w każdym czasie. W takim przypadku przeprowadzenie inwentaryzacji przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odstąpienia PRACODAWCY od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej.

2. PRACOWNIK może wypowiedzieć umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej na piśmie na czternaście dni naprzód. W takim przypadku przeprowadzenie inwentaryzacji przeprowadza się przed upływem okresu wypowiedzenia tej umowy.

 

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (tekst jednolity z 1996 r. Nr 143, poz. 663).

 

§ 10. Umowę niniejszą sporządzono w ...... egzemplarzach, po jednym dla PRACODAWCY i każdego z  PRACOWNIKÓW.

 

 

.....................................................................                            .....................................................

.....................................................................                                         PRACODAWCA

.....................................................................

                 PRACOWNICY

 

 

Załącznik Nr 5

do Regulaminu Pracy

Urzędu Miejskiego w Lipianach

 

Instrukcja

w sprawie trybu i zasad postępowania w razie konieczności pozostawania osób

w budynku Urzędu Miejskiego w Lipianach poza godzinami urzędowania

 

Celem zapewnienia bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Lipianach wprowadza się niniejszą Instrukcję - tryb i zasady postępowania w razie konieczności pozostawania osób  w budynku urzędu poza godzinami urzędowania , w dodatkowe dni wolne od pracy oraz  w niedziele i święta.

 

Użyte w instrukcji określenia oznaczają:

1)      Kierownik Urzędu – Burmistrz Lipian,

2) Godziny urzędowania – godziny pracy urzędu, tj.:

    a) poniedziałek od godz. 800 do godz. 1600,

    b) od wtorku do piątku od godz. 730 do godz. 1530,

3)  Budynek urzędu–  ratusz

4)  urząd – Urząd Miejski Lipiany

5) osoby – pracownicy urzędu , jednostek organizacyjnych gminy oraz członkowie organizacji społecznych mających swe miejsce pracy lub siedziby w budynku urzędu ,  a także inne osoby przebywające w budynku poza godzinami urzędowania

 

§ 1. Postanowienia instrukcji dotyczą wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko oraz innych osób przebywających w budynku urzędu.

 

§ 2. Inne osoby przebywające w budynku urzędu z zapisami niniejszej instrukcji zapoznaje  i egzekwuje ich przestrzeganie stanowisko do spraw kancelaryjnych i archiwum.

 

§ 3. 1. Klucze do drzwi wejściowych w budynku Urzędu Miejskiego w Lipianach  posiadają niżej wymienieni pracownicy:

- Burmistrz Lipian,

- Sekretarz  Gminy,

- Skarbnik Gminy,

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

- Sprzątaczki.

2. Zabrania się bez zgody Kierownika urzędu udostępniać kluczy osobom nie wymienionym w ust. 1.

 

§ 4. Wstęp i przebywanie pracownika na terenie urzędu po godzinach urzędowania może odbyć się tylko po uprzednim uzyskaniu zgody kierownika urzędu potwierdzonym podpisem w rejestrze , znajdującym się na stanowisku do spraw kancelaryjnych urzędu. W przypadku nieobecności kierownika urzędu, w uzasadnionych wypadkach - zgodę może wyrazić  Sekretarz Gminy.

 

§ 5. Po zakończonej pracy każdy pracownik zobowiązany jest pozostawić miejsce pracy i pomieszczenia w odpowiednim porządku nie stwarzającym  zagrożeń – to jest zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami przeciwpożarowymi. Ponadto obowiązany jest sprawdzić czy w pomieszczeniach pracy i na klatkach schodowych jest wyłączone oświetlenie i inne urządzenia elektryczne.

 

§ 6. W przypadku uzyskania zgody kierownika urzędu na pozostawanie w budynku poza godzinami urzędowania , osoba przebywająca w budynku zobowiązana jest do :

- zachowania szczególnej staranności i dbałości o właściwe zabezpieczenie miejsca pracy  i budynku przed dostępem osób nieupoważnionych oraz odpowiednim zabezpieczeniem majątku znajdującym się w budynku,

- w czasie przebywania w budynku winna pozostawić drzwi wejściowe do budynku zamknięte,

- nie wpuszczania innych osób do budynku,

- zabezpieczenia miejsca pracy, po jej zakończeniu,

- dokładnego zamknięcia pomieszczeń i budynku.

 

§ 7. 1. W przypadku organizacji zebrań i narad poza godzinami urzędowania – ich organizator, który wcześniej uzyskał zgodę Kierownika Urzędu , przejmuje na siebie obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia budynku urzędu i ponosi odpowiedzialność  za ewentualne straty i szkody w majątku .

2.      W czasie prowadzonych narad i zebrań po godzinach urzędowania stanowisko do spraw kancelaryjnych wyznacza sprzątaczkę, która otworzy urząd i będzie przebywać  w czasie trwania zebrania oraz po jego zakończeniu sprawdzi czy w budynku nikt nie pozostał i nie ma zagrożenia przeciwpożarowego, zamknie pomieszczenia i budynek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6

do Regulaminu Pracy

Urzędu Miejskiego w Lipianach

 

TABELA NORM PRZYDZIAŁU ODZIEŻY I ŚRODKÓW OCHRONY  INDYWIDUALNEJ

 

 

Lp.

Stanowisko pracy

Zakres wyposażenia

R-odzież robocza

O-śr.ochr. indywidualnej

Ilość szt/par

Czasookres używalności

Uwagi

 

 

1

 

Elektryk, elektromonter

R- ubranie drelichowe

R- obuwie robocze

R- koszula flanelowa

O-kamizelka ciepłochronna

 

1szt

1para

1szt

1szt

36 m-cy

36m-cy

18m-cy

4 ok.zimowe

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Robotnik gospodarczy

R-ubranie drelichowe

R-koszula flanelowa

R-obuwie robocze

R-buty gumowe

R-rękawice robocze

R-nakrycie głowy

O-kamizelka ciepłochronna

O-kamizelka ostrzegawcza

O-osłona twarzy, przyłbica

O-nauszniki przeciwhałasowe

 

1szt

1szt

1para

1para

1para

1szt

1szt

1szt

1szt

1para

 

36m-cy

18m-cy

36m-cy

36m-cy

do zużycia

36m-cy

4 ok.zimowe

do zużycia

do zużycia

do zużycia

 

 

 

 

 

 

 

 

Odzież dyż

Odzież dyż

Odzież dyż

3

Konserwator sprzętu OSP, mechanik samochodowy w warsztacie naprawczym

R-ubranie drelichowe

R-obuwie robocze

R-koszula flanelowa

R-czapka drelichowa lub beret

R-rękawice robocze

 

1szt

1para

1szt

1szt

1para

 

 

36m-cy

36m-cy

36m-cy

36m-cy

do zużycia

 

 

4

Palacz  c.o.

R-ubranie drelichowe

R-trzewiki skórzano-gumowe

R-koszula flanelowa

 

1szt

1para

1szt

36m-cy

36m-ce

36m-cy

 

 

5

Sprzątaczka

R- fartuch z tkaniny syntetycznej

R- obuwie robocze

O-rękawice gumowe

O-kalosze gumowe

1szt

1 para

1para

1para

24m-ce

12 m-cy

do zużycia

24m-ce

 

6

Pracownicy do prac interwen-

cyjnych i robót publicznych

R- ubranie drelichowe

R – obuwie robocze

O- kamizelka ostrzegawcza

 

1szt

1para

1szt

 

36m-cy

36m-cy

Do zużycia

 

 

Odzież dyż

 

7

Archiwistka

R-fartuch z tkaniny syntetycznej

 

1szt

 

36m-cy

 

 

 

Okres zimowy obejmuje sezon zimowy od 1 października do 30 kwietnia następnego roku.

Uwaga: W przypadku gdy środki ochrony indywidualnej w trakcie przewidzianego czasu używalności utracą swoje właściwości ochronne- wówczas pracownik ma otrzymać niezwłocznie kolejne środki ochrony indywidualnej posiadające właściwości ochronne i użytkowe

 

 Załącznik Nr 7

do Regulaminu Pracy   Urzędu Miejskiego w Lipianach

 

Kwota odpłatności za pranie odzieży roboczej

 

 

Na podstawie art. 2379 § 3 Kodeksu Pracy wprowadza się miesięczne stawki ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach uwzględniających przydział odzieży i obuwia roboczego, a wymienionych w załączniku nr 6 do niniejszego regulaminu pracy.

 

§ 1.  Miesięczne stawki ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej wynoszą:

 

Lp.

Stanowisko

Kwota

1.

Elektryk, elektromonter

25 zł

2.

Robotnik gospodarczy

25 zł

3.

Konserwator

25 zł

4.

Mechanik samochodowy w warsztacie naprawczym

25 zł

5.

Sprzątaczka

25 zł

6.

Archiwistka

15 zł

 

 

§ 2. Ekwiwalent pieniężny za pranie i środki czystości dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w Urzędzie Miejskim  w Lipianach ustala się w wysokości 30 zł miesięcznie.

 

§ 3. 1. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej należy się proporcjonalnie  do przepracowanych dni roboczych w danym miesiącu z zaokrągleniem do pełnych złotych.

           2. W przypadku nieobecności w pracy przez  cały miesiąc spowodowanej chorobą, urlopem wypoczynkowym lub inną nieobecnością ekwiwalent nie przysługuje.

           3.  Ekwiwalent wypłaca się z dołu za dany miesiąc.

           4. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota ekwiwalentu o którym mowa w § 1 i § 2 przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasy pracy określonej w umowie o pracę.

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 8

do Regulaminu Pracy   Urzędu Miejskiego w Lipianach

 

 

 

Tabela środków higieny osobistej przysługujących pracownikom

 

 

Lp.

 

Stanowiska pracy

ilość gram

mydła

na kwartał

 

ręcznik na 1 rok

ilość gram herbaty na kwartał

1.

Pracownicy na stanowiskach robotniczych

 

300 g

 

2 szt.

 

300 g

2.

Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych

 

200 g

 

1 szt.

 

300 g

 

 

1.      Dodatkowo konserwatorzy sprzętu OSP otrzymują po jednym opakowaniu pasty bhp  do rąk (minimum 500 gram) i jednym opakowaniu kremu ochronnego rąk (minimum  50 gram) na kwartał.

2.       Środki higieny osobistej należą się pracownikowi niezależnie od ilości przepracowanych dni roboczych w kwartale.

3.      Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy normy przydziału środków higieny osobistej zamieszczonych w powyższej tabeli  wydaje się w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasy pracy określonej w umowie o pracę.

4.      Dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach środki higieny osobistej uwzględniono w wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży  roboczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         


Załącznik Nr 9

do Regulaminu Pracy   Urzędu Miejskiego w Lipianach

 

 

 

Wykaz prac wzbronionych młodocianym

 

 

            Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 18 lat. Szczegółowy wykaz prac wzbronionych młodocianym stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047).

            Młodocianym zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Lipianach zabrania się wykonywania prac:

 

I. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu

 

A. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym

  1)   Prace polegające wyłącznie na podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów oraz prace wymagające powtarzania dużej liczby jednorodnych ruchów.

  2)   Prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonywanie pracy, przekraczają:

a)  dla dziewcząt - w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy - 2.300 kJ, a w odniesieniu do wysiłków krótkotrwałych 10,5 kJ na minutę,

b) dla chłopców - w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy - 3.030 kJ, a w odniesieniu do wysiłków krótkotrwałych 12,6 kJ na minutę.

   3) Ręczne dźwiganie i przenoszenie przez jedną osobę na odległość powyżej 25 m przedmiotów o masie przekraczającej:

a)  przy pracy dorywczej:

–  dla dziewcząt - 14 kg,

–  dla chłopców - 20 kg,

b)  przy obciążeniu powtarzalnym:

–  dla dziewcząt - 8 kg,

–  dla chłopców - 12 kg.

     4) Ręczne przenoszenie pod górę, w szczególności po schodach, których wysokość przekracza 5 m, a kąt nachylenia - 30°, ciężarów o masie przekraczającej:

a)  przy pracy dorywczej:

–  dla dziewcząt - 10 kg,

–  dla chłopców - 15 kg,

b)  przy obciążeniu powtarzalnym:

–  dla dziewcząt - 5 kg,

–  dla chłopców - 8 kg.

B. Prace wymagające stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała

  1)   Prace wykonywane w pozycji pochylonej lub w przysiadzie.

  2)   Prace wykonywane na kolanach, w tym w szczególności przy ręcznym cyklinowaniu podłóg, przy pracach brukarskich i posadzkarskich.

 

C. Prace stwarzające zagrożenia wypadkowe

 

1)   Prace grożące zawaleniem, w tym w szczególności:

a)  prace w zagłębieniach o głębokości większej niż 0,7 m, których szerokość jest mniejsza niż dwukrotna głębokość,

b)  prace przy budowie i rozbiórce obiektów budowlanych.

2)  Prace na wysokości powyżej 3 m grożące upadkiem z wysokości, w tym w szczególności:

a)  przy budowie, naprawie i czyszczeniu kominów,

b)  związane z przymusową pozycją ciała, w przestrzeni ograniczonej,

c)  narażające na zmienny mikroklimat, prowadzone na zewnątrz budynku.

3)  Prace przy nieodpowiednim oświetleniu, przy których wykonywaniu parametry oświetlenia nie odpowiadają wymaganiom określonym w Polskich Normach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 9a

do Regulaminu Pracy

     Urzędu Miejskiego w Lipianach

 

 

WYKAZ NIEKTÓRYCH RODZAJÓW PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM, PRZY KTÓRYCH ZEZWALA SIĘ NA ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH W WIEKU POWYŻEJ 16 LAT

 

I. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu

 

1. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym

  1)   Prace polegające na podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów o masie i na odległości nieprzekraczające wartości określonych w dziale I ust. 1 pkt 6 i 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz prace wymagające powtarzania dużej liczby jednorodnych ruchów.

  2)   Przewożenie przez chłopców na taczkach jednokołowych na odległość do 50 m ładunków o masie do 50 kg po powierzchni gładkiej, utwardzonej lub po pomostach zbitych z desek trwale zamocowanych, jeżeli pochylenie powierzchni nie przekracza   2 %.

  3)   Przewożenie na wózkach 3- lub 4-kołowych poruszanych ręcznie na odległość do 150 m ładunków o masie: dziewczętom do 50 kg oraz chłopcom do 80 kg, jeżeli pochylenie powierzchni nie przekracza 2 %.

 

Uwaga:

  1)   Łączny czas wykonywania czynności wymienionych w pkt 1-3 w ciągu doby nie może przekraczać 1/3 czasu pracy młodocianego.

  2)   Masa ładunków, o których mowa w pkt 2 i 3, obejmuje również masę urządzenia transportowego.

 

2. Prace wymagające stale wymuszonej i niewygodnej pozycji przy pracy

Prace przy naprawach pojazdów samochodowych, układaniu podłóg oraz układaniu  i naprawach nawierzchni drogowych, pod warunkiem wykonywania ich nie dłużej niż   3 godziny na dobę.

 


Załącznik Nr 10

do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach

 

Wykaz prac wzbronionym kobietom

 

I.                    Pracownikom – kobietom zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Lipianach na stanowiskach administracyjno-biurowych, obsługi (sprzątaczka, robotnik gospodarczy) oraz na stanowiskach archiwisty zabrania się :

 

1. wykonywania prac związanych z ręcznym podnoszeniem i przenoszeniem ciężarów   o masie przekraczającej:

- 12 kg przy pracy stałej

- 20 kg przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

2.wykonywania prac związanych z ręcznym przenoszeniem pod górę (po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 300, a wysokość 5 m) ciężarów o masie przekraczającej:

-  8 kg przy pracy stałej

- 15 kg przy pracy dorywczej ((do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

 

 

II.                 Pracownicom – kobietom będącym w ciąży zatrudnionym w Urzędzie Miejskim   w Lipianach zabrania się:

 

1. bez względu na zajmowane stanowisko:

a) ręcznego przenoszenia i podnoszenia ciężarów o masie przekraczającej:

- 3 kg przy pracy stałej

- 5 kg przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

b) ręcznego przenoszenia pod górę - po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 300, a wysokość 5 m - ciężarów o masie przekraczającej:

- 2 kg przy pracy stałej

- 3,5 kg przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

c) wszystkich prac na wysokości (poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem)

d) wchodzenia i schodzenia po drabinach

e) prac w pozycji wymuszonej

f) prac w pozycji stałej łącznie ponad 3 godzin w czasie zmiany roboczej

 

2. na stanowiskach administracyjno-biurowych:

a)      pracy przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na dobę.

 

3. zakaz wymienionych prac w pkt. 1 lit. a, b, e, f  dotyczy również kobiet karmiących piersią.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 13-03-2009 13:58:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 04-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 13-03-2009 13:58:30