Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Lipiany- działka przy ul. Okrzei

BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE  NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY

 

Działka niezabudowana położona w obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Okrzei w Lipianach oznaczona numerem 107/4 o pow. 2504 m2, pod zabudowę hotelowo-usługową, KW 19594.

 

Zgodnie z § 2 Uchwały Nr XVI/141/2008 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie obniżenia bonifikaty przy sprzedaży i oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków stanowiących własność Gminy Lipiany obniżono bonifikatę wynikającą z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami do wysokości 5% przy oddaniu w użytkowanie wieczyste działki nr 107/4 obręb 2 m, Lipiany wpisanej do rejestru zabytków, tj. wartość rynkowa przedmiotowej działki wynosi 380.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 361.000,00 zł

słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych.

 

Warunki zabudowy działki 107/4 obręb 2 m. Lipiany budynkiem z przeznaczeniem na działalność hotelową wraz z usługami towarzyszącymi oraz urządzeniami budowlanymi związanymi z inwestycją określa Decyzja Nr 51/08 z dnia 22.12.2008 r. znak: BUDL.7331/51/08 o warunkach zabudowy.

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

 

Projekt architektoniczno – budowlany inwestycji winien być przedłożony do wglądu
i uzgodniony z Burmistrzem Lipian.

 

Przedmiotowa działka znajduje się na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 43 (dec. z dnia 30.07.1955 r., znak KI.V.-O/22/55), w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

 

Przyszły właściciel każdego z obiektów przyjmuje zobowiązanie użytkowania nieruchomości w sposób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami.

 

  1. Wszelkie prace i roboty przy zabytkach oraz prace ziemne wolno prowadzić tylko za pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie pod nadzorem archeologicznym (koszty nadzoru archeologicznego ponosi właściciel nieruchomości).
  2. Obowiązuje art. 5 ust. 2 (art. 61) ustawy Prawo budowlane, obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.
  3. W przypadku lokalizacji nowej zabudowy należy wypełnić warunki zabudowy określone w Decyzji Nr 51/08 z dnia 22.12.2008 r. znak: BUDL.7331/51/08.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości zgodnie z celem (stan  surowy zamknięty) wynosi 5 lat od daty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przy czym termin rozpoczęcia inwestycji – 24 miesięcy od dnia nabycia. Niedotrzymanie terminu zabudowy nieruchomości z przyczyn nie leżących po stronie gminy, stanowić będzie podstawę do nałożenia na użytkownika wieczystego kar umownych w wysokości 0,02% liczonej od ceny sprzedaży nieruchomości bez uwzględnienia 5% bonifikaty wynikającej z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, o ile Gmina Lipiany nie skorzysta z prawa odkupu nieruchomości albo rozwiązania umowy w trybie art. 240 kc.

 

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 72.200,00 zł

słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2009 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro).

 

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu będzie podstawą do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Stawki procentowe z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą:

  1. Pierwsza opłata – 20% ceny nieruchomości ustalonej w przetargu brutto,
  2. Opłaty roczne – 3% ceny nieruchomości ustalonej w przetargu brutto.

Pierwsza opłata płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy.

Kolejne opłaty roczne są płatne z góry za dany rok, przez 98 lat, w terminie do 31 marca każdego roku.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aktualizacja następuje w drodze wypowiedzenia dotychczasowej opłaty z jednoczesną ofertą nowej jej wysokości.

Podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie naliczany od pierwszej opłaty rocznej oraz od 98 opłat rocznych.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 17 kwietnia 2009 r. i okazanie Komisji Przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach w godz. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Lipianach: Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany nr konta 20 9393 1010 2600 0824 2000 0160.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokumenty tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży – wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu  o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipianach pokój nr 2, tel. (0-91) 5641 049 wew. 116.

Burmistrz Lipian może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 mapka.jpg (JPG, 346.33Kb) 2009-03-18 07:58:09 576 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 18-03-2009 07:58:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 04-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 18-03-2009 07:58:09