Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/220/2009 w sprawie przystąpienia do projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów liceum ogólnokształcącego w Lipianach"

Uchwała Nr XXV/220/2009

Rady Miejskiej w Lipianach

 z dnia 28 kwietnia 2009r.

w sprawie przystąpienia do projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów liceum ogólnokształcącego w Lipianach"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 litera a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Dz. U. Nr 80-, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.   Nr 102, poz.1055. Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458) uchwala się co następuje:

§ l. Postanawia się przystąpić do projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów liceum ogólnokształcącego w Lipianach" w roku szkolnym 2008/2009.

§ 2. Ustala się „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów liceum ogólnokształcącego w Lipianach w roku szkolnym 2008/2009" - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.                                                                                   § 3. Traci moc prawną uchwała Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 czerwca 2006 r. Nr XXXI/262/2006 w sprawie przystąpienia do projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów liceum ogólnokształcącego w Lipianach".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                            Mariusz Marek Przybylski

 


 


                            

 

                                      

                                                          

 

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

I.     Postanowienia ogólne

§1

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

     1) „obszary wiejskie" - tereny położone poza granicami administracyjnymi miast, miasta od 5 tyś. Do 20 tyś. mieszkańców, o ile nie mają szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

2) „trudna sytuacja materialna" - definicja sytuacji rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 nr 228, poz. 2255, Dz. U. 2004 nr 35, poz. 305, Dz. U. 2004 nr 64, poz.593, Dz. U. 2004 nr 192, poz. 1963, Dz. U. 2005 nr 64, poz. 565, Dz. U. 2005 nr 86, poz. 732, Dz. U. 2005 nr 94, poz. 788, Dz. U. 2005 nr 143, poz. 1199, Dz. U. 2005 nr 233, poz. 1994, Dz. U. 2005 nr 267, poz. 2260, Dz. U. 2006 nr 12, poz.67 nr 139, poz. 992, nr 222, poz. 1630, z 2007 r. nr 64, poz. 427, nr 105, poz. 720, nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378, nr 200, poz. 1446, z 2008 r. nr 70, poz. 416, nr 138, poz. 872 i 875, nr 223, poz. 1456).

Dochody oblicza się w sposób i za okres wskazany w tej ustawie. Na rok 2007 kwota ta wynosi maksymalnie 504,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie i maksymalnie 583,00 zł gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniu o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

3) W celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniom z terenów wiejskich przyznawane będą     stypendia na podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się     egzaminem maturalnym.

 

 

      § 2

1) Stypendia przyznawane są przez szkolną komisję ds. pomocy materialnej, zwaną dalej „komisją" na wniosek ucznia. W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć przedstawiciel kuratorium oraz przedstawiciel beneficjenta.

2) Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły.

3) Komisję na okres roku szkolnego, powołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady      pedagogicznej.

 

II.   Formy pomocy

§ 3

1. Wypłata stypendium będzie na podstawie zaświadczenia o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych stanowiąca załącznik nr l do regulaminu

Dopuszcza się składanie zbiorczego zaświadczenia dla wszystkich uczniów danej klasy stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.                                                                      Zaświadczenia będą złożone jednorazowo dnia 30 kwietnia 2009 r.

    2. Uczniowie lub osoby podpisujące w imieniu uczniów umowy o przekazywaniu stypendium będą zobowiązane do złożenia jednorazowo na cały rok szkolny pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne. Ponadto uczniowie będą zobowiązani do przedstawienia na koniec roku szkolnego świadectwa maturalnego; kopie świadectw będą stanowić załącznik do dokumentacji uczniów.

    3. Ustala się, że stypendysta może mieć w semestrze do 10% godz. nieobecności nieusprawiedliwionej i nie posiada oceny nagannej z zachowania. Przekroczenie określonej wyżej liczby godzin nieobecności nieusprawiedliwionej powoduje wykluczenie ucznia z projektu.

III.   Zasady i warunki przyznawania stypendium

 

  § 4

l. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:     • rozpoczynają lub kontynuują naukę w liceum ogólnokształcącym w Lipianach,                                       posiadają stałe lub czasowe zameldowanie na wsi lub w miejscowości do 5.000 mieszkańców lub w miejscowości do 20.000 mieszkańców, o ile w tej miejscowości nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą,

• pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny                         w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca                    do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, póz. 2255 z 2003r. z późn. zm.) czyli o dochodzie za rok 2007                 nie wyższym niż 504 zł  netto lub 583,00 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.   2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. l jest większa niż liczba stypendystów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie z zachowaniem warunku o dochodzie na osobę w rodzinie nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w Ustawie             o świadczeniach rodzinnych.                                                                                                                       

 3. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września 2008 r. do kwietnia 2009 r.             

4. Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje szkoła.

IV.   Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych

 

§ 5

1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest:

a) złożenie wniosku w Liceum Ogólnokształcącym w Lipianach o przyznanie stypendium,

b) dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub orzeczeniami o dochodach oraz potwierdzenie miejsca zamieszkania ucznia.

2. Wniosek składa się w wyznaczonym przez szkołę terminie.

3. Szkoła sprawdza prawidłowość złożonych wniosków.

4. Szkoła w terminie do 3 dni od daty zweryfikowania wszystkich wniosków ogłasza listę stypendystów      i zawiadomi rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o przyznaniu stypendium poprzez dostarczenie pisemnego zawiadomienia.

5. Szkoła podpisuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia Umowę przekazywania stypendium       w roku szkolnym 2008/2009.

V.    Wyplata stypendium

 

§ 6

1. Maksymalna roczna kwota stypendium na ucznia wynosi 2.000                                                   

2. Stypendium będzie wypłacane jednorazowo za okres od września 2008 do kwietnia 2009 r.                  3. Wypłata stypendium odbywać się będzie na podstawie dokumentów określonych w § 3.

VI.   Instytucje prowadzące obsługę programu stypendialnego

 

§ 7

1.   Obsługę   programu   stypendialnego,   organ   prowadzący/dotujący   szkołę ponadgimnazjalną przekazuje wraz z realizacją projektu i środkami na jego realizację Zespołowi Szkół w Lipianach.

2.   Przekazanie realizacji projektu i środków na jego realizację odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między Beneficjentem a Dyrektorem Zespołu Szkół, które określa zasady i tryb współpracy w zakresie obsługi i finansowania stypendiów.

 

§ 8   

                                                                     

l. Organ prowadzący/dotujący szkołę jest wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół -odpowiedzialny za rekrutację stypendystów, przekazywanie stypendiów na rzecz beneficjentów ostatecznych, rozliczanie otrzymanych środków, monitoring projektu oraz przechowywanie dokumentacji związanej z programem.

V. Postanowienia końcowe

 

§ 9

Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta:

1) powtarza rok nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych przez szkołę,

2) przerwał naukę w szkole,

3) został skreślony z listy uczniów,

4) przestał spełniać kryteria wymienione w rozdziale III ust. l,

5) stypendysta powiadamia szkołę o zaprzestaniu spełniania kryteriów pomocy

w terminie 7 dni.

W przypadkach wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust. l, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium na konto wskazane przez szkołę.

 

§ 10

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

 

 

 

 

 

Załącznik nr l do regulaminu

(pieczątka podłużna szkoły)                                                      (miejscowość, data)

Zaświadczenie

Dyrektor Zespołu Szkół w Lipianach zaświadcza, że ............................................................

jest w roku szkolnym ........................... uczniem klasy ............................... w tut.

Szkole i w okresie .......................... do ........................ systematycznie uczęszczał na

zajęcia edukacyjne.

 

 

(imienna pieczątka i podpis osoby uprawnionej do wydania zaświadczenia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu

(pieczątka podłużna szkoły)                                                                                    (miejscowość, data)

Zaświadczenie

Dyrektor Zespołu Szkół w Lipianach zaświadcza, że

1.         .........................................................................

2.         .........................................................................

3.         .........................................................................

4.         .........................................................................

5.         .........................................................................

6.         .........................................................................

7.         .........................................................................

8.         .........................................................................

9.         .........................................................................

10.      .........................................................................

są w roku szkolnym ........................... uczniami klasy ............................... w tut.

szkole i w okresie .......................... do ........................ systematycznie uczęszczali na

zajęcia edukacyjne.

 

 

   (imienna pieczątka i podpis osoby uprawnionej do wydania zaświadczenia)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 04-05-2009 15:56:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 04-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 04-05-2009 15:56:47