Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 92/2009 w sprawie zasad przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych

ZARZĄDZENIE nr 92/2009

 

z dnia   18 września 2009r

 

Burmistrza Lipian

 

 

w sprawie  zasad przeprowadzania   okresowej oceny pracowników samorządowych

 

 

 

Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Wprowadza się do stosowania w  Urzędzie Miejskim w Lipianach „Regulamin przeprowadzania  oceny  pracowników samorządowych”, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. 1. Wszystkich pracowników samorządowych  zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych  Urzędu  Miejskiego  w Lipianach, kierownika GZK w Lipianach i kierownika OPS w Lipianach   zobowiązuję do zapoznania się z ww. Regulaminem i do przestrzegania podanych w nim zasad.

                   2.Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w Regulaminie są bezpośredni przełożeni.

 

 

            § 3.Traci moc zarządzenie Burmistrza Lipian Nr 56/2007 z dnia 03 sierpnia 2007r.   w sprawie Regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych.

 

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia

 

 

Burmistrz Lipian

 

            inż. Krzysztof Boguszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 92

z dnia 18 września 2009r

 

 

 

REGULAMIN

przeprowadzania okresowej oceny  

pracowników samorządowych

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

Przedmiot Regulaminu

 

§ 1. Regulamin przeprowadzania okresowej oceny  pracowników samorządowych określa sposób i tryb dokonywania ocen okresowej pracowników samorządowych.

1.      Bezpośredni przełożony jest zobowiązany do dokonywania okresowych ocen pracowników podlegających ocenie.

2.      Końcowym wynikiem oceny okresowej jest wypełnienie przez oceniającego arkusza okresowej oceny pracownika samorządowego.

3.      Wzór arkusza okresowej oceny okresowej  pracownika samorządowego określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§ 2

Słowniczek

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 

·        jednostka – jednostka samorządowa, której dotyczy Regulamin

·        kierownik jednostki – osoba uprawniona do kierowania jednostką

·        pracodawca samorządowy – podmiot będący stroną umowy o pracę lub aktu mianowania

·        bezpośredni przełożony – osoba kierująca zespołem która jest upoważniona do dokonania oceny, zwana w Regulaminie oceniającym

·        ocena - okresowa ocena , jakiej podlegają pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowisku urzędniczym oraz pracownicy samorządowi mianowani zatrudnieni na stanowisku innym niż urzędnicze.

·        ocena pozytywna – ocena końcowa obejmująca bardzo dobry, dobry lub zadowalający poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego.

·        ocena negatywna - ocena końcowa obejmująca niezadowalający poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego.

·        oceniającybezpośredni przełożony, który jest uprawniony do dokonania oceny

·        oceniany – pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym oraz  kierownicy jednostek organizacyjnych.

·        opiniastanowisko oceniającego, sformułowane w formie pisemnej, dotyczące wykonywania obowiązków przez ocenianego w okresie, w którym podlegał ocenie.

·        kryteriaokreślone w Załączniku nr 2 do Regulaminu, są podstawą do dokonania oceny .

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Tryb dokonywania oceny

 

 

§ 1. Rozmowa z ocenianym przed wyborem kryteriów

 

1. Przed wyborem kryteriów oceniający jest zobowiązany przeprowadzić rozmowę  z ocenianym.

2. Przedmiotową rozmowę oceniający winien odbyć w terminie nie późniejszym niż  3 dni przed wyborem kryteriów.

3. Celem rozmowy z pracownikiem jest wybór przez oceniającego kryteriów będących podstawą dokonania oceny .

4.      Przedmiotem rozmowy jest omówienie z pracownikiem sposobu realizacji obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym przez niego stanowisku pracy.

5.      W trakcie rozmowy oceniający winien posiłkować się zakresem czynności ocenianego pracownika.

6.      Przy omawianiu sposobu realizacji obowiązków ocenianego pracownika oceniający analizuje czy są one wykonywane zgodnie z obowiązkami pracownika określonymi w art. 24 i art. 25 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

7.      Obowiązki pracownika samorządowego określone w art. 24 i art. 25 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych są następujące:

 

dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.      W trakcie rozmowy oceniający winien zapytać ocenianego o jego opinię na temat zakresu zleconych mu obowiązków, o propozycję zmiany, plany zawodowe, chęć dalszego dokształcania, itp.

9.      Po zakończeniu rozmowy oceniający jest zobowiązany do poinformowania ocenianego   o dalszym trybie procedury dokonywania oceny .

10.  Po zakończeniu rozmowy oceniający sporządza notatkę będącą podstawą do wyboru kryteriów do oceny.

 

§ 2. Wybór kryteriów

 

1.  Po rozmowie z ocenianym oceniający wybiera z wykazu kryteriów oceny co najmniej 1    i   nie więcej niż 11 kryteriów oceny, najistotniejszych dla prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy zajmowanym przez ocenianego.

2.      Biorąc pod uwagę specyfikę stanowiska pracy ocenianego oceniający może dodatkowo ustalić jedno kryterium nieobjęte wykazem określonym w załącznik nr 2 do Regulaminu i dokonać opisu tego kryterium.

3.      Jeśli oceniający ustali dodatkowe kryterium, powinno ono być nazwane i zdefiniowane tak jak i pozostałe kryteria oraz podlegać takim samym procedurom prezentowania oraz zatwierdzania.

4.      Wykaz kryteriów oceny określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

            § 3. Wyznaczenie terminu oceny

 

1.      Oceniający wyznacza ocenianemu termin sporządzenia oceny na piśmie, określając miesiąc i rok.

  1. Ocena  okresowa winna być dokonywana nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

 

 

§ 4. Wpis do arkusza oceny

 

 1. Po wyborze kryteriów oceny oraz wyznaczeniu terminu oceny na piśmie oceniający  wpisuje je w części B arkusza okresowej oceny pracownika samorządowego.

 

 

§ 5. Zatwierdzenie kryteriów przez kierownika jednostki

 

1.      Oceniający przekazuje arkusz oceny kierownikowi jednostki, w celu zatwierdzenia wybranych kryteriów oceny.

2.      W przypadku negatywnej opinii co do zaproponowanych kryteriów oceny kierownik przedstawia uwagi do kryteriów wybranych przez oceniającego i spisuje je w punkcie II Części B arkusza oceny. Oceniający zobowiązany jest do korekty wybranych kryteriów oraz powtórnej ich weryfikacji przez kierownika jednostki.

3.      Kierownik jednostki zatwierdza wybrane kryteria w terminie  2 dni  od otrzymania arkusza, co potwierdza imieniem i nazwiskiem oraz podpisem w punkcie II Części B arkusza oceny.

4.      Po zatwierdzeniu kryteriów oceny oceniający niezwłocznie przekazuje ocenianemu kopię arkusza z zatwierdzonymi kryteriami oceny.

5.      Fakt zapoznania się z kryteriami oceny oraz terminem sporządzenia oceny na piśmie oceniany potwierdza własnoręcznym podpisem w punkcie II Części B arkusza oceny.

 

§ 6. Rozmowa z ocenianym po wyborze kryteriów – rozmowa oceniająca

1.      Po wyborze kryteriów oceny oceniający jest zobowiązany przeprowadzić z ocenianym rozmowę oceniającą.

2.      Przedmiotową rozmowę oceniający winien odbyć nie wcześniej niż na 7  dni przed sporządzeniem oceny na piśmie.

3.      Przedmiotem rozmowy jest omówienie wykonywanych przez ocenianego zleconych mu  okresie, w którym podlegał ocenie obowiązków oraz spełnianie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny.

4.       W trakcie rozmowy oceniający winien zapytać ocenianego o trudności jakie napotykał podczas realizacji zadań.

 

§ 7. Zmiana na stanowisku bezpośredniego przełożonego

 

W razie zmiany na stanowisku bezpośredniego przełożonego w trakcie okresu, w którym oceniany podlega ocenie, ocena jest sporządzana na podstawie wybranych wcześniej kryteriów oceny.

 

      § 8. Sporządzenie oceny na piśmie

 

1.      Sporządzenie oceny na piśmie  składa się z trzech etapów.

 

Etap pierwszy

1. W części C arkusza oceny oceniający wpisuje opinię dotyczącą wykonywania obowiązków przez ocenianego w okresie, w którym podlegał ocenie.

2.      W opinii oceniający podaje w jaki sposób oceniany wykonywał obowiązki w okresie, w którym podlegał ocenie, czy spełniał ustalone kryteria oceny.

3.      W przypadku, gdy pracownik wykonywał w okresie, w którym podlegał ocenie, dodatkowe zadania, które nie wynikają z opisu zajmowanego przez niego stanowiska, oceniający zobowiązany jest je wskazać.

 

 

Etap drugi

1. W części D arkusza oceny Oceniający określa poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego.

Dopuszczalne są następujące poziomy oceny:

 

Poziom

Kryteria przyznania

bardzo dobry

Oceniany wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób często przewyższający oczekiwania. W razie konieczności podjął się wykonywania zadań dodatkowych i wykonał je zgodnie z ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał wszystkie kryteria oceny wymienione w części B.

Dobry

Oceniany wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał większość kryteriów oceny wymienionych w części B.

Zadowalający

Oceniany większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał niektóre kryteria oceny wymienione w części B.

Niezadowalający

Oceniany większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko kryteria oceny wymienione w części B.

 

 

Etap trzeci

1. W części D arkusza oceny Oceniający przyznaje ocenę końcową – pozytywną lub negatywną.

2. Ocena pozytywna obejmuje następujące poziomy wykonywania obowiązków przez ocenianego: bardzo dobry, dobry lub zadowalający.

3. Ocena negatywna obejmuje niezadowalający poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego.

 

 

§ 9. Poinformowanie o ocenie ocenianego

 

1.      Oceniający niezwłocznie doręcza ocenianemu ocenę sporządzoną na piśmie i poucza go o przysługującym mu prawie złożenia odwołania,  w terminie 7 dni od doręczenia przedmiotowej oceny.

2.      Fakt zapoznania się z oceną sporządzoną na piśmie oceniany potwierdza własnoręcznym podpisem w Części E arkusza oceny

 

§ 10. Poinformowanie o ocenie kierownika jednostki

 

Bezpośredni przełożony niezwłocznie doręcza ocenę kierownikowi jednostki, w której pracownik jest zatrudniony.

 

ROZDZIAŁ III

 Termin dokonywania oceny

 

§ 1. Zasada ogólna

 

1.      Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym podlega okresowym ocenom , dokonywanym przez bezpośredniego przełożonego.

2.      Ocena jest sporządzana nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

 

 

 

§ 2. Ocena kolejna przy pierwszej opinii negatywnej

 

1.                  W sytuacji przyznania przez oceniającego ocenianemu negatywnej oceny końcowej  (poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego został określony jako niezadowalający) oceniający jest zobowiązany do dokonania ponownej oceny.

2.                  Nie później niż w ciągu  14 dni od dnia sporządzenia na piśmie oceny poprzedniej oceniający jest zobowiązany:

-         przeprowadzić rozmowę z ocenianym, o której mowa w Rozdziale II § 1,

-         wybrać z wykazu kryteria, wg zasad określonych w Rozdziale II § 2.

-         wyznaczyć termin sporządzenia oceny na piśmie, określając miesiąc i rok,   z zastrzeżeniem, iż ponowna ocena nie może być dokonana wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny.

 

 

 

§ 3. Zmiana terminu oceny

 

1.      W uzasadnionych przypadkach oceniający może zmienić termin sporządzenia oceny na piśmie.

2.      W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy ocenianego uniemożliwiającej przeprowadzenie okresowej oceny  oceniający jest zobowiązany wyznaczyć nowy termin sporządzenia oceny na piśmie.

3.      W razie zmiany stanowiska pracy ocenianego lub zakresu obowiązków na

zajmowanym przez niego stanowisku pracy sporządzenie oceny na piśmie następuje w

terminie wcześniejszym niż wyznaczony przez oceniającego zgodnie z § 1 i 2 Rozdziału II Regulaminu

4.      O nowym terminie sporządzenia oceny na piśmie oceniający niezwłocznie powiadamia ocenianego na piśmie. Wzór powiadomienia o nowym terminie oceny stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

5.      Kopię powiadomienia o nowym terminie oceny dołącza się do arkusza oceny.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

§ 1. Tryb odwołania od oceny

 

  1. Ocenianemu przysługuje prawo do złożenia odwołania od oceny sporządzonej na piśmie.
  2. Termin na sporządzenie odwołania kończy się z upływem 7 dni od dnia doręczenia oceny, z zastrzeżeniem, iż przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia doręczenia oceny.
  3. Jeżeli koniec terminu na sporządzenie odwołania przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.
  4. Odwołanie należy składać do kierownika jednostki.
  5. Kierownik jednostki jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania nie później niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia.
  6. W przypadku uwzględnienia odwołania ocenę zmienia się albo dokonuje się oceny po raz drugi. O wyniku rozpatrzenia odwołania Oceniany zostaje poinformowany pisemnie.
  7. Odwołanie pod rygorem jego odrzucenia musi zawierać uzasadnienie poparte dowodami.

 

ROZDZIAŁ V

 

Ponowna ocena negatywna

 

§ 1. Przesłanki ponownej oceny negatywnej

 

1.      W przypadku gdy oceniany większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom i w trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko wybrane przez bezpośredniego przełożonego kryteria oceny otrzymuje ocenę negatywną.

2.      Ponowną ocenę negatywną oceniający doręcza ocenianemu niezwłocznie, tj. w terminie 3 dni od dnia sporządzenia opinii.

3.      Tryb odwołania od oceny negatywnej określa Rozdział IV Regulaminu.

 

§ 2. Skutki ponownej oceny negatywnej

 

1.      Uzyskanie ponownej oceny negatywnej skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę

 z pracownikiem samorządowym, z zachowaniem okresów wypowiedzenia.

2. Wzór rozwiązania za wypowiedzeniem stosunku pracy określa Załącznik nr 5 do Regulaminu.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

           
§ 1.Obowiązki dokumentacyjne

 

1.      Niezwłocznie po sporządzeniu oceny na piśmie arkusz oceny włącza się do akt osobowych ocenianego.

2.      Ocena jest przechowywana w części „B” akt osobowych ocenianego.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

 

Integralną częścią Regulaminu są Załączniki:

Załącznik nr 1 -  Wzór arkusza oceny

Załącznik nr 2 - Wykaz kryteriów

Załącznik nr 3 - Powiadomienie o nowym terminie oceny

Załącznik nr 4 - Rozwiązanie za wypowiedzeniem stosunku pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznik nr 1

Wzór arkusza oceny

 

ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY  PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

Część A

..............................................................

                       (nazwa jednostki)

 

 

 

 

I. Dane dotyczące ocenianego pracownika samorządowego

 

 

Imię..........................................................

Nazwisko......................................................

Komórka organizacyjna.........................................

Stanowisko....................................................

Data zatrudnienia na stanowisku urzędniczym .......

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku .................

 

II. Dane dotyczące poprzedniej oceny

 

 

Ocena/poziom .................................................

Data sporządzenia ............................................

..............   .....................  ....................

 (miejscowość)   (dzień, miesiąc, rok)  (pieczątka i podpis

                                         osoby wypełniającej)

 

Część B

 

I. Kryteria oceny i termin sporządzenia oceny na piśmie

 

 

Nr

 

 Kryteria wybrane przez bezpośredniego przełożonego

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

 

 

Sporządzenie oceny na piśmie nastąpi w .......................

                                  (należy wpisać miesiąc, rok)

...................................       ....................

   (imię i nazwisko oceniającego)             (stanowisko)

...................................       ....................

 (data rozpoczęcia pracy na obecnym         (data i podpis

          stanowisku)                          oceniającego)

 

II. Zatwierdzenie kryteriów przez kierownika jednostki

 

 

Uwagi kierownika jednostki do kryteriów wybranych przez

bezpośredniego przełożonego:

...................................       ....................

         (imię i nazwisko)                   (data i podpis)

______________________________________________________________

Zapoznałam/-łem się z kryteriami oceny oraz terminem

sporządzenia oceny na piśmie.

..............    ....................     ...................

 (miejscowość)    (dzień, miesiąc, rok)    (podpis ocenianego)

Część C

 

Opinia dotycząca wykonywania obowiązków przez ocenianego

 

 

Dane dotyczące oceniającego:

Imię/imiona ..................................................

Nazwisko .....................................................

Stanowisko ...................................................

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku .................

Należy napisać, w jaki sposób oceniany wykonywał obowiązki w okresie,       w którym podlegał ocenie, czy spełniał ustawowe kryteria oceny. Jeżeli pracownik wykonywał w okresie, w którym podlegał ocenie, dodatkowe zadania, które nie wynikają z opisu zajmowanego przez niego stanowiska, należy je wskazać.

..............    ....................   .....................

 (miejscowość)   (dzień, miesiąc, rok)   (podpis oceniającego)

Część D

 

Określenie poziomu wykonywania obowiązków oraz przyznanie okresowej oceny

 

 

Oceniam wykonywanie obowiązków przez:

Panią/Pana ...................................................

w okresie od ...................... do .......................

na poziomie (wstawić krzyżyk w odpowiednim polu):

 

bardzo dobrym

 

 

 

 

Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska

pracy w sposób często przewyższający oczekiwania. W razie

konieczności podjął się wykonywania zadań dodatkowych i

wykonał je zgodnie z ustalonymi standardami. W trakcie

wykonywania obowiązków stale spełniał wszystkie kryteria oceny

wymienione w części B.

 

dobrym

 

 

 

 

Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska

pracy w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie

wykonywania obowiązków stale spełniał większość kryteriów

oceny wymienionych w części B.

 

zadowalającym

 

 

 

 

Większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy

wykonywał w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie

wykonywania obowiązków stale spełniał niektóre kryteria oceny

wymienione w części B.

 

niezadowalającym

 

 

 

 

Większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy

wykonywał w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom. W trakcie

wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko

kryteria oceny wymienione w części B.

i przyznaję okresową ocenę:

 

 

 

 

(wpisać pozytywną - jeżeli zaznaczony został poziom bardzo

dobry, dobry lub zadowalający, negatywną - jeżeli poziom

niezadowalający)

..............    ....................   .....................

 (miejscowość)   (dzień, miesiąc, rok)   (podpis oceniającego)

Część E

 

Zapoznałam/-łem się z oceną sporządzoną na piśmie przez:

 

Panią/Pana .............................................................

 

..............       .....................          ....................

(miejscowość)        (dzień, miesiąc, rok)           (podpis ocenianego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Wykaz kryteriów oceny

 

Kryterium

Opis kryterium

Sumienność

Wykonywanie obowiązków i poleceń przełożonego w sposób dokładny, sumienny i staranny.

 

Sprawność

Dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań,

umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów pracy. Wykonywanie obowiązków bez zbędnej zwłoki.

Bezstronność

Obiektywne rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów i

informacji. Umiejętność sprawiedliwego traktowania wszystkich stron, niefaworyzowania żadnej z nich.

Przestrzeganie i umiejętność stosowania Konstytucji RP i odpowiednich

przepisów prawa

Znajomość Konstytucji RP i przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy.

Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów. Umiejętność zastosowania właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy. Rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin.

Planowanie i organizowanie pracy

Planowanie działań i organizowanie pracy w celu wykonania zadań. Precyzyjne określanie celów, odpowiedzialności oraz ram czasowych

działania. Ustalanie priorytetów działania, efektywne wykorzystywanie czasu, tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów

krótko- i długoterminowych.

Postawa etyczna

Wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy, niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność. Dbałość o nieposzlakowaną opinię. Postępowanie zgodnie z etyką zawodową i godnością w miejscu pracy i poza nim.

Wiedza specjalistyczna

 

Wiedza z konkretnej dziedziny, która warunkuje odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań.

Wykonywanie zadań publicznych

Kompetentne wykonywanie zadań publicznych, właściwe godzenie interesu publicznego z interesem indywidualnych obywateli.

Zarządzanie środkami publicznymi

Kompetentne wykorzystywanie środków publicznych, zgodnie z ich przeznaczeniem. Brak cech marnotrawstwa.

Stosunek do tajemnicy ustawowo chronionej

Brak dowodów lub przesłanek łamania tajemnicy służbowej. W sytuacjach objętych tajemnicą rozważne postępowanie i dystrybucja.

Umiejętność udzielania informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym

Posiadanie zasobu informacji odpowiedniego do stanowiska. Dokładne i komunikatywne przekazywanie ich organom, instytucjom i osobom fizycznym dotrzymywanie ustalonych terminów ich przekazywania.

Udostępnianie dokumentów organom, instytucjom i osobom fizycznym

Posiadanie wiedzy o tym, które dokumenty można udostępnić, a których udostępnianie jest przez przepisy prawa zabronione.

Dotrzymywanie ustalonych terminów i ich udostępniania. Brak opieszałości w tym zakresie.

Zarządzanie informacją/dzielenie się

informacjami

Pozyskiwanie i przekazywanie informacji, które mogą wpływać na planowanie lub proces podejmowania decyzji, przez:

- przekazywanie posiadanych informacji osobom, dla których informacje te będą stanowiły istotną pomoc w realizowanych przez nie zadaniach,

- uzgadnianie planowanych zmian z osobami, dla których mają one istotne znaczenie.

Komunikacja werbalna

Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie, przez:

- wypowiadanie się w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny,

- dobieranie stylu, języka i treści wypowiedzi odpowiednio do słuchaczy,

- udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi nawet na trudne pytania, krytykę lub zaskakujące argumenty,

- wyrażanie poglądów w sposób przekonywujący,

- posługiwanie się pojęciami właściwymi dla rodzaju załatwianych spraw/wykonywanej pracy.

Pozytywne podejście do obywatela

Zaspokajanie potrzeb obywatela, przez:

- zrozumienie funkcji usługowej swojego

stanowiska pracy,

projekt z dnia 20 grudnia 2006 r.

- okazywanie szacunku,

- tworzenie przyjaznej atmosfery,

- umożliwienie obywatelowi przedstawienia

własnych racji,

- służenie pomocą.

Komunikatywność

Umiejętność budowania kontaktu z inną osobą, przez:

- okazywanie poszanowania drugiej stronie,

- próbę aktywnego zrozumienia jej sytuacji,

- okazanie zainteresowania jej opiniami,

- umiejętność zainteresowania innych własnymi opiniami.

Komunikacja pisemna

Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący zrozumienie, przez:

- stosowanie przyjętych form prowadzenia korespondencji,

- przedstawianie zagadnień w sposób jasny i zwięzły,

- dobieranie odpowiedniego stylu, języka i treści pism,

- budowanie zdań poprawnych gramatycznie i logicznie.

Umiejętność obsługi urządzeń technicznych

Odpowiedni stopień wiedzy i umiejętności niezbędny do korzystania ze sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych.

Znajomość języka obcego (czynna i bierna)

Znajomość języka obcego na poziomie odpowiednim do realizowanych zadań, pozwalająca na:

- czytanie i rozumienie dokumentów,

- pisanie dokumentów,

- rozumienie innych,

- mówienie w języku obcym.

Nastawienie na własny rozwój, podnoszenie umiejętności i

kwalifikacji

Zdolność i skłonność do uczenia się, uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia

kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać aktualną

wiedzę.

Umiejętność pracy w zespole

Realizacja zadań w zespole, przez:

- pomoc i doradzanie kolegom w razie potrzeby,

- zrozumienie celu i korzyści wynikających ze

wspólnego realizowania zadań,

- współpracę a nie rywalizację z pozostałymi

członkami zespołu,

- zgłaszanie konstruktywnych wniosków

usprawniających pracę zespołu,

- aktywne słuchanie innych, wzbudzanie zaufania.

Umiejętność negocjowania

Wypracowywanie stanowiska akceptowanego przez zainteresowanych, dzięki:

- dążeniu do zrozumienia stanowiska (opinii) innych osób,

- przygotowaniu i prezentowaniu różnorodnych argumentów w celu wsparcia swojego stanowiska,

- przekonywaniu innych do weryfikacji własnych sądów lub zmiany stanowiska,

- rozpoznawaniu najlepszych propozycji,

- stymulowaniu otwartych dyskusji na temat źródeł konfliktów,

- ułatwianiu rozwiązywania problemu, kwestii spornej,

- tworzeniu i proponowaniu nowych rozwiązań.

Zarządzanie zasobami

Odpowiednie do potrzeb rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów finansowych lub innych, przez:

- określanie i pozyskiwanie zasobów,

- alokację i wykorzystanie zasobów w sposób efektywny pod względem czasu i kosztów,

- kontrolowanie wszystkich zasobów wymaganych do efektywnego działania.

Zarządzanie personelem

Motywowanie pracowników do osiągania wyższej skuteczności i jakości pracy, przez:

- zrozumiałe tłumaczenie zadań, określanie odpowiedzialności za ich realizację, ustalanie realnych terminów ich wykonania oraz określenie oczekiwanego efektu działania,

- komunikowanie pracownikom oczekiwań dotyczących jakości ich pracy,

- rozpoznawanie mocnych i słabych stron pracowników, wspieranie ich rozwoju w celu poprawy jakości pracy,

- określanie potrzeb szkoleniowo-rozwojowych,

- traktowanie pracowników w uczciwy i bezstronny sposób, zachęcanie ich do wyrażania własnych opinii oraz włączanie ich w proces podejmowania decyzji,

- ocenę osiągnięć pracowników,

- wykorzystywanie możliwości wynikających z systemu wynagrodzeń oraz motywującej roli awansu w celu zachęcenia pracowników do uzyskiwania jak najlepszych wyników,

- dopasowanie indywidualnych oczekiwań pracowników dotyczących własnego rozwoju do potrzeb urzędu,

- inspirowanie i motywowanie pracowników do realizowania celów i zadań urzędu,

- stymulowanie pracowników do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Zarządzanie jakością realizowanych zadań

Nadzorowanie prowadzonych działań w celu uzyskiwania pożądanych efektów, przez:

- tworzenie i wprowadzanie efektywnych systemów kontroli działania,

- sprawdzanie jakości i postępu w realizacji działań,

- modyfikowanie planów w razie konieczności,

- ocenianie wyników pracy poszczególnych pracowników,

- wydawanie poleceń mających na celu poprawę wykonywanych obowiązków.

Zarządzanie wprowadzaniem zmian

Wprowadzanie zmian w urzędzie przez:

- podejmowanie inicjatywy wprowadzania zmian,

- uzasadnianie konieczności wprowadzania zmian,

- określanie etapów i ram czasowych wprowadzanych zmian,

- wspieranie innych w okresie wprowadzania zmian,

- podejmowanie kroków zmniejszających niechęć do wprowadzanych zmian,

- skupianie się na sprawach kluczowych związanych z wprowadzanymi zmianami,

- przewidywanie reakcji pracowników na wprowadzane zmiany,

- wprowadzanie zmian w sposób pozwalający osiągnąć pozytywne rezultaty klientom urzędu.

Zorientowanie na rezultaty pracy

Osiąganie zakładanych celów, doprowadzanie działań do końca, przez:

- ustalanie priorytetów działania,

- identyfikowanie zadań krytycznych, szczególnie trudnych, mogących mieć

przełomowe znaczenie,

- określanie sposobów mierzenia postępu realizacji zadań,

- przyjmowanie odpowiedzialności w trakcie realizacji zadań i wywiązywanie się z zobowiązań,

- zrozumienie konieczności rozwiązywania problemów oraz kończenia podjętych działań.

Podejmowanie decyzji

Umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny, przez:

- rozpoznawanie istoty problemu oraz określenie jego przyczyn,

- podejmowanie decyzji na podstawie sprawdzonych informacji,

- rozważanie skutków podejmowanych decyzji,

- podejmowanie decyzji w złożonych lub obarczonym pewnym ryzykiem sprawach,

- podejmowanie decyzji obarczonych elementem ryzyka po uprzednim zbilansowaniu potencjalnych zysków i strat.

Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

Pokonywanie sytuacji kryzysowych oraz rozwiązywanie skomplikowanych problemów, przez:

- wczesne rozpoznawanie potencjalnych sytuacji kryzysowych,

- szybkie działanie mające na celu rozwiązanie kryzysu,

- dostosowywanie działania do zmieniających się warunków,

- wcześniejsze rozważanie potencjalnych problemów i zapobieganie ich skutkom,

- informowanie wszystkich, którzy będą musieli zareagować na kryzys,

- wyciąganie wniosków z sytuacji kryzysowych tak, żeby można było w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji,

- skuteczne działanie (także) w okresach przejściowych lub wprowadzania zmian.

Samodzielność

Zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji, formułowania wniosków i proponowania rozwiązań w celu wykonania

zleconego zadania.

Inicjatywa

- Umiejętność i wola poszukiwania obszarów wymagających zmian i informowanie o nich,

- inicjowanie działania i branie odpowiedzialności za nie,

- mówienie otwarcie o problemach, badanie źródeł ich powstania.

Kreatywność

Wykorzystywanie umiejętności i wyobraźni do tworzenia nowych rozwiązań ulepszających proces pracy, przez:

- rozpoznawanie oraz identyfikowanie powiązań między sytuacjami,

- wykorzystywanie różnych istniejących rozwiązań w celu tworzenia nowych,

- otwartość na zmiany, poszukiwanie i tworzenie nowych koncepcji i metod,

- inicjowanie lub wynajdywanie nowych możliwości lub sposobów działania,

- badanie różnych źródeł informacji, wykorzystywanie dostępnego wyposażenia technicznego,

- zachęcanie innych do proponowania, wdrażania i doskonalenia nowych rozwiązań.

Myślenie strategiczne

Tworzenie planów lub koncepcji realizowania celów w oparciu o posiadane informacje, przez:

- ocenianie i wyciąganie wniosków z posiadanych informacji,

- zauważanie trendów i powiązań między różnymi informacjami,

- identyfikowanie fundamentalnych dla urzędu potrzeb i generalnych kierunków działania,

- przewidywanie konsekwencji w dłuższym okresie czasu,

- przewidywanie długoterminowych skutków podjętych działań i decyzji,

- planowanie rozwiązywania problemów i pokonywania przeszkód,

- ocenianie ryzyka i korzyści różnych kierunków działania,

- tworzenie strategii lub kierunków działania,

- analizowanie okoliczności i zagrożeń.

Umiejętności analityczne

Umiejętne stawianie hipotez, wyciąganie wniosków przez analizowanie i interpretowanie danych, tj.:

- rozróżnianie informacji istotnych od nieistotnych,

- dokonywanie systematycznych porównań różnych aspektów analizowanych i interpretowanych danych,

- interpretowanie danych pochodzących z dokumentów, opracowań i raportów,

- stosowanie procedur prowadzenia badań i zbierania danych odpowiadających stawianym problemom,

- prezentowanie w optymalny sposób danych i wniosków z przeprowadzonej analizy,

- stosowanie odpowiednich narzędzi i technologii (włącznie z aplikacjami komputerowymi) w celu rozwiązania problemu /zadania.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

Powiadomienie o nowym terminie oceny

 

.....................................................................

(oznaczenie pracodawcy)

 

........................................................................

(miejscowość i data)

 

 

 

........................................................................

(imię i nazwisko pracownika)

 

 

Powiadomienie o nowym terminie oceny

 

Na podstawie Zarządzenia nr ................... z dnia  ......................................... w sprawie zasad przeprowadzania okresowych ocen  pracowników samorządowych, informuję Pana/Panią iż wyznaczony na dzień ................... termin sporządzenia okresowej oceny  na piśmie zostaje przesunięty na dzień: ......................................

 

Przyczyna przesunięcia terminu jest:

 

......................................................................................................................................................

(wskazać uzasadnienie przesunięcia, np. usprawiedliwiona nieobecność w pracy ocenianego uniemożliwiająca przeprowadzenie oceny, zmiana stanowiska pracy ocenianego lub zakresu obowiązków na zajmowanym przez niego stanowisku pracy rodzi obowiązek sporządzenia oceny na piśmie w terminie wcześniejszym niż wyznaczony przez oceniającego)

 

(pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

 

 

 

Kopię powiadomienia o nowym terminie oceny dołącza się do arkusza oceny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

Rozwiązanie za wypowiedzeniem stosunku pracy

...............................................                                                                          …………………………

(pieczęć nagłówkowa                                                                              (miejscowość i data)

   pracodawcy)

                                           Pan (Pani)

                                           ....................

 

 

ROZWIĄZANIE ZA WYPOWIEDZENIEM STOSUNKU PRACY

z powodu ponownej negatywnej oceny

 

Na podstawie art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).rozwiązuję z Panem (Panią) stosunek pracy powstały na skutek …………………………………….. z dnia ................ z zachowaniem …………………………………....okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu ....................

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458). uzyskanie przez pracownika negatywnej oceny  potwierdzoną kolejną negatywną oceną, skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę, z zachowaniem okresów wypowiedzenia.

 

Jest Pan/i pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ......(nazwa jednostki)........... na podstawie …………………………… z dnia ....................

 

Poprzednia ocena  została zakończona wydaniem negatywnej oceny końcowej  w dniu ................

 

Kolejna ocena  został przeprowadzona w dniu ...............................

 

Przedmiotowa ocena została wydana na skutek ................................

 

Biorąc pod uwagę powyższe, wobec ziszczenia się przesłanek określonych w ww. ustawie, po wskazanym okresie wypowiedzenia,  stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu z dniem ................................

 

Pouczenie

Informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji przysługuje Panu (Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w ...................................

                                                                                                                (siedziba sądu)

 

                            

                                           .................................

                                  (podpis pracodawcy lub osoby

                                   reprezentującej pracodawcę

                                   albo osoby upoważnionej do

                                składania oświadczeń w imieniu

                                            pracodawcy)

 

.............................

(potwierdzenie odbioru przez

pracownika - data i podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 25-09-2009 09:06:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: ------- 23-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 24-07-2012 11:10:27