Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 64/2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Lipianach

 

 

 

     Zarządzenie Nr 64/09

Burmistrza Lipian

z dnia   30 czerwca  2009 roku

 

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej    i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim  w Lipianach

 

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) ustalam:

 

§ 1. Regulamin służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę  w Urzędzie Miejskim w Lipianach  stanowiący załącznik Nr 1. do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom  Urzędu Miejskiego w Lipianach.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Lipian

                                                                                  inż. Krzysztof Boguszewski

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64 /09

                                                                            Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2009 roku

 

 

Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Lipianach

 

 

               § 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.

               § 2. Postanowienia Regulaminu dotyczą pracowników samorządowych zatrudnionych     w  Urzędzie Miejskim w Lipianach na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

    § 3.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),

2) Urzędzie - oznacza to Urząd Miejski w Lipianach,

3) Kierowniku Urzędu - oznacza to Burmistrza Lipian ,

4) pracowniku - oznacza to osobę podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w rozumieniu ustawy, która została skierowana do odbycia służby przygotowawczej,

5) komórce organizacyjnej - rozumie się przez to  referaty Urzędu, jak również samodzielne stanowiska pracy     w Urzędzie,

6) Kierowniku komórki organizacyjnej - rozumie się przez to odpowiednio kierownika referatu.

 

        § 4. 1. Każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,        w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest zobowiązany odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem.

2. Na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, kierownik Urzędu może zwolnić z odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 nie zwalnia pracownika z obowiązku zdania egzaminu.

4. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

5.  Bezpośredni nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminów dla pracowników Urzędu sprawuje Sekretarz Gminy.

6.   Wszyscy pracownicy Urzędu, w szczególności kierownicy komórek organizacyjnych,   zobowiązani do współpracy w organizowaniu służby przygotowawczej i egzaminów.

 

 

        § 5. 1.   Do odbycia służby przygotowawczej kieruje pracownika kierownik Urzędu w drodze polecenia wydanego na podstawie wniosku kierownika komórki organizacyjnej.

2.    Służba przygotowawcza trwa 8 tygodni i jest odbywana bez przerwy. Rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie miesiąca od daty zatrudnienia i nie później niż przed upływem drugiego miesiąca od daty zatrudnienia.

3.    O terminie skierowania pracownika do odbycia służby przygotowawczej decyduje Sekretarz Gminy    w porozumieniu z kierownikiem właściwej komórki organizacyjnej.

4.    Okres służby przygotowawczej ulega przedłużeniu o czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika   w pracy. Czasu takiej nieobecności nie zalicza się do okresu służby przygotowawczej.

 

 

§ 6. W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik ma obowiązek, w szczególności:

1) zaznajomienia się ze strukturą organizacyjną Urzędu, rodzajem spraw załatwianych w poszczególnych komórkach organizacyjnych i na stanowiskach pracy, sposobem obiegu i rejestracji dokumentów,

2) zaznajomienia się z obowiązującymi w Urzędzie zasadami ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, trybem postępowania na wypadek zagrożenia,

3) zaznajomienia się z zasadami gospodarki finansowej, w tym angażowania  środków finansowych i opisywania dokumentów finansowych,

4) zapoznania się z zasadami profesjonalnej i kulturalnej obsługi klientów,

5) zaznajomienia się z przepisami regulującymi ustrój samorządu gminnego, zasadami gospodarki finansowej oraz przepisami wewnętrznymi Urzędu, w tym w szczególności:

a)    ustawą o samorządzie gminnym,

b)   ustawą o pracownikach samorządowych,

c)    podstawowymi zagadnieniami ustawy o finansach publicznych,

d)   podstawowymi zagadnieniami prawa zamówień publicznych,

e)    podstawowymi zagadnieniami ustawy o ochronie danych osobowych,

f)    podstawowymi zagadnieniami ustawy o ochronie informacji niejawnych,

g)   instrukcją kancelaryjną dla organów gminy,

h)  Statutem  Gminy Lipiany, Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Lipianach, Regulaminem Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach,

6) szczegółowego zaznajomienia się z przepisami prawnymi dotyczącymi spraw załatwianych na swoim stanowisku pracy,

7) szczegółowego poznania spraw i procedur załatwianych na swoim stanowisku pracy i w komórce organizacyjnej, w której znajduje się jego stanowisko pracy oraz sposobu prowadzenia dla nich niezbędnej dokumentacji,

8) nabycia umiejętności przygotowywania dokumentów urzędowych, w szczególności decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, projektów aktów prawa miejscowego oraz prowadzenia korespondencji urzędowej,

9) pracownik zatrudniony na stanowisku pracy związanym ze współpracą z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy ma także obowiązek poznania struktury organizacyjnej i zakresu spraw załatwianych w takich jednostkach.

 

§ 7. 1. W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik przez 6 tygodni wykonuje czynności na swoim stanowisku pracy oraz na innych stanowiskach w komórce organizacyjnej, w której jest zatrudniony,         a przez pozostałe 2 tygodnie odbywa praktyki w innych komórkach organizacyjnych Urzędu.

2. Praca w okresie służby przygotowawczej polega przede wszystkim na praktycznym zaznajamianiu się      z obowiązkami i przepisami prawa dotyczącymi spraw załatwianych  w Urzędzie.

3. Podczas praktyk w innych komórkach organizacyjnych pracownik zaznajamia się z podstawowymi czynnościami tych komórek, w szczególności pod kątem współpracy z komórką organizacyjną pracownika.

4. Sekretarz  Gminy w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej pracownika ustala plan służby przygotowawczej.

5. W planie służby przygotowawczej wskazuje się komórki organizacyjne, w których pracownik ma odbywać praktyki. Każdy pracownik obowiązkowo odbywa praktyki w Referacie Finansów i Mienia Komunalnego oraz w Referacie Ogólno-Organizacyjnym.

6. Plan służby przygotowawczej określa:

a) okres odbywania służby,

b) szczegółowy plan i rozkład godzinowy odbywania praktyk w innych komórkach organizacyjnych Urzędu,

c) wykaz aktów prawnych, których znajomość jest dla pracownika obowiązkowa,

d) zestawienie umiejętności praktycznych, które pracownik zobowiązany jest nabyć podczas służby przygotowawczej,

e) wykaz zagadnień egzaminacyjnych,

f) termin egzaminu, który powinien przypadać nie później jak 14 dni od zakończenia służby przygotowawczej.

7. Kierownik komórki organizacyjnej, w której pracownik odbywał praktykę w trakcie
służby przygotowawczej, sporządza pisemną informację o przebiegu tej praktyki,
powierzonych pracownikowi czynnościach, sposobie wywiązania się pracownika  z przydzielonych zadań i predyspozycjach pracownika do wykonywania tych zadań.

8. Kierownik komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik, sporządza informację o przebiegu pracy w trakcie służby przygotowawczej i przed jej rozpoczęciem.

9. Informacje, o których mowa w ust. 7 i 8 przekazuje się Sekretarzowi Gminy. Informacje te są jawne dla pracownika.

10. Przedłużenie okresu służby przygotowawczej jest dopuszczalne wyłącznie, gdy z przyczyn losowych pracownik nie mógł odbyć całości lub części służby przygotowawczej.

11. W razie przedłużenia okresu służby przygotowawczej przepisy ust. 1 - 10 stosuje się odpowiednio.

12. W przypadku przedłużenia okresu służby przygotowawczej termin egzaminu ulega odpowiedniemu przesunięciu.

 

        § 8.1. Egzamin odbywa się w terminie ustalonym w planie służby przygotowawczej, a w razie przedłużenia okresu służby przygotowawczej w terminie wyznaczonym przez Sekretarza Gminy.

2. Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna w składzie: Sekretarza Gminy - jako przewodniczący, pracownik ds. kadr, kierownik  komórki organizacyjnej w której pracownik jest zatrudniony oraz przedstawiciel komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony.

3. Jeżeli w składzie Komisji Egzaminacyjnej jest osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, pracownika, który ma odbyć służbę przygotowawczą albo pozostaje wobec tej osoby w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości co do jej bezstronności, Kierownik Urzędu dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie Komisji Egzaminacyjnej.

 

        § 9. 1. Komisja Egzaminacyjna ocenia ustne odpowiedzi pracownika w skali od 0 do 5 punktów.

    Każdy z członków komisji zadaje po 2 pytania.  Maksymalnie pracownik może uzyskać 40 punktów.

2. Egzamin obejmuje pytania z zakresu zawartego w § 6.

3.  minimum 21 punktów (suma punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji).

 

    § 10. 1. Obrady Komisji są niejawne.

2. Z przeprowadzonego egzaminu pracownik ds. kadr sporządza protokół. Protokół zawiera: imię i nazwisko pracownika, nazwę stanowiska pracy, datę odbycia egzaminu, skład Komisji Egzaminacyjnej, wynik egzaminu. Do protokołu załącza się plan służby przygotowawczej, pisemne informacje, o których mowa     w § 7 ust. 7 i 8. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Egzaminacyjnej.

3. Komisja Egzaminacyjna informuje pracownika o wyniku egzaminu niezwłocznie po ustaleniu wyniku.

4. Pracownikowi, który Egzamin uważa się za zaliczony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez pracownika zdał egzamin pozytywnie wystawia się w 3 egzemplarzach zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej i zaliczeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym. Jeden egzemplarz zaświadczenia wręcza się pracownikowi, drugi dołącza się do dokumentacji przebiegu służby przygotowawczej, trzeci wpina się do akt osobowych. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do regulaminu.

5. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu jest warunkiem do kontynuowania obowiązującej umowy             i zawarcia kolejnej umowy o pracę.

6. Dokumentację z przebiegu służby przygotowawczej i egzaminu przechowuje pracownik ds. kadr.

 

                                            

        § 11. 1. Wszystkie czynności zastrzeżone w zarządzeniu dla Sekretarza Gminy może przejąć do wykonywania Kierownik Urzędu.

2.  Wobec pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy lub na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej kompetencje kierownika komórki organizacyjnej określone w Zarządzeniu wykonuje bezpośredni przełożony zgodnie                   z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu.

                                                                                                                                                                                                                               Burmistrz Lipian                                                                                                                     inż. Krzysztof Boguszewski

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

 

 

 

Informacja

o przebiegu pracy w trakcie służby przygotowawczej oraz opinia na temat pracownika

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

Lipiany, dnia                                                                                                                                                                                                          ……………………..…………………….

(Podpis Kierownika komórki organizacyjnej,
                 bezpośredniego przełożonego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

 

 

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonego egzaminu

Informacja o pracowniku:
Imię i nazwisko: ……………………….

 

Stanowisko pracy: ……………………..

Data odbycia egzaminu: ……………………….

 

Skład Komisji Egzaminacyjnej:

1.      … - przewodniczący komisji,

2.      … - członek,

3.      … - członek,

4.      … - członek

 

Wyniki poszczególnych części egzaminu:

 

I. Część pisemna:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Wynik: …………pkt, co stanowi …%   

 

II. Część ustna

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Po zakończeniu części ustnej egzaminu przystąpiono do przydzielania punktów pracownikowi. Członkowie Komisji następująco ocenili spełnianie przez pracownika wymagań niezbędnych do zdania części ustnej egzaminu wg skali od 0 do 5 za każdą odpowiedź.   

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko członka Komisji

 

Liczba pkt za 1 pyt.

 

Liczba pkt za 2 pyt.

 

Liczba pkt za 3 pyt.

 

Liczba pkt ogółem

Liczba pkt możliwa do uzyskania

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Wynik: ……………pkt, co stanowi …%

 

 

III. Część praktyczna

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko członka Komisji

 

Liczba pkt za 1 zadanie

 

Liczba pkt za 2 zadanie

 

Liczba pkt ogółem

Liczba pkt możliwa do uzyskania

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Wynik: ………………pkt, co stanowi …%

 

 

Ostateczne wyniki egzaminu:

 

………………………………………………………………………………………………………

 

Komisja stwierdza, że:

 

a)      Pan .................................................................... zdał egzamin dniu … 200… r.

 

b)      Pan .............................................................. nie zdał egzaminu w dniu … 200… r.

 

 

 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia Komisji:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokół sporządził: ……………

 

 

Lipiany, dnia

 

Podpisy członków Komisji Egzaminacyjnej:

 

                                                                1. … - ................................................

                                                                2. … -.................................................

                                                                3. … -.................................................

                                                                4. … -..................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

 

ZAŚWIADCZENIE

 

 

 

 

zaświadcza się

 

że Pan/i

 

urodzony/a w … roku  w ...

 

 

odbył/a służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Lipianach w terminie od dnia ...  do dnia ... i zaliczył/a egzamin z wynikiem pozytywnym w dniu ... .

 

 

Nr ../200…

 

 

                                                                       ……………………………………….

       (Podpis BurmistrzaLipian )

 

 

Lipiany, dnia ……….

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 5

 

 

ZAŚWIADCZENIE   O   UKOŃCZENIU   SŁUŻBY   PRZYGOTOWAWCZEJ   URZĘDNIKA   SAMORZĘDOWEGO

 

Niniejszym zaświadcza się , że Pani/Pan

 

…………………………………………………..

(nazwisko i imię)

 

złożył(a) w dniu ………………………………………………………..

(dzień, m-c, rok)

 

z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Nr 223, poz. 1458), przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Miejskiego w Lipianach.

 

 

                                                                       Członkowie Komisji:

 

1.      …………………………………………..

2.      …………………………………………..

3.      …………………………………………...

4.      …………………………………………...

 

 

                                                                                   Burmistrz Lipian                                                                                                                              inż. Krzysztof Boguszewski

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 21-10-2009 14:12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 07-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 21-10-2009 14:12:48