Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 66/2009 w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach oraz wolne stanowiska kierowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach i Gminnego Zakładu Komunlanego w Lipianach naach

ZARZĄDZENIE    NR   66/09

Burmistrza Lipian

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

 

w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipinach oraz wolne stanowiska kierowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinach i Gminnego Zakładu Komunalnego  w Lipianach

 

 

 

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

 

 

            § 1. Wprowadzam procedurę naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze,    w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipinach oraz wolne stanowiska kierowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinach i Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipinach – stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

           

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

 

§ 3. Tracą moc :

1) zarządzenie nr 56/05 Burmistrza Lipian z dnia 7 października 2005 r. w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach

2) zarządzenie nr 61/2005 Burmistrza Lipian z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w gminnych jednostkach organizacyjnych.

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Załącznik

                                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 66/09

                                                                                                                                             Burmistrza Lipian

                                                                                                                                             z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

 

 

 

procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze,

w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipinach oraz wolne stanowiska kierowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinach i Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach

 

 

 

 

Rozdział I

Przepisy wstępne

 

 

            § 1. 1. Celem procedury jest ustalenie zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipinach oraz wolne stanowiska kierowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinach i Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipinach  w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór.

 

            2. Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki, lub na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór, albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.

 

3. Procedura określa czynności od przygotowania naboru do wyłonienia kandydata,              z wyłączeniem czynności nawiązania stosunku pracy.

 

            § 2. Niniejsza procedura nie obejmuje:

1) stanowisk obsadzonych na podstawie wyboru i powołania,

2) stanowisk pomocniczych i obsługi,

3) doradcy i asystenta,

4) pracowników, których status prawny określają inne przepisy niż ustawa o pracownikach samorządowych,

5) pracowników zatrudnionych w wyniku awansu zawodowego lub przeniesienia służbowego,

6) pracowników zatrudnionych na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy.

 

 

Rozdział II

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury naboru

 

            § 3. Decyzję o wszczęciu lub odrzuceniu procedury naboru na wolne stanowisko podejmuje Burmistrz na podstawie wniosku przekazanego przez Sekretarza Gminy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

 

           

      § 4. Czynności rekrutacyjne powinny być rozpoczęte w terminie pozwalającym na przeprowadzenie naboru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

 

 

 

Rozdział III

Procedura naboru

 

 

 

Etapy naboru

 

            § 5. Nabór obejmuje:

1) Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2) Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

3) Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

4) Wstępną ocenę złożonych dokumentów aplikacyjnych

5) Rozmowę kwalifikacyjną

6) Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru

7) Informacja o wynikach naboru.

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

 

§ 6 . 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym albo wolnym stanowisku kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej lub Gminnego Zakładu Komunalnego  oraz o naborze na te stanowiska umieszcza się                  w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego. Dodatkowo ogłoszenie może być opublikowane w lokalnej prasie lub wywieszone na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy.

2. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury naboru.

3. W ogłoszeniu o wolnym stanowisku wskazuje się stanowisko, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 7. 1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

- Sekretarz Gminy – Przewodnicząca Komisji

- Skarbnik Gminy – Członek

- Pracownik Kadr – Członek.

2.      Ze składu Komisji, o której mowa w ust. 1, musi być wykluczona osoba wymieniona w art. 26 ustawy o pracownikach samorządowych. Członkowie Komisji składają oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 3. O ile zaistnieje taka sytuacja Burmistrz, w terminie 7 dni od powzięcia takiej informacji, w formie odrębnego zarządzenia powoła nowy skład Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na dane stanowisko. Tak powołana Komisja Rekrutacyjna zostaje rozwiązana z chwilą nawiązania stosunku pracy na stanowisko objęte naborem lub w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata – zakończenia procedury naboru.

 

 

 

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

 

 

            § 8. 1. Po ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów w miejscu                i terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

            2. Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w miejscu określonym                           w ogłoszeniu bądź przesłać za pomocą poczty. Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu Miejskiego w Lipianach, a nie data nadania.

            3. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

 

 

Wstępna ocena złożonych dokumentów aplikacyjnych

 

            § 9. 1. Po upływie terminu składania ofert pracownik Kadr dokonuje weryfikacji ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych i sporządza listę kandydatów spełniających wymagania formalne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej procedury.   W dalszym postępowaniu nie uwzględnia się ofert niespełniających wymogów formalnych.

            2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne publikowana jest  w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. Kandydaci, którzy złożyli aplikacje zgodnie z wymogami ogłoszenia przechodzą do drugiego etapu - rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów powiadamia się telefonicznie.

 

Rozmowa kwalifikacyjna

 

 

§ 10. 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną jest sprawdzenie:

- zakresu predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków – obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata, osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy,

- zakresu wiedzy fachowej z zakresu specyfiki stanowiska,

- zakresu wiedzy ogólnej m.in. z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,

- koncepcji pracy na danym stanowisku i sposobu realizacji powierzonych zadań.

                 2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami przeprowadzana jest w porządku alfabetycznym, poprzedzona zapoznaniem się członków Komisji z dokumentacją złożoną przez kandydatów.

3. Wiedza kandydatów ogólna i fachowa oceniana jest w oparciu o jednakowy zestaw pytań. Członkowie Komisji mogą zadawać dodatkowe pytania.

4. Po zakończeniu rozmowy z każdym kandydatem członkowie Komisji Rekrutacyjnej oceniają kandydata na karcie punktacynej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej procedury, a wypełnioną imienną kartę punktacyjną składają przewodniczącemu. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej przyznaje punkty z wyniku rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 5 dla określonego kryterium.

5. Po przeprowadzonej rozmowie komisja wybiera kandydata, który uzyskał najwyższą sumaryczną liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru

 

 

            § 11. 1. Z przeprowadzonego naboru kandydatów sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

            2. Protokół zawiera :

1) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,

3) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

4) uzasadnienie dokonanego wyboru,

5) skład komisji przeprowadzającej nabór.

3. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.

 

 

Informacja o wynikach naboru

 

§ 12. 1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie, oraz opublikowana

w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.

2. Informacja, o której mowa w ust 1, zawiera:

1) nazwę i adres jednostki,

2) określenie stanowiska,

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

3. W przypadku braku ofert lub nie rozstrzygnięciu konkursu z uwagi na brak ofert spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu, informacja zamieszczana jest                    w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Wzór informacji o wyniku naboru stanowią załączniki nr 7 i nr 8 do niniejszego regulaminu.

5. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 13. 1. Dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane, zgodnie   z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

2. Oryginały odpisów dyplomów ukończenia studiów wyższych, świadectwa zostaną zwrócone kandydatom, pozostawiając w aktach naboru ich kserokopie opatrzone klauzulą „zgodne z oryginałem”.

 

 

 

 

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                                          (Burmistrz)

 

 

 

 

 

Załączniki:

1 - Wniosek o rozpoczęcie procedury naboru na wolne stanowisko

2 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

3 – Oświadczenie członka komisji rekrutacyjnej

4 – Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

5 – Karta punktacyjna

6 - Protokół z przeprowadzonego naboru

7 - Informacja o wyniku naboru - pozytywna

8 - Informacja o wyniku naboru - negatywna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                                             do procedury naboru kandydatów

 na wolne stanowiska urzędnicze,

w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipinach oraz wolne stanowiska kierowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinach i Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach

 

 

 

 

                                                                                              Lipiany, dnia ..................................

 

 

 

 

WNIOSEK   O   ROZPOCZĘCIE   PROCEDURY   NABORU

NA   WOLNE   STANOWISKO

 

 

 

Zwracam się z prośbą o rozpoczęcie procedury naboru na wolne stanowisko:

 

.....................................................................................................................................................................................

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Wolne stanowisko powstało w wyniku:

a)      przejścia pracownika na emeryturę, rentę,

b)      powstania nowego stanowiska,

c)      wprowadzenia nowych zadań,

d)      zwiększenia pracochłonności wykonywanych zadań,

e)      innej sytuacji ..............................................................................................................

 

Uzasadnienie:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Zadania wykonywane na stanowisku:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Wymagania niezbędne: (np. wykształcenie, uprawnienia, doświadczenie zawodowe):

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Wymagania dodatkowe:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

                                                                                              ..............................................

                                                                                                                                             (data i podpis)

 

 

 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia procedury naboru:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

                                                                                              ...............................................

                                                                                                     (data i podpis Burmistrza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 2

                                                                                                                             do procedury naboru kandydatów

 na wolne stanowiska urzędnicze,

w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipinach oraz wolne stanowiska kierowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinach i Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach

 

 

BURMISTRZ    LIPIAN

 

o g ł a s z a

 

 

NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO ……………………….

 

 

W …………………………………….

 

 

Wolne stanowisko urzędnicze/ kierownicze stanowisko urzędnicze:

 

.....................................................................................................................................................................................

 

 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków :

.......................................................................................................................................................

 

Niezbędne wymagania:

-         obywatelstwo polskie*

-         wykształcenie (średnie lub wyższe w zależności od stanowiska, można doprecyzować jakie i na jakim kierunku)

-         co najmniej ….. letni staż pracy (lub dla kierowniczych stanowisk wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymogami na stanowisku, tj……)

-         znajomość przepisów prawa samorządowego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ……

-         kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

-         kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu na umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

-         nieposzlakowana opinia

 

Wymagania dodatkowe:

.......................................................................................................................................................

 

 

Wymagane dokumenty:

1.      życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,

2.      list motywacyjny,

3.      kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie**,

4.      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

6.      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,

7.      referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

8.      oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9.      oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

10.  Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

11.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

12.  Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

 

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: ...................................................

(uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Lipinach)

 

na adres:

 

Urząd Miejski

Sekretariat, pok. 21

Plac Wolności 1

74-240 Lipiany

 

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „ Nabór na wolne stanowisko ................  w ……….”.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 41 049

 

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni                         za pośrednictwem poczty, drogą e-mail lub telefonicznie.

2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

* Burmistrz Lipian, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

 

** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.).

 

 

                                                                                                                             Załącznik nr 3

                                                                                                                             do procedury naboru kandydatów

 na wolne stanowiska urzędnicze,

w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipinach oraz wolne stanowiska kierowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinach i Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

CZŁONKA  KOMISJI  REKRUTACYJNEJ

 

Imię (imiona) ...................................................................................................

 

Nazwisko        ..................................................................................................

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, który mówi:

„Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”

oświadczam, że:

1)      nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami przystępującymi do naboru;

2)      nie pozostaję z żadnym z osób przystępujących do naboru w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojego obiektywizmu           i bezstronności.

 

 

 

Lipiany, dnia ...................................

                                                                                              .....................................................

                                                                                                                     podpis

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Załącznik nr 4

                                                                                                                             do procedury naboru kandydatów

 na wolne stanowiska urzędnicze,

w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipinach oraz wolne stanowiska kierowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinach i Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach

 

 

Lista  kandydatów  spełniających  wymagania  formalne  określone 

w  ogłoszeniu  o naborze  na  wolne  stanowisko 

 

........................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór złożyło ............. kandydatów. W wyniku dokonanej weryfikacji ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu  o naborze, stwierdzono, że ............. kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Miejsce zamieszkania*

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

* w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

                                                                                              .................................................

                                                                                                                                             /data, podpis/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Załącznik nr 5

                                                                                                                             do procedury naboru kandydatów

 na wolne stanowiska urzędnicze,

w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipinach oraz wolne stanowiska kierowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinach i Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach

 

 

 

 

 

..........................................................

   (imię i nazwisko członka komisji)

 

 

 

KARTA   PUNKTACYJNA

 

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

.......................................................................................................................................................

(nazwa stanowiska)

 

Pan(i) ................................................................................... uzyskał(a) następującą punktację:

a)      zakres predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujące

prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków                              (0-5) .............

b)      zakres wiedzy ogólnej m.in. z zakresu funkcjonowania

samorządu terytorialnego                                                                          (0-5) .............

c)      zakres wiedzy fachowej z zakresu specyfiki stanowiska                             (0-5) .............

 

 

Karta ze skreśleniami i poprawkami punktów jest nieważna.

 

 

 

                                                                                              ....................................................

                                                                                                    (podpis członka komisji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

 

 

ZBIORCZY ARKUSZ OCENY PUNKTACYJNEJ KANDYDATÓW

 

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

Liczba uzyskanych punktów

 

łącznie

predyspozycje i umiejętności kandydata

Wiedza ogólna

Wiedza fachowa z zakresu specyfiki stanowiska

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Podpisy członków komisji:

                                                                                              ...........................................

                                                                                              ...........................................

                                                                                              ...........................................

                                                                                              ...........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Załącznik nr 6

                                                                                                                             do procedury naboru kandydatów

 na wolne stanowiska urzędnicze,

w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipinach oraz wolne stanowiska kierowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinach i Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach

 

 

 

PROTOKÓŁ  Z  PRZEPROWADZONEGO  NABORU  KANDYDATÓW 

NA  WOLNE STANOWISKO ……….. 

 

..................................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

 

1. Na w/w stanowisko wpłynęło ogółem ………. ofert, z których ………. spełniło wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

 

2. Komisja Rekrutacyjna w składzie:

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

po dokonaniu analizy dokumentów i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych stwierdza, że najlepsze wyniki uzyskali wskazani poniżej kandydaci, uszeregowani według spełnienia przez nich kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze.

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

Wynik

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

3. Zastosowano następujące metody i techniki naboru:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.  Uzasadnienie wyboru:

………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................

1.      Uwagi:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.      Załączniki do Protokołu:

a)      kopia ogłoszenia o naborze

b)      dokumenty kandydatów wskazanych w protokole złożone w związku z ogłoszeniem

c)      karty punktacyjne członków Komisji

 

Podpisy członków komisji:

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

 

Decyzja o zatrudnieniu lub odmowie zatrudnienia wraz z uzasadnieniem:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

                                                                                              ....................................................

                                                                                                          Burmistrz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Załącznik nr 7

                                                                                                                             do procedury naboru kandydatów

 na wolne stanowiska urzędnicze,

w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipinach oraz wolne stanowiska kierowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinach i Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach

 

 

 

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

 

....................................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

 

 

 

                        Informuję,  że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, wybrany został:

Imię i nazwisko

miejsce zamieszkania*

 

 

* w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

                                                                                              .................................................

                                                                                                          /data i podpis/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Załącznik nr 8

                                                                                                                             do procedury naboru kandydatów

 na wolne stanowiska urzędnicze,

w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipinach oraz wolne stanowiska kierowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinach i Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

 

....................................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

 

 

 

                        Informuję,  że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów /lub wobec braku kandydatów/.

 

Uzasadnienie:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

                                                                                              ........................................................

                                                                                                          /data i podpis/

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 21-10-2009 14:19:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 07-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 21-10-2009 14:19:35