Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 138/2009 w sprawie Regulaminu Organizacyjego Urzędu Miejskiego w Lipianach

                    Zarządzenie  nr 138/2009

Burmistrza  Lipian

z dnia 31 grudnia 2009r.

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach

           Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, zm. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz.1457, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327. Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r.Nr 52, poz. 420 ,   ustala się co następuje:

 

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

 w Lipianach

 

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

           

 § 1.   Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego, zwany dalej

     Regulaminem, określa:

1)  zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego, zwanego dalej Urzędem,

2)   organizację Urzędu,

3)   zasady funkcjonowania Urzędu,

          4) zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych komórek     organizacyjnych (referatów, stanowisk pracy) w Urzędzie.

 

                      § 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1)   Gminie należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Lipiany,

         2) Radzie – należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Miejską  w    Lipianach,

         3) Burmistrzu, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego –  należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza Lipian, Sekretarza Gminy Lipiany, Skarbnika Gminy Lipiany oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  w Lipianach.

 

    § 3.1. Urząd jest jednostką budżetową  gminy Lipiany.

         2)  Urząd jest  pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

         3)   Siedzibą Urzędu jest Ratusz przy Placu Wolności Nr 1 w Lipianach.

 

                      § 4.1. Urząd jest czynny w dniach roboczych:  w poniedziałki od 730 do 1600, od wtorku do czwartku w godzinach  od 730  do 1530 oraz w piątki  w godzinach od 730  do 1500 .

         2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów w  dni powszednie i dni powszednie wolne od pracy oraz w niedziele i święta w godzinach od 1200 do 1800.

 

 

Rozdział II

ZAKRES DZIAŁANIA i ZADANIA URZĘDU

 

 

                 § 5.1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza, Rady oraz innych jednostek  funkcjonujących w strukturze  Gminy.

 

2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na gminie:

 

1)      zadań własnych,

2)      zadań zleconych, w tym zleconych w drodze ustaw,

3)      zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych),

4)      zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia   międzygminnego,

5)      zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

 

                § 6.1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom gminy

     w wykonywaniu ich zadań.

 

     2. W szczególności do zadań Urzędu należy:

1)     przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał,  wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz  podejmowania innych czynności prawnych,

2)     wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań gminy na podstawie udzielonych upoważnień,

3)     zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

4)     opracowywanie projektu  budżetu gminy oraz jego realizacja,

5)     realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów gminy,

6)     zapewnienie  organizacyjnych warunków  pracy organom gminy,

7)     prowadzenie zbioru przepisów gminnych, dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu  oraz Biuletynie Informacji Publicznej,

8)     wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

a)     przyjmowanie, rozdzielanie, przekazywanie korespondencji na stanowiska pracy oraz wysyłanie korespondencji,

b)    prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

c)     przechowywanie akt,         

d)    przekazywanie akt do archiwów,

9)      realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

 

 

 

Rozdział III

ORGANIZACJA URZĘDU

 

 

      § 7. W skład Urzędu wchodzą:

 

     1.  Burmistrz i bezpośrednio podporządkowane mu  stanowiska :

 

     1)  sekretarz gminy,

      2)  skarbnik ,

      3)  kierownicy referatów,

4) stanowisko ds. zatrudnienia i handlu  - tylko w zakresie spraw kadrowych (symbol ZH),

5)  pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (symbol BO),

 6) stanowisko ds. kontroli i informacji publicznej - tylko w zakresie kontroli (symbol BK),

6)      stanowisko do spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (symbol GWIOC).

7)      stanowisko radcy prawnego (RP).

 

    2. Sekretarz Gminy i podporządkowane mu komórki:

 

Referat Ogólno - Organizacyjny z następującymi  samodzielnymi stanowiskami

 

         1)stanowisko ds. obsługi Rady i jej organów (BRM),

         2)stanowisko ds. kancelaryjnych i archiwum (symbol Kanc.)                               z podporządkowanymi stanowiskami robotników gospodarczych                   i konserwatora,

         3) stanowisko ds. oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej i turystyki (symbol OW) z podporządkowanymi stanowiskami:

a)      stanowiska ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – prowadzący świetlicę opiekuńczo-wychowawczą,

b)     stanowiska robotnicze:  robotnik gospodarczy boisk sportowych i plaż, robotnik gospodarczy obiektu sportowego.

         4)stanowisko do spraw zatrudnienia i handlu  - w zakresie całokształtu spraw za wyjątkiem kadrowych (symbol ZH),

  5) stanowisko ds. kontroli i informacji publicznej - w zakresie całokształtu spraw za wyjątkiem zakresu kontroli (symbol BK),

  6) stanowisko ds. rolnych i drogownictwa (symbol RD),

8)   stanowisko ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska (symbol OŚ),

9)   stanowisko ds. obsługi interesantów i spraw administracyjnych (symbol OI).

 

 

  

 

        3. Skarbnik Gminy i podporządkowane  mu stanowiska:

 

    Referat Finansów i Mienia Komunalnego (symbol FN) z następującymi stanowiskami  pracy:

 

1)   stanowisko do spraw  kontroli, płac i  rozliczeń (symbol  KR) ,

2)   stanowisko do spraw ewidencji  przychodów i dochodów urzędu miejskiego (symbol EKZ),

3)   stanowisko do spraw ewidencji kosztów i wydatków, funduszu socjalnego

      (symbol EDPF),

4)   stanowisko do spraw podatkowych (symbol PODI),

5)   stanowisko do spraw podatkowych (symbol PODII),

6)   stanowisko do spraw obsługi kasowej (symbol KAS),

7)   stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami i dzierżaw (symbol  DKW),

8)   stanowisko do spraw ewidencji budżetu i sprawozdawczości (symbol SNB).

           

   4.  Kierownik Referatu i podporządkowane mu stanowiska:

 

        Referat ds. pozyskiwania środków poza budżetowych, inwestycji  i planowania przestrzennego:

 

1) stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego (symbol BUDL),

2) stanowisko ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych (symbol BUDI).

 

         5. Urząd Stanu Cywilnego (symbol USC)

 

                     § 8. Plan zastępstw stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim określa    załącznik  nr 1 do Regulaminu.

 

 

Rozdział IV

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

 

 

                   §  9.  Urząd działa według następujących zasad:

    1) praworządności,

          2) służebności wobec społeczności lokalnej,

    3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

    4) jednoosobowego kierownictwa,

    5) planowania pracy,

    6) kontroli wewnętrznej,

   7)podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne komórki organizacyjne oraz wzajemnego współdziałania.                       

 

          § 10.  Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

 

                    § 11. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków  są obowiązani służyć gminie i Państwu.

 

                   § 12. 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności  w zarządzaniu mieniem komunalnym.

             2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty,   zgodnie  z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

             § 13. 1. Jednoosobowe kierownictwo opiera się na jednolitości poleceń, służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

2.             Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Sekretarza i Skarbnika.              

3.      Sekretarz i Skarbnik Urzędu oraz Kierownik referatu są bezpośrednimi

 przełożonymi  podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi oraz ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.

 4.   Zasady podpisywania pism przez Burmistrza i pracowników Urzędu określa  załącznik nr 2 do Regulaminu.

 5.  Zasady organizacji, przyjmowania i załatwiania skarg i krytyki prasowej określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

                § 14. 1. Urząd działa zgodnie z rocznym planem pracy zawartym    w budżecie gminy, gminnym funduszu ochrony środowiska i innych planach, programach uchwalonych przez Radę Miejską.

                   2. W sprawach większej rangi, w szczególności określonych szczegółowymi przepisami prawa, mogą być tworzone  szczegółowe programy    i plany  pracy dla gminy, poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu     i jednostek organizacyjnych gminy:

1)  projekty planów pracy opracowują komórki organizacyjne wiodące  

      w realizacji zadań planu,

2)  plany te po akceptacji Burmistrza są wprowadzane w drodze:

a)      uchwał Rady Miejskiej  - o ile przepisy szczególne nakładają taki obowiązek,

b)     pozostałe w drodze Zarządzeń Burmistrza. 

 

     § 15. 1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne komórki organizacyjne i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.

                  2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa załącznik nr 4 do Regulaminu.

 

  § 16. 1.  Poszczególne komórki organizacyjne Urzędu  realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

                  2.  Wszyscy pracownicy są zobowiązani do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji  i wzajemnych konsultacji.

 

 

 

Rozdział V

ZAKRESY ZADAŃ BURMISTRZA, SEKRETARZA GMINY   I SKARBNIKA GMINY

 

 

                     § 17.  Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

      1) reprezentowanie Urzędu  na zewnątrz,

      2) prowadzenie bieżących spraw Gminy,

3)     podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

4)     wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

5)     zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne  Urzędu oraz jego pracowników,

6)     okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania  i realizacji zadań,

7)     koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

8)     rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi  w szczególności dotyczącymi  podziału zadań,

9)     udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut gminy nie stanowi inaczej,

10) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

11) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

12) upoważnianie  pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

13) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od  pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,

14) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

15) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza  przez przepisy prawa  i Regulamin oraz uchwały Rady,

16) przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

 

 

 

           § 18. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie  sprawnego funkcjonowania  Urzędu,  a w szczególności:

 1)  organizuje pracę Urzędu,

 2) opracowywanie  projektów  zmian Regulaminu,

      3) opracowywanie projektów podziału Urzędu na komórki organizacyjne

         i stanowiska pracy,

 4)opracowywanie wspólnie ze Skarbnikiem Gminy projektów podziału referatów   na stanowiska pracy,

 5) opracowywanie zakresów czynności  dla podporządkowanych mu stanowisk  pracy,

         6) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych  z doskonaleniem kadr,

          7) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

         8) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i Zarządzeń   Burmistrza,

         9) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,

        10) nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,

11) koordynacja i organizacja spraw związanych ze spisami i  wyborami, w tym    pełnienie funkcji urzędnika wyborczego w gminie,

        12)  pełnienie zastępstwa Burmistrza – zgodnie z udzielonymi upoważnieniami,

        13)  wykonywanie  innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza,

        14) przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

        15)Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza za wyjątkiem czynności związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz ustalaniem wynagrodzenia dla burmistrza.

 

                        § 19. Do zadań  Skarbnika należy:

   1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, zgodnie z przepisami,

   2)  prowadzenie gospodarki mieniem komunalnym gminy,

   3) inicjowanie, wstępne projektowanie, analizowanie i czuwanie nad realizacją budżetu     i planów finansowych gminy,

   4) współpraca i bieżący nadzór nad realizacją zadań finansowych jednostek organizacyjnych gminy,

  5)kierowanie pracą Referatu Finansów i Mienia Komunalnego,

   6)wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,

   7) opracowywanie zakresów czynności  dla podporządkowanych mu stanowisk pracy,

   8)opracowywanie wspólnie z Sekretarzem Gminy projektów podziału referatów na stanowiska pracy,

   9)nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza, pod względem zgodności z przepisami finansowymi,

  10) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy i funduszy celowych,

  11) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie  zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

  12)przygotowanie projektu Budżetu na podstawie uchwał RM, decyzji Burmistrza przy współpracy z Sekretarz oraz kierownikami jednostek organizacyjnych ,

  13) kontrola i nadzór oraz współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

14) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań  wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza,

  15)przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych  pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

  16) sprawowanie nadzoru nad obsługą zbiorów pod nazwą:

       a) podatki lokalne gminy Lipiany,

       b) dane o właścicielach i użytkownikach nieruchomości.

 

 

 

 

Rozdział VI

PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY

Referatami i Samodzielnymi Stanowiskami Pracy

 

                 § 20. Do wspólnych zadań referatów i samodzielnych stanowisk pracy należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy   a w szczególności:

         1) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

2) pomoc Burmistrzowi, Radzie i jednostkom organizacyjnym Gminy                                             w wykonywaniu ich  zadań,

          3) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów  niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,

          4) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji

             o realizacji zadań,

          5)współdziałanie  z Sekretarzem w zakresie szkolenia i doskonalenia   zawodowego pracowników,

          6) przechowywanie akt,

          7) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,

          8) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,

          9) przestrzeganie zasad ochrony: informacji i  danych osobowych,

         10) realizacja zasady dostępu do informacji publicznej w tym przekazywanie niezbędnych danych  do Biuletynu Informacji Publicznej i na inne strony internetowe,

         11) ścisłe stosownie zasad gospodarowania mieniem w tym zasad pomocy

              i udzielania zamówień publicznych,

         12) załatwianie skarg, wniosków i listów,

         13) usprawnianie własnej organizacji pracy, metod i form pracy,

         14) współdziałanie w aktywnej promocji miasta i gminy, w tym między innymi poprzez:

a)    opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac  studialnych  i prognostycznych,

b)   analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze miasta i gminy i gmin sąsiednich,

          15)gromadzenie informacji o mieście i gminie do przygotowywania materiałów promujących ją na zewnątrz,

  16) uczestnictwo w organizowaniu  współpracy miasta i gminy z zagranicą,

          17)  wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.

 

                     § 21. Stanowisko do spraw zatrudnienia i handlu w zakresie bezpośrednio podporządkowanym Burmistrzowi:

 

1)  w zakresie kadr i szkolenia:

 

a)      przygotowanie projektów decyzji i aktów z zakresu gospodarki etatami

      i funduszem płac na potrzeby Burmistrza,

b)     prowadzenie akt osobowych pracowników  Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, za wyjątkiem dyrektora szkoły

      i przedszkola,

c)      prowadzenie rejestru pracowników,

d)     prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem dyscypliny pracy   a w  szczególności listy obecności,  rejestru godzin nadliczbowych  i książki wyjścia w godzinach służbowych,

e)      prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników i ich rodzin,

f)       prowadzenie spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu,

g)       współpraca przy dokonywaniu okresowych ocen i przeglądów kadrowych,

h)      zapewnienie dyscypliny pracy, ładu i porządku w Urzędzie,

i)        opracowanie na zlecenie Burmistrza wniosków o nadanie odznaczeń państwowych odznak,

j)       rozliczanie urlopów wypoczynkowych,

k)     przygotowywanie projektów regulaminów: pracy, wynagradzania, funduszy socjalnych , nagród i innych przewidzianych przepisami prawa pracy,

l)        wykonywanie innych zadań związanych z zatrudnieniem pracowników,

m)    przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,

n)      sporządzanie wniosków o nabór stażystów do pracy w urzędzie w ramach preferencji z Urzędu Pracy oraz nadzór w zakresie prawa pracy,

o)     sporządzanie wniosków o nabór bezrobotnych do przygotowania zawodowego skierowanych z Urzędu Pracy oraz nadzór w zakresie prawa pracy,

p)     nadzór nad terminowym złożeniem oświadczeń majątkowych przez pracowników urzędu oraz podległych jednostek (dotyczy osób wobec których istnieje wymóg prawny),

q)     przygotowanie niezbędnych dokumentów dotyczących „reklamacji” osób występujących w powyższej sprawie i przekazywanie ich odpowiednim organom,

r)       organizacja konkursów na kandydatów do pracy w urzędzie ,

s)      przygotowywanie dokumentów do listy wypłat dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne,

t)       sporządzanie wniosków o prace interwencyjne i roboty publiczne.

 

               § 22. Pełnomocnik do spraw informacji niejawnych

  1) Do zadań Pełnomocnika należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej a w szczególności:

a)      zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

b)     ochrona systemów i sieci informatycznych,

c)      zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,

d)     kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów               o ochronie tych informacji,

e)      okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

f)       opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

g)      szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

                  § 23. Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

 

             1.    W zakresie spraw obronnych

 

1) opracowywanie i aktualizowanie dokumentów w ramach planowania                   i programowania obronnego, w tym:

a) planu operacyjnego funkcjonowania gminy;

b)dokumentów stanowiska kierowania (SK) i przemieszczania się na zapasowe miejsce pracy Burmistrza;

2) opracowywania i aktualizowania dokumentów stałego dyżuru ,

3) organizowania i przeprowadzenia rejestracji poborowych,

4)  realizowania zadań związanych z przeprowadzeniem poboru,

5)  reklamowania osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia  mobilizacji i w czasie wojny,

6) wykonywania zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku

    świadczeń osobistych i rzeczowych na terenie gminy oraz opracowywania:

a)      planu świadczeń osobistych w czasie pokoju;

b)      planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

c)      planu świadczeń rzeczowych w czasie pokoju;

d)      planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

e)      zbiorczego wykazu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji na obszarze gminy.

       7) opracowywania i aktualizowania dokumentów (planu) akcji kurierskiej,

       8)  planowania i organizowania szkolenia obronnego na terenie gminy, w tym:

  a) opracowywanie programów szkolenia obronnego;

  b) opracowywanie rocznych planów szkolenia obronnego pracowników urzędu i podległych jednostek organizacyjnych;

  c) opracowywanie dokumentów ćwiczeń i treningów obronnych, akcji kurierskiej, szkolenia zespołu kierującego akcją kurierską.

        9) prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w podległych

i  nadzorowanych  jednostkach organizacyjnych.

 

  

          2.   W zakresie spraw obrony cywilnej:

 

1)      opracowywania i aktualizowania planu obrony cywilnej,

2)      opracowywania i uzgadniania rocznych planów działania,

3)      organizowania, prowadzenia i koordynowania szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,

4)      organizacja szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,

5)      przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz w systemie wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

6)      tworzenia i przygotowania do działania jednostek organizacyjnych (formacje) obrony cywilnej,

7)      przygotowania i organizowania ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

8)      planowania i zapewnienia środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przed medycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,

9)      planowania i zapewnienia ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

10)  koordynowania w gminie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych,

11)  planowania i zapewnienia ochrony medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowani przygotowania zakładów opieki zdrowotnej do niesienia tej pomocy,

12)  zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie, niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,

13)  integrowania sił  obrony cywilnej oraz służb, w tym sanitarno- epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

14)  opiniowania projektów aktów prawa miejscowego mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,

15)  ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na obszarze gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,

16)  współpracy z terenowymi organami administracji wojskowej,

17)  przygotowania i zapewnienia niezbędnych sił do doraźnej pomocy

w grzebaniu zmarłych,

18)  prowadzenia magazynu i ewidencjonowania sprzętu obrony cywilnej,

19)  ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na obszarze gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,

20)  opracowywania informacji dotyczących realizowanych zadań w zakresie obrony cywilnej.

 

         3.   W zakresie zarządzania kryzysowego.

 

1)      obsługi i funkcjonowania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,

2)      kierowania działaniami prowadzonymi na obszarze gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej,

3)      kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagrożeń na terenie gminy,

4)      realizowania zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

a)      opracowania  Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego;

b)      realizowania zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego.

5)      Zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów

Z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

6)      wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

7)      przeciwdziałania skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

8)      realizowania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

9)      zapewnienia na obszarze gminy:

a)   pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu  informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;

b)   współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

c)   nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

d)   współpracy z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

e)      współdziałania z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

f)        realizacji zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 

             4.  Prowadzenia kancelarii tajnej.

      

 

                 § 24.  Stanowisko do spraw kontroli i informacji  publicznej                     w zakresie bezpośrednio podporządkowanym Burmistrzowi:

 

1) prowadzenie zbioru protokołów, wystąpień i zaleceń pokontrolnych uprawnionych organów kontroli zewnętrznej z zakresu realizacji zadań przez gminę i jej jednostki,

    2) opracowanie dokumentacji regulujących prowadzenie kontroli                                   w jednostkach   organizacyjnych gminy i przedkładanie do  zatwierdzenia przez    Burmistrza,

    3)  opracowanie w oparciu o przepisy z zakresu finansów publicznych 

         i ustawy

         o samorządzie gminnym projektu planu kontroli wraz z tematyką                        i przedkładanie go do zatwierdzenia przez Burmistrza,

   4) wykonywanie planowanych kontroli kompleksowych, problemowych, sprawdzających i doraźnych w jednostkach organizacyjnych gminy,

   5) występowanie z wnioskami do Burmistrza o wszczęcie postępowania                   w przypadku ujawnienia w wyniku kontroli przestępstw gospodarczych       w tym również niegospodarności, nieprawidłowości w gospodarowaniu mieniem, a także naruszeń dyscypliny budżetowej,

   6) opracowanie wniosków o zmianę uregulowań wewnętrznych jednostek  organizacyjnych gminy na podstawie przeprowadzanych kontroli

          i przedkładanie ich do akceptacji Burmistrzowi,

   7) uczestnictwo w opracowywaniu dokumentacji wewnętrznej jednostek  organizacyjnych gminy z zakresu kontroli wewnętrznej oraz gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem,

   8)  badanie spraw interwencyjnych zleconych przez Burmistrza i przedkładanie    wniosków w tym zakresie.

 

 

                   § 25.         Stanowisko Radcy Prawnego

 

1.   Do zadań Radcy Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu         w tym:

 

a)      opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów prawnych Burmistrza oraz projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Miejskiej,

b)     udzielanie Burmistrzowi i stanowiskom pracy opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa,

c)      nadzór nad prawidłowym stosowaniem KPA i innych przepisów prawa              w Urzędzie,

d)     prowadzenie spraw procesowych i zastępstwo przed sądami i innymi organami orzekającymi,

e)      opiniowanie projektów uchwał, umów, decyzji i porozumień,

f)       wydawanie opinii prawnych dotyczących rozwiązania z pracownikami stosunków pracy bez wypowiedzenia oraz w innych sprawach z zakresu prawa pracy,

g)      wydawanie opinii prawnych dotyczących zawarcia ugody w sprawach majątkowych,

h)      wydawanie opinii prawnych dotyczących umorzenia wierzytelności,

i)        sprawowanie nadzoru nad stosowaniem prawa w jednostkach organizacyjnych gminy oraz na wniosek tych jednostek udzielanie opinii prawnych,

j)       udzielanie wyjaśnień w sprawach obowiązującego stanu prawnego              w zakresie  działalności gminy.

 

 

             § 26.  REFERAT  OGÓLNO - ORGANIZACYJNY

 

    1.Stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej organów.

1)  W zakresie spraw organizacyjnych:

 

a)      prowadzenie rejestru wydawanych zarządzeń i postanowień Burmistrza,

b)     kontrola przygotowania przez poszczególne stanowiska pracy materiałów na potrzeby Rady i jej organów,

c)      prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji Radnych

     i przekazywanie ich do dalszego załatwienia zainteresowanym stanowiskom pracy Urzędu i innym jednostkom,

d)     kontrola przygotowania przez samodzielne stanowiska odpowiedzi na inter­pelacje i wnioski Radnych,

e)      obsługa administracyjna wyborów do organów samorządu mieszkańców, ławników sądu,

f)       przekazywanie stanowiskom pracy urzędu i innym jednostkom oraz koordynacja realizacji zadań wynikających z uchwał Rady

      i jej organów.

g)      Prowadzenie dokumentacji i rejestru skarg i dokumentacji wpływających do biura rady.

 

2) W zakresie działalności sesyjnej Rady Miejskiej:

 

  w tym planowania i przygotowania sesji:

 

a)        przygotowuje na podstawie wytycznych Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących komisji Rady  projekty planów pracy Rady  Miejskiej  i jej  komisji,

b)     opracowuje informacje i sprawozdania z działalności sesyjnej Rady na potrzeby Rady Miejskiej i jej organów,

c)     przygotowuje na podstawie wytycznych Przewodniczącego Rady Miejskiej projekty harmonogramów prac przygotowawczych do sesji, projekty porządków dziennych sesji, wykazy osób zaproszonych na sesje,

d)     gromadzi i przekazuje radnym i zaproszonym gościom materiały na sesje Rady.

 

    3)  W zakresie obsługi przebiegu obrad sesji:

 

      a) obsługa techniczna Przewodniczącego, Radnych i pozostałych uczestników obrad,

      b)  zapewnia prowadzenie listy obecności oraz zaopatrzenia w materiały  uzupełniające i dodatkowe Radnych i zaproszonych osób.

 

    4)  W zakresie prac posesyjnych:

         a) opracowuje ostateczne dokumenty z sesji, zgodnie z jej przebiegiem,  przedkłada je o podpisu, 

         b) sporządza kompletną dokumentację sesji w wymaganej jednobrzmiącej ilości egzemplarzy,    

         c) przekazuje w terminie 7 dni po sesji podjęte uchwały Rady                                                                                do Wydziału, nadzoru  Prawnego  Urzędu Wojewódzkiego                                                 w Szczecinie lub Regionalnej Izby Obrachunkowej,

         d) przekazuje właściwym organom odpisy uchwał do wiadomości                 i wykonania zawartych w nich ustaleń i postanowień oraz wnioski          i interpelacje Radnych,

e)          prowadzi rejestr uchwał sesji oraz wniosków i interpelacji Radnych,

f)          egzekwuje  przestrzegania terminów dotyczących przedkładania materiałów  pod obrady Radzie Miejskiej,

g) przesyła uchwały Rady Miejskiej, które w myśl obowiązujących przepisów wymagają ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,

      h) współpracuje z radcą prawnym Urzędu w zakresie redagowania projektów uchwał w celu zapewnienia ich zgodności  z przepisami prawa,

   i) przedkłada radcy prawnemu do zaopiniowania pod względem formalno-   prawnym projekty uchwał Rady Miejskiej.

 

   5)  W zakresie obsługi Przewodniczącego Rady Miejskiej:

 

        a) zapewnia dostarczenie Przewodniczącemu projektów uchwał Rady,

        b) organizuje i zapewnia obsługę prowadzonych przez Przewodniczącego narad, spotkań z samorządami mieszkańców i przedstawicielami społeczeństwa,

       c) zapewnia obsługę organizacyjną kontroli dotyczących poziomu i stanu realizacji wniosków i interpelacji Radnych, wniosków samorządu mieszkańców, postulatów ludności oraz skarg  i wniosków wpływających do Przewodniczącego Rady.

 

    6)  W zakresie obsługi komisji stałych i doraźnych Rady:

 

     a) przygotowuje na podstawie wytycznych  Przewodniczących  komisji projekty planów pracy komisji, informacji i sprawozdań z ich działalności,

     b) przygotowuje na podstawie wytycznych Przewodniczących komisji projekty porządków dziennych  posiedzeń komisji, listy  osób zaproszonych do udziału  w posiedzeniach, spotkaniach i kontrolach komisji, wniosków i ustaleń komisji w sprawach organizacyjnych             i porządkowych,

    c) zapewnia komisji ze strony określonych organów okresową, zwięzłą informację o zmianach w przepisach prawnych i bieżącej polityce państwa w dziedzinach objętych działalnością komisji,

     d) zapewnia komisji i jej Przewodniczącemu przekazywanie bieżących decyzji Przewodniczącego Rady w sprawach dotyczących działalności Rady, Komisji i Radnych.

e) zapewnia opracowanie ostatecznego kształtu poszczególnych dokumentów Komisji i przedkłada je do podpisu Przewodniczącemu Komisji i przekazuje właściwym adresatom,

g)      nadaje bieg wnioskom Komisji, przekazuje je właściwym adresatom,

h)      prowadzi rejestr wniosków Komisji – kontroluje terminowe ich załatwienie.

 

       7)  W zakresie obsługi Radnych:

 

     a) przyjmuje zgłoszenia w sprawach związanych z ochroną prawną Radnych,

     b) prowadzi kartotekę adresową Radnych oraz prowadzi inną dokumentację Radnych,

     c) przyjmuje i prowadzi rejestr wniosków, interpelacji, odwołań i skarg Radnych oraz nadzoruje właściwości,

     d) zapewnia nadzór nad terminami i stanem załatwienia wniosków, interpelacji 

         i skarg Radnych.

 

        8)  W  zakresie obsługi jednostek pomocniczych gminy:

 

      a) zapewnia obsługę organizacyjną wyborów samorządów jednostek pomocniczych,

      b) współdziała z organami jednostek pomocniczych w opracowaniu ich statutów oraz prowadzeniu zebrań,

      c) koordynuje z ramienia Urzędu i Rady bieżącą współpracą.

   9)  Umieszczanie wszystkich informacji związanych z pracami Rady na stronie  internetowej urzędu oraz umieszczanie obrad sesji .

10) Prowadzenie strony internetowej  urzędu.

11) Przeprowadzanie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników.

 

     2.   Stanowisko do spraw kancelaryjnych i archiwum

 

  1)  W zakresie spraw kancelaryjno-technicznych:

 

a)     przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz

      i  wewnątrz Urzędu,

b)     prowadzenie ewidencji korespondencji,

c)     prowadzenie rejestrów pism wpływających do Urzędu,

d)      przygotowywanie pomieszczeń i obsługa – w tym protokołowanie – spotkań  i zebrań organizowanych przez Burmistrza i Sekretarza,

e)     prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

f)       nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

g)     przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem i Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu,

h)     zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,

i)       prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,

j)       prowadzenie księgi inwentarzowej,

k)     obsługa centrali telefonicznej, kserokopiarki i innych urządzeń technicznych będących na wyposażeniu sekretariatu,

l)       stwierdzanie zgodności dokumentów z oryginałem oraz własnoręczność podpisu, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych odrębnymi przepisami prawa należących kompetencji Burmistrza.

m)   Dbałość i odpowiedzialność za symbole państwowe,  a w szczególności:

                        - właściwe umieszczenie godła i flag,

       - okresowe sprawdzanie ich stanu,

       -wymianę symboli zużytych,

       -terminowe wywieszanie flag,

       - zbieranie flag wycofanych z użytku w celu ich godnego zniszczenia.

 

         2)  W zakresie spraw archiwalnych:

 

a)     przyjmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej od poszczególnych stanowisk urzędu,

b)     opracowywanie przyjętej dokumentacji, prowadzenie jej ewidencji oraz przechowywanie i zabezpieczenie,

c)     udostępnienie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,

d)     przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,

e)     inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udział

     w komisyjnym brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanej    dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum państwowego,

f)       dbałość o czystość i bezpieczeństwo archiwum zakładowego,

      a w szczególności zabezpieczenie dokumentacji przed pożarem, wilgocią, mechanicznym zniszczeniem, wpływami niszczących środków chemicznych    i przed szkodnikami,

g)     bieżące archiwowanie dokumentacji zgodnie z przepisami Instrukcji Kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych,

h)     wykonywanie innych zadań związanych z bieżącym, prawidłowym prowadzeniem archiwum zakładowego.

 

         3)  W zakresie administrowania obiektem Urzędu:

 

a)     prowadzenie księgi obiektu budowlanego,

b)     dopilnowanie utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,

c)     utrzymanie w należytym stanie wszystkich instalacji i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach,

d)     dopilnowanie, aby nie gromadzono w korytarzach i na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających przejście, jak również zastawiano i kasowano wyjścia zapasowe,

e)     przystosowanie odpowiednio zlokalizowanych pomieszczeń przeznaczonych na archiwa, magazyny itp.,

f)       dopilnowanie utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,

g)     powodowanie zaopatrywania pomieszczeń w odpowiedni i niezbędny sprzęt pożarniczy oraz dopilnowanie właściwej  i terminowej jego kontroli   i konserwacji,

h)     dokonywanie natychmiastowych uzupełnień i napraw instalacji              i urządzeń mogących spowodować powstanie pożaru na skutek  braków, uszkodzeń lub wadliwego ich działania,

i)       dokonywanie okresowego i właściwego wycieru przewodów dymowych przez osoby do tego uprawnione, utrzymanie w należytym stanie urządzeń ułatwiających pracę kominiarzy (ławy, drabiny, klamry itp.)oraz zawiadamianie komendy staży pożarnych

o niewykonywaniu wycieru kominów względnie o innych usterkach w czynnościach kominiarskich,

j)       prowadzenie księgi kontroli czynności kominiarskich,

k)     pouczanie pracowników o sposobach i środkach zabezpieczających poszczególnych pomieszczeń,

l)       zgłaszanie kierownikowi jednostki o brakach i potrzebach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego jak również o nieprzestrzeganiu przez pracowników przepisów p.poż.,

m)   opracowanie i przedkładanie kierownikowi jednostki projektów zarządzeń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, wynikające z przeprowadzenia kontroli własnych lub ze zleceń organów ochrony  przeciwpożarowej.

 

  4)  W zakresie spraw kancelaryjno-technicznych:

 

a)     zaopatrywanie biura w sprzęt i urządzenia,

b)     prowadzenie gospodarki materiałowej Urzędu Miejskiego,

c)     zaopatrzenie materiałowe dla bieżących remontów,

d)     nadzór prowadzenia adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,

e)     nadzór nad pracą pracowników obsługi,

f)       prowadzenie spraw p.poż. w budynku urzędu oraz zabezpieczenia go

      w energię elektryczną i wodę oraz niezbędne media, światło.

 

 

       3.  Stanowisko do spraw oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej

           i turystyki

      1)   W zakresie oświaty i wychowania :

 

a)     realizacja zadań gminy w zakresie przejmowania placówek oświatowych, ich prowadzenia, rozwoju i ewentualnej likwidacji,

b)      nadzór nad organizacją  dowozu i opieki w czasie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy,

c)     współdziałanie w tworzeniu arkuszy organizacyjnych szkół, przedkładanie ich do zatwierdzenia i nadzorowanie wykonania przez szkoły,

d)     organizacja i nadzór wykonawstwa przez gminę zadań oświatowych przejętych od administracji rządowej i specjalnej,

e)     bieżące współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy realizującymi sprawy oświatowe i wychowawcze,

f)       przygotowanie i obsługa konkursów na dyrektorów szkół oraz prowadzenie spraw osobowych dyrektorów i innych nauczycieli – stosownie do postanowień Karty Nauczyciela,

g)     uczestniczenie w przygotowywaniu projektu budżetu na realizację zadań oświatowych bieżących i inwestycyjnych – koordynacja

i nadzór  realizacji budżetu w tym zakresie,

h)     ewidencja spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki wraz z kontrolą wykonywania obowiązków przez rodziców dzieci podlegającym obowiązkowi szkolnemu  a wynikających z ustawy         o systemie oświaty,

i)       prowadzenie postępowania administracyjnego celem wydania decyzji

     o mianowaniu nauczycieli.

  2) W zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki:

 

a)     współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami społecznymi  w rozwoju kultury fizycznej, sportu  i wypoczynku na terenie miasta i gminy oraz udzielania pomocy tym jednostkom            w zakresie organizowania i rozwijania ich działalności,

b)     przygotowanie projektów programów i planów działalności               w zakresie kultury fizycznej, kultury i wypoczynku na terenie miasta i gminy,

c)        przygotowanie projektów miejsko - gminnego kalendarza imprez sportowych oraz inicjowanie pomocy w rozwoju różnych form turystyki       i wypoczynku,

d)     inicjowanie i popieranie społecznej inicjatywy w dziedzinie budownictwa obiektów sportowych, urządzeń rekreacyjnych na terenie miasta i gminy,

e)     popieranie rozwoju prywatnych kwater turystycznych,

f)       współdziałanie w organizowaniu informacji turystycznej,

g)     administrowanie obiektami sportowymi i turystycznymi położonymi na terenie miasta i gminy, stanowiących własność gminy,

h)     nadzorowanie, kontrolowanie i koordynowanie eksploatacji obiektów  sportowych,

i)       prowadzenia prac z zakresu wyznaczania pól biwakowych; ich urządzenie i utrzymanie,

j)       urządzanie i prowadzenie kąpielisk i innych obiektów wypoczynku,

k)     kontrola posiadania badań specjalistycznych, urządzeń technicznych stosowanych w czasie imprez artystycznych, rozrywkowych                   i sportowych nasuwających zastrzeżenia, czy urządzenie to odpowiada warunkom bezpieczeństwa; współpraca w tym zakresie ze specjalistycznymi jednostkami,

l)       prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz ewidencji innych obiektów,

     w których są świadczone usługi hotelarskie,

        ł)   wykonywanie innych zadań gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu 

             i turystyki.

 

   3)  W zakresie spraw ochrony pożarowej:

 

a)     prowadzenie rejestru terenowych i zakładowych OSP,

b)     opracowanie programów ochrony przeciwpożarowej jako części planu budżetu,

c)     zgłaszanie potrzeb do projektu budżetu oraz wniosków dotyczących ochrony p.poż.,

d)     prowadzenie spraw związanych z działalnością komendanta OSP,

e)     prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad ochroną p.poż.           w urzędzie,

f)       współdziałanie z organami państwowej straży pożarnej i policji

             w sprawach dotyczących kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zapewnienia porządku  i bezpieczeństwa        w czasie akcji ratowniczej,

g)                 prowadzenie spraw przeciwpożarowych w ramach zadań wynikających  z przepisów o powszechnej ochronie RP,

h)     koordynacja prac innych stanowisk pracy w zakresie ochrony p.poż,

i)       współdziałanie z Komendą Powiatową Straży Pożarnych w zakresie kontroli stanu ochrony p.poż. oraz nadzór nad ochotniczymi strażami pożarnymi,

j)       prowadzenie spraw z zakresu powoływania straży pożarnych                 i wyznaczanie osób do pełnienia służby w tych jednostkach oraz  kontrolowanie ich działalności,

k)     wydawanie decyzji w sprawie dostarczania strażom pożarnym środków transportu do akcji ratowniczych i ćwiczeń,

        ł)   załatwianie w porozumieniu z komendą powiatową straży pożarnych   sprawy wypadków w czasie pełnienia służby straży pożarnych,

       m)  przyjmowanie od Zarządu OSP wykazu członków zwyczajnych  straży,

                   n) dokonywanie okresowych analiz i wytycznych stanu ochrony przeciwpożarowej,

                  o) inicjowanie i prowadzenie działalności popularyzatorskiej z zakresu ochrony p.poż.,

                  p) organizowanie i koordynowanie szkoleń i doskonalenie pracowników

                       w dziedzinie p.poż.,

                  r) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej,

                 

 

  4)  W zakresie spraw organizacyjnych:

 

      a)    wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym na rzecz organów ścigania, sądowych i innych.

     

   5)  W zakresie informatyzacji:

 

a)       udzielanie pomocy pracownikom Urzędu w obsłudze sprzętu komputerowego    i programów,

b)     prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na zakupy sprzętu, oprzyrządowania i usług  informatycznych,

c)      pełnienie obowiązków administratora  bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych elektronicznie, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami w tym zakresie.      

 

   6)  W zakresie witryny internetowej:

 

a)      współpraca z innymi podmiotami umieszczającymi dane dotyczące gminy i jej działalności w Internecie, w tym na stronie www.lipiany.pl oraz innych stronach branżowych,

 

   7)  W zakresie promocji gminy:

 

                 a) koordynacja poczynań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu   w dziedzinie promocji gminy: jej walorów, działań   i możliwości,

a)      przygotowywanie przy pomocy poszczególnych komórek Urzędu

            i jednostek gminy materiałów promocyjnych,

b)     koordynacja wydawnictw promocyjnych i ich kolportażu,

c)      angażowanie mieszkańców gminy i podmiotów gospodarczych wokół przedsięwzięć mających wpływ na rozwój gminy i jej promocję.

 

    8)  W zakresie świetlic wiejskich i środowiskowych:

 

a)      prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz podporządkowanymi stanowiskami :

     - stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - I,

     - stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – II,

b)     nadzór nad funkcjonowaniem Klubu Anonimowych Alkoholików „STERNIK  II” w Lipianach.

 

     9)  W zakresie organizacji pozarządowych:

 

a)      współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

     10)  W zakresie ochrony danych osobowych

 

a)      pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Lipianach. 

 

    11) Obsługa zbioru danych osobowych pod nazwą „ Rejestr wydawanych   zezwoleń na sprzedaż alkoholu”.

 

 

4.    Stanowisko do spraw zatrudnienia i handlu (w zakresie całokształtu   spraw za wyjątkiem kadrowych) Stanowisko  podporządkowane Sekretarz Gminy

 

     1)  W zakresie handlu:

 

      a) sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek handlowych

      b) organizowanie i urządzanie targowisk.

 

     2)  W zakresie  sprzedaży  i podawania napoi alkoholowych:

 

      a) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących liczby punktów

            i usytuowania placówek handlowych i gastronomicznych,

 b) przygotowanie decyzji w sprawach zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych na miejscu lub poza miejscem sprzedaży,

 c) przygotowanie zezwoleń na dodatkowe punkty sprzedaży napojów  alkoholowych,

                 d) współdziałanie z organami kontroli z zakresu przestrzegania ustawy  

                      o wychowaniu w trzeźwości,

      e) cofanie i odmowa wydania zezwoleń na sprzedaż napojów    alkoholowych,

                  f) prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych,

       g) kontrola realizacji opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

     3)  W zakresie działalności gospodarczej:

 

a)      prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej:

  -   wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

  - decyzji o wykreśleniu z ewidencji,

  - wydawanie decyzji o odmowie wpisu,

  - prowadzenie rejestrów.

b)      udzielanie informacji i przygotowywanie wypisów z ewidencji działalności gospodarczej,

 

 

    4) W zakresie zaopatrzenia w odzież i obuwie robocze, środki ochrony      indywidualnej,  środki czystości oraz zasad gospodarowania odzieżą:  

 

       a) zaopatrzenie i wydawanie (z obowiązkiem rozliczenia się)   pracownikom Urzędu  Miejskiego  odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej zgodnie                 z normami określonymi  w Zakładowym Regulaminie Pracy                 i przepisach szczególnych oraz pozostałych środków rzeczowych,

                   b)   naliczanie   ekwiwalentów pieniężnych zgodnie z przepisami,

c) dopilnowanie aby środki te były stosowane zgodnie  z przepisami.

 

     5)  Obsługa zbioru danych osobowych pod nazwą „ Rejestr wydawanych  zezwoleń na sprzedaż alkoholu”.

           6) Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych  pochodzących z nielegalnego źródła.

         

      5    Stanowisko do spraw kontroli i informacji  publicznej

 

     1) W zakresie biuletynu informacji publicznej (stanowisko podporządkowane   Sekretarz Gminy):

 

a)     bieżące zbieranie informacji i danych od poszczególnych pracowników Urzędu  i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz bieżące ich publikowanie na stronie internetowej www.bip.lipiany.pl,

b)     przekazywanie tych danych jednostce prowadzącej BIP (TV Alfa), kontrola aktualności i zakresu informacji umieszczanych w BIP Urzędu.

c)     udzielanie i koordynowanie przekazywania do publicznej wiadomości  i na wniosek informacji publicznej z Urzędu:

      - umieszczanie informacji w Internecie,

      - udostępnienie informacji w Urzędzie,

      - sporządzenie informacji wraz z określeniem i pobraniem opłaty za  jej  przygotowanie,

d)     przygotowanie decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej.

 

    2) W zakresie windykacji należności cywilnoprawnych a także z zakresu  egzekucji świadczeń społecznych (stanowisko podporządkowane Skarbnikowi):

 

a)     na podstawie wykazów dłużników kierowanie wniosków

     o zapłatę w drodze  postępowania sądowego, postępowania administracyjnego,

b)     kierowanie orzeczeń sądowych do realizacji przez komornika,

c)     prowadzenie dokumentacji dotyczących windykacji należności cywilnoprawnych,

d)     podejmowanie wszelkich prawem dopuszczalnych działań celem wyegzekwowania od w/w osób nałożonych na nie świadczeń

     i wnioskowanie   do innych instytucji i osób  o podejmowanie takich samych działań,

e)     prowadzenie dokumentacji egzekucyjnej w zakresie windykacji należności cywilnoprawnej i w  zakresie egzekucji świadczeń społecznych.

      3)  Prowadzenie dokumentacji  dotyczących przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

     4) Dokonywanie rozliczeń finansowych związanych z ośrodkiem nad jeziorem Chłop.

 

       5) W zakresie spraw organizacyjnych:

        a) prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazywanie ich na stanowiska pracy oraz innym jednostkom do załatwienie według właściwości,

   b) koordynowanie i kontrola terminowego załatwiania skarg i wniosków przez  stanowiska i jednostki podporządkowane Radzie oraz opracowanie w tym   zakresie zbiorczej informacji   i sprawozdań,

             c) wykonywanie czynności pełnomocnika ds. przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu gospodarczego wartości z nieujawnionych źródeł. przełożonych wynikających z potrzeb funkcjonowania urzędu.

 

     6.  Stanowisko do spraw rolnych i drogownictwa.

 

    1)  W zakresie drogownictwa:

 

a)     kontrola stanu technicznego i jakości utrzymania oraz ochrony całości sieci drogowej na terenie administrowanym przez Urząd,

b)     prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,

c)     opracowanie projektów planów finansowych i rzeczowych      w zakresie

      bu­dowy, modernizacji,  utrzymania i budowy dróg oraz obiektów mostowych,

d)     rozpatrywanie skarg, postulatów i wniosków dotyczących stanu sieci

      dro­gowej i organizacji ruchu drogowego,

e)     wnioskowanie o środki finansowe na roboty drogowe,

f)       nadzorowanie realizacji planów drogowych oraz udział  w rozliczaniu    wy­konania tych planów,

g)      organizowanie wykonawstwa robót drogowych oraz nadzór nad wykonywaniem i ja­kością tych prac,

h)     uczestnictwo w odbiorach robót drogowo-mostowych wykonywanych na terenie gminy,

i)       współpraca z zarządami dróg publicznych oraz innymi organizacjami

      i in­stytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg i urządzeń drogowych,

j)       ochrona dróg i opieka nad stanem ich zadrzewienia,

k)     organizacja przygotowań do zimowego utrzymania dróg, koordynacja utrzymania dróg w okresie zimowym oraz nadzorowanie realizacji planów współdziałania zakładów pracy ze służbami drogowymi oraz z PKP,

l)       prowadzenie spraw związanych ze szkodami na drogach,

m)   współdziałanie w przygotowaniu dokumentacji na roboty drogowe   oraz  w prowadzeniu inwestycji na tych drogach,

n)     ewidencjonowanie posiadanych oraz zleconych dokumentacji projektowo­-kosztorysowych,

o)     wnioskowanie i opiniowanie założeń projektów rozwiązań komunikacyj­nych w aspekcie potrzeb transportowych, bezpieczeństwa i organizacji ru­chu drogowego,  stosowanych technologii i materiałów do robót drogowych,

p)     opiniowanie projektów przebiegu linii komunikacji publicznej,

q)     kontrola stanu utrzymania przystanków komunikacji publicznej pod względem bezpieczeństwa  i ich estetyki,

r)      nadzór nad organizacją ruchu drogowego oraz koordynacja zarządzaniem ruchem na drogach,

s)      współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego  z właściwymi jednostkami i organami kontroli,

t)       koordynacja działalności instytucji i organizacji społecznych,

      młodzieżo­wych, szkolnych itp. w dziedzinie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu,

u)     prowadzenie okresowych kontroli stanu oznakowania dróg

     i przejazdów kolejowych,

v)     popularyzacja przepisów o ruchu drogowym oraz nadzór nad ich 

      przestrze­ganiem     i stosowaniem,

w)   dokonywanie analiz stanu bezpieczeństwa na drogach oraz opracowywanie projektów programów poprawy w tym zakresie,

x)     prowadzenie całokształtu spraw związanych z oświetleniem dróg,

y)     rozpatrywanie wniosków na zajęcie dróg w sposób szczególny (zawody sportowe, manifestacje, pielgrzymki, procesje itp. inne imprezy   na dro­gach),

z)      opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz nadzorowanie realizacji postanowień wynikających z obowiązujących przepisów 

i norm prawnych  (np.,: ustaw   ,,prawo o ruchu drogowym”, ustawa

o drogach publicznych itp.),

        ź)  naliczanie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego i innych opłat z tym związanych.

 

  2)  W zakresie spraw rolnych:

 

        a) prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych:

   - kontrola odłogowania gruntów,

   - kontrola obowiązku  zdjęcia wierzchniej warstwy ziemi uprawnej przy realizowanych robotach ziemnych,

   - wykorzystanie gruntów rolnych komunalnych,

   - kontrola realizacji zadań wynikających z przepisów o rekultywacji           i ochronie   gruntów rolnych i  leśnych,

        b)  prowadzenie teczek gospodarstw rolnych,

        c)  wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że nieruchomość rolna stanowi odrębne gospodarstwo rolne,

        d) współpraca z samorządem wiejskim,

        e) współudział w pracach związanych ze scalaniem i wymianą gruntów,

        f)  współdziałanie z KRUS w zakresie świadczeń na rzecz rolników,

        g)  współudział w opracowywaniu programów oraz projektów planów

            w za­kresie rolnictwa,

        h)  współpraca ze służbami instruktażowo - doradczymi, zrzeszeniami branżo­wymi  w zakresie produkcji rolnej,

        i)   zbieranie danych do opracowania okresowych informacji oraz sprawozdań   z zakresu rolnictwa,

       j)  przygotowywanie materiałów na narady i  zebrania poświęcone przygotowa­niu i przebiegowi kampanii w rolnictwie,

       k) załatwianie skarg i wniosków z zakresu produkcji rolnej, w tym komisyjne badanie szkód i strat,

       l)   prowadzenie spraw związanych z okresowymi spisami rolnymi,

       ł)    prowadzenie spraw zleconych gminie z zakresu zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych.

 3)  Obsługa zbioru danych osobowych pod nazwą „ Dane dla potrzeb postępowania w sprawach licencji uprawniających do zarobkowego wykonywania transportu drogowego”.

        4) Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych  pochodzących z nielegalnego źródła.

 

   7.  Stanowisko do spraw gospodarki wodnej i  ochrony środowiska

 

  1)W zakresie ochrony środowiska – realizacja zadań z zakresu zadań własnych gminy w tej dziedzinie, a zwłaszcza:

 

a)      uwzględnienie potrzeb ochrony środowiska w planach zagospodarowania prze­strzennego i planach społeczno-gospodarczego rozwoju,

b)     uwzględnienie wymagań ochrony środowiska przy ustalaniu                    i opiniowaniu lokali­zacji inwestycji oraz w ramach sprawowanego nadzoru urbanistyczno budowlanego,

c)      inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska podejmowanych przez jednostki państwowe, spółdzielcze, organizacje społeczne osoby prawne i fizyczne,

d)     zgłaszanie wniosków i postulatów o podjęcie decyzji zmierzających do racjonalne­go wykorzystania walorów przyrodniczych środowiska, krajobrazu i parków miej­skich oraz zgłaszanie wypadków ich zagrożenia,

e)      organizowanie doraźnych działań zmierzających do zapobiegania awaryjnemu zagrożeniu środowiska lub do ograniczenia ujemnych dla środowiska skutków awarii,

f)       współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska,

g)      nadzór nad  komunalnymi obiektami służącymi ochronie środowiska – organizacja ich funkcjonowania a także  grzebowiskiem  środków ochrony roślin w Wołczynie oraz innymi obiektami  nie stanowiącymi własności gminy,  a służącymi  poprawie  i ochronie środowiska,

h)      współpraca ze służbami ochrony środowiska  gmin, powiatu, województwa

      i innymi służbami celem podniesienia poziomu ochrony środowiska

      w gminie i pozyskania w tym celu  środków,

i)        organizowanie, koordynowanie i nadzór nad administracjami komunalnych urządzeń z zakresu ochrony środowiska oraz jednostkami świadczącymi usługi      w tym zakresie, wydawanie w tym zakresie zezwoleń,

j)        organizowanie wykonania zadań własnych gminy zawartych

      w ustawie o porządku utrzymaniu czystości, w tym między innymi:

-         projektowanie przepisów gminnych i przedkładanie ich do uchwalenia organom gminy, wydawanie zezwoleń  na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu unieszkodliwianiu nieczystości,

-         zlecanie i nadzór prowadzonych prac w zakresie utrzymania porządku, czystości, zieleni i pochówku,

     k)  prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarowaniem                                  i funkcjonowaniem gminnego funduszu ochrony środowiska,

     l) prowadzenie rejestrów z zakresu oddziaływania na środowisko,           opiniowanie programów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,

    m) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

     n) wydawanie zezwoleń na  prowadzenie działalności polegających na zbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych.

 

  2)  W zakresie gospodarki wodnej:

 

a)     współpraca z instytucjami i podmiotami działającymi w zakresie gospodarki wod­nej oraz rybactwa śródlądowego w zakresie wykonywania zadań własnych gminy oraz ochrony interesów gminy i jej mieszkańców,

b)     prowadzenie wszystkich spraw należących do zadań własnych gminy

      z zakresu za­opatrzenia w wodę i uregulowania stosunków wodnych,      w tym:

-  wykonywanie praw i obowiązków właściciela nad komunalnymi obiektami zaopatrzenia w wodę,

-  prowadzenia spraw z zakresu przekazywania i nadzorowanie administrowaniem  urządzeniami i siecią wodociągową,

-             kontrolowanie, analizowanie, planowanie oraz czuwanie nad wykonawstwem remontów, modernizacji i rozbudowy urządzeń zbiorowego zaopatrzenia  w wo­dę,

-  współudział w procesie kształtowania i ustalania cen wody na terenie gminy.

 

  3)              W zakresie spraw leśnych:

 

a)opiniowanie rocznych planów łowieckich,

b)     współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, nadleśniczymi Lasów Państwowych w sprawach związanych                               z zagospodarowaniem obwodów łowieckich w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny,

c)przyjmowanie od Zarządów obwodów łowieckich oraz właścicieli, posiadaczy Zarządów gruntów zgłoszenia o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt dziko żyjących, które mogą być przeniesione na ludzi lub zwierzęta gospodarskie,

d) prowadzenie spraw z zakresu wykorzystywania i przeznaczaniem  gruntów na cele leśne,

e) prowadzenie spraw lasów komunalnych,

f)   nadzór nad zadrzewieniem terenu całej gminy, w tym

   w szczególności:

-         orzeka i nakazuje usunięcie drzew chorych przy współpracy                           z Konserwatorem Przyrody,

-         wyraża zgodę na usunięcie drzew i krzewów lub wnioskuje                   o wyrażenie takiej zgody do Starostwa Powiatowego,

-         inicjuje rozwój i tworzenie terenów zielonych w gminie a zwłaszcza na terenie wiejskim.

   4)  W zakresie pełnomocnictwa do spraw niejawnych

          a)  zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

          b)  ochrona systemów i sieci komputerowej,

          c)  zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,

          d) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania  przepisów     

             o ochronie tych informacji,

          e) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

                f) opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

          g)szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

      5)  Obsługa zbioru danych osobowych pod nazwą „ Dane dla potrzeb postępowania w sprawach licencji uprawniających do zarobkowego wykonywania transportu drogowego”.

          6)  Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych  pochodzących z nielegalnego źródła.

 

    8.     Stanowisko ds. obsługi interesantów i spraw administracyjnych

 

            Do zadań należą:

           

          1)  Obsługa centrali telefonicznej.

          2)  Udzielanie interesantom  informacji o pracy urzędu.

          3) Udostępnianie interesantom materiałów promocyjnych gminy.

          4) Udostępnianie interesantom niezbędnych druków  dotyczących  zakresu załatwianej sprawy.

          5) Kserowanie dokumentów.

          6) Skanowanie dokumentów i przekazywanie na skrzynki podawcze.

          7) Prowadzenie rejestrów spraw wpływających do urzędu w wersji papierowej.

          8) Przygotowanie decyzji administracyjnej w zakresie stypendiów dla uczniów.

          9) Zabieganie o środki finansowe na zabezpieczenie potrzeb w zakresie stypendiów dla uczniów oraz na przygotowanie zawodowe.

        10)  Prowadzenie i rozlicznie dotacji dla wspólnot mieszkaniowych oraz obsługa komisji w/w  sprawie.

 

    9.     Stanowisko robotnika gospodarczego obiektu sportowego

 

    1) W zakresie prac związanych z boiskiem i obiektem sportowym:

        a) przygotowanie boiska do meczy piłkarskich mistrzowskich                       i   towarzyskich ( seniorów, juniorów i trampkarzy ),    

       b)  przygotowanie strojów dla piłkarzy do gry w podwójnej ilości –  dochodzą mecze wyjazdowe,

       c)   każdorazowo po meczach i treningach posprzątanie obiektu sportowego, zwłaszcza szatni piłkarskich, pomieszczeń natrysków         i toalet,

       d)  dbanie o obiekt sportowy i budynek szatni:

     - koszenie przyległych terenów do obiektu sportowego,

    - sprzątanie całego obiektu sportowego,

    - utrzymanie porządku w budynku Klubu Sportowego (dokonywanie drobnych napraw),

      e) pomoc przy przygotowaniu posiłków regeneracyjnych dla sędziów           i piłkarzy.

 

 

     10. Stanowisko konserwatora

 

         Do zadań należy:

 

1)  Konserwacja instalacji elektrycznej w budynku.

2)  Obsługa kotłowni gazowej w budynku urzędu.

3)  Naprawa sprzętu biurowego w budynku urzędu.

4)  Prace porządkowe gospodarcze na obiektach komunalnych miasta.

5)  Roznoszenie przesyłek listowych w obrębie miasta.

6)  Dokonywanie drobnych napraw w Urzędzie.

 

    11.  Stanowisko robotnika  gospodarczego-I

 

          Do zadań należy:

         1) W tygodniu, w którym praca wykonywana jest w godzinach od 700 do 1300 :

           - codzienne otwieranie urzędu o godzinie 700 ,

     - codzienne przynoszenie poczty o godz. 900.

         2)  W tygodniu, w którym praca wykonywana jest w godzinach od 1300 do 1900 :

        -codzienne odnoszenie o godz. 1440 poczty,

        codzienne zamykanie urzędu o godzinie 1900.

 

3) Sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitariatów i korytarzy znajdujących  się na parterze budynku Urzędu   (łącznie z myciem okien).

4)  Mycie okien w biurze Rady Miejskiej.

5) Opróżnianie koszy przeznaczonych do składowania papieru, makulatury –   bezpośrednio po zakończeniu pracy w biurach  i usuwanie tych odpadków do odpowiednich zasobników poza teren budynku biura.

6) Dopilnowanie aby po zakończonej pracy w budynku urzędu były wygaszone  światła, wyłączone urządzenia elektryczne i przenośne urządzenia grzewcze, zamknięte źródła wody oraz zamknięte wszystkie okna.

7)  Codzienne zamykanie pomieszczeń Urzędu po skończonej pracy.

8) Wykonywanie wszystkich innych poleceń przełożonego, a związanych

     z zajmowanym stanowiskiem pracy.

    9) Codzienne utrzymanie w czystości terenu wokół budynku ( w okresie zmiany pracy w godzinach porannych ).

         10)  Doraźne utrzymanie w czystości sanitariatów na parterze urzędu.

 

     12.  Stanowisko robotnika gospodarczego-II

 

        Do zadań należy:

         1)  W tygodniu, w którym praca wykonywana jest w godzinach od 700  do 1300

     -  codzienne otwieranie urzędu o godzinie 700 ,

   przynoszenie poczty o godz. 900.

         2) W tygodniu, w którym praca wykonywana jest w godzinach od 1300 do 1900 :

     - codzienne odnoszenie o godz. 1440 poczty,

     - codzienne zamykanie urzędu o godzinie 1900.

         3) Sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitariatów i korytarzy znajdujących się  na piętrze   budynku Urzędu  łącznie z myciem okien ( za wyjątkiem okien w biurze Rady Miejskiej).

         4)  Doraźne utrzymanie w czystości sanitariatów na parterze urzędu.

         5) Opróżnianie koszy przeznaczonych do składowania papieru, makulatury – bezpośrednio po   zakończeniu pracy w biurach i usuwanie tych odpadków do odpowiednich zasobników poza teren budynku biura.

         6) Dopilnowanie aby po zakończonej pracy w budynku urzędu były wygaszone światła, wyłączone urządzenia elektryczne i przenośne urządzenia grzewcze, zamknięte źródła wody oraz zamknięte wszystkie okna.

         7) Codzienne zamykanie pomieszczeń Urzędu po skończonej pracy.

         8) Wykonywanie wszystkich innych poleceń przełożonego, a związanych  

            z    zajmowanym stanowiskiem pracy.

         9) Codzienne utrzymanie w czystości terenu wokół budynku ( w okresie  zmiany pracy w godzinach porannych ).

     13. Stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – prowadzący świetlicę opiekuńczo-wychowawczą

 

            Do zadań należy:

         1) Praca z grupą dzieci.

         2) Praca z dziećmi w kontakcie indywidualnym, w tym pomoc w nauce,  organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw.

         3)Współpraca z instytucjami (gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, szkoła, ośrodek pomocy społecznej, sąd rodzinny, powiatowe centrum pomocy rodzinie itp.), które mogą pomóc rodzinie w rozwiązywaniu jej problemów a zwłaszcza w zakresie podejmowania interwencji wobec osób uzależnionych  i   współuzależnionych.

 

      14.  Stanowisko robotnika gospodarczego boisk sportowych i plaż

 

      

    1)  W zakresie prac związanych z przygotowaniem plaży przy

            ul. Lipowej i kąpieliska nad jeziorem Chłop:

a)  naprawa pomostów,

b) nawożenie piachu celem wyrównania linii brzegowej,

c)  ustawienie koszy na śmieci,

d) koszenie trawy na plaży,

e)  przygotowanie pomieszczenia ratownika zgodnie z wymogami PIS,

f)  ustawienie ślizgawek wodnych,

g)  odgrodzenie brodzika dla dzieci na kąpielisku nad jeziorem Chłop,

h)  wykonywanie drobnych napraw w domku Urzędu na Ośrodku   Wypoczynkowym na Osetnej,

i)   przygotowanie pomieszczenia toalety na plaży przy ul. Lipowej zgodnie z wymogami PIS,

j)  dbanie o ogrodzenie plaży,

k) oznakowanie plaż.

       2) W zakresie utrzymania boiska sportowego przy ul. Lipowej.

                  a) koszenie trawy na boisku,

                  b) nawożenie i podlewanie  i inne zabiegi pielęgnacyjne wg potrzeb na płycie boiska.

        3) W zakresie utrzymania boiska sportowego „Orlik”

              -   dbałość o estetykę obiektu wewnątrz  i  na zewnątrz.

        4) Nadzór nad utrzymaniem czystości na wiejskich obiektach sportowo-rekreacyjnych.

          4)  Udzielanie pierwszej pomocy medycznej w urzędzie.

          5) Wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej                     i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

        6)  Dbać o czystość i  przestrzegać zasad BHP w miejscu pracy.

       

 

             § 27.   Urząd Stanu Cywilnego

 

a.      W zakresie aktów stanu cywilnego:

 

a)        prowadzenie księgi urodzeń, małżeństw i zgonów,

b)        sporządzenie odpisów aktów zarejestrowanych w księgach,

c)        kompletuje dokumenty wymagane przepisami do poszczególnych rodzajów akt składa je w teczkach stanowiących akta zbiorcze,

d)         sporządza akty urodzeń dzieci, przyjmuje zgłoszenia o urodzeniu dziecka       w innej gminie,

e)         przyjmuje oświadczenie o uznaniu dziecka i nadaniu dziecku imienia

       i  nazwiska,

f)          prowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia daty i miejsca urodzenia  dziecka,

g)    przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz sporządza akty  małżeństw zawartych w tym Urzędzie,

h)        sporządza akty zgonu zmarłych,

i)      sporządza odpisy  każdego aktu sporządzonego w księgach USC,

j)     przechowuje księgi urodzeń, małżeństw i zgonów oraz akta zbiorowe prowadzone przez ten Urząd,

k)        wydaje wypisy z ksiąg stanu cywilnego,

l)          wypisuje wzmianki dodatkowe w księgach USC,

m)      zawiadamia inne USC o sporządzanych aktach,

n)        wypełnia i przesyła formularze statystyczne do GUS-u,

o)        prowadzi akta zbiorcze i skorowidze do ksiąg USC,

p)   wysyła do Sądu Grodzkiego wnioski o ukaranie w trybie orzecznictwa karno-administracyjnego osób, które nie dopełniły w wyznaczonym terminie obowiązku zgłoszenia w USC aktu urodzenia lub zgonu,

q)   wpisuje postanowienia sądowe o ustaleniu treści aktu, jeżeli akt nie został sporządzony,

r)     przyjmuje oświadczenia od kobiet rozwiedzionych o powrocie do poprzedniego           nazwiska,

s)         prowadzi inne czynności określone przepisami prawa,

t)          prowadzi archiwum i wydaje wypisy z ksiąg archiwalnych,

u)    wydaje zezwolenia na zawarcie małżeństwa bez miesięcznego terminu wyczeki­wania,

v)    wydaje zezwolenia na zawarcie małżeństwa w USC, w którego okręgu żaden z przyszłych małżonków nie ma miejsca zamieszkania,

w)  wydaje decyzje o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego

    w  sporządzonym akcie stanu cywilnego,

x)    wyraża zgodę na wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego obywatelom nie będącym najbliższymi krewnymi osoby, której akt dotyczy,

y)        organizuje uroczystości świeckie: 25-lecia, 50-lecia i 75-lecia pożycia małżeńskiego.

 

      2)   W zakresie dowodów osobistych:

 

a)    sporządza i wydaje dokumenty tożsamości,

b)    prowadzi rejestr rozliczeń dowodów tożsamości,

c)    prowadzi  teczki osobowe wydanych dokumentów tożsamości.

 

     3)    W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ewidencji  i kontroli  ruchu  lud­ności:

 

a)        wydawanie decyzji w sprawach zezwolenia lub zakazu na zorganizowanie zabawy publicznej bez lub ze sprzedażą napojów alkoholowych, po uprzednim przygoto­waniu tej decyzji,

b)        prowadzenie kart osobowych mieszkańców oraz wydawanie poświadczeń    kart  zamieszkania

c)         kontrola książek meldunkowych oraz czynności osób prowadzących księgi meldunkowe,

d)        przyjmowanie zgłoszeń  meldunkowych,

e)        dokonywania we właściwych dokumentach osobistych wpisów

       o dopełnienie obo­wiązku meldunkowego,

f)          prowadzenie skorowidza pobytu czasowego,

g)        prowadzenie skorowidza pobytu czasowego cudzoziemców,

h)        potwierdzenie na wnioskach o wydanie dowodu osobistego zameldowania,

i)          uzupełnianie KOM-ów na podstawie aktów stanu cywilnego, WKU

       i dowodów osobistych,

j)          zawiadamianie właściwych organów wojskowych o zmianach ewidencyjnych do­tyczących osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu,

k)   przekazywanie do Centralnego Biura Adresowego  oraz innym właściwym organom danych o zmianach ewi­dencyjnych dotyczących stałych mieszkańców i osób przebywających czasowo,

l)      sporządzanie list i zestawień ludności dla potrzeb Służby Zdrowia, organów woj­skowych, szkół i innych organów za zgodą Burmistrza  Lipian,

m)      przesyłanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie                 i zmianach  w ewidencji dzieci w wieku 3 – 18 lat,

n)        prowadzenie ewidencji testamentów i poświadczeń materialnych

      w granicach uprawnień Burmistrza i Kierownika USC,

 o) współpraca z innymi organami administracji samorządowej: USC, organami poli­cji, organami samorządu mieszkańców,

  p)  prowadzenie rejestru wyborców,

  r) prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie wymeldowania osób z urzędu bądź na wniosek.

 

       4)  W zakresie zbiórek publicznych i imprez masowych:

a)  przygotowanie decyzji w sprawie zezwoleń i zakazów organizowania   zbiórek publicznych i imprez masowych,

b)  kontrola prowadzenia zbiórek publicznych i imprez masowych na terenie gminy.

 

 

                                  § 28. Referat ds. pozyskiwania środków poza budżetowych, inwestycji i planowania przestrzennego, budownictwa,  pozyskiwania środków pozabudżetowych

 

         1.   Stanowisko kierownik referatu i podległe stanowiska

 

               Do zadań Kierownika referatu należy:

              1) nadzór nad  podporządkowanymi  mu stanowiskami pracy:

                  a)   stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego,

            b)   stanowisko  ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych,

              2) koordynacja procedur dotyczących zamówień publicznych realizowanych   przez Urząd w zakresie inwestycji i remontów,

              3) pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym środków unijnych  oraz ich rozliczanie,

            4) inicjowanie i organizowanie niezbędnych materiałów i opracowań   planistycznych w zakresie niezbędnym do pozyskiwania środków pozabudżetowych,

5) nadzór nad prowadzeniem procedur i prac związanych z planowaniem przestrzennym oraz budownictwem,

              6) planowanie zadań inwestycyjnych i remontowych,

              7) sporządzanie sprawozdań z zakresu działalności referatu,

              8) przygotowywanie projektów uchwał w ramach referatu,

9) współpraca i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych jednostek organizacyjnych gminy,

            10) prowadzenie bazy terenów i urządzeń gminnych przeznaczonych do dalszego  inwestowania, współpraca w tym zakresie z jednostkami             i podmiotami pozagminnymi,

11) udzielanie pomocy osobom fizycznym i podmiotom ubiegającym się          o środki   unijne,

            12) obsługa zbiorów osobowych pod nazwą:

     - „ Decyzje o warunkach zabudowy”

     - „ Urząd Stanu Cywilnego”

     - „ Dowody Osobiste”

     - „ Ewidencja ludności”. 

          13) Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych  pochodzących z nielegalnego źródła.

 

        2.  Stanowisko do spraw budownictwa i planowania przestrzennego

 

    1) W zakresie realizacji prawa budowlanego i planowania przestrzennego:

 

a)   prowadzenie rejestru wpływających wniosków o ustalenie warunków zabudowy,

b)   uczestnictwo i koordynacja procesu przygotowania projektów decyzji

     o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na inwestycje realizowane na terenie miasta   i gminy,

c)   prowadzenie spraw związanych z nadaniem numerów porządkowych

    nieruchomości i nazw ulic,

d)   prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem  nieruchomości,

e)   współdziałanie ze służbami budowlanymi Powiatu i Nadzoru Budowlanego w zakresie realizacji procesów budowlanych na terenie miasta i gminy Lipiany,

f)prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,

g)   zbieranie wniosków i ich załatwianie w zakresie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy,

h)   kompletowanie niezbędnych danych do studium i planów zagospodarowania przestrzennego, nadzór nad ich wykonaniem oraz przedkładanie rozwiązań Radzie celem uchwalenia,

i) zlecanie wykonania studium i planów zagospodarowania przestrzennego, nadzór nad ich wykonaniem oraz przedkładanie rozwiązań Radzie celem uchwalenia,

j)wdrażanie uchwalonych uregulowań dotyczących zagospodarowania przestrzennego,

k)   wydawanie zaświadczeń i opinii dotyczących przeznaczenia terenów

     i obiektów  w planie przestrzennego zagospodarowania,

l) wykonywanie innych czynności planistycznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego terenów całej gminy i jej wydzielonych obszarów – leżących    w sferze zadań własnych gminy, określonych przepisami prawa,

m) obsługa techniczno-biurowa Gminnej Komisji Urbanistycznej,

n)   współpraca ze stanowiskiem do spraw inwestycji w zakresie przygotowania, prowadzenia i odbioru inwestycji remontów obiektów    i urządzeń gminnych oraz udział w tych komisjach.

 

  2) W zakresie spraw lokalowych:

 

a)   Współdziałanie z administrującym komunalnym zasobem mieszkaniowym gminy Zakładem Budżetowym w zakresie określania    i przestrzegania zasad eksploatacji i wynajmowania mieszkań i innych nieruchomości oraz w zakresie utrzymania tego zasobu                        w odpowiednim stanie technicznym.

 3) Obsługa zbioru danych osobowych pod nazwą „ Decyzje o warunkach    zabudowy”.

        4) Przygotowanie wniosku i  występowanie z wnioskiem o naliczenie opłaty planistycznej.

 

   3.      Stanowisko do spraw budownictwa, inwestycji i zamówień  publicznych

 

   1)     W zakresie budownictwa :

 

a)  współdziałanie z zarządcami obiektów budowlanych stanowiących własność komunalną w zakresie bieżącego nadzoru nad stanem technicznym, ocenie ich stanu oraz rozpoznawaniu i ustalaniu niezbędnego zakresu prac remontowych,

 b) prowadzenie wszystkich spraw  w zakresie remontów

      i inwestycji gminnych,  w tym:

   -przygotowanie dokumentacyjne robót, włącznie z kosztorysowaniem prac   remontowych,

   - zlecanie przeprowadzenia prac i robót budowlanych,

   -kontrola realizacji robót ,

   -odbiory robót (przejściowe, końcowe i pogwarancyjne),

c)  bieżące współdziałanie ze stanowiskami do spraw planowania przestrzennego i budownictwa  pod kątem zapewnienia ładu przestrzennego i maksymalnego wykorzystania terenów oraz prowadzenia inwestycji gminnych.

 

  2) W zakresie inwestycji gminnych :

 

Powadzenie całokształtu spraw związanych z prowadzeniem inwestycji                      z ramienia gminy Lipiany, a w szczególności:

a)  prowadzenie planów inwestycji gminnych i sporządzanie wniosków     w tym zakresie do budżetu gminy,

b)  przygotowanie i kompletowanie niezbędnej dokumentacji technicznej

    i projektowej do wydania pozwoleń na budowę inwestycji i umów

    z wykonawcami.

c)  nadzór nad prowadzonymi inwestycjami gminnymi realizowanymi przez wykonawców:

-   uczestnictwo w częściowym i końcowym odbiorze robót,

-   egzekwowanie wywiązania się przez wykonawców z udzielonej gwarancji  i rękojmi oddanych robót,

                d)  przestrzeganie i wykonywanie w całym procesie inwestycyjnym zasad

                     i przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

  e)  organizowanie i prowadzenie inwestycji i remontów prowadzonych bezpośrednio przez Urząd Miejski, w tym między innymi:

  - prowadzenie postępowania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, wybór ofert indywidualnych wraz z umowami na wykonanie robót budowlanych zlecanych przez Urząd,

  - nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi zlecanymi przez Urząd, odbiór robót zlecanych przez Urząd Miejski,

  - sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych robót budowlanych prowadzo­nych przez Urząd,

  - przygotowywanie i oddawanie do eksploatacji i użytkowania obiektów gminnych.

 

    3) W zakresie zamówień publicznych:

 

a)     przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i uczestnictwo

     w całym procesie udzielania zamówień publicznych przy realizacji inwestycji gminnych i prac remontowych,

b)     udzielanie pomocy merytorycznym pracownikom Urzędu

     w prowadzeniu przez nich procedur zamówień publicznych, leżących   w ich sferze działania.

c)     przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnego źródła.

   4)  Obsługa zbioru danych osobowych pod nazwą „ Decyzje o warunkach    zabudowy”.

         5) Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych  pochodzących z nielegalnego źródła.

            6)  Przygotowanie wniosku i  występowanie z wnioskiem o naliczenie opłaty adiacenckiej.

 

 

                § 29.  Referat Finansów i Mienia Komunalnego

 

 

            Do zadań Referatu Finansów i Mienia Komunalnego należy:

 

 

1) przygotowywania materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,

2) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu oraz jednostek gminnych,

3) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy,

4) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,

5) sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych gminy,

7) prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym (ruchomym i nieruchomościami) w tym spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości , a w szczególności związanych z:

            a) gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami  zabudowanymi

               i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę,  w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd, przekazywaniem ich na cele szczególne oraz sprzedaż,

b) ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,

           c)organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,

           d) nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy,

           e) komunalizacja gruntów,

           f) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,

           g) tworzenie zasobu gruntów i gospodarowanie nim - zgodnie

               z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,

         8) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie stanu mienia komunalnego i wyniku finansowego gminy,

         9) przygotowywanie sprawozdań finansowych,

        10) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych

i prawnych,

        11) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat  lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości gminy, a w szczególności:

a)      prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

b)     gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

c)      przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków

      i opłat,

d)     podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

e)      prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

f)       przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków           i opłat,

g)      przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i płat.

  12} windykacja należności cywilnoprawnych.

 

            Zadania referatu realizuje Skarbnik Gminy z następującymi stanowiskami pracy:

 

1. Stanowisko do spraw kontroli, płac i rozliczeń w Urzędzie Miejskim               w Lipianach          

1)      Sprawowanie nadzoru i kontroli nad pracownikami referatu finansów              i mienia komunalnego wspólnie ze Skarbnikiem gminy oraz w czasie jego nieobecności.  

2)      Zastępowanie skarbnika gminy w zakresie udzielania kontrasygnaty na czynności mogących spowodować powstanie lub powodujących powstanie zobowiązań budżetu gminy w zakresie określonym przez upoważnienie udzielone na piśmie przez skarbnika gminy.

3)      Dekretowanie dokumentów stanowiących podstawę zapisów w ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującą szczegółową klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz  rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych, urzędu miejskiego i ośrodka pomocy społecznej.

4)      Naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń i pozostałych należności pieniężnych dla pracowników i zleceniobiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami:

       a) naliczanie wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników na podstawie

- umowy o pracę,  

- umowy zlecenia lub o dzieło zgodnie z zawartymi umowami,

 b) naliczanie wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów podatków            i opłat lokalnych zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej lub zawartymi umowami,

                    c)prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych gminy objętych obsługą księgową,

d)     naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych            i nadzorowanie terminowego jego przekazania na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego,

e)     sporządzanie deklaracji na podatek dochodowy w obowiązujących terminach,

f)       naliczanie zasiłków chorobowych na czas niezdolności do pracy,

g)     wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia na wniosek pracownika lub byłych pracowników lub byłych pracowników.

      5) Naliczanie składek od wynagrodzeń zgodnie  z obowiązującymi przepisami,    a w szczególności:

a)      naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Urzędu Miejskiego, MGOK, MiGBP, Przedszkola, Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola Miejskiego oraz podopiecznych ośrodka pomocy społecznej, 

b)      naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń, umów o dzieło oraz ich terminowe odprowadzanie,

c)      naliczanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od pracowników oraz umów zleceń,

d)      sporządzanie deklaracji na fundusz ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, PFRON i przekazywanie ich                 w obowiązujących terminach,

e)      sporządzanie raportów miesięcznych o wysokości odprowadzanych składek na fundusz ubezpieczeń społecznych       i zdrowotnych dla pracowników,

f)        występowanie do właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych o interpretację przepisów dotyczących wszelkich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne objętych zakresem czynności,

       6) Prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług, a w szczególności:

a)      kontrola prawidłowości naliczania podatku VAT przez osoby odpowiedzialne za  wystawianie faktur i rachunków,

b)      prowadzenie ewidencji podatku VAT oraz przekazywanie kwot podatku we właściwych wysokościach i w terminach ustalonych przepisami.

7) Występowanie do właściwego organu  skarbowego o interpretację   przepisów dotyczących wszelkich podatków objętych zakresem czynności.

8) Kontrola pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów stanowiących podstawę dokonywania wydatków Urzędu Miejskiego, OPS.

9)      Dokonywanie rozliczeń inkasentów podatków i opłat, a w tym:

a)      ustalenie prawidłowości sporządzania kwitariuszy i pokwitowań,

b)      kontrola, czy łączna kwota wynikająca z kwitariuszy i pokwitowań jest zgodna   z kwotą przedstawioną przez inkasenta,

c)      kontrola terminowości odprowadzania pobranych podatków i opłat wynikających z przepisów i umów.

10)  Znajomość planu kont dla budżetu i jednostek, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacyjnej i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących pracę urzędu a mających wpływ na prawidłowość prowadzenia rachunkowości.

11)  Kontrola prawidłowości dekretacji dokumentów finansowych co do zgodności z obowiązującymi przepisami (w tym: planów kont oraz klasyfikacji budżetowej).

12)  Współuczestnictwo w opracowaniu projektów planów finansowych dla urzędu miejskiego oraz ośrodka pomocy społecznej, oraz jednostek organizacyjnych gminy objętych prowadzeniem ewidencji księgowej przez urząd miejski.

13)  Współuczestnictwo lub prowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych gminy na podstawie udzielonych upoważnień.

14)  Współpraca w opracowaniu dokumentów regulujących  politykę rachunkowości dla urzędu miejskiego oraz ośrodka pomocy społecznej oraz jednostek organizacyjnych gminy objętych prowadzeniem ewidencji księgowej przez urząd miejski.

15)  Kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych jednostek objętych obsługą księgową przez Urząd Miejski.

16)  Współuczestnictwo w opracowaniu budżetu gminy i planów finansowych.

17)  Współuczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań i informacji  z wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych.

18)  Współuczestnictwo w opracowywaniu analiz ekonomicznych.

19)  Planowanie i wnioskowanie potrzeb rzeczowych i finansowych celem zapewnienia prowadzenia prawidłowej obsługi księgowej, bankowej oraz kasowej.

20)  Znajomość programów informatycznych związanych z zakresem czynności  wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku.

21)  Nadzorowanie  czynności mających na celu nie dopuszczenie do powstania przeterminowanych zobowiązań.

22)  Bieżąca znajomość przepisów związanych z zakresem czynności.

23)  Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

24)  Kontrola spłat rat kredytów i odsetek.

25)  Występowanie do ZUS i US z wnioskiem o wydanie zaświadczeń o nie zaleganiu  w opłacaniu składek.

26)  Rozliczanie delegacji pracowników UM, OPS oraz jednostek objętych obsługą księgową.

27)  Sporządzenie codziennych kopii bezpieczeństwa programów księgowych.

28)  Wykonywanie zastępstwa w zakresie powadzenia ewidencji kosztów                i wydatków i obsługi księgowej w razie nieobecności pracownika odpowiedzialnego za ten zakres w Urzędzie Miejskim.

29)  Dodatkowo wykonywanie zastępstwa w zakresie obsługi księgowej instytucji kultury w razie nieobecności pracownika odpowiedzialnego za ten zakres.

 

2.      Stanowisko do spraw ewidencji przychodów i dochodów urzędu miejskiego

 

      W zakresie ewidencji przychodów i dochodów

 

1)      Dekretowanie dokumentów stanowiących podstawę zapisów w ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującym planem kont dla urzędu miejskiego oraz rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych, dotyczących dochodów przychodów urzędu miejskiego oraz ośrodka pomocy społecznej.

2)      Dokonywanie zapisów zadekretowanych dokumentów w ewidencji księgowej jednostki  (w tym zgodnie z obowiązującym planem kont oraz klasyfikacją budżetowa).

3)      Analizowanie zapisów na rachunku bankowym pod względem prawidłowości dokonywanych operacji i ich zgodności z planem kont.

4)      Sporządzanie zestawień i obrotów kont:

-         syntetycznych nie mniej jak raz w miesiącu, a w szczególności po zamknięciu miesiąca i roku,

-         analitycznych stosownie do potrzeb związanych z analizami finansowymi  i realizacją budżetu Urzędu i OPS.

5)      Uzgadnianie co miesięczne wpływów podatkowych oraz pozostałych należności budżetowych ze stanowiskami odpowiedzialnymi za ich pobór oraz za ewidencję podatkową.

6)      Sporządzanie sprawozdań budżetowych dotyczących zrealizowanych dochodów urzędu miejskiego oraz przekazywanie ich na stanowisko prowadzące ewidencje księgową budżetu gminy, w terminie do 10 następnego miesiąca.

7)      Sporządzanie sprawozdań budżetowych o należnościach urzędu miejskiego oraz ośrodka pomocy społecznej 10 dni po zakończeniu kwartału.

8)      Informowanie o przekroczeniu planu dochodów oraz realizacji dochodów nie objętych planem finansowym jednostki.

9)      Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10)  Kontrola prawidłowości sporządzania raportów kasowych pod względem rachunkowym oraz zgodności z faktycznym przebiegiem operacji kasowej.

11)  Kontrola zgodności odprowadzanych środków pieniężnych odpowiednio na rachunek bankowy urzędu, z raportami kasowymi oraz prawidłowości zastosowanej klasyfikacji budżetowej, lub pobieranych z wymienionych rachunków bankowych.

12)  Uzgadnianie stanu należności z dostaw i usług oraz z innych tytułów, uzgadnianie rozliczeń dochodów zrealizowanych z budżetem gminy.

13)  Wykonywanie zastępstwa w zakresie ewidencji i budżetu sprawozdawczości oraz obsługi księgowej zakładu budżetowego w razie nieobecności pracownika odpowiedzialnego za ten zakres czynności.

14)  Sporządzanie sprawozdania z wykonanych dochodów w układzie miesięcznym.

15)  Uzgadnianie zrealizowanych dochodów z stanowiskami ds. podatków, nieruchomości  i dzierżaw.

16)  Znajomość programów informatycznych związanych z zakresem czynności

i wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku.

17)   Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości  majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

18)   Współpraca w opracowaniu dokumentów regulujących  politykę rachunkowości dla urzędu miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy objętych prowadzeniem ewidencji księgowej przez urząd miejski.

19)   Sporządzenie codziennych kopii bezpieczeństwa programów księgowych.

20)   Wykonywanie zastępstwa w zakresie kontroli płac, rozliczeń ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

21)  Dodatkowo wykonywanie zastępstwa w zakresie obsługi kasowej oraz bankowej  w razie nieobecności pracownika odpowiedzialnego za ten zakres czynności.

22.Sporządzanie codziennych kopii bezpieczeństwa programów księgowych.

     

3.      Stanowisko do spraw ewidencji budżetu i sprawozdawczości  w Urzędzie Miejskim w Lipianach

 

I. W zakresie ewidencji budżetu oraz sprawozdawczości :

1)      Prowadzenie ewidencji księgowej budżetu gminy, w tym:

a)dekretowanie dokumentów stanowiących podstawę zapisów w ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującym planem kont dla budżetu gminy oraz rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych, dokonywanie zapisów zadekretowanych właściwie dokumentów   w ewidencji księgowej budżetu,

b)     ujęcia w ewidencji księgowej sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, urzędów skarbowych oraz ministerstwa finansów,

c)      sporządzanie zestawień i obrotów sald kont:

-         syntetycznych nie rzadziej jak raz na miesiąc, a obowiązkowo  po zamknięciu miesiąca i roku budżetowego,

-         analitycznych stosownie do potrzeb związanych z zarządzeniem finansami gminy  i realizacją budżetu,

d)     Analizowanie zapisów na rachunku bankowym pod względem prawidłowości dokonywanych operacji i ich zgodności z planem kont.

e)      Uzgodnienie nie rzadziej jak raz na kwartał, a każdorazowo przed sporządzeniem sprawozdań budżetowych wykonania dochodów i wydatków oraz planów finansowych z jednostkami budżetowymi oraz w zakresie dotacji             z jednostkami organizacyjnymi gminy otrzymującymi dotacje z budżetu oraz        z urzędem wojewódzkim w zakresie planu oraz kwot przekazanych dotacji           z budżetu państwa lub innymi podmiotami przekazującymi dotacje dla gminy,

f)       Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących prowadzenie ewidencji księgowej.

g)      Prowadzenie planu dochodów i wydatków budżetu oraz jego zmian wynikających    z uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Gminy zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

h)      Sporządzanie zestawień dotyczących realizacji dochodów i wydatków budżetu według potrzeb.

i)        Informowanie o przekroczeniu planu dochodów oraz natychmiastowe informowanie  o możliwości o przekroczeniu planu wydatków.

j)       Sporządzanie projektów sprawozdań budżetowych wynikających                       z obowiązujących przepisów oraz znajomość programów informatycznych służących do sporządzania sprawozdań.

k)     Uczestnictwo w opracowaniu projektu budżetu gminy, sprawozdania oraz informacji z wykonania budżetu.

l)        Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

m)    Uzgadnianie stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz z innych tytułów, uzgadnianie stanu należności oraz rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych dochodów i wydatków ze środków budżetu gminy.

n)      Sporządzanie rozliczeń z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów   i pożyczek oraz przygotowywanie i przekazywanie informacji dla  banków  o  sytuacji finansowej   gminy.

o)     Współuczestnictwo w opracowaniu projektów planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy .

p)     Współpraca w opracowaniu dokumentów regulujących  politykę rachunkowości dla budżetu gminy .

q)     Sporządzenie codziennych kopii bezpieczeństwa programów księgowych.

r)       Wykonywanie zastępstwa w zakresie gospodarki nieruchomościami.

s)      Dodatkowo wykonywanie zastępstwa w zakresie obsługi kasowej oraz bankowej  w razie nieobecności pracownika odpowiedzialnego za ten zakres czynności.

t)       Znajomość programów informatycznych związanych z zakresem czynności                     i wykorzystywanych na zajmowanym stanowisk.

 

II. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

1)   Dekretowanie dokumentów stanowiących podstawę zapisów w ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującym planem kont dla urzędu miejskiego oraz rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych,  dotyczących przychodów oraz kosztów            i wydatków GFOŚ, oraz kontrola prawidłowości sporządzenia dokumentów stanowiących podstawę zapisów księgowych.

2)   Dokonywanie zapisów zadekretowanych dokumentów w ewidencji księgowej jednostki zgodnie z obowiązującym planem kont oraz klasyfikacją budżetową.

3)   Sporządzanie zestawień i obrotów kont:

-     syntetycznych nie mniej jak raz w miesiącu, a w szczególności po zamknięciu miesiąca i roku,

-     analitycznych stosownie do potrzeb związanych z analizami finansowymi

      i realizację planu finansowego funduszu,

4)   Weryfikowanie co miesięcznych wpływów funduszu,

5)   sporządzanie sprawozdań budżetowych dotyczących wykonania przychodów, kosztów i wydatków oraz stanu należności i zobowiązań funduszu nie rzadziej jak raz na kwartał,

6)   Informowanie o przekroczeniu planu przychodów a kosztów i wydatków natychmiast po stwierdzeniu wydatków większych jak wynika z przedziału czasowego,

7)   Sporządzanie sprawozdań finansowych i innych wynikających z przepisów prawa oraz  na potrzeby zarządzania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8)   Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasową, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących fundusze celowe,

9)   Współuczestnictwo w opracowaniu projektów planów finansowych funduszy celowego,

10) Kontrola prawidłowości sporządzania raportów kasowych pod względem rachunkowym oraz zgodności z faktycznym przebiegiem operacji kasowej.

11) Kontrola zgodności odprowadzanych środków pieniężnych odpowiednio na rachunek bankowy funduszu z raportami kasowymi oraz prawidłowości zastosowanej klasyfikacji budżetowej, lub pobieranych z rachunku bankowego.

12) Uzgadnianie stanu należności z dostaw i usług oraz z innych tytułów.

 

4.   Stanowisko do spraw podatkowych I

 

 l) Wykonywanie czynności związanych z:

a)  prowadzenie ewidencji podatników podatku:

                      - rolnego od osób fizycznych,

                      - od nieruchomości od osób fizycznych,

                      - podatku leśnego od osób fizycznych,

b)  dokonywanie zapisów księgowych na kontach poszczególnych podatników zgodnie z dokonywanymi wpłatami na rachunek bankowy lub do kasy.

  2) Dokonywanie wymiaru podatków i opłat na podstawie obowiązujących przepisów oraz danych ewidencyjnych, w tym:

a)  wymiar podatku winien być dokonany w takim terminie, by można było doręczyć decyzje nie później niż 14 dni przed terminem płatności podatku.,

b)  dokonywanie zmian w wymiarze podatku po otrzymaniu dokumentów, 

     z których wynika konieczność dokonania zmiany wymiaru niezwłocznie, jednak nie później niż przed końcem okresu sprawozdawczego.

   3) Wydawanie decyzji w sprawach ulg i zwolnień ustawowych oraz wynikających      z uchwał Rady Miejskiej.

   4) Przygotowanie decyzji oraz wniosków w sprawie wszczęcia postępowania karno - skarbowego.

   5) Przygotowywanie dokumentów do wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec podatników (w tym upomnień, oraz sporządzenie tytułów wykonawczy do ich egzekucji administracyjnych lub wniosków do komornika sądowego).

  6) Wydawanie zaświadczeń o dochodowości, o nie zaleganiu w opłacaniu należności podatkowych oraz wszelkich innych wynikających z zakresu czynności.

  7) Zapewnienie ochrony danych osobowych i informacji o podatnikach.

  8) Sporządzanie co najmniej raz w miesiącu zestawień syntetycznych obrotów na kontach podatników i uzgadnianie ich ze stanowiskiem ds. ewidencji dochodów  

      i przychodów.

  9) Sporządzanie zestawień przypisów, odpisów i zaległości podatkowych nie rzadziej jak na koniec każdego kwartału lub koniec okresu sprawozdawczego

      i przekazywanie go na stanowisko ds. dochodów  i przychodów.

10) Prowadzenie kontroli podatników na podstawie udzielonych upoważnień.

11) Dokonywanie weryfikacji złożonych deklaracji i informacji składanych przez podatników co do ich zgodności ze stanem faktycznym.

12) Prowadzenie postępowania podatkowego oraz wykonywanie innych czynności faktycznych i prawnych wynikających z przepisów ordynacji podatkowej oraz przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz podejmowanie działań mających na celu nie dopuszczenie do przedawnienia się należności podatkowych.

13) Przygotowanie informacji do analiz dotyczących planów budżetowych oraz sporządzanie prognoz wynikających z projektów uchwał podatkowych.

14) Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej       i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących prace urzędu.

15) Sporządzanie sprawozdań z udzielonych ulg i odroczeń na koniec każdego kwartału lub koniec okresu sprawozdawczego i przekazywanie go na stanowisko ewidencji księgowej ds. dochodów i przychodów do 10 dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

16) Sporządzanie sprawozdań o skutkach obniżenia stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską nie rzadziej jak na koniec każdego kwartału lub koniec okresu sprawozdawczego i przekazywanie go na stanowisko ewidencji księgowej

     ds. dochodów i przychodów do 10 dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

17) Sporządzania informacji o stanie zaległości podatkowych objętych zakresem czynności wraz z propozycjami dotyczącymi windykacji należności nie rzadziej jak raz w miesiącu.

18) Planowanie i wnioskowanie potrzeb rzeczowych i finansowych celem zapewnienia prowadzenia prawidłowej obsługi podatników oraz inkasentów podatków i opłat lokalnych.

19) Znajomość programów informatycznych związanych z zakresem czynności

      i wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku.

20)Bieżąca znajomość przepisów związanych z zakresem czynności.

21) Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

22) Obsługa zbioru danych osobowych pod nazwą „ Podatki Lokalne Gminy Lipiany”.

      23) Sporządzenie codziennych kopii bezpieczeństwa programów księgowych.

24) wykonywanie zastępstwa w zakresie obsługi kasowej oraz bankowej  w razie nieobecności pracownika odpowiedzialnego za ten zakres czynności.

 

 

5.   Stanowisko do spraw podatkowych II

 

1) Wykonywanie czynności związanych z:

a) prowadzeniem ewidencji podatników podatku:

-                       rolnego i leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

-                       od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

-                       od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

-                        opłaty od posiadania psów,

b) dokonywanie zapisów księgowych na kontach poszczególnych podatników zgodnie z dokonywanymi wpłatami na rachunek bankowy lub do kasy.

2)  Dokonywanie wymiaru podatków i opłat na podstawie obowiązujących przepisów oraz danych ewidencyjnych, w tym:

a)  wymiar podatku winien być dokonany w takim terminie, by można było doręczyć decyzje nie później niż 14 dni przed terminem płatności podatku,

b)  dokonywanie zmian w wymiarze podatku po otrzymaniu dokumentów,

     z których wynika konieczność dokonania zmiany wymiaru niezwłocznie, jednak nie później niż przed końcem okresu sprawozdawczego.

3)  Przygotowanie opinii i innych dokumentów informacji niezbędnych dla wydania decyzji o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu należności podatkowych dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i osób fizycznych.

4) Przygotowanie decyzji w sprawie odroczeń, rozłożenia na raty lub umorzenia należności podatkowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i osób fizycznych, oraz zastosowanie ulg podatkowych ustawowych oraz wynikających z uchwał Rady Miejskiej.

5) Przygotowanie decyzji oraz wniosków w sprawie dokonania wpisu na hipotekę nieruchomości wraz z niezbędnymi dokumentami dla tego celu.

6)  Przygotowanie decyzji oraz wniosków w sprawie wszczęcia postępowania karno –skarbowego.

7)  Przygotowywanie dokumentów do wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec podatników (w tym upomnień, oraz sporządzenie tytułów wykonawczy do egzekucji administracyjnych lub wniosków do komornika sądowego sądowej).

8)  Zapewnienie ochrony danych osobowych i informacji o podatnikach.

9)  Sporządzanie co najmniej raz w miesiącu zestawień syntetycznych obrotów na kontach podatników i uzgadnianie ich ze stanowiskiem  ds. ewidencji dochodów.

10)Podejmowanie działań mających na celu niedopuszczenie do przedawnienia się należności podatkowych.

11)Prowadzenie kontroli podatników na podstawie udzielonych upoważnień.

12)Dokonywanie weryfikacji złożonych deklaracji i informacji składanych przez podatników co do ich zgodności ze stanem faktycznym.

13) Prowadzenie postępowania podatkowego oraz wykonywanie innych czynności faktycznych i prawnych wynikających z przepisów ordynacji podatkowej oraz przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych.

14) Przygotowanie informacji do analiz dotyczących planów budżetowych oraz sporządzanie prognoz wynikających z projektów uchwał podatkowych oraz przygotowanie projektów uchwał w sprawach podatkowych.

15)Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej        i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących prace urzędu.

16) Sporządzanie sprawozdań z pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom, oraz informacji o stanie zobowiązań z tytułu zaległości podatkowych              i przesyłanie ich do właściwych instytucji  w terminach i formie ustalonej przez przepisy prawa.

17) Sporządzanie informacji o stanie zaległości podatkowych objętych zakresem czynności wraz z propozycjami dotyczącymi windykacji należności nie rzadziej jak raz w miesiącu.

18) Sporządzenie codziennych kopii bezpieczeństwa programów księgowych.

19) Znajomość programów informatycznych związanych z zakresem czynności

      i wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku.

20) Bieżąca znajomość przepisów związanych z zakresem czynności.

21) Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

22) Obsługa zbioru danych osobowych pod nazwą „ Podatki Lokalne Gminy Lipiany.”

23) Wykonywanie zastępstwa w zakresie obsługi kasowej oraz bankowej  w razie nieobecności pracownika odpowiedzialnego za ten zakres czynności.

 

 

 6.  Stanowisko do spraw obsługi kasowej

 

 1) Przyjmowanie wpłat.

 2) Dokonywanie wypłat na podstawie zatwierdzonych przez osoby uprawnione dokumentów.

 3) Odprowadzanie do banku wpłat z określeniem źródła dochodu zgodnie

      z klasyfikacją budżetową.

 4) Sporządzanie raportów kasowych za każdy rachunek bankowy odrębnie i za okresy nie dłuższe jak 10 dni.

  5)Ponoszenie materialnej odpowiedzialności za niedobory kasowe oraz za niewłaściwe przechowywanie gotówki i innych wartości.

  6)Sporządzanie przelewów w oparciu o sprawdzone przez osoby uprawnione

      i zatwierdzone dokumenty finansowe obciążających i uznające właściwe rachunki bankowe.

  7) Przy dokonywaniu wypłat kontrolowanie osób odbierających należności         i żądanie wylegitymowania się za pomocą dowodu osobistego lub innego dowodu stwierdzającego tożsamość, na dowód sprawdzenia odnotować             w dokumencie finansowym .

  8) Sprawdzanie, czy dostarczone do opłacenia dowody nie budzą żadnych zastrzeżeń   i czy posiadaj ą wszystkie podpisy osób upoważnionych.

  9) Odprowadzanie do banku najpóźniej w dniu następnym przyjętych wpłat.

10) Podejmowanie środków pieniężnych z banku  oraz ich transport zgodnie

       z zasadami  do kasy.

11) Ponoszenie odpowiedzialności za właściwe zabezpieczenie fizyczne pomieszczenia kasy oraz zgłaszanie wniosków dotyczących zabezpieczenia .

12) Prowadzenie ewidencji depozytu kasowego gotówki czasowo przechowywanej w kasie.

13) Wystawianie faktur VAT oraz rachunków i potwierdzeń wpłat zgodnie

      z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami.

14) Znajomość klasyfikacji statystycznych oraz stawek podatku VAT niezbędnych dla prawidłowego sporządzania faktur i rachunków.

15) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz uzgadnianie stanu druków z ich ewidencja.

16) W czasie nieobecności w pracy przekazać kasę wraz ze wszystkimi środkami pieniężnymi i innymi wartościami osobie wyznaczonej przez Skarbnika Gminy, która przyjmuje dowody kasowe i środki pieniężne każdorazowo na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego w obecności Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

17) Prowadzenie ewidencji należności cywilnoprawnych z tytułu dzierżaw, najmu i wieczystego użytkowania.

18)  Podejmowanie wszelkich działań by nie dopuścić do przedawnienia należności z tytułu dzierżaw, najmu i wieczystego użytkowania.

19) Dokonywanie co najmniej raz w miesiącu zestawień obrotów na kontach dłużników i uzgadnianie ich ze stanowiskiem ds. dochodów i przychodów 

      w zakresie łącznych przypisów i przychodów oraz obrotów miesięcznych.

20) Dokonywanie co najmniej raz w kwartale zestawień syntetycznych obrotów na kontach dłużników i uzgadnianie ich ze stanowiskiem d/s dzierżaw oraz użytkowania wieczystego w zakresie przypisów odpisów należności.

21) Przygotowywanie dokumentów do wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec osób i podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz umów dzierżawy, najmu (w tym upomnień oraz sporządzenie tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej lub wniosków do komornika sądowego) wspólnie ze stanowiskiem d/s  gospodarki nieruchomościami i dzierżaw ewidencji księgowej gminnego funduszu i ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz rachunku dochodów własnych i  stanowiskiem d/s. kontroli  i informacji publicznej.

22) Zapewnienie ochrony danych osobowych i informacji o podatnikach oraz osobach wpłacających lub zobowiązanych do ponoszenia opłat.

23) Sporządzanie zestawień przypisów, odpisów i zaległości w/w tytułów nie rzadziej jak na koniec każdego kwartału lub koniec okresu sprawozdawczego

      i przekazywanie go na stanowisko ds. dochodów i przychodów.

24) Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwetaryzacyjnej i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących prace urzędu.

25) Bieżąca znajomość przepisów związanych z zakresem czynności.

26) Znajomość programów informatycznych związanych z zakresem czynności

       i wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku.

27) Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

28) Obsługa zbioru danych osobowych pod nazwą” Dane o właścicielach

      i użytkownikach nieruchomości na terenie Gminy Lipiany”.

29) Sporządzenie codziennych kopii bezpieczeństwa programów księgowych.

 

 

7.         Stanowisko do spraw  ewidencji kosztów i wydatków, funduszu socjalnego i rachunków specjalnych  w Urzędzie Miejskim w Lipianach

1)      W zakresie ewidencji kosztów i wydatków urzędu miejskiego:

a)      dekretowanie dokumentów stanowiących podstawę zapisów            w ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującym planem kont dla urzędu miejskiego oraz rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych, dotyczących wydatków, kosztów urzędu miejskiego, wydatków inwestycyjnych oraz funduszu socjalnego,

b)      dokonywanie zapisów zadekretowanych dokumentów w ewidencji księgowej jednostki (w tym zgodnie z obowiązującym planem kont oraz klasyfikacją budżetową),

c)      sporządzanie zestawień i obrotów kont:

- syntetycznych nie mniej jak raz w miesiącu, a w szczególności po zamknięciu miesiąca i roku,

- analitycznych stosownie do potrzeb związanych z analizami finansowymi i realizacją  planów finansowych UM ,

2)      Analizowanie zapisów na rachunku bankowym pod względem prawidłowości dokonywanych operacji i ich zgodności z planem kont,

3)      Uzgadnianie co miesięczne wydatków i kosztów ze stanowiskiem odpowiedzialnym za naliczanie płac i pochodnych oraz nie rzadziej jak raz na kwartał stanu zobowiązań, 

4)      Sporządzanie sprawozdań budżetowych dotyczących zrealizowanych wydatków urzędu miejskiego przekazywanie ich na stanowisko prowadzące ewidencję księgową budżetu gminy, w terminie do 10 następnego miesiąca, w tym sprawozdania z wykonania zadań zleconych,

5)      Sporządzanie sprawozdań budżetowych o zobowiązaniach urzędu miejskiego do 10 dni po zakończeniu kwartału i przekazania ich na stanowisko prowadzące ewidencję księgową budżetu gminy,

6)      Prowadzenie ewidencji planu wydatków urzędu miejskiego, funduszu socjalnego oraz ich zmian dokonywanych przez uprawnione organy,

7)      Natychmiastowe informowanie o przekroczeniu planu wydatków oraz niezwłoczne informowanie o możliwym przekroczeniu planu wydatków oraz gdy realizowany plan wydatków jest większy jak wynika to z przedziału czasowego,

8)      Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9)       Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej jednostki,

10)  Współuczestnictwo w opracowaniu projektów planów finansowych dla urzędu miejskiego,

11)   Kontrola prawidłowości sporządzania raportów kasowych pod względem rachunkowym oraz zgodności z faktycznym przebiegiem operacji kasowej,

12)  Uzgadnianie stanu zobowiązań  z dostaw i usług oraz z innych tytułów, uzgadnianie rozliczeń wydatków ze środków budżetu gminy,

13)   Kontrola zgodności pobieranych środków pieniężnych z rachunku bankowego urzędu, z raportami kasowymi oraz  prawidłowości zastosowanej klasyfikacji budżetowej,

14)  Prowadzenia ewidencji księgowej rachunku depozytów, wadiów oraz rozliczeń środków znajdujących się na tych rachunkach bankowych,

15)  Wykonywanie zastępstwa w zakresie obsługi kasowej oraz bankowej w razie nieobecności pracownika odpowiedzialnego za ten zakres czynności,

16)   Sporządzenie codziennych kopii bezpieczeństwa programów księgowych,

17)   Bieżąca znajomość przepisów związanych z zakresem czynności,

18)   Znajomość programów informatycznych związanych z zakresem czynności i wykorzystywanych na zajmowanym stanowisk,

19)  Współpraca w opracowaniu dokumentów regulujących  politykę rachunkowości dla urzędu miejskiego,

20)   Uczestnictwo w opracowaniu projektu budżetu gminy, sprawozdania oraz informacji z wykonania budżetu,

21) Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących  z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,

22)   Podejmowanie czynności mających na celu nie dopuszczenie do powstania   przeterminowanych zobowiązań.

23) Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych i ich umorzenia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.

24) Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

25) Kontrola terminowości rzetelności przeprowadzanych inwentaryzacji oraz ich rozliczanie.

26) Wykonywanie zastępstwa w zakresie powadzenia ewidencji kosztów                i wydatków i obsługi księgowej ośrodka pomocy społecznej  w razie nieobecności pracownika odpowiedzialnego za ten zakres.

 

 

8.   Stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami i dzierżaw

 

      W zakresie gospodarki nieruchomościami i dzierżaw:

 

1)      Prowadzenie ewidencji nieruchomości i ich obrotu zgodnie                               z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2)      Prowadzenie sprzedaży i przekazywanie w użytkowanie wieczyste, w trwały zarząd oraz przekształceń użytkowania wieczystego na własność nieruchomości będących własnością komunalną:

a) przygotowanie pełnej dokumentacji geodezyjnej,

b) ogłaszanie nieruchomości do sprzedaży zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

c) przygotowanie porozumień i decyzji w zakresie obrotu nieruchomościami,        w tym sprzedaży, oddanie w użytkowanie użyczenie oraz trwały zarząd,

d) przygotowanie ofert nieruchomości gminnych przeznaczonych na sprzedaż,

e) współpraca z Biurami Notarialnymi i Sądami w zakresie sprzedaży nieruchomości i oddania ich w wieczyste użytkowanie.

3)      Prowadzenie analizy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów; cen sprzedaży nieruchomości oraz przyjmowanie wniosków, analiza ich i naliczanie opłaty adiacenckej i planistycznej.

4)      Nadzorowanie i współpraca w egzekucji należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżaw i innych opłat stanowiących dochód gminy  wynikających z zakresu czynności oraz niezwłoczne informowanie                o niepodejmowanie tych czynności przez osoby zobowiązane do tych czynności.

5)      Przygotowanie dokumentów do egzekucji i przekazanie ich na stanowisko odpowiedzialne w urzędzie miejskim do realizacji.

6)      Przygotowanie wykupu, w tym realizowanie prawa pierwokupu gminy nieruchomości zgodnie z uchwałami lub decyzjami uprawnionych organów.

7)      Przygotowywanie i prowadzenie sprzedaży i oddanie w użytkowanie wieczyste działek gruntu zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej przy uwzględnieniu  zapisami planów.

8)      Przygotowywanie dokumentacji (zakładanie ksiąg wieczystych)                        i geodezyjnej na poszczególne nieruchomości.

9)      Prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem, zawieraniem umów oraz wykonywaniem prawa pierwokupu zgodnie z obowiązującymi   w tym zakresie przepisami.

10)  Wykonywanie we współpracy ze stanowiskiem ds. inwestycji uzgodnień dotyczących czynności mających na celu przygotowanie nieruchomości pod inwestycje gminne, pod względem uwzględnienia stanu prawnego oraz uzyskania współpraca w uzyskaniu zgody od właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót.

11)  Prowadzenie ewidencji przewidzianych w sprawach gospodarki gruntami.

12)  Prowadzenie - sporządzanie sprawozdawczości statystycznej oraz opisowej ze swojego zakresu działania.

13)  Planowanie i wnioskowanie potrzeb rzeczowych i finansowych celem zapewnienia prowadzenia prawidłowej gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy i ich obrotu.

14)  Składanie propozycji w zakresie prowadzenia spójnej polityki gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy oraz jej realizację.

15)  Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wydzierżawieniem nieruchomości gminnych, w tym:

a)      ogłaszanie i prowadzenie przetargów na dzierżawę nieruchomości   komunalnych, nie oddanych w zarząd lub użytkowanie jednostkom organizacyjnym gminy,

b)      przygotowanie projektów umów dzierżawnych i kontrola ich wykonywania,

c)      ustalanie i naliczanie opłat dzierżawnych,

d)      wnioskowanie do Burmistrza sposobu zagospodarowania wolnych nieruchomości, bądź też zmiany sposobu wykorzystania wcześniej zajętych działek budynków i budowli,

e)      przygotowywanie pod obrady Rady Miejskiej dokumentów niezbędnych do przekazania w dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3-letnie,

f)        prowadzenie niezbędnej ewidencji nieruchomości i ich dokumentacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz prowadzenie ewidencji dzierżaw.

16)  Kontrola prowadzenia ewidencji pomocniczej dzierżaw oraz wieczystego użytkowania w tym zapisów księgowych na kontach dzierżawców oraz użytkowników wieczystych. 

17)  Znajomość programów informatycznych związanych z zakresem czynności

i wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku.

18)  Bieżąca znajomość przepisów związanych z zakresem czynności.

19)  Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

20)  Obsługa zbioru danych osobowych pod nazwą: „ Dane o właścicielach

       i użytkownikach nieruchomości na terenie Gminy Lipiany”.

21)  Wykonywanie zastępstwa w zakresie obsługi kasowej oraz bankowej  w razie nieobecności pracownika odpowiedzialnego za ten zakres

22)  Sporządzenie codziennych kopii bezpieczeństwa programów księgowych.

 

              § 30. Obsługa stanowiska radcy prawnego i stanowiska ds. kryzysowych

    i obrony cywilnej na podstawie umowy zlecenia

           

              § 31. Schemat organizacyjny Urzędu stanowi załącznik nr 5.

 

 

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

         § 32.Załączniki nr 1 - 5 do Regulaminu stanowią jego integralną   część.

 

              § 33.  Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązujące Zarządzenie nr 4/2004 Burmistrza Lipian z dnia 5 stycznia 2004r w sprawie  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach oraz Zrządzenie nr 63/2004 z dnia 07  października, Zarządzenie nr 25/2005r. z dnia 8 czerwca 2005r. i Zarządzenie nr 10/2007 z dnia 31 stycznia 2005r, Zrządzenie Nr 12/2007 z dnia 28 lutego 2007r., Zarządzenie nr 20 z dnia 26 marca 2008r. ,Zarządzenie nr 112/2008 z 31 grudnia 2008r, Zarządzenie Nr 15 z 31 marca 2009r. Burmistrza Lipian w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego          w Lipianach.

 

              § 34.  Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                              

                                                                                Burmistrz Lipian

                                                                                          Krzysztof Boguszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

PLAN ZASTĘPSTW STANOWISK PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM                 W LIPIANACH

 

 

1)   Stanowisko ds. zatrudnienia i handlu:

-     zastępuje wzajemnie stanowisko ds. oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej i turystyki,

2)   Stanowisko d/s gospodarki wodnej i ochrony środowiska obrony:

-         zastępuje wzajemnie stanowisko ds. rolnych i drogownictwa.

   3) Stanowisko d/s obsługi Rady i jej organów wzajemnie zastępuje stanowisko  do spraw kancelaryjnych i archiwum .

4)Stanowisko d/s budownictwa i planowania przestrzennego:

-    zastępuje wzajemnie stanowisko d/s  budownictwa i inwestycji.

5)   W Referacie Finansów i Mienia Komunalnego - zastępstwa określone są przy poszczególnych stanowiskach .

6)   Kierownik referatu ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, Inwestycji

      i Planowania Przestrzennego zastępuje wzajemnie z-cę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

7)  Stanowisko ds. oświaty i wychowania oraz kultury dodatkowo zastępuje

     stanowisko ds. kontroli i informacji publicznej tylko w zakresie informacji

     publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ZASADY PODPISYWANIA PISM

 

 

 

 

          § 1. Burmistrz podpisuje:

1)   zarządzenia, regulaminy ,

2)   pisma związane z reprezentowaniem gminy na zewnątrz,

3)   pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem gminy,

4)   odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące pracowników Urzędu, 

5)   decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu,

6)   pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności

      z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,

7)   pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,

8)   pełnomocnictwa do reprezentowania gminy przed sądami i organami administracji publicznej,

9)   odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

10) pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,

11) inne pisma, jeśli ich podpisywanie Burmistrz zastrzegł dla siebie.

 

       § 2. Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do podpisu Burmistrza.

      

                   § 3. Z-ca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego podpisuje pisma pozostające w zakresie  zadań.  

 

                   § 4. Kierownicy Referatów  pracy podpisują:

1)   pisma związane z zakresem działania referatów i ich komórek organizacyjnych, nie zastrzeżone do podpisu Burmistrza,

2)   decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach do załatwiania których zostali upoważnieni przez Burmistrza,

3)   pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej referatów

      i zakresu zadań dla poszczególnych stanowisk.

 

                  § 5. Skarbnik Gminy, spośród pracowników  Referatu Finansów

i Mienia Komunalnego ustala imiennie pracowników i upoważnia ich do wykonywania  w jego imieniu spraw i określa rodzaje pism do podpisywania których są  oni upoważnieni.

 

                  § 6. Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3

 

 

ZASADY  ORGANIZACJI,  PRZYJMOWANIA  I  ZAŁATWIANIA SKARG

 I  KRYTYKI  PRASOWEJ

 

 

            § 1. Przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków:

1)  przez Burmistrza odbywa się w każdy:

-         poniedziałek w godz. od 1400 do 1615,

-         środę w godz. od 1000 do 1100,

2)  przez pracowników Urzędu - w godzinach urzędowania.

 

             § 2.Skargi mogą być wnoszone na piśmie,  bądź ustnie. W przypadku zgłoszenia skargi ustnej - pracownik przyjmujący skargę sporządza protokół przyjęcia skargi.  Gdy skargę ustną  przyjmuje Burmistrz  -  stanowisko ds.  kancelaryjnych obowiązane  jest do sporządzenia protokołu na tą okoliczność.

 

              § 3.1. Centralną ewidencję  skarg  prowadzi stanowisko ds. kontroli   i informacji publicznej

      2.Rejestracji podlegają wszystkie skargi, bez względu na to przez kogo zostały przyjęte.

 

             § 4. Każdą otrzymaną skargę Burmistrz, dekretując wyznacza:

1)   osobę odpowiedzialną za załatwienie skargi,

2)   jeśli to konieczne - koordynatora i osoby współpracujące w załatwianiu skargi gdy skarga dotyczy więcej niż jednej komórki Urzędu.

3)   termin załatwienia skargi przewidziany przepisami – jednak nie dłużej  niż to jest konieczne.

 

               § 5.1 Po zadekretowaniu skargi przez Burmistrza i zarejestrowaniu – stanowisko ds. kontroli i informacji publicznej przekazuje skargę niezwłocznie właściwej komórce celem rozpatrzenia i załatwienia.

2)   Burmistrz może zlecić też przeprowadzenie kontroli w związku

      z otrzymana skargą  lub krytyką  prasową.

3)   Przy rejestrze skarg - stanowisko ds. kontroli i informacji publicznej prowadzi akta zbiorcze, składające się w szczególności z:

a)   oryginału lub kserokopii  skargi, listu, protokółu przyjęcia skargi wniesionej ustnie lub artykułu krytycznego,

b)  oryginałów lub kopii dokumentów z postępowania wyjaśniającego,

c)   kopii pisma do osoby wnoszącej skargę o przedłużeniu terminu załatwienia skargi, jeżeli przekroczono termin ustawy,

d)  kopii ostatecznej odpowiedzi.

 

                    § 6.1 Skargi, listy oraz artykuły krytyczne badane są niezwłocznie, wnikliwie i bezstronnie.

2.   Badaniem obejmuje się wszelkie elementy skarg.

3.   Skargi na niewłaściwe postępowanie pracowników Urzędu, ich bezczynność lub rażące naruszenie przepisów prawa proceduralnego, badane są przez Sekretarza Gminy. Wyniki badań Sekretarz przedstawia Burmistrzowi - celem podjęcia odpowiedniej decyzji. Pozostałe skargi badane są przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu.

4.   Skargi na kierowników gminnych jednostek badane są przez komórki organiza­cyjne sprawujące w imieniu Burmistrza nadzór nad tymi jednostkami.

 

                          § 7.  Odpowiedzi ostateczne na wszystkie skargi, wnioski i  krytykę prasową są zastrze­żone  do wyłącznej aprobaty Burmistrza, a w razie jego nieobecności dla Sekretarza Gminy.

 

                   § 8.  W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają przepisy:

1)   Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

2)   Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.

3)   Inne przepisy regulujące merytoryczne sprawy podnoszone w skardze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

 

 KONTROLA WEWNĘTRZNA

 

                §  1.  Kontrola pracy pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu dokonywana jest pod względem:

a)   legalności,

b)   gospodarności,

c)   rzetelności,

d)   celowości,

e)   terminowości,

f)    skuteczności.

 

            § 2. Celem kontroli jest ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określanie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im  w przyszłości.

 

            § 3.  W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:

1)   kompleksowe obejmujące całość lub obszerną część działalności poszczególnych komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk,

2)   problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanej komórki lub stanowiska, stanowiące niewielki fragment jego działalności,

3)   wstępne - obejmujące kontrole zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania,

4)   bieżące - obejmujące czynności w toku,

5)   sprawdzające (następne) - mające miejsce po dokonaniu określonych czynności

     w szczególności mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanej komórki organizacyjnej lub stanowiska.

 

             § 4.1   Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzędu lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności według kryteriów określonych w § 3.

 

2.   Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

 

3.   Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 

 

 

 

            § 5.  Kontroli dokonują:

1)   Burmistrz lub osoba (osoby) działająca(ce) na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza - w odniesieniu do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk ( w tym stanowisk samodzielnych),

2)   kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w odniesieniu                           do podporządkowanych im pracowników.

 

           §  6.1.   Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się,

w terminie 7 dni  od daty jej zakończenia,  protokół pokontrolny.

2.   Protokół pokontrolny powinien zawierać:

a)   określenie kontrolowanej komórki lub stanowiska,

b)  imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

c)   daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

d)  określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

e)   imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo osoby zajmującej kontrolowane stanowisko,

f)   przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

g)   datę i miejsce podpisania protokołu,

h)   podpisy kontrolującego (kontrolujących) oraz kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,

i)    wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3.   Pracownik ma prawo w ciągu 7 dniu od momentu podpisania protokółu wnieść zastrzeżenia lub dodatkowe wyjaśnienia.

4.   O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Burmistrz. 

 

            § 7.  W przypadku odmowy podpisania protokółu przez kierownika kontrolowanej komórki lub osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoby te są obowiązane do złożenia na ręce kontrolującego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

 

            § 8. Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach, które otrzymują kontrolujący

 i kontrolowany.

 

      §  9.1.  Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą odpowiednio elementy przewidziane dla protokółu pokontrolnego.

2.   Burmistrz może polecić sporządzenie protokołu pokontrolnego także

 z innych kontroli niż kompleksowa.            


 

ZAŁĄCZNIK Nr 5

SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W LIPIANACH

Burmistrz Lipian

 

Sekretarz Gminy

 

Referat ogólno -  organizacyjny

Referat Finansów i Mienia Komunalnego

Stanowisko ds. podatkowych I

 

Kierownik referatu ds. pozyskiwania środków poza budżetowych, inwestycji i planowania przestrzennego

 

Stanowisko ds. budownictwa

i planowania przestrzennego

Stanowisko ds. obrony cywilnej

 i zarządzania kryzysowego

Stanowisko ds. zatrudnienia

i handlu – całokształt spraw             za wyjątkiem kadrowych

Stanowisko ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych

 

Stanowisko ds. oświaty  i wychowania oraz kultury fizycznej  i turystyki

 Stanowisko ds. podatkowych II

Stanowisko do spraw  ewidencji kosztów i wydatków, funduszu socjalnego i rachunków specjalnych

Stanowisko ds. nieruchomościami               i dzierżaw

Stanowisko ds. obsługi Rady i jej organów

Stanowisko ds. kontroli                   i informacji publicznej –                        w zakresie całokształtu spraw          za wyjątkiem zakresu kontroli

Stanowisko ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska

 

Stanowisko ds. rolnych i drogownictwa

Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko do spraw kontroli, płac               i rozliczeń

 

 

 

 

 

ch                    i wyposażenia – zastępca Skarbnika

 

Stanowisko robotnika gospodarczego obiektu sportowego

Stanowiska ds. rozwiązywania problemów alkoholowych –prowadzący świetlicę opiekuńczo-wychowawczą

Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych

Stanowiska ds. obsługi interesanta

i spraw administracyjnych

Stanowisko do spraw ewidencji budżetu i sprawozdawczości

Stanowisko ds. obsługi kasowej

Stanowisko ds. kancelaryjnych

 i archiwum oraz konserwator

 konserwator podporządkowanepopodporządkowane stanowisko konserwatora

.      Stanowisko do spraw ewidencji przychodów i dochodów

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko ds. zatrudnienia

 i handlu – w zakresie kadrowym

Stanowisko ds. kontroli

i informacji publicznej – tylko

w zakresie kontroli

Skarbnik Gminy

 

 Stanowisko  robotnika gospodarczego boisk sportowych         i plaż

Radca Prawny

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 18-01-2010 14:33:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 18-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 18-01-2010 14:33:32