Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Lipian ogłasza konkurs na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Lipiany w 2010 r.

Burmistrz Lipian
 ogłasza konkurs
 na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
na terenie Gminy Lipiany w 2010r. 
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241) oraz na podstawie uchwały Nr XXXIII/270/2010 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania  finansowego przez gminę Lipiany rozwoju sportu kwalifikowanego.
 
Burmistrz Lipian ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku.
 
I.  Rodzaj i formy realizacji zadania.
 
1.     Dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego dotyczy następującego zadania:
 
- Prowadzenie sekcji sportowych oraz organizacja zawodów sportowych
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2010.
 
1. Na realizację zadań wymienionych wyżej w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości  80.000,00 PLN.
2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza  lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
III. Zasady przyznawania dotacji – zlecenia wykonania zadania.
 
1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ww. ustawy.
2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
3. Burmistrz  może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
 
1. Zadanie winno być zrealizowane w 2010 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w umowach.
2. Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie,
 
V. Warunki i termin składania wniosków.
 
1.  W konkursie mogą brać udział podmioty określone w §1 ww. uchwały, które są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne wnioski na realizację zadania.
3.  Wnioski muszą być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.
4.  Do wniosku  należy dołączyć:
1) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym, wydany nie wcześniej niż  3 m-ce przed dniem złożenia wniosku) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
2) zaświadczenie z Urzędu Miejskiego, Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu w opłatach podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne, (wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o naborze wniosków)
3) dokument określający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji,
4) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub zysków i strat, informacja dodatkowa) za 2009 rok, sporządzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001r. Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.) – w przypadku braku należy załączyć stosowne oświadczenie zawierające podstawę prawną zwalniającą z obowiązku sporządzania. 
 
Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zwierania umów).
 
5.Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności 1, 74 – 240 Lipiany pokój nr 18, osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Miejski ul. Plac Wolności 1 74-240 Lipiany (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 19 lutego 2010 roku, do godz. 15.00.
6. Druk wniosku na realizację zadania dotyczącego dofinansowania sportu kwalifikowanego można pobrać ze strony internetowej www.bip.lipiany.pl lub otrzymać w Urzędzie Miejskim w Lipianach w pok. nr 10, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składania ofert.
7. Wnioski złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie, z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.
8. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną bez rozpatrzenia.
 
VI.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
 
1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Lipian.
3. Przy ocenie wniosków Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) wartość merytoryczną zadania – celowość wniosku, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem,
2) koszt realizacji zadania, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
3) wysokość wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej z planowanymi źródłami dofinansowania zadania,
4) doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu (w tym dotychczasowe doświadczenia we współpracy wnioskodawcy z Gminą),
5) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę, w tym posiadanie zasobów kadrowych i  rzeczowych,
6) wyniki  sportowe.
4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Burmistrzowi Lipian, który podejmie ostateczną decyzję.  
 
VII.  Postanowienia końcowe.
 
1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Lipiany.
2. Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:
1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,
3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i  merytorycznym.
3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
 w Lipianach oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu: www.bip.lipiany.pl.
 
 
               Burmistrz Lipian
 
inż. Krzysztof Ireneusz Boguszewski
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 29-01-2010 14:01:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 18-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 29-01-2010 14:01:12