Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Lipian zaprasza do składania ofert w otwartych konkursach na realizację w 2010 roku zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany w dziedzinie spraw społecznych - II otwarty konkurs ofert

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany  w dziedzinie spraw społecznych

 

 

BURMISTRZ LIPIAN ZAPRASZA

do składania ofert w otwartych konkursach na realizację w 2010 r. zadań

publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany

w dziedzinie spraw społecznych

 

W konkursach uczestniczyć mogą:

                1.   organizacje pozarządowe;

                2.  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów w stosunku Państwa do  Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa  do innych kościołów  i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele  statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

                3.  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

                4.   jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane –  zwane dalej Podmiotami.

                Celem konkursów jest wyłonienie Podmiotów, które przedstawią najlepsze oferty re­alizacji zadań publicznych, będących zadaniami własnymi gminy w dziedzinie spraw spo­łecznych. Wykaz zadań objętych konkursami, na które przewidziano dofinansowanie w 2010 r. z budżetu gminy ilustruje poniższa tabela:

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie w 2010r.

Termin realizacji

Informacja o środkach na zadania w 2009r.

Wysokość wkładu własnego

Organizacja zlotu motorowego

7.000

01 stycznia 2010 -

31 grudnia 2010

7.000

5 %

Szkolenie młodzieży w zakresie łączności radiowej oraz zlot łącznościowców

4.000

01 stycznia 2010 -

31 grudnia 2010

3.000

5 %

Organizacja imprez turystycznych

3.500

01 stycznia 2010 -

31 grudnia 2010

3.500

5 %

Organizacja zawodów wędkarskich

5.000

01 stycznia 2010 -

31 grudnia 2010

6.200

5%

Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach żeglarskich i wioślarskich

6.800

01 stycznia 2010 -

31 grudnia 2010

6.800

5 %

Organizacja i prowadzenie wypoczynku feryjnego i wakacyjnego oraz świetlicy dla dzieci i młodzieży

6.200

01 stycznia 2010 -

31 grudnia 2010

6.200

5 %

Organizacja nauki muzyki oraz konkursów muzycznych

7.000

01 stycznia 2010 -

31 grudnia 2010

7.000

5%

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Lipiany

8.200

01 stycznia 2010 -

31 grudnia 2010

8.200

 5 %

Organizacja imprez rolniczych   

 

5.000

        

 

01 stycznia 2010-

    31 grudnia 2010                    

      

3.500

        

       5 %

 

Podmioty przystępujące do konkursów otrzymają niniejsze ogłoszenie otwartego konkursu ofert wraz z wzorem oferty na realizację zadania. W/w dokumenty oraz wszelkie informacje na temat konkursów oferenci mogą uzyskać w pok. nr 10 Urzędu Miejskiego w Lipianach ul. Plac Wolności 1.

                 Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest złożenie kom­pletnej oferty na wniosku  określonym

w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego za­dania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207 z późn. zm.) i dostarczenie wszelkich dodatkowych dokumentów w nim określonych.

                 Oferty należy składać do  dnia 6 kwietnia 2010r. (liczy się data wpływu do Urzędu) w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, 74 – 240 Lipiany  pokój nr 18.

Konkursy zostaną rozstrzygnięte przez Komisję Konkursową na posiedzeniu, które odbędzie się 7 kwietnia  2010r. o godz. 1200 w Sali nr 19.                

Przy rozpatrywaniu ofert Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności:

1.       możliwość realizacji zadania przez Podmiot;

2.       przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3.       proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmiot będą realizować zadanie publiczne;

4.       planowany przez organizację pozarządową lub podmioty udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5.       planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wkład własny rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

Wyniki konkursu podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza Lipian. Oferenci zostaną poinformowani

o rozstrzygnięciu konkursów i ich wynikach na piśmie.

Burmistrz Lipian :

1.       zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert;

2.       deklaruje możliwość uzyskania informacji o ewentualnie istniejących brakach formalnych w złożonych ofertach. Informacji będzie udzielać pracownik Urzędu ds. oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej i sportu;

3.       zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dotacji w przypadku zmiany zakresu rzeczo­wego zadania.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lipiany na realizację zadań własnych gminy w 2010    

roku określa zarządzenie Burmistrza Lipian Nr 9/2010r. z dnia 27 stycznia 2010r..

 

 

 

               Burmistrz Lipian

 

inż. Krzysztof Ireneusz Boguszewski

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 16-03-2010 15:26:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 01-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 16-03-2010 15:27:24