Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Lipian zaprasza do rokowań na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Kościuszki w Lipianach oznaczonej numerem 256

 

BURMISTRZ LIPIAN

ZAPRASZA DO ROKOWAŃ

 na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie 2 m. Lipiany
przy ul. Kościuszki w Lipianach oznaczonej numerem 256 o pow. 215 m2, pod zabudowę mieszkaniową, KW 19098.

 

Przedmiotowa działka znajduje się na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków i zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami cena nieruchomości zostaje obniżona o 50% (wartość rynkowa przedmiotowej działki wynosi 12.000,00 zł słownie: dwanaście tysięcy złotych).

 Cena wywoławcza nieruchomości - 6.000,00 zł(słownie: sześć tysięcy złotych).

Zaliczka - 1.200,00 zł(słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).

 Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

 Na sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem rokowań zostały przeprowadzone trzy przetargi ustne nieograniczone, które odbyły się w dniach 24 marca, 20 maja i 17 sierpnia 2010 roku. Wszystkie trzy przetargi z powodu braku oferentów zakończyły się wynikiem negatywnym.

 Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipiany działka położona na terenie przeznaczonym pod mieszkalnictwo.

 Przedmiotowa działka znajduje się na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 43 (dec. z dnia 30.07.1955 r., znak KI.V.-O/22/55), w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

 Przyszły właściciel przyjmuje zobowiązanie użytkowania nieruchomości w sposób zgodny
z zasadami opieki nad zabytkami.

 Wszelkie prace i roboty przy zabytkach wolno prowadzić tylko za pozwoleniem, opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, prace ziemne wolno prowadzić jedynie pod nadzorem archeologicznym (koszty nadzoru archeologicznego ponosi właściciel nieruchomości), po uprzednim uzyskaniu stosownego pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

 Planując zabudowę działki należy zlokalizować budynek w historycznej linii zabudowy
o parametrach dostosowanych do przyległej zabudowy.

 Przed przystąpieniem do rokowań zgłaszający jest zobowiązany przedłożyć do zaopiniowania Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków
w Szczecinie program użytkowy, zawierający informacje o planowanym sposobie zagospodarowania działki (z określeniem czasu realizacji wyszczególnionych zadań).

 Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniachnależy składać w zamkniętej kopercie
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipianach Plac Wolności 1 – pokój 18 do dnia
22 października 2010 do godz. 15.00.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 4. program użytkowy zaopiniowany pozytywnie przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie zawierający informacje
  o planowanym sposobie zagospodarowania działki (z określeniem czasu realizacji wyszczególnionych zadań),
 5. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości oraz z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 6. aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokumenty tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach – w przypadku osób prawnych,
 7. osoby reprezentujące przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo upoważniające do uczestnictwa w rokowaniach.

Do koperty zawierającej zgłoszenie należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki (oryginał do wglądu Komisji).

 Rokowania będą przeprowadzone przez wyznaczoną Komisję w dniu 27 października 2010
o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro).

 Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie określonej w niniejszym ogłoszeniu zaliczki w gotówce w terminie do dnia 22 października 2010 r.

Zaliczkę należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach w godz. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Lipianach: Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany nr konta 20 9393 1010 2600 0824 2000 0160.

Wpłacona zaliczka podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaproponowanej przez zgłaszającego, który wygra rokowania,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom rokowań, którzy rokowań nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra rokowania uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

 Rokowania będą prowadzone, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, a w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów także prawo odwołania rokowań.

Ustalona z nabywcą nieruchomości cena podlega zapłacie w całości lub może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Gminy Lipiany w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem, przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP, podlegają zapłacie
w terminach ustalonych przez strony w umowie.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Do nabycia nieruchomości przez uczestnika zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipianach pokój nr 2, tel. (0-91) 5641 049.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 mapka.jpg (JPG, 336.11Kb) 2010-09-14 11:05:58 564 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 14-09-2010 11:05:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 14-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 15-09-2010 08:20:58