Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Lipian ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku

Burmistrz Lipian

ogłasza konkurs

na realizację zadań publicznych

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 23496, poz. 1536) oraz na podstawie uchwały Nr XLI/322/2010 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez gminę Lipiany dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych  i niedziałających w celu osiągnięcia zysku  a realizujących zadania  z zakresu sportu .

 

Burmistrz Lipian ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu    w 2011 roku.

 

I.  Rodzaj i formy realizacji zadania.

 

1.     Dofinansowanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dotyczy następującego zadania:

 

- Prowadzenie sekcji sportowych oraz organizacja zawodów sportowych

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2011.

 

1. Na realizację zadań wymienionych wyżej w 2011 roku planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości  80.000,00 PLN.

2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza  lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 

III. Zasady przyznawania dotacji – zlecenia wykonania zadania.

 

1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ww. ustawy.

2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

3. Burmistrz  może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 

1. Zadanie winno być zrealizowane w 2011 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w umowach.

2. Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie,

 

V. Warunki i termin składania wniosków.

 

1.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie kom­pletnej oferty na wniosku  określonym    w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty     i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz. U z 2011r. Nr 6  poz. 25) i dostarczenie wszelkich dodatkowych dokumentów w nim określonych.

Podmioty przystępujące do konkursów otrzymają niniejsze ogłoszenie otwartego konkursu ofert wraz z wzorem oferty na realizację zadania. W/w dokumenty oraz wszelkie informacje na temat konkursów oferenci mogą uzyskać w pok. nr 10 Urzędu Miejskiego w Lipianach ul. Plac Wolności 1.

 

2. Oferty należy składać do  dnia 16 lutego 2011r. (liczy się data wpływu do Urzędu) w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, 74 – 240 Lipiany  pokój nr 18.

3. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie, z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

4. Oferty  złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną bez rozpatrzenia.

 

VI.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

Decyzję o zleceniu realizacji zadania wybranemu podmiotowi podejmie Burmistrz Lipian w terminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przy wyborze oferty oceniać się będzie w szczególności:

a) zgodności zadania publicznego z zadaniami statutowymi podmiotu,

b) doświadczenie w realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury i sportu,

c) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania.

d) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu gminy. 

 

VII.  Postanowienia końcowe.

 

1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Lipiany.

2. Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:

1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,

3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i  merytorycznym.

3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Lipianach oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu: www.bip.lipiany.pl.

 

 

               Burmistrz Lipian

 

inż. Krzysztof Ireneusz Boguszewski

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 26-01-2011 08:40:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 18-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 26-01-2011 08:40:09